24 เมษายน 2561
     
  คำอธิบายกฎหมายลักษณะมรดก
คำอธิบายกฎหมายว่าด้วยวิธีปฏิบัติราชการทางปกครอง
หลักพื้นฐานของสิทธิเสรีภาพ และศักดิ์ศรีความเป็นมนุษย์
กฎหมายวิธีพิจารณาความแพ่ง
คำอธิบายประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ : หนี้
คำอธิบายนิติกรรม-สัญญา
ประมวลกฎหมายอาญา ฉบับอ้างอิง
กฎหมายระหว่างประเทศ
ถาม-ตอบกฎหมายครอบครัว
ถาม-ตอบหนี้
 

   กฎหมายปกครอง (29)
 คู่มือสอบกฎหมาย (8)
 กฎหมายทนายความ (8)
 หลักกฎหมาย (40)
 กฎหมายทั่วไป (114)
 ภาษาอังกฤษนักกฎหมาย (7)
 หนังสือดีในอดีต (5)
 หนังสือโครงการตำราฯ (67)
 หนังสือฝากขาย (16)
 หมวดพระราชบัญญัติ (0)
 หนังสือกองทุน ศ.จิตติ ติงศภัทิย์ (13)
 ดาวน์โหลด (5)
 กฎหมายสำหรับตำรวจ (1)
 กฎหมายพาณิชยนาวี (5)
 กฎหมายภาษีอากร (3)
 กฎหมายรัฐธรรมนูญ (13)
 กฎหมายแรงงาน (13)
 คำอธิบายกฎหมาย (93)
 พระราชบัญญัติ (1)
 ประมวลกฎหมาย (26)
 กฎหมายอ้างอิง (1)
 รวมกฎหมาย (13)
 กฎหมายระหว่างประเทศ (24)
 กฎหมายการแพทย์ (5)
 ถาม-ตอบกฎหมาย (11)
 กฎหมายท้องถิ่น (2)
 สินค้าอื่นๆ (4)
 

   ท่องเที่ยว (24)
 สุขภาพ (10)
 จิตวิทยา (9)
 ภาษาศาสตร์ (2)
 เศรษฐศาสตร์ (4)
 นิทาน (7)
 คู่มือการศึกษา (6)
 หนังสือทั่วไป (26)
 หนังสือธรรมะ (16)
 ชีวประวัติ (8)
 การพัฒนาตนเอง (7)
 การบริหารจัดการ (11)
 ศิลปวัฒนธรรม (4)
 การเมืองการปกครอง (20)
 ปรัชญา (4)
 วรรณกรรมเรื่องสั้น (11)
 สารานุกรม (3)
 สารคดี (23)
 อธิบายศัพท์ (10)
 คำคม (24)
 หนังสือชุดพิเศษตักบาตร (6)
 

   สนพ.ธรรมศาสตร์ (23)
 อื่นๆ (170)
 อฑตยามิลเลนเนียม (6)
 ปณรัชช (21)
 นิติบรรณการ (33)
 นิติธรรม (82)
 วิทยพัฒน์ (2)
 บัณฑิตอักษร (5)
 ธรรมนิติ (9)
 เนติบัณฑิตยสภา (55)
 สนพ.จุฬา (22)
 ปรีย์ชนก (8)
 

 
 

  WebLink : WebLink :  

 
Search

 
Page 1 | 2 | 3 
 
 ลำดับที่ : 21
 
  ชื่อหนังสือ : หลักพื้นฐานกฎหมายมหาชน
บทคัดย่อ / สารบาญ :

พัฒนาการของกฎหมายมหาชน ทฤษฎีและหลักพื้นฐานที่สำคัญของกฎหมายมหาชน บ่อเกิดของกฎหมายมหาชน รัฐธรรมนูญลายลักษณ์อักษร กฎหมายของฝ่ายนิติบัญญัติ กฎเกณฑ์แห่งกฎหมายของฝ่ายบริหาร สนธิสัญญาและข้อตกลงระหว่างประเทศ บ่อเกิดของกฎหมายมหาชนที่มาจากกฎหมายมิได้บัญญัติ การตีความกฎหมายโดยศาล การตีความโดยองค์กรอื่นที่ไม่ใช่ศาล จารีตประเพณี จารีตประเพณีหรือธรรมเนียมปฏิบัติในกฎหมายมหาชน หลักทั่วไปของกฎหมาย หลักความชอบด้วยกฎหมายชื่อผู้แต่ง : ศาสตราจารย์ ดร.เกรียงไกร เจริญธนาวัฒน์
รหัสสินค้า : 9786162693724
รูปแบบ : สันโค้ง ปกแข็ง
น้ำหนัก : 1200 กรัม
  จำนวนหน้า : 516
ขนาด : 18.5x26
พิมพ์ : 3 : สิงหาคม 2558 แก้ไขเพิ่มเติม


 
ราคา  480.00  บาท
ลด: 15%
ขาย 408.00 บาท

 ลำดับที่ : 22
 
  ชื่อหนังสือ : มาตรฐานใหม่ของการจัดทำบริการสาธารณะระดับชาติในประเทศไทย
บทคัดย่อ / สารบาญ :

การจัดการและการดำเนินกิจกรรมของรัฐเพื่อประโยชน์สาธารณะ, ความเป็นมาของการจัดทำบริการสาธารณะในประเทศไทย ศึกษาจากกฎหมาย กฎ และระเบียบที่เกี่ยวข้อง ตั้งแต่สมัยสมบูรณาญาสิทธิราชย์-ภายหลังการเปลี่ยนแปลงการปกครองจนกระทั่งถึงวันประกาศใช้รัฐธรรมนูญ 2540-ปัจจุบัน, เกณฑ์ในการแบ่งแยกบริการสาธารณะระดับชาติและระดับท้องถิ่น, ข้อพิจารณาเกี่ยวกับการจัดองค์กรเพื่อจัดทำบริการสาธารณะระดับชาติในประเทศไทย, สภาพปัญหาที่เกิดขึ้นในการจัดทำบริการสาธารณะระดับชาติ, บทสรุปและข้อเสนอแนะชื่อผู้แต่ง : ศาสตราจารย์ ดร.นันทวัฒน์ บรมานันท์
รหัสสินค้า : 9789742889432
รูปแบบ : ปกอ่อน
น้ำหนัก : 800 กรัม
  จำนวนหน้า : 436
ขนาด : 18.5x26
พิมพ์ : 1 : เมษายน 2554


 
ราคา  350.00  บาท
ลด: 15%
ขาย 297.50 บาท

 ลำดับที่ : 23
 
  ชื่อหนังสือ : สัญญาของรัฐ
บทคัดย่อ / สารบาญ :

สัญญาของรัฐ ความหมายของสัญญาของรัฐ ประเภทของหน่วยงานของรัฐ วัตถุประสงค์ของส่วนราชการ วัตถุประสงค์ของรัฐวิสาหกิจ วัตถุประสงค์ขององค์การมหาชน หน่วยงานของรัฐ การตรวจร่างสัญญาตามระเบียบ มติคณะรัฐมนตรี ฯลฯ, ประเภทสัญญาของรัฐ สัญญาเกี่ยวกับการพัสดุ สัญญาสัมปทาน สัญญาจ้างเหมาแบบเบ็ดเสร็จ สัญญาของรัฐแบบรัฐต่อรัฐ ฯลฯ, โครงสร้างและเงื่อนไขของสัญญา วันที่และสถานที่ทำสัญญา วรรคคู่สัญญา ความเป็นมา ฯลฯ, ปัญหาสำคัญตามกฎหมายว่าด้วยการให้เอกชนเข้าร่วมงานในกิจการของรัฐ ฯลฯชื่อผู้แต่ง : ศาสตราจารย์พิเศษจุลสิงห์ วสันตสิงห์
รหัสสินค้า : 9789742889418
รูปแบบ : ปกอ่อน
น้ำหนัก : 300 กรัม
  จำนวนหน้า : 216
ขนาด : 18.5x26
พิมพ์ : 1 : พฤษภาคม 2554


 
ราคา  200.00  บาท
ลด: 15%
ขาย 170.00 บาท

 ลำดับที่ : 24
 
  ชื่อหนังสือ : หลักกฎหมายเกี่ยวกับการควบคุมฝ่ายปกครอง
บทคัดย่อ / สารบาญ :

ข้อความคิดทั่วไปในการควบคุมฝ่ายปกครอง ความหมายของ "ฝ่ายปกครอง" ความจำเป็นในการควบคุมฝ่ายปกครอง ขอบเขตของการควบคุมฝ่ายปกครอง, ระบบการควบคุมฝ่ายปกครอง การควบคุมฝ่ายปกครองแบบป้องกัน การควบคุมฝ่ายปกครองแบบแก้ไขโดยองค์กรภายในฝ่ายปกครอง , การควบคุมฝ่ายปกครองโดยองค์กรภายนอกฝ่ายปกครอง การควบคุมทางการเมือง การควบคุมโดยองค์กรอิสระตามรัฐธรรมนูญ, การควบคุมฝ่ายปกครองโดยองค์กรตุลาการ ทั้งในต่างประเทศและในประเทศไทย, วิธีพิจารณาคดีปกครองของไทย เงื่อนไขการฟ้องคดีปกครอง ประเภทของคดีปกครอง การดำเนินคดีปกครอง การค้มครองชั่วคราวก่อนการพิพากษา คำพิพากษาหรือคำสั่งชี้ขาดคดีปกครองชื่อผู้แต่ง : ศาสตราจารย์ ดร. บรรเจิด สิงคะเนติ
รหัสสินค้า : 9786162691843
รูปแบบ : ปกอ่อน
น้ำหนัก : 600 กรัม
  จำนวนหน้า : 322
ขนาด : 18.5x26
พิมพ์ : 5 : พฤษภาคม 2556 แก้ไขเพิ่มเติม


 
ราคา  280.00  บาท
ลด: 15%
ขาย 238.00 บาท

 ลำดับที่ : 25
 
  ชื่อหนังสือ : คดีปกครองใกล้ตัว เล่ม 6 รัฏฐาธิปัตย์ในคดีปกครอง
บทคัดย่อ / สารบาญ :

คดีปกครองชาวบ้านฟ้องราชการเล่มนี้ ผู้เขียนได้รวบรวมจัดพิมพ์เป็นเล่มที่ 6 จากคอลัมน์ "กฎหมายข้างตัว" น.ส.พ.เดลินิวส์ เช่นเิดิม โดยผู้เขียนได้หาคดีตัวอย่างที่มีคำวินิจฉัยซึ่งเป็นหลักกฎหมายและเป็นหลักปฏิบัติราชการสำหรับภาคราชการที่จะเป็นประโยชน์ในการเผยแพร่ให้ท่านผู้อ่านมีความเข้าใจในการปฏิบัติราชการที่ถูกต้องตามหลักธรรมาภิบาล และการบริหารจัดการบ้านเมืองที่ดีซึ่งเป็นนโยบายสำคัญของทุึกรัฐบาล...ในเล่มนี้ประกอบด้วยเรื่อง ไม่ส่งประกาศสอบราคา, ไม่ต้องอุทธรณ์ก็อย่าไปอุทธรณ์, ประกาศชี้ชวน, สัญญาทางการเมือง, ว่า้ด้วยการเลือกตั้ง, ไม่รับรองคุณภาพ, อนุญาโตตุลาการที่เทศบาล, สิทธิของแม่, ลดค่าปรับ ฯลฯชื่อผู้แต่ง : พิสิษฐ์ พลรักษ์เขตต์
รหัสสินค้า : 9789742889791
รูปแบบ : ปกอ่อน
น้ำหนัก : 170 กรัม
  จำนวนหน้า : 144
ขนาด : 14.5x21
พิมพ์ : 1 : สิงหาคม 2554


 
ราคา  100.00  บาท
ลด: 50%
ขาย 50.00 บาท

 ลำดับที่ : 26
 
  ชื่อหนังสือ : กฎหมายมหาชนเบื้องต้น : อธิบายหลักกฎหมายไทยและหลักกฎหมายอังกฤษ
บทคัดย่อ / สารบาญ :

กฎหมายเอกชนและกฎหมายมหาชน, ความแตกต่างระหว่างกฎหมายเอกชนกับกฎหมายมหาชน, ประโยชน์ในการแบ่งประเภทกฎหมายออกเป็นกฎหมายเอกชนและกฎหมายมหาชน, การแบ่งแยกกฎหมายเอกชนและกฎหมายมหาชนในประเทศฝรั่งเศศประเทศอังกฤษ, กฎหมายรัฐธรรมนูญและกฎหมายปกครอง, หลักนิติธรรมและหลักนิติรัฐ, ความแตกต่างระหว่างหลักนิติธรรมและหลักนิติรัฐ, แนวคิดร่วมกันของหลักนิติธรรมแลนิติรัฐ, หลักการแบ่งแยกอำนาจ, ที่มาของกฎหมายมหาชน, ประโยชน์สาธารณะ วัตถุประสงค์อันเป็นหัวใจของกฎหมายมหาชน ฯลฯ 

 ชื่อผู้แต่ง : รวินท์ ลีละพัฒนะ
รหัสสินค้า : 9786162691270
รูปแบบ : ปกอ่อน
น้ำหนัก : 200 กรัม
  จำนวนหน้า : 120
ขนาด : 14.5x21
พิมพ์ : 1 : ธันวาคม 2555


 
ราคา  100.00  บาท
ลด: 15%
ขาย 85.00 บาท

 ลำดับที่ : 27
 
  ชื่อหนังสือ : กฎหมายปกครองเกี่ยวกับงานบริหารงานบุคคลและการดำเนินการทางวินัยของข้าราชการประเภทต่างๆ
บทคัดย่อ / สารบาญ :

บทบัญญัติของกฎหมายเกี่ยวกับข้าราชการขององค์กรของรัฐฝ่ายบริหาร บทบัญญัติของกฎหมายเกี่ยวกับข้าราชการองค์กรของรัฐฝ่ายนิติบัญญัติบทบัญญัติของกฎหมายเกี่ยวกับข้าราชการองค์ของรัฐฝ่ายตุลาการบทบัญญัติของกฎหมายเกี่ยวกับข้าราชการองค์กรตามรัฐธรรมนูญ  กฎหมายเกี่ยวกับบำเหน็ดบำนาญข้าราชการ  ฯชื่อผู้แต่ง : ศาสตราจารย์พิเศษ ดร.ชาญชัย แสวงศักดิ์
รหัสสินค้า : 9786162695858
รูปแบบ : ปกอ่อน
น้ำหนัก : 1020 กรัม
  จำนวนหน้า : 572
ขนาด : 18.5*26
พิมพ์ : มิถุนายน 2560


 
ราคา  500.00  บาท
ลด: 15%
ขาย 425.00 บาท

 ลำดับที่ : 28
 
  ชื่อหนังสือ : กฎหมายปกครองเกี่ยวกับการศึกษา
บทคัดย่อ / สารบาญ :

การศึกษาเป็นบริการสาธารณะที่มีความสำคัญประเภทหนึ่งที่รัฐมีหน้าที่ต้องดูแลรับผิดชอบ จึงได้มีการนำไปบัญญัติไว้ในรัฐธรรมนูญรับรองสิทธิของบุคคลในการรับการศึกษากำหนดหน้าที่ของรัฐในการจัดการศึกษาอบรม โดยให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นและเอกชนมีส่วนร่วมในการจัดการศึกษาได้ ทั้งนี้ตามที่กฎหมายบัญญัติ จึงเป็นหน้าที่ของรัฐที่จะต้องส่งอนุวัตการให้เป็นไปตามรัฐธรรมนูญโดยการตรากฎหมายที่เกี่ยวกับการศึกษา แยกได้เป็น 3 ส่วนใหญ่ๆ ดังนี้

- กฎหมายที่เกี่ยวกับการบริหารและการจัดการศึกษา

- กฎหมายที่เกี่ยวกับการจัดองค์กรทางการศึกษา

- กฎหมายที่เกี่ยวกับบุคลากรทางการศึกษา

ในหนังสือเล่มนี้ ผู้เขียนจะนำเสนอบทบัญญัติของรัฐธรรมนูญที่เกี่ยวกับการศึกษาไว้ในบทที่ 1 จากนั้น  จะนำเสนอกฎหมายที่เกี่ยวกับการศึกษาในบทที่ 2 โดยจะแยกเป็น 3 ส่วนดังกล่าวข้างต้น แล้วนำเสนอข้อมูลเกี่ยวกัลการฟ้องคดีต่อศาลปกครองและตัวอย่างคำวินิจฉัยของศาลปกครองที่เกี่ยวกับการศึกษาในบทที่ 3 ชื่อผู้แต่ง : ศาสตราจารย์พิเศษ ดร.ชาญชัย แสวงศักดิ์
รหัสสินค้า : 9786162696275
รูปแบบ : ปกอ่อน
น้ำหนัก : 900 กรัม
  จำนวนหน้า : 504
ขนาด : 18.5X26
พิมพ์ : 1 : ตุลาคม 2560


 
ราคา  460.00  บาท
ลด: 15%
ขาย 391.00 บาท

 ลำดับที่ : 29
 
  ชื่อหนังสือ : กฎหมายปกครองเกี่ยวกับการจัดซื้อจัดจ้าง และการบริหารพัสดุภาครัฐ
บทคัดย่อ / สารบาญ :

บทที่ 1 ข้อพิจารณาเบื้องต้น

บทที่ 2  สาระสำคัญของพระราชบัญญัติการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ  พ.ศ.2560

บทที่ 3  สาระสำคัญของระเบียบกระทรงการคลัง ว่าด้วยการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ  พ.ศ.2560

บทที่ 4 การดำเนินตามพระราชบัญญัติต้องคำนึงถึงบทบัญญัติของกฎหมายว่าด้วยวิธีปฏิบัติราชการทางปกครองและกฎหมายว่าด้วยการจัดตั้งศาลปกครอง

และวิธีพิจารณาคดีปกครอง

 ชื่อผู้แต่ง : ศาสตราจารย์พิเศษ ดร.ชาญชัย แสวงศักดิ์
รหัสสินค้า : 9786162696725
รูปแบบ : ปกอ่อน
น้ำหนัก : 950 กรัม
  จำนวนหน้า : 496
ขนาด : 18.5X26
พิมพ์ : 2:เมษายน 2561


 
ราคา  450.00  บาท
ลด: 15%
ขาย 382.50 บาท


 
Page 1 | 2 | 3 
 

ยูสเซอร์เนม
รหัสผ่าน
ลงทะเบียน   ลืมรหัสผ่าน

2,469,116 คน

 

 

 
 
Winyuchon Publication House Co., Ltd.
 
สำนักพิมพ์วิญญูชน 39/200-201 ซ.วิภาวดีรังสิต 84 ถนนวิภาวดีรังสิต แขวงสนามบิน เขตดอนเมือง กรุงเทพฯ 10210
โทรศัพท์ 0-2996-9471-3 โทรสาร 0-2996-9474