17 มกราคม 2562
     
  คำอธิบายกฎหมายลักษณะมรดก
หลักพื้นฐานของสิทธิเสรีภาพ และศักดิ์ศรีความเป็นมนุษย์
กฎหมายวิธีพิจารณาความแพ่ง
คำอธิบายประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ : หนี้
คำอธิบายนิติกรรม-สัญญา
ประมวลกฎหมายอาญา ฉบับอ้างอิง
กฎหมายระหว่างประเทศ
ถาม-ตอบหนี้
เตรียมสอบเข้านิติศาสตร์
หลักกฎหมายอาญา ภาคความผิด
 

   กฎหมายปกครอง (32)
 คู่มือสอบกฎหมาย (9)
 กฎหมายทนายความ (9)
 หลักกฎหมาย (40)
 กฎหมายทั่วไป (119)
 ภาษาอังกฤษนักกฎหมาย (7)
 หนังสือดีในอดีต (5)
 หนังสือโครงการตำราฯ (68)
 หนังสือฝากขาย (16)
 หมวดพระราชบัญญัติ (1)
 หนังสือกองทุน ศ.จิตติ ติงศภัทิย์ (13)
 ดาวน์โหลด (5)
 กฎหมายสำหรับตำรวจ (1)
 กฎหมายพาณิชยนาวี (5)
 กฎหมายภาษีอากร (3)
 กฎหมายรัฐธรรมนูญ (12)
 กฎหมายแรงงาน (13)
 คำอธิบายกฎหมาย (101)
 พระราชบัญญัติ (1)
 ประมวลกฎหมาย (26)
 กฎหมายอ้างอิง (1)
 รวมกฎหมาย (13)
 กฎหมายระหว่างประเทศ (24)
 กฎหมายการแพทย์ (5)
 ถาม-ตอบกฎหมาย (12)
 กฎหมายท้องถิ่น (2)
 สินค้าอื่นๆ (4)
 

   สนพ.ธรรมศาสตร์ (24)
 อื่นๆ (200)
 อฑตยามิลเลนเนียม (6)
 ปณรัชช (23)
 นิติบรรณการ (28)
 นิติธรรม (94)
 วิทยพัฒน์ (2)
 บัณฑิตอักษร (5)
 ธรรมนิติ (10)
 เนติบัณฑิตยสภา (56)
 สนพ.จุฬา (10)
 ปรีย์ชนก (5)
 

 
 

  WebLink : WebLink :  

 
  ชื่อหนังสือ : กฎหมายเศรษฐกิจระหว่างประเทศ GATT และ WTO : บททั่วไป
บทคัดย่อ/สารบาญ :

หนังสือเล่มนี้เป็นการรวมเล่มระหว่างกฎหมายเศรษฐกิจระหว่างประเทศและ GATT และองค์การการค้าโลก แบ่งเนื้อออกเป็น 11 บท คือ


บทนำ การค้าระหว่างประเทศ : ทฤษฎีและนโยบาย


1. ความเป็นมาของ GATT และ WTO


2. โครงสร้างองค์กร วัตถุประสงค์ หน้าที่ การเข้าเป็นสมาชิก และการลงมติของ WTO


3. หลักปฏิบัติอย่างชาติที่ได้รับความอนุเคราะห์ยิ่ง หรือ MFN


4. หลักปฏิบัติอย่างชาติ หลักต่างตอบแทน และหลักความโปร่งใส


5. อุปสรรคทางการค้าและการเจรจาเพื่อลดอุปสรรคทางการค้า


6. ความตกลงสินค้าเกษตร


7. การทุ่มตลาดและมาตรการตอบโต้การทุ่มตลาด


8. การอุดหนุนและมาตรการตอบโต้การอุดหนุน


9. มาตรการปกป้อง


10. การระงับข้อพิพาทของ GATT และ WTO


11. GATT และ WTO กับประเทศพัฒนาแล้ว และประเทศกำลังพัฒนา


บทส่งท้ายชื่อผู้แต่ง : ศาสตราจารย์ทัชชมัย (ฤกษะสุต) ทองอุไร
รหัสสินค้า : 9786162696213
รูปแบบ : ปกอ่อน
น้ำหนัก : 1100 กรัม
  จำนวนหน้า : 608
ขนาด : 18.5x26
พิมพ์ : 5 : ตุลาคม 2560 แก้ไขเพิ่มเติม

  ราคา  560.00  ส่วนลด : 10%

เหลือ 504.00 บาท
 
 


   
  E-mail : ของเพื่อน From : จาก  


  คลิกเพื่อแสดงความคิดเห็น

ยูสเซอร์เนม
รหัสผ่าน
ลงทะเบียน   ลืมรหัสผ่าน

2,940,032 คน

 

 

 
 
Winyuchon Publication House Co., Ltd.
 
สำนักพิมพ์วิญญูชน 39/200-201 ซ.วิภาวดีรังสิต 84 ถนนวิภาวดีรังสิต แขวงสนามบิน เขตดอนเมือง กรุงเทพฯ 10210
โทรศัพท์ 0-2996-9471-3 โทรสาร 0-2996-9474