22 มกราคม 2562
     
  คำอธิบายกฎหมายลักษณะมรดก
หลักพื้นฐานของสิทธิเสรีภาพ และศักดิ์ศรีความเป็นมนุษย์
กฎหมายวิธีพิจารณาความแพ่ง
คำอธิบายประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ : หนี้
คำอธิบายนิติกรรม-สัญญา
ประมวลกฎหมายอาญา ฉบับอ้างอิง
กฎหมายระหว่างประเทศ
ถาม-ตอบหนี้
เตรียมสอบเข้านิติศาสตร์
หลักกฎหมายอาญา ภาคความผิด
 

   กฎหมายปกครอง (32)
 คู่มือสอบกฎหมาย (9)
 กฎหมายทนายความ (9)
 หลักกฎหมาย (40)
 กฎหมายทั่วไป (119)
 ภาษาอังกฤษนักกฎหมาย (7)
 หนังสือดีในอดีต (5)
 หนังสือโครงการตำราฯ (68)
 หนังสือฝากขาย (16)
 หมวดพระราชบัญญัติ (1)
 หนังสือกองทุน ศ.จิตติ ติงศภัทิย์ (13)
 ดาวน์โหลด (5)
 กฎหมายสำหรับตำรวจ (1)
 กฎหมายพาณิชยนาวี (5)
 กฎหมายภาษีอากร (3)
 กฎหมายรัฐธรรมนูญ (12)
 กฎหมายแรงงาน (13)
 คำอธิบายกฎหมาย (101)
 พระราชบัญญัติ (1)
 ประมวลกฎหมาย (26)
 กฎหมายอ้างอิง (1)
 รวมกฎหมาย (13)
 กฎหมายระหว่างประเทศ (24)
 กฎหมายการแพทย์ (5)
 ถาม-ตอบกฎหมาย (12)
 กฎหมายท้องถิ่น (2)
 สินค้าอื่นๆ (4)
 

   สนพ.ธรรมศาสตร์ (24)
 อื่นๆ (200)
 อฑตยามิลเลนเนียม (6)
 ปณรัชช (23)
 นิติบรรณการ (28)
 นิติธรรม (94)
 วิทยพัฒน์ (2)
 บัณฑิตอักษร (5)
 ธรรมนิติ (10)
 เนติบัณฑิตยสภา (56)
 สนพ.จุฬา (10)
 ปรีย์ชนก (5)
 

 
 

  WebLink : WebLink :  

 
  ชื่อหนังสือ : ศาลรัฐธรรมนูญกับการปฏิบัติพันธกิจตามรัฐธรรมนูญ
บทคัดย่อ/สารบาญ :

ศาลรัฐธรรมนูญในฐานะองค์กรตรวจสอบสูงสุดตามรัฐธรรมนูญ, ข้อความคิดเกี่ยวกับศาลรัฐธรรมนูญ, หลักทฤษฎีทั่วไปเกี่ยกับศาลรัฐธรรมนูญ, หลักพื้นฐานในทางทฤษฎีของรัฐเสรีประชาธิปไตยกับการจัดตั้งศาลรัฐธรรมนูญ, ศาลรัฐธรรมนูญกับโครงสร้างการจัดองค์กรของรัฐ, ความสัมพันธ์ระหว่างศาลรัฐธรรมนูญกับองค์กรอื่น ๆ, โครงสร้างและอำนาจหน้าที่ของศาลรัฐธรรมนูญ, โครงสร้างของศาลรัฐธรรมนูญ, อำนาจหน้าที่ของศาลรัฐธรรมนูญ, บทวิเคราะห์เบื้องต้นเกี่ยวกับอำนาจหน้าที่ของศาลรัฐธรรมนูญ, วิธีพิจารณาของศาลรัฐธรรมนูญ, หลักการทั่วไปของวิธีพิจารณาของศาลรัฐธรรมนูญ, วิธีพิจารณาของศาลรัฐธรรมนูญตามข้อกำหนดศาลรัฐธรรมนูญว่าด้วยวิธีพิจารณาของศาลรัฐธรรมนูญ, คำวินิจฉัยชี้ขาดของตุลาการศาลรัฐธรรมนูญตามขอบเขตอำนาจหน้าที่ที่กำหนดไว้ในรัฐธรรมนูญ, ผลของคำวินิจฉัยของศาลรัฐธรรมนูญ, บทสรุปและข้อเสนอแนะในการปรับปรุงระบบและกระบวนการการใช้อำนาจของศาลรัฐ ธรรมนูญชื่อผู้แต่ง : ศาสตราจารย์ ดร. สุรพล นิติไกรพจน์
รหัสสินค้า : 9789749645239
รูปแบบ : ปกอ่อน
น้ำหนัก :
  จำนวนหน้า : 400
ขนาด : 18.5x26
พิมพ์ : 1 : สิงหาคม 2546

  ราคา  365.00  ส่วนลด : 10%

เหลือ 328.50 บาท
 
 


   
  E-mail : ของเพื่อน From : จาก  


  คลิกเพื่อแสดงความคิดเห็น

ยูสเซอร์เนม
รหัสผ่าน
ลงทะเบียน   ลืมรหัสผ่าน

2,948,255 คน

 

 

 
 
Winyuchon Publication House Co., Ltd.
 
สำนักพิมพ์วิญญูชน 39/200-201 ซ.วิภาวดีรังสิต 84 ถนนวิภาวดีรังสิต แขวงสนามบิน เขตดอนเมือง กรุงเทพฯ 10210
โทรศัพท์ 0-2996-9471-3 โทรสาร 0-2996-9474