22 มกราคม 2562
     
  คำอธิบายกฎหมายลักษณะมรดก
หลักพื้นฐานของสิทธิเสรีภาพ และศักดิ์ศรีความเป็นมนุษย์
กฎหมายวิธีพิจารณาความแพ่ง
คำอธิบายประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ : หนี้
คำอธิบายนิติกรรม-สัญญา
ประมวลกฎหมายอาญา ฉบับอ้างอิง
กฎหมายระหว่างประเทศ
ถาม-ตอบหนี้
เตรียมสอบเข้านิติศาสตร์
หลักกฎหมายอาญา ภาคความผิด
 

   กฎหมายปกครอง (32)
 คู่มือสอบกฎหมาย (9)
 กฎหมายทนายความ (9)
 หลักกฎหมาย (40)
 กฎหมายทั่วไป (119)
 ภาษาอังกฤษนักกฎหมาย (7)
 หนังสือดีในอดีต (5)
 หนังสือโครงการตำราฯ (68)
 หนังสือฝากขาย (16)
 หมวดพระราชบัญญัติ (1)
 หนังสือกองทุน ศ.จิตติ ติงศภัทิย์ (13)
 ดาวน์โหลด (5)
 กฎหมายสำหรับตำรวจ (1)
 กฎหมายพาณิชยนาวี (5)
 กฎหมายภาษีอากร (3)
 กฎหมายรัฐธรรมนูญ (12)
 กฎหมายแรงงาน (13)
 คำอธิบายกฎหมาย (101)
 พระราชบัญญัติ (1)
 ประมวลกฎหมาย (26)
 กฎหมายอ้างอิง (1)
 รวมกฎหมาย (13)
 กฎหมายระหว่างประเทศ (24)
 กฎหมายการแพทย์ (5)
 ถาม-ตอบกฎหมาย (12)
 กฎหมายท้องถิ่น (2)
 สินค้าอื่นๆ (4)
 

   สนพ.ธรรมศาสตร์ (24)
 อื่นๆ (200)
 อฑตยามิลเลนเนียม (6)
 ปณรัชช (23)
 นิติบรรณการ (28)
 นิติธรรม (94)
 วิทยพัฒน์ (2)
 บัณฑิตอักษร (5)
 ธรรมนิติ (10)
 เนติบัณฑิตยสภา (56)
 สนพ.จุฬา (10)
 ปรีย์ชนก (5)
 

 
 

  WebLink : WebLink :  

 
  ชื่อหนังสือ : กฎหมายแรงงาน : สัญญาจ้างแรงงานและกฎหมายคุ้มครองแรงงาน
บทคัดย่อ/สารบาญ :

ภาคสัญญาจ้างแรงงาน : บทที่ 1 ความหมายของสัญญาจ้างแรงงาน และคู่สัญญาตามกฎหมาย บทที่ 2 ลักษณะของสัญญาจ้างแรงงาน บทที่ 3 ประเภทของสัญญาจ้างแรงงาน บทที่ 4 สิทธิและหน้าที่ของคู่สัญญา บทที่ 5 ความสิ้นสุดของสัญญาจ้างแรงงานโดยทั่วไป บทที่ 6 ความสิ้นสุดของสัญญาจ้างแรงงานโดยการบอกเลิกสัญญา, ภาคกฎหมายคุ้มครองแรงงาน : บทที่ 1 ความหมาย ลักษณะ และขอบเขตการบังคับใช้กฎหมายคุ้มครองแรงงาน บทที่ 2 มาตรการคุ้มครองทั่วไป บทที่ 3 การใช้แรงงานทั่วไป บทที่ 4 การใช้แรงงานหญิงและเด็ก บทที่ 5 ค่าจ้าง ค่าล่วงเวลา และค่าทำงานในวันหยุด บทที่ 6 ค่าชดเชย บทที่ 7 สวัสดิการ บทที่ 8 กองทุนสงเคาระห์ลูกจ้าง บทที่ 9 การควบคุมการใช้แรงงาน บทที่ 10 อายุความชื่อผู้แต่ง : รศ.ดร.กิติพงศ์ หังสพฤกษ์
รหัสสินค้า : 9786162691447
รูปแบบ : ปกอ่อน
น้ำหนัก : 520 กรัม
  จำนวนหน้า : 292
ขนาด : 18.5x26
พิมพ์ : 1: มกราคม 2556

  ราคา  250.00  ส่วนลด : 10%

เหลือ 225.00 บาท
 
 


   
  E-mail : ของเพื่อน From : จาก  


  คลิกเพื่อแสดงความคิดเห็น

ยูสเซอร์เนม
รหัสผ่าน
ลงทะเบียน   ลืมรหัสผ่าน

2,948,260 คน

 

 

 
 
Winyuchon Publication House Co., Ltd.
 
สำนักพิมพ์วิญญูชน 39/200-201 ซ.วิภาวดีรังสิต 84 ถนนวิภาวดีรังสิต แขวงสนามบิน เขตดอนเมือง กรุงเทพฯ 10210
โทรศัพท์ 0-2996-9471-3 โทรสาร 0-2996-9474