17 มกราคม 2562
     
  คำอธิบายกฎหมายลักษณะมรดก
หลักพื้นฐานของสิทธิเสรีภาพ และศักดิ์ศรีความเป็นมนุษย์
กฎหมายวิธีพิจารณาความแพ่ง
คำอธิบายประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ : หนี้
คำอธิบายนิติกรรม-สัญญา
ประมวลกฎหมายอาญา ฉบับอ้างอิง
กฎหมายระหว่างประเทศ
ถาม-ตอบหนี้
เตรียมสอบเข้านิติศาสตร์
หลักกฎหมายอาญา ภาคความผิด
 

   กฎหมายปกครอง (32)
 คู่มือสอบกฎหมาย (9)
 กฎหมายทนายความ (9)
 หลักกฎหมาย (40)
 กฎหมายทั่วไป (119)
 ภาษาอังกฤษนักกฎหมาย (7)
 หนังสือดีในอดีต (5)
 หนังสือโครงการตำราฯ (68)
 หนังสือฝากขาย (16)
 หมวดพระราชบัญญัติ (1)
 หนังสือกองทุน ศ.จิตติ ติงศภัทิย์ (13)
 ดาวน์โหลด (5)
 กฎหมายสำหรับตำรวจ (1)
 กฎหมายพาณิชยนาวี (5)
 กฎหมายภาษีอากร (3)
 กฎหมายรัฐธรรมนูญ (12)
 กฎหมายแรงงาน (13)
 คำอธิบายกฎหมาย (101)
 พระราชบัญญัติ (1)
 ประมวลกฎหมาย (26)
 กฎหมายอ้างอิง (1)
 รวมกฎหมาย (13)
 กฎหมายระหว่างประเทศ (24)
 กฎหมายการแพทย์ (5)
 ถาม-ตอบกฎหมาย (12)
 กฎหมายท้องถิ่น (2)
 สินค้าอื่นๆ (4)
 

   สนพ.ธรรมศาสตร์ (24)
 อื่นๆ (200)
 อฑตยามิลเลนเนียม (6)
 ปณรัชช (23)
 นิติบรรณการ (28)
 นิติธรรม (94)
 วิทยพัฒน์ (2)
 บัณฑิตอักษร (5)
 ธรรมนิติ (10)
 เนติบัณฑิตยสภา (56)
 สนพ.จุฬา (10)
 ปรีย์ชนก (5)
 

 
 

  WebLink : WebLink :  

 
Search

 
Page 1 | 2 | 3 | 4 
 
 ลำดับที่ : 1
 
  ชื่อหนังสือ : กฎหมายว่าด้วยความรับผิดทางละเมิดของเจ้าหน้าที่และความรับผิดชอบของรัฐโดยปราศจากความผิด
บทคัดย่อ / สารบาญ :

ในการพิมพ์ครั้งนี้ได้เพิ่มเติมความเห็นของคณะกรรมการกฤษฎีกา คำวินิจฉัยของศาลปกครองและคำวินิจฉัยชี้ขาดอำนาจหน้าที่ระหว่างศาลล่าสุด และได้แก้ไขเพิ่มเติมระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรี ว่าด้วยหลักเกณฑ์การปฏิบัติเกี่ยวกับความรับผิดทางละเมิดของเจ้าหน้าที่ พ.ศ.2539 ที่ได่มีการแก้ไขเพิ่มเติมใหม่ให้เป็นปัจจุบัน ได้ตัดทอนข้อคิดเห็นของผู้เขียนเกี่ยวกับหลักการและเหตุผลที่สำคัญของร่างพระราชบัญญัติความรับผิดทางละเมิดของเจ้าหน้าที่ พ.ศ.... ที่สำนักงานคณะกรรมการกฤษฎีกาเสนอต่อคณะรัฐมนตรีออกไป กับได้ตัดทอนหนังสือเวียนของกระทรวงการคลังบางส่วนออกจากภาคผนวก ทั้งนี้ เพื่อมิให้หนังสือมีความหนามากเกินไป

 

 ชื่อผู้แต่ง : ศาสตราจารย์พิเศษ ดร.ชาญชัย แสวงศักดิ์
รหัสสินค้า : 9786162695803
รูปแบบ : ปกอ่อน
น้ำหนัก : 910 กรัม
  จำนวนหน้า : 514
ขนาด : 18.5x26
พิมพ์ : 10 : มิถุนายน 2560


 
ราคา  480.00  บาท
ลด: 10%
ขาย 432.00 บาท

 ลำดับที่ : 2
 
  ชื่อหนังสือ : คำอธิบายกฎหมายจัดตั้งศาลปกครองและวิธีพิจารณาคดีปกครอง
บทคัดย่อ / สารบาญ :

แนวความคิดและความเป็นมาของการจัดตั้งศาลปกครองและวิธีพิจารณาคดีปกครอง การดำเนินการจัดตั้งศาลปกครองและวิธีพิจารณาคดีปกครองขึ้นในประเทศไทย, กฎหมายเกี่ยวข้องกับการจัดตั้งศาลปกครองโครงสร้างของศาลปกครอง ระบบตุลาการศาลปกครอง และอำนาจของศาลปกครอง คดีที่อยู่ในอำนาจของศาลปกครอง วิธีพิจารณาคดีปกครอง แนวปฏิบัติของรัฐบาลเกี่ยวกับการดำเนินคดีปกครอง และข้อสังเกตเกี่ยวกับแนวคำวินิจฉัยของศาลปกครองเกี่ยวกับคดีบางประเภท

 ชื่อผู้แต่ง : ศาสตราจารย์พิเศษ ดร.ชาญชัย แสวงศักดิ์
รหัสสินค้า : 9786162696558
รูปแบบ : ปกอ่อน
น้ำหนัก : 700 กรัม
  จำนวนหน้า : 356
ขนาด : 18.5x26
พิมพ์ : 10 : กุมภาพันธ์ 2561 แก้ไขเพิ่มเติม


 
ราคา  320.00  บาท
ลด: 10%
ขาย 288.00 บาท

 ลำดับที่ : 3
 
  ชื่อหนังสือ : สัญญาทางปกครอง
บทคัดย่อ / สารบาญ :

สัญญาทางปกครอง นับเป็นเรื่องสำคัญเรื่องหนึ่งสำหรับนักกฎหมายมหาชนที่สมควรศึกษาอย่าง ละเอียด เพราะในประเทศไทยนั้น ระบบ สัญญาทางปกครอง เพิ่งเกิดขึ้นได้ไม่นาน และยังมีความไม่ชัดเจนแน่นอนในหลาย ๆ กรณี เนื้อเรื่องประกอบด้วยสัญญาทางปกครอง : เครื่องมือในการจัดทำบริการสาธารณะ, สัญญาทางปกครองไทย ความเป็นมาของระบบสัญญาทางปกครองไทย, การวินิจฉัยข้อพิพาทอันเกิดจากระบบสัญญาทางปกครองไทย สัญญาปกครองฝรั่งเศส ทฤษฎีและแนวความคิดเกี่ยวกับสัญญาทางปกครอง, ภารกิจของสัญญาทางปกครอง, ประเภทสำคัญของสัญญาทางปกครอง ในการพิมพ์ครั้งที่ 4 นี้ ข้อมูลยังเป็นปัจจุบันอยู่ ผู้เขียนจึงยังไม่ได้ปรับปรุงแก้ไขแต่อย่างใดชื่อผู้แต่ง : ศาสตราจารย์ ดร.นันทวัฒน์ บรมานันท์
รหัสสินค้า : 9786162692307
รูปแบบ : ปกอ่อน
น้ำหนัก : 1030 กรัม
  จำนวนหน้า : 604
ขนาด : 18.5x26
พิมพ์ : 5 : ตุลาคม 2556


 
ราคา  540.00  บาท
ลด: 15%
ขาย 459.00 บาท

 ลำดับที่ : 4
 
  ชื่อหนังสือ : กฎหมายปกครอง
บทคัดย่อ / สารบาญ :

คำบรรยายสรุปวิชากฎหมายปกครอง, การแบ่งแยกกฎหมายเอกชนและกฎหมายมหาชน : ข้อพิจารณาในทางทฤษฎี, ความแตกต่างที่เป็นสาระสำคัญของกฎหมายมหาชนกับกฎหมายเอกชน, การกระทำทางปกครองและความหมายของการกระทำทางปกครอง, ที่มาของการใช้อำนาจทางปกครอง, นิติบุคคลตามกฎหมายมหาชน, รูปแบบการกระทำทางปกครอง, ผลบังคับและการสิ้นผลบังคับของนิติกรรมทางปกครอง, ความไม่ชอบด้วยกฎหมายของนิติกรรมทางปกครอง, ดุลพินิจของฝ่ายปกครอง ฯลฯชื่อผู้แต่ง : รองศาสตราจารย์ ดร.กมลชัย รัตนสกาววงศ์
รหัสสินค้า : 9789742889616
รูปแบบ : ปกอ่อน
น้ำหนัก : 370 กรัม
  จำนวนหน้า : 324
ขนาด : 14.5x21
พิมพ์ : 8 : มิถุนายน 2554


 
ราคา  200.00  บาท
ลด: 15%
ขาย 170.00 บาท

 ลำดับที่ : 5
 
  ชื่อหนังสือ : คดีปกครองใกล้ตัว : ชาวบ้านฟ้องราชการ เล่ม 3
บทคัดย่อ / สารบาญ :

ดุลพินิจ, เลือกตั้งสมาชิกสภาองค์กรส่วนตำบล, บุตรชอบด้วยกฎหมาย, แจ้งความแล้วทำเฉย, เรื่องเก่า ๆ, ให้เอกชนทำแทน, อุดมศึกษา, บุหรี่เถื่อน, หมอกับคนไข้, เหตุเกิดที่ป่าสงวนแห่งชาติ, ขอค่าเสียหายจากทางราชการ, แม่และเด็กกับหลวงพ่อ, ขั้นตอน, หาบเร่แผงลอย, สถานะของข้าราชการ, ฟ้องธนาคารของรัฐ, คดีปกครองมีทนายดีไหม, ฟ้องผิดศาล, ขึ้นเงินเดือนไม่เป็นธรรม, ร้องเรียนต่อกรรมาธิการ, ถูกศุลกากรยึดเรือ, ขับรถขนขยะทับชาวบ้าน, ส่วนราชการไม่ทำตามสัญญา, พนักงานรัฐวิสาหกิจกับคดีปกครอง, คิดค่าไฟฟ้าผิด, สะพานลอยคนข้ามถนนบังหน้าร้านชื่อผู้แต่ง : พิสิษฐ์ พลรักษ์เขตต์
รหัสสินค้า : 9789742880187
รูปแบบ : ปกอ่อน
น้ำหนัก : 160 กรัม
  จำนวนหน้า : 128
ขนาด : 14.5x21
พิมพ์ : 1 : กุมภาพันธ์ 2547


 
ราคา  95.00  บาท
ลด: 15%
ขาย 80.75 บาท

 ลำดับที่ : 6
 
  ชื่อหนังสือ : การพัฒนาหลักกฎหมายเพื่อคุ้มครองสิทธิและเสรีภาพของชนชาวไทย
บทคัดย่อ / สารบาญ :

ศาลปกครอง, บทบาทของศาลปกครองในการตรวจสอบความชอบด้วยกฎหมายของการกระทำทางปกครอง, บทบาทของตุลาการศาลปกครองในการสร้างความยุติธรรมแก่ประชาชนและความสงบสุขใน ราชอาณาจักร, การคุ้มครองสิทธิและเสรีภาพของชนชาวไทย ตามรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช 2540, สิทธิและเสรีภาพของชนชาวไทยที่เกี่ยวกับคดีปกครองประเภทสิ่งแวดล้อมการผัง เมือง อาคาร โรงงาน และเหตุเดือดร้อนรำคาญ, การกระทำทางกายภาพซึ่งเป็นมูลเหตุแห่งการฟ้องคดีปกครองประเภทสิ่งแวดล้อม การผังเมือง อาคาร โรงงาน และเหตุเดือดร้อนรำคาญที่เกี่ยวกับสิทธิเสรีภาพของชนชาวไทย, การบรรเทาทุกข์ชั่วคราวก่อนการพิพากษาในคดีปกครอง เพื่อคุ้มครองสิทธิและเสรีภาพของประชาชน, อำนาจของศาลปกครองในการกำหนดคำบังคับบุคคลภายนอกในคดีปกครองเพื่อคุ้มครอง สิทธิและเสรีภาพของชนชาวไทย, การตรวจสอบการใช้อำนาจรัฐของตุลาการศาลปกครอง, กรณีศึกษาการพัฒนาหลักกฎหมายเพื่อคุ้มครองสิทธิและเสรีภาพของชนชาวไทยในคดี ปกครองประเภทสิ่งแวดล้อม การผังเมือง อาคาร โรงงาน และเหตุเดือดร้อนรำคาญชื่อผู้แต่ง :
รหัสสินค้า : 9789742883355
รูปแบบ : ปกอ่อน
น้ำหนัก : 600 กรัม
  จำนวนหน้า : 312
ขนาด : 18.5x26
พิมพ์ : 1 : สิงหาคม 2549


 
ราคา  290.00  บาท
ลด: 10%
ขาย 261.00 บาท

 ลำดับที่ : 7
 
  ชื่อหนังสือ : คดีปกครองใกล้ตัว : ชาวบ้านฟ้องราชการ เล่ม 4
บทคัดย่อ / สารบาญ :

ภาษีป้าย, คำสั่งเจ้พนักงานที่ดิน, คดีมรดกที่ศาลปกครอง, ขาดคุณสมบัติเป็นข้าราชการ, หมายจับ หมายค้น ไม่ชอบ, ตายเพราะถนนที่กำลังก่อสร้าง, ถูกย้ายไม่เป็นธรรม, คดีโอนที่ดินที่ศาลภาษีอากร, ฟ้องซ้ำ ฟ้องซ้อนในคดีปกครอง, ไม่รับแจ้งความ, วินิจฉัยอุทธรณ์ที่ไม่ได้อุทธรณ์, ชดใช้ทุนการศึกษา, คุ้มครองชั่วคราวก่อนพิพากษา, พนักงานรัฐวิสาหกิจกับคดีปกครอง, อนุญาโตตุลาการ, เรื่องของบ้าน เรื่องของคดี ฯลฯชื่อผู้แต่ง : พิสิษฐ์ พลรักษ์เขตต์
รหัสสินค้า : 9789742883546
รูปแบบ : ปกอ่อน
น้ำหนัก : 180 กรัม
  จำนวนหน้า : 144
ขนาด : 14.5x21
พิมพ์ : 1 : มีนาคม 2549


 
ราคา  100.00  บาท
ลด: 10%
ขาย 90.00 บาท

 ลำดับที่ : 8
 
  ชื่อหนังสือ : หลักพื้นฐานกฎหมายปกครองฝรั่งเศส
บทคัดย่อ / สารบาญ :

ความหมายของกฎหมายปกครอง, วิวัฒนาการของกฎหมายปกครอง, การจัดองค์กรและบุคลากรในระบบกฎหมายปกครอง, ที่มาทางกฎหมายของกฎหมายปกครอง, การดำเนินกิจกรรมของฝ่ายปกครอง, การควบคุมฝ่ายปกครอง ซึ่งผู้เขียนได้ใช้เวลาเกือบปีในการเขียนและเขียนในประเทศไทยและประเทศฝรั่งเศส ที่เป็นต้นแบบสำคัญทางกฎหมายมหาชน งานเขียนชิ้นนี้จึงถือเป็นวรรณกรรมที่สำคัญชิ้นหนึ่งด้านกฎหมายมหาชนชื่อผู้แต่ง : ศาสตราจารย์ ดร.นันทวัฒน์ บรมานันท์
รหัสสินค้า : 9789742886097
รูปแบบ : ปกอ่อน
น้ำหนัก : 230 กรัม
  จำนวนหน้า : 196
ขนาด : 14.5x21
พิมพ์ : 2 : กุมภาพันธ์ 2551


 
ราคา  140.00  บาท
ลด: 15%
ขาย 119.00 บาท

 ลำดับที่ : 9
 
  ชื่อหนังสือ : คดีปกครองใกล้ตัว : ชาวบ้านฟ้องราชการ เล่ม 5
บทคัดย่อ / สารบาญ :

คดีปกครองใกล้ตัว ชาวบ้านฟ้องราชการ เล่มนี้เป็นเล่มที่ 5 ด้วยความกรุณาของท่านผู้อ่านที่ได้ให้การสนับสนุนด้วยดีตลอดมานับแต่เล่มที่ 1จนถึงเล่มนี้ รูปแบบอ่านง่าย ๆ สบาย ๆ แต่คงเนื้อหาสาระของหลักกฎหมายสำคัญในประเด็นหลักของคดีตามถ้อยคำสำนวนในคำ วินิจฉัยของศาลปกครองสูงสุดไว้เหมือนเดิม เพื่อเป็นแนวทางสำหรับท่านที่ต้องการค้นหาในรายละเอียดทั้งหมดของคำพิพากษา หรือคำสั่งของศาลปกครองสูงสุดต่อไปชื่อผู้แต่ง : พิสิษฐ์ พลรักษ์เขตต์
รหัสสินค้า : 9789742887155
รูปแบบ : ปกอ่อน
น้ำหนัก : 200 กรัม
  จำนวนหน้า : 160
ขนาด : 14.5x21
พิมพ์ : 1 : มกราคม 2552


 
ราคา  110.00  บาท
ลด: 10
ขาย 100.00 บาท

 ลำดับที่ : 10
 
  ชื่อหนังสือ : หลักกฎหมายปกครองเกี่ยวกับบริการสาธารณะ
บทคัดย่อ / สารบาญ :

บริการสาธารณะในระบบกฎหมายปกครองฝรั่งเศส หลักเกณฑ์สำคัญในการจัดทำบริการสาธารณะ, องค์กรผู้มีหน้าที่จัดทำบริการสาธารณะ, ขั้นตอนทางกฎหมายของการจัดทำบริการสาธารณะ, เครื่องมือของฝ่ายปกครองในการจัดทำบริการสาธารณะ, ความสัมพันธ์ระหว่างผู้ใช้บริการสาธารณะกับบริการสาธารณะ, การยุบเลิกบริการสาธารณะ, บริการสาธารณะในระบบกฎหมายปกครองไทย แนวความคิดในการจัดทำบริการสาธารณะในประเทศไทย, ความเป็นมาของการจัดทำบริการสาธารณะในประเทศไทย, การเพิ่มบทบาทของภาคเอกชนในการจัดทำบริการสาธารณะในประเทศไทย, ความเป็นไปได้ในการจัดทำบริการสาธารณะโดยเอกชน, การวินิจฉัยข้อพิพาทอันเกิดจากการจัดทำบริการสาธารณะชื่อผู้แต่ง : ศาสตราจารย์ ดร.นันทวัฒน์ บรมานันท์
รหัสสินค้า : 9786162696244
รูปแบบ : ปกอ่อน
น้ำหนัก : 700 กรัม
  จำนวนหน้า : 370
ขนาด : 18.5x26
พิมพ์ : 5 : ตุลาคม 2560


 
ราคา  340.00  บาท
ลด: 10%
ขาย 306.00 บาท


 
Page 1 | 2 | 3 | 4 
 

ยูสเซอร์เนม
รหัสผ่าน
ลงทะเบียน   ลืมรหัสผ่าน

2,939,997 คน

 

 

 
 
Winyuchon Publication House Co., Ltd.
 
สำนักพิมพ์วิญญูชน 39/200-201 ซ.วิภาวดีรังสิต 84 ถนนวิภาวดีรังสิต แขวงสนามบิน เขตดอนเมือง กรุงเทพฯ 10210
โทรศัพท์ 0-2996-9471-3 โทรสาร 0-2996-9474