17 มกราคม 2562
     
  คำอธิบายกฎหมายลักษณะมรดก
หลักพื้นฐานของสิทธิเสรีภาพ และศักดิ์ศรีความเป็นมนุษย์
กฎหมายวิธีพิจารณาความแพ่ง
คำอธิบายประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ : หนี้
คำอธิบายนิติกรรม-สัญญา
ประมวลกฎหมายอาญา ฉบับอ้างอิง
กฎหมายระหว่างประเทศ
ถาม-ตอบหนี้
เตรียมสอบเข้านิติศาสตร์
หลักกฎหมายอาญา ภาคความผิด
 

   กฎหมายปกครอง (32)
 คู่มือสอบกฎหมาย (9)
 กฎหมายทนายความ (9)
 หลักกฎหมาย (40)
 กฎหมายทั่วไป (119)
 ภาษาอังกฤษนักกฎหมาย (7)
 หนังสือดีในอดีต (5)
 หนังสือโครงการตำราฯ (68)
 หนังสือฝากขาย (16)
 หมวดพระราชบัญญัติ (1)
 หนังสือกองทุน ศ.จิตติ ติงศภัทิย์ (13)
 ดาวน์โหลด (5)
 กฎหมายสำหรับตำรวจ (1)
 กฎหมายพาณิชยนาวี (5)
 กฎหมายภาษีอากร (3)
 กฎหมายรัฐธรรมนูญ (12)
 กฎหมายแรงงาน (13)
 คำอธิบายกฎหมาย (101)
 พระราชบัญญัติ (1)
 ประมวลกฎหมาย (26)
 กฎหมายอ้างอิง (1)
 รวมกฎหมาย (13)
 กฎหมายระหว่างประเทศ (24)
 กฎหมายการแพทย์ (5)
 ถาม-ตอบกฎหมาย (12)
 กฎหมายท้องถิ่น (2)
 สินค้าอื่นๆ (4)
 

   สนพ.ธรรมศาสตร์ (24)
 อื่นๆ (200)
 อฑตยามิลเลนเนียม (6)
 ปณรัชช (23)
 นิติบรรณการ (28)
 นิติธรรม (94)
 วิทยพัฒน์ (2)
 บัณฑิตอักษร (5)
 ธรรมนิติ (10)
 เนติบัณฑิตยสภา (56)
 สนพ.จุฬา (10)
 ปรีย์ชนก (5)
 

 
 

  WebLink : WebLink :  

 
  ชื่อหนังสือ : หลักและทฤษฎีกฎหมายแพ่ง
บทคัดย่อ/สารบาญ :

เนื้อหาภายในเล่ม ผู้รับโอนไม่มีสิทธิดีกว่าผู้โอน/หลักสุจริต/ความสงบเรียบร้อยและศีลธรรมอันดีของประชาชน/Sui generis/การกระทำที่เกินขอบอำนาจ/ผู้ซื้อต้องระวัง/ผู้ขายต้องระวัง/สัญญาต้องเป็นสัญญา/ทฟษฎีการเกิดสัญญส/ทรัพยสิทธิ/บุคคลสิทธิ/ความยินยอมไม่ก่อให้กิดความผิด/เป็นนายต้องรับสำนอง/ผู้เสียหายมีส่วนประมาท/กฎหมายเอกชน/กฎหมายลักษณะละเมิด/กฎหมายว่าด้วยทรัพย์สิน/บุคคลไม่อาจฟ้องร้องจากการกระทำผิดของตน/หลักความรับผิดเด็ดขาด/ความรับผิดเพื่อละเมิดจากการกระทำของบุคคลอื่น/วิญญูชน/เจตนาซ่อนเร้นกับเจตนาหลวง/สัญญาเพื่อประโยชน์บุคคลถายนอก/มัดจำและเบี้ยปรับ/สัญญาเช่าธรรมดากับสัญญาต่างตอบแทนพิเศษนอกเหนือไปจากสัญญาเช่าธรรมดา/ของหมั้นกับสินสอด/บุตรที่บิดาได้จดทะเบียนว่าเป็นบุตรกับบุตรนอกกฎหมายที่บิดาได้รับรองแล้ว/ส่วนควบและอุปกรณ์/ดอกผลของทรัพย์/นิติกรมกับนิติเหตุ/กลฉ้อฉลกับการเพิกถอนการฉ้อฉล/การใช้สิทธิเรียกร้องของลูกหนี้กับการโอนสิทธิเรียกร้อง/การตีความสัญญา/ทางจำเป็นกับทางภาระจำยอม/ค่าทดแทน/ค่าเลี้ยงชีพ/ค่าอุปการะเลี้ยงดูบุตร/เหตุสุดวิสัยชื่อผู้แต่ง : ดร. สุพิศ ปราณีตพลกรัง
รหัสสินค้า : 9789742037024
รูปแบบ : ปกอ่อน
น้ำหนัก : 250 กรัม
  จำนวนหน้า : 106
ขนาด : 18.5*26
พิมพ์ : 2:มีนาคม 2561

  ราคา  90.00  ส่วนลด : 10%

เหลือ 81.00 บาท
 
 


   
  E-mail : ของเพื่อน From : จาก  


  คลิกเพื่อแสดงความคิดเห็น

ยูสเซอร์เนม
รหัสผ่าน
ลงทะเบียน   ลืมรหัสผ่าน

2,939,982 คน

 

 

 
 
Winyuchon Publication House Co., Ltd.
 
สำนักพิมพ์วิญญูชน 39/200-201 ซ.วิภาวดีรังสิต 84 ถนนวิภาวดีรังสิต แขวงสนามบิน เขตดอนเมือง กรุงเทพฯ 10210
โทรศัพท์ 0-2996-9471-3 โทรสาร 0-2996-9474