22 มกราคม 2562
     
  คำอธิบายกฎหมายลักษณะมรดก
หลักพื้นฐานของสิทธิเสรีภาพ และศักดิ์ศรีความเป็นมนุษย์
กฎหมายวิธีพิจารณาความแพ่ง
คำอธิบายประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ : หนี้
คำอธิบายนิติกรรม-สัญญา
ประมวลกฎหมายอาญา ฉบับอ้างอิง
กฎหมายระหว่างประเทศ
ถาม-ตอบหนี้
เตรียมสอบเข้านิติศาสตร์
หลักกฎหมายอาญา ภาคความผิด
 

   กฎหมายปกครอง (32)
 คู่มือสอบกฎหมาย (9)
 กฎหมายทนายความ (9)
 หลักกฎหมาย (40)
 กฎหมายทั่วไป (119)
 ภาษาอังกฤษนักกฎหมาย (7)
 หนังสือดีในอดีต (5)
 หนังสือโครงการตำราฯ (68)
 หนังสือฝากขาย (16)
 หมวดพระราชบัญญัติ (1)
 หนังสือกองทุน ศ.จิตติ ติงศภัทิย์ (13)
 ดาวน์โหลด (5)
 กฎหมายสำหรับตำรวจ (1)
 กฎหมายพาณิชยนาวี (5)
 กฎหมายภาษีอากร (3)
 กฎหมายรัฐธรรมนูญ (12)
 กฎหมายแรงงาน (13)
 คำอธิบายกฎหมาย (101)
 พระราชบัญญัติ (1)
 ประมวลกฎหมาย (26)
 กฎหมายอ้างอิง (1)
 รวมกฎหมาย (13)
 กฎหมายระหว่างประเทศ (24)
 กฎหมายการแพทย์ (5)
 ถาม-ตอบกฎหมาย (12)
 กฎหมายท้องถิ่น (2)
 สินค้าอื่นๆ (4)
 

   สนพ.ธรรมศาสตร์ (24)
 อื่นๆ (200)
 อฑตยามิลเลนเนียม (6)
 ปณรัชช (23)
 นิติบรรณการ (28)
 นิติธรรม (94)
 วิทยพัฒน์ (2)
 บัณฑิตอักษร (5)
 ธรรมนิติ (10)
 เนติบัณฑิตยสภา (56)
 สนพ.จุฬา (10)
 ปรีย์ชนก (5)
 

 
 

  WebLink : WebLink :  

 
  ชื่อหนังสือ : หลักกฎหมายแพ่งว่าด้วยการให้บริการธนาคาร
บทคัดย่อ/สารบาญ :

ผู้เขียนได้อธิบายถึงการประกอบธุรกิจธนาคารพาณิชย์ในเชิงกฎหมายแพ่ง โดยได้รวบรวมแนวคิดพื้นฐานเกี่ยวกับกิจการธนาคารที่ต้องเกี่ยวข้องกับกฎหมายลักษณะต่าง ๆ ไว้ด้วยกันกับสิทธิ หน้าที่ของผู้ประกอบการ ประชาชน รวมถึงแง่มุมในความรับผิดชอบต่อสังคมตามสภาวะเศรษฐกิจในปัจจึบันที่ธนาคารพึงมี เนื้อหาจะอธิบายถึงระบบสถาบันการเงิน เหตุที่ต้องมีกฎหมายกำกับดูแลหน้าที่นายธนาคารมีต่อลูกค้า เช่น ในฐานะผู้รับฝากเงิน, ในการให้บริการค้ำประกัน เป็นต้น รัฐผู้ใช้อำนาจหน้าที่กำกับดูแลสถาบันการเงินในการแทรกแซงเสรีภาพทำสัญญาให้บริการทางการเงินการธนาคารทางอิเล็กทรอนิกส์ ที่มีปัญหาเกิดขึ้นในปัจจุบันและจรรยาบรรณของธนาคารมีผลกระทบต่อการใช้กฎหมายแพ่งว่าด้วยการให้บริการธนาคารชื่อผู้แต่ง : พรชัย วิวัฒน์ภัทรกุล
รหัสสินค้า : 9789744660800
รูปแบบ : ปกอ่อน
น้ำหนัก : 250 กรัม
  จำนวนหน้า : 248
ขนาด : 14.5x21
พิมพ์ : 1 : ตุลาคม 2548

  ราคา  180.00  ส่วนลด : 10%

เหลือ 162.00 บาท
 
 


   
  E-mail : ของเพื่อน From : จาก  


  คลิกเพื่อแสดงความคิดเห็น

ยูสเซอร์เนม
รหัสผ่าน
ลงทะเบียน   ลืมรหัสผ่าน

2,948,294 คน

 

 

 
 
Winyuchon Publication House Co., Ltd.
 
สำนักพิมพ์วิญญูชน 39/200-201 ซ.วิภาวดีรังสิต 84 ถนนวิภาวดีรังสิต แขวงสนามบิน เขตดอนเมือง กรุงเทพฯ 10210
โทรศัพท์ 0-2996-9471-3 โทรสาร 0-2996-9474