20 พฤศจิกายน 2561
     
  คำอธิบายกฎหมายลักษณะมรดก
หลักพื้นฐานของสิทธิเสรีภาพ และศักดิ์ศรีความเป็นมนุษย์
กฎหมายวิธีพิจารณาความแพ่ง
คำอธิบายประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ : หนี้
คำอธิบายนิติกรรม-สัญญา
ประมวลกฎหมายอาญา ฉบับอ้างอิง
กฎหมายระหว่างประเทศ
ถาม-ตอบหนี้
เตรียมสอบเข้านิติศาสตร์
หลักกฎหมายอาญา ภาคความผิด
 

   กฎหมายปกครอง (32)
 คู่มือสอบกฎหมาย (9)
 กฎหมายทนายความ (9)
 หลักกฎหมาย (40)
 กฎหมายทั่วไป (119)
 ภาษาอังกฤษนักกฎหมาย (7)
 หนังสือดีในอดีต (5)
 หนังสือโครงการตำราฯ (68)
 หนังสือฝากขาย (16)
 หมวดพระราชบัญญัติ (1)
 หนังสือกองทุน ศ.จิตติ ติงศภัทิย์ (13)
 ดาวน์โหลด (5)
 กฎหมายสำหรับตำรวจ (1)
 กฎหมายพาณิชยนาวี (5)
 กฎหมายภาษีอากร (3)
 กฎหมายรัฐธรรมนูญ (12)
 กฎหมายแรงงาน (13)
 คำอธิบายกฎหมาย (101)
 พระราชบัญญัติ (1)
 ประมวลกฎหมาย (26)
 กฎหมายอ้างอิง (1)
 รวมกฎหมาย (13)
 กฎหมายระหว่างประเทศ (24)
 กฎหมายการแพทย์ (5)
 ถาม-ตอบกฎหมาย (12)
 กฎหมายท้องถิ่น (2)
 สินค้าอื่นๆ (4)
 

   สนพ.ธรรมศาสตร์ (24)
 อื่นๆ (200)
 อฑตยามิลเลนเนียม (6)
 ปณรัชช (23)
 นิติบรรณการ (28)
 นิติธรรม (94)
 วิทยพัฒน์ (2)
 บัณฑิตอักษร (5)
 ธรรมนิติ (10)
 เนติบัณฑิตยสภา (56)
 สนพ.จุฬา (10)
 ปรีย์ชนก (5)
 

 
 

  WebLink : WebLink :  

 
Search

 
Page 1 | 2 | 3 | 4 
 
 ลำดับที่ : 21
 
  ชื่อหนังสือ : คู่มือปฏิบัติราชการทางปกครอง (ตามพระราชบัญญัติวิธีปฏิบัติราชการทางปกครอง พ.ศ. 2539)
บทคัดย่อ / สารบาญ :

หนังสืออธิบายพระราชบัญญัติวิธีปฏิบัติราชการทางปกครอง พ.ศ. 2539 เีรียงตามมาตรา โดยผู้เขียนได้เรียบเรียงและนำประสบการณ์การปฏิบัติหน้าที่ราชการมาเป็นเวลานานมาเป็นแนวทางปฏิบัติและกรณีตัวอย่าง เหมาะสำหรับข้าราชการทุกกระทรวงที่มุ่งเน้นบริการประชาชนและไม่ถูกฟ้องในคดีปกครอง, เหมาะสำหรับผู้ประกอบการและประชาชนเพื่อเป็นคู่มือในการติดต่อกับราชการ, ศึกษาไว้ร่วมกันพัฒนาระบบราชการไทยสู่ความเป็นเลิศชื่อผู้แต่ง : สามารถ วราดิศัย
รหัสสินค้า : 9786162691492
รูปแบบ : ปกอ่อน
น้ำหนัก : 450 กรัม
  จำนวนหน้า : 242
ขนาด : 18.5x26
พิมพ์ : 2 : เมษายน 2556 แก้ไขเพิ่มเติม


 
ราคา  200.00  บาท
ลด: 10%
ขาย 180.00 บาท

 ลำดับที่ : 22
 
  ชื่อหนังสือ : หลักพื้นฐานกฎหมายมหาชน
บทคัดย่อ / สารบาญ :

พัฒนาการของกฎหมายมหาชน ทฤษฎีและหลักพื้นฐานที่สำคัญของกฎหมายมหาชน บ่อเกิดของกฎหมายมหาชน รัฐธรรมนูญลายลักษณ์อักษร กฎหมายของฝ่ายนิติบัญญัติ กฎเกณฑ์แห่งกฎหมายของฝ่ายบริหาร สนธิสัญญาและข้อตกลงระหว่างประเทศ บ่อเกิดของกฎหมายมหาชนที่มาจากกฎหมายมิได้บัญญัติ การตีความกฎหมายโดยศาล การตีความโดยองค์กรอื่นที่ไม่ใช่ศาล จารีตประเพณี จารีตประเพณีหรือธรรมเนียมปฏิบัติในกฎหมายมหาชน หลักทั่วไปของกฎหมาย หลักความชอบด้วยกฎหมายชื่อผู้แต่ง : ศาสตราจารย์ ดร.เกรียงไกร เจริญธนาวัฒน์
รหัสสินค้า : 9786162696992
รูปแบบ : สันโค้ง ปกแข็ง
น้ำหนัก : 1300 กรัม
  จำนวนหน้า : 598
ขนาด : 18.5x26
พิมพ์ : 4 : กรกฎาคม 2561 แก้ไขเพิ่มเติม


 
ราคา  540.00  บาท
ลด: 10%
ขาย 486.00 บาท

 ลำดับที่ : 23
 
  ชื่อหนังสือ : มาตรฐานใหม่ของการจัดทำบริการสาธารณะระดับชาติในประเทศไทย
บทคัดย่อ / สารบาญ :

การจัดการและการดำเนินกิจกรรมของรัฐเพื่อประโยชน์สาธารณะ, ความเป็นมาของการจัดทำบริการสาธารณะในประเทศไทย ศึกษาจากกฎหมาย กฎ และระเบียบที่เกี่ยวข้อง ตั้งแต่สมัยสมบูรณาญาสิทธิราชย์-ภายหลังการเปลี่ยนแปลงการปกครองจนกระทั่งถึงวันประกาศใช้รัฐธรรมนูญ 2540-ปัจจุบัน, เกณฑ์ในการแบ่งแยกบริการสาธารณะระดับชาติและระดับท้องถิ่น, ข้อพิจารณาเกี่ยวกับการจัดองค์กรเพื่อจัดทำบริการสาธารณะระดับชาติในประเทศไทย, สภาพปัญหาที่เกิดขึ้นในการจัดทำบริการสาธารณะระดับชาติ, บทสรุปและข้อเสนอแนะชื่อผู้แต่ง : ศาสตราจารย์ ดร.นันทวัฒน์ บรมานันท์
รหัสสินค้า : 9789742889432
รูปแบบ : ปกอ่อน
น้ำหนัก : 800 กรัม
  จำนวนหน้า : 436
ขนาด : 18.5x26
พิมพ์ : 1 : เมษายน 2554


 
ราคา  350.00  บาท
ลด: 15%
ขาย 297.50 บาท

 ลำดับที่ : 24
 
  ชื่อหนังสือ : สัญญาของรัฐ
บทคัดย่อ / สารบาญ :

สัญญาของรัฐ ความหมายของสัญญาของรัฐ ประเภทของหน่วยงานของรัฐ วัตถุประสงค์ของส่วนราชการ วัตถุประสงค์ของรัฐวิสาหกิจ วัตถุประสงค์ขององค์การมหาชน หน่วยงานของรัฐ การตรวจร่างสัญญาตามระเบียบ มติคณะรัฐมนตรี ฯลฯ, ประเภทสัญญาของรัฐ สัญญาเกี่ยวกับการพัสดุ สัญญาสัมปทาน สัญญาจ้างเหมาแบบเบ็ดเสร็จ สัญญาของรัฐแบบรัฐต่อรัฐ ฯลฯ, โครงสร้างและเงื่อนไขของสัญญา วันที่และสถานที่ทำสัญญา วรรคคู่สัญญา ความเป็นมา ฯลฯ, ปัญหาสำคัญตามกฎหมายว่าด้วยการให้เอกชนเข้าร่วมงานในกิจการของรัฐ ฯลฯชื่อผู้แต่ง : ศาสตราจารย์พิเศษจุลสิงห์ วสันตสิงห์
รหัสสินค้า : 9789742889418
รูปแบบ : ปกอ่อน
น้ำหนัก : 300 กรัม
  จำนวนหน้า : 216
ขนาด : 18.5x26
พิมพ์ : 1 : พฤษภาคม 2554


 
ราคา  200.00  บาท
ลด: 15%
ขาย 170.00 บาท

 ลำดับที่ : 25
 
  ชื่อหนังสือ : หลักกฎหมายเกี่ยวกับการควบคุมฝ่ายปกครอง
บทคัดย่อ / สารบาญ :

ข้อความคิดทั่วไปในการควบคุมฝ่ายปกครอง ความหมายของ "ฝ่ายปกครอง" ความจำเป็นในการควบคุมฝ่ายปกครอง ขอบเขตของการควบคุมฝ่ายปกครอง, ระบบการควบคุมฝ่ายปกครอง การควบคุมฝ่ายปกครองแบบป้องกัน การควบคุมฝ่ายปกครองแบบแก้ไขโดยองค์กรภายในฝ่ายปกครอง , การควบคุมฝ่ายปกครองโดยองค์กรภายนอกฝ่ายปกครอง การควบคุมทางการเมือง การควบคุมโดยองค์กรอิสระตามรัฐธรรมนูญ, การควบคุมฝ่ายปกครองโดยองค์กรตุลาการ ทั้งในต่างประเทศและในประเทศไทย, วิธีพิจารณาคดีปกครองของไทย เงื่อนไขการฟ้องคดีปกครอง ประเภทของคดีปกครอง การดำเนินคดีปกครอง การค้มครองชั่วคราวก่อนการพิพากษา คำพิพากษาหรือคำสั่งชี้ขาดคดีปกครองชื่อผู้แต่ง : ศาสตราจารย์ ดร. บรรเจิด สิงคะเนติ
รหัสสินค้า : 9786162697135
รูปแบบ : ปกอ่อน
น้ำหนัก : 800 กรัม
  จำนวนหน้า : 400
ขนาด : 18.5x26
พิมพ์ : 6 : กรกฎาคม 2561 แก้ไขเพิ่มเติม


 
ราคา  350.00  บาท
ลด: 10%
ขาย 315.00 บาท

 ลำดับที่ : 26
 
  ชื่อหนังสือ : คดีปกครองใกล้ตัว เล่ม 6 รัฏฐาธิปัตย์ในคดีปกครอง
บทคัดย่อ / สารบาญ :

คดีปกครองชาวบ้านฟ้องราชการเล่มนี้ ผู้เขียนได้รวบรวมจัดพิมพ์เป็นเล่มที่ 6 จากคอลัมน์ "กฎหมายข้างตัว" น.ส.พ.เดลินิวส์ เช่นเิดิม โดยผู้เขียนได้หาคดีตัวอย่างที่มีคำวินิจฉัยซึ่งเป็นหลักกฎหมายและเป็นหลักปฏิบัติราชการสำหรับภาคราชการที่จะเป็นประโยชน์ในการเผยแพร่ให้ท่านผู้อ่านมีความเข้าใจในการปฏิบัติราชการที่ถูกต้องตามหลักธรรมาภิบาล และการบริหารจัดการบ้านเมืองที่ดีซึ่งเป็นนโยบายสำคัญของทุึกรัฐบาล...ในเล่มนี้ประกอบด้วยเรื่อง ไม่ส่งประกาศสอบราคา, ไม่ต้องอุทธรณ์ก็อย่าไปอุทธรณ์, ประกาศชี้ชวน, สัญญาทางการเมือง, ว่า้ด้วยการเลือกตั้ง, ไม่รับรองคุณภาพ, อนุญาโตตุลาการที่เทศบาล, สิทธิของแม่, ลดค่าปรับ ฯลฯชื่อผู้แต่ง : พิสิษฐ์ พลรักษ์เขตต์
รหัสสินค้า : 9789742889791
รูปแบบ : ปกอ่อน
น้ำหนัก : 170 กรัม
  จำนวนหน้า : 144
ขนาด : 14.5x21
พิมพ์ : 1 : สิงหาคม 2554


 
ราคา  100.00  บาท
ลด: 10%
ขาย 90.00 บาท

 ลำดับที่ : 27
 
  ชื่อหนังสือ : กฎหมายมหาชนเบื้องต้น : อธิบายหลักกฎหมายไทยและหลักกฎหมายอังกฤษ
บทคัดย่อ / สารบาญ :

กฎหมายเอกชนและกฎหมายมหาชน, ความแตกต่างระหว่างกฎหมายเอกชนกับกฎหมายมหาชน, ประโยชน์ในการแบ่งประเภทกฎหมายออกเป็นกฎหมายเอกชนและกฎหมายมหาชน, การแบ่งแยกกฎหมายเอกชนและกฎหมายมหาชนในประเทศฝรั่งเศศประเทศอังกฤษ, กฎหมายรัฐธรรมนูญและกฎหมายปกครอง, หลักนิติธรรมและหลักนิติรัฐ, ความแตกต่างระหว่างหลักนิติธรรมและหลักนิติรัฐ, แนวคิดร่วมกันของหลักนิติธรรมแลนิติรัฐ, หลักการแบ่งแยกอำนาจ, ที่มาของกฎหมายมหาชน, ประโยชน์สาธารณะ วัตถุประสงค์อันเป็นหัวใจของกฎหมายมหาชน ฯลฯ 

 ชื่อผู้แต่ง : รวินท์ ลีละพัฒนะ
รหัสสินค้า : 9786162691270
รูปแบบ : ปกอ่อน
น้ำหนัก : 200 กรัม
  จำนวนหน้า : 120
ขนาด : 14.5x21
พิมพ์ : 1 : ธันวาคม 2555


 
ราคา  100.00  บาท
ลด: 10%
ขาย 90.00 บาท

 ลำดับที่ : 28
 
  ชื่อหนังสือ : รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช 2560
บทคัดย่อ / สารบาญ :

หมวดที่ 1   บททั่วไป

หมวดที่ 2   พระมหากษัตริย์

หมวดที่ 3  สิทธิและเสรีภาพของปวงชนชาวไทย

หมวดที่ 4  หน้าที่ของปวงชนชาวไทย

หมวดที่ 5  หน้าที่ของรัฐ

หมวดที่ 6  แนวนโยบายแห่งรัฐ

หมวดที่ 7  รัฐสภา

หมวดที่ 8  คณะรัฐมนตรี

ฯลฯชื่อผู้แต่ง : ฝ่ายวิชาการ สำนักพิมพ์วิญญูชน
รหัสสินค้า : 9786162696893
รูปแบบ : ปกอ่อน
น้ำหนัก : 300 กรัม
  จำนวนหน้า : 184
ขนาด : 14.5X21
พิมพ์ : 3 : มิถุนายน 2561


 
ราคา  80.00  บาท
ลด: 10%
ขาย 72.00 บาท

 ลำดับที่ : 29
 
  ชื่อหนังสือ : หลักกฎหมายมหาชน หลักนิติธรรม/นิติรัฐ ในฐานะ
บทคัดย่อ / สารบาญ :

หลักกฎหมายมหาชน หลักนิติธรรม/นิติรัฐ ในฐานะ "เกณฑ์" จำกัดอำนาจรัฐ เล่มนี้เขียนขึ้นโดยใช้เหตุผลจูงใจ 2 ประการคือ ประการแรก ผู้เขียนต้องรับผิดชอบในการบรรยายวิชาหลักทฤษฎีกฎหมายมหาชน ที่คณะนิติศาสตร์ สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ แต่โดยที่ยังไม่มีตำราที่รวบรวมอย่างเป็นระบบ ประการที่สอง โดยที่รัฐธรรมนูญ พ.ศ.2560 ของไทยได้เน้นย้ำถึง "หลักนิติธรรม" มากขึ้นกว่าฉบับที่ผ่านมา โดนเฉพาะอย่างยิ่งมีการบัญญัติว่า การตรากฎหมายจำกัดสิทธิหรือเสรีภาพของบุคคลจะขัดต่อ "หลลักนิติะรรม" มิได้ จากเหตุผลทั้งสองประการดังกล่าว ผู้เขียนเห็นว่า หลักกฎหมายมหาชน ในส่วนที่เชื่อมโยงกับหลักนิติธรรม/นิติรัฐ ยังไม่มีการเขียนไว้อย่างเป็นระบบ จึงถือว่าเป็นโอกาสที่สมควรจะได้รวบรวมและเขียนถึงดังกล่าว หลักกฎหมายมหาชน หลักนิติธรรม/นิติรัฐ ในฐานะ "เกณฑ์" จำกัดอำนาจรัฐ เล่มนี้มิได้เขียนขึ้นใหม่ทั้งหทด แต่เป็นการรวบรวมหลักกฎหมายมหาชน โดยเฉพาะหลักนิติธรรม/นิติรัฐ ที่ผู้เขียนได้เคยเขียนไว้แต่กระจัดกระจายในหนังสือต่างๆ และในบทที่ 9 ได้กล่าวถึงการนำหลักกฎหมายมหาชนเข้ามาใช้ในระบบกฎหมายไทยโดยสรุปชื่อผู้แต่ง : ศาสตราจารย์ ดร. บรรเจิด สิงคะเนติ
รหัสสินค้า : 9786162697432
รูปแบบ : ปกอ่อน
น้ำหนัก : 450 กรัม
  จำนวนหน้า : 200
ขนาด : 18.5*26
พิมพ์ : 2 : พฤศจิกายน 2561


 
ราคา  180.00  บาท
ลด: 10%
ขาย 162.00 บาท

 ลำดับที่ : 30
 
  ชื่อหนังสือ : กฎหมายปกครองเกี่ยวกับงานบริหารงานบุคคลและการดำเนินการทางวินัยของข้าราชการประเภทต่างๆ
บทคัดย่อ / สารบาญ :

บทบัญญัติของกฎหมายเกี่ยวกับข้าราชการขององค์กรของรัฐฝ่ายบริหาร บทบัญญัติของกฎหมายเกี่ยวกับข้าราชการองค์กรของรัฐฝ่ายนิติบัญญัติบทบัญญัติของกฎหมายเกี่ยวกับข้าราชการองค์ของรัฐฝ่ายตุลาการบทบัญญัติของกฎหมายเกี่ยวกับข้าราชการองค์กรตามรัฐธรรมนูญ  กฎหมายเกี่ยวกับบำเหน็ดบำนาญข้าราชการ  ฯชื่อผู้แต่ง : ศาสตราจารย์พิเศษ ดร.ชาญชัย แสวงศักดิ์
รหัสสินค้า : 9786162695858
รูปแบบ : ปกอ่อน
น้ำหนัก : 1020 กรัม
  จำนวนหน้า : 572
ขนาด : 18.5*26
พิมพ์ : มิถุนายน 2560


 
ราคา  500.00  บาท
ลด: 10%
ขาย 450.00 บาท


 
Page 1 | 2 | 3 | 4 
 

ยูสเซอร์เนม
รหัสผ่าน
ลงทะเบียน   ลืมรหัสผ่าน

2,847,753 คน

 

 

 
 
Winyuchon Publication House Co., Ltd.
 
สำนักพิมพ์วิญญูชน 39/200-201 ซ.วิภาวดีรังสิต 84 ถนนวิภาวดีรังสิต แขวงสนามบิน เขตดอนเมือง กรุงเทพฯ 10210
โทรศัพท์ 0-2996-9471-3 โทรสาร 0-2996-9474