17 มกราคม 2562
     
  คำอธิบายกฎหมายลักษณะมรดก
หลักพื้นฐานของสิทธิเสรีภาพ และศักดิ์ศรีความเป็นมนุษย์
กฎหมายวิธีพิจารณาความแพ่ง
คำอธิบายประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ : หนี้
คำอธิบายนิติกรรม-สัญญา
ประมวลกฎหมายอาญา ฉบับอ้างอิง
กฎหมายระหว่างประเทศ
ถาม-ตอบหนี้
เตรียมสอบเข้านิติศาสตร์
หลักกฎหมายอาญา ภาคความผิด
 

   กฎหมายปกครอง (32)
 คู่มือสอบกฎหมาย (9)
 กฎหมายทนายความ (9)
 หลักกฎหมาย (40)
 กฎหมายทั่วไป (119)
 ภาษาอังกฤษนักกฎหมาย (7)
 หนังสือดีในอดีต (5)
 หนังสือโครงการตำราฯ (68)
 หนังสือฝากขาย (16)
 หมวดพระราชบัญญัติ (1)
 หนังสือกองทุน ศ.จิตติ ติงศภัทิย์ (13)
 ดาวน์โหลด (5)
 กฎหมายสำหรับตำรวจ (1)
 กฎหมายพาณิชยนาวี (5)
 กฎหมายภาษีอากร (3)
 กฎหมายรัฐธรรมนูญ (12)
 กฎหมายแรงงาน (13)
 คำอธิบายกฎหมาย (101)
 พระราชบัญญัติ (1)
 ประมวลกฎหมาย (26)
 กฎหมายอ้างอิง (1)
 รวมกฎหมาย (13)
 กฎหมายระหว่างประเทศ (24)
 กฎหมายการแพทย์ (5)
 ถาม-ตอบกฎหมาย (12)
 กฎหมายท้องถิ่น (2)
 สินค้าอื่นๆ (4)
 

   สนพ.ธรรมศาสตร์ (24)
 อื่นๆ (200)
 อฑตยามิลเลนเนียม (6)
 ปณรัชช (23)
 นิติบรรณการ (28)
 นิติธรรม (94)
 วิทยพัฒน์ (2)
 บัณฑิตอักษร (5)
 ธรรมนิติ (10)
 เนติบัณฑิตยสภา (56)
 สนพ.จุฬา (10)
 ปรีย์ชนก (5)
 

 
 

  WebLink : WebLink :  

 
  ชื่อหนังสือ : ประมวลกฎหมายอาญา ฉบับไทย-คำแปลภาษาฝรั่งเศส
บทคัดย่อ/สารบาญ :

ประมวลกฎหมายอาญาไทยฉบับปัจจุบัน (ซึ่งไม่มีคำแปลเป็นภาษาอังกฤษและฝรั่งเศสอย่างเป็นทางการ) เริ่มใช้บังคับมาตั้งแต่ 1 มกราคม 2500 เป็นเวลากว่าครึ่งร้อยปีมาแล้ว แทนกฎหมายลักษณะอาญา ร.ศ. 127 ซึ่งถูกยกเลิกไปตั้งแต่ 1 มกราคม 2500 นั้น และกฎหมายลักษณะอาญาเดิมได้มีต้นร่างภาษาฝรั่งเศสและอังกฤษด้วย บัดนี้ได้มีผู้แปลฉบับปัจจุบันเป็นภาษาฝรั่งเศสครบถ้วนทุกมาตราซึ่งได้จัดทำมาตั้งแต่ พ.ศ. 2499 โดยศาสตราจารย์ไพจิตร ปุญญพันธุ์ ฉบับคำแปลประกอบด้วยตัวบทภาษาไทยลและคำแปลเป็นภาษาฝรั่งเศส รวม 278 หน้า พร้อมสารบาญทั้งสองภาษา และประมวลภาพถ่ายต่างๆ ในการจัดร่างและจัดทำคำแปลมาเริ่มแรกอีกต่างหากชื่อผู้แต่ง : ศาสตราจารย์ไพจิตร ปุญญพันธุ์
รหัสสินค้า : paichitr francaise
รูปแบบ : ปกอ่อน
น้ำหนัก :
  จำนวนหน้า : 282
ขนาด : 21x29.7
พิมพ์ : 1 : 2555

  ราคา 640.00 บาท
 
 


   
  E-mail : ของเพื่อน From : จาก  


  คลิกเพื่อแสดงความคิดเห็น

ยูสเซอร์เนม
รหัสผ่าน
ลงทะเบียน   ลืมรหัสผ่าน

2,938,749 คน

 

 

 
 
Winyuchon Publication House Co., Ltd.
 
สำนักพิมพ์วิญญูชน 39/200-201 ซ.วิภาวดีรังสิต 84 ถนนวิภาวดีรังสิต แขวงสนามบิน เขตดอนเมือง กรุงเทพฯ 10210
โทรศัพท์ 0-2996-9471-3 โทรสาร 0-2996-9474