11 ธันวาคม 2561
     
  คำอธิบายกฎหมายลักษณะมรดก
หลักพื้นฐานของสิทธิเสรีภาพ และศักดิ์ศรีความเป็นมนุษย์
กฎหมายวิธีพิจารณาความแพ่ง
คำอธิบายประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ : หนี้
คำอธิบายนิติกรรม-สัญญา
ประมวลกฎหมายอาญา ฉบับอ้างอิง
กฎหมายระหว่างประเทศ
ถาม-ตอบหนี้
เตรียมสอบเข้านิติศาสตร์
หลักกฎหมายอาญา ภาคความผิด
 

   กฎหมายปกครอง (32)
 คู่มือสอบกฎหมาย (9)
 กฎหมายทนายความ (9)
 หลักกฎหมาย (40)
 กฎหมายทั่วไป (119)
 ภาษาอังกฤษนักกฎหมาย (7)
 หนังสือดีในอดีต (5)
 หนังสือโครงการตำราฯ (68)
 หนังสือฝากขาย (16)
 หมวดพระราชบัญญัติ (1)
 หนังสือกองทุน ศ.จิตติ ติงศภัทิย์ (13)
 ดาวน์โหลด (5)
 กฎหมายสำหรับตำรวจ (1)
 กฎหมายพาณิชยนาวี (5)
 กฎหมายภาษีอากร (3)
 กฎหมายรัฐธรรมนูญ (12)
 กฎหมายแรงงาน (13)
 คำอธิบายกฎหมาย (101)
 พระราชบัญญัติ (1)
 ประมวลกฎหมาย (26)
 กฎหมายอ้างอิง (1)
 รวมกฎหมาย (13)
 กฎหมายระหว่างประเทศ (24)
 กฎหมายการแพทย์ (5)
 ถาม-ตอบกฎหมาย (12)
 กฎหมายท้องถิ่น (2)
 สินค้าอื่นๆ (4)
 

   สนพ.ธรรมศาสตร์ (24)
 อื่นๆ (200)
 อฑตยามิลเลนเนียม (6)
 ปณรัชช (23)
 นิติบรรณการ (28)
 นิติธรรม (94)
 วิทยพัฒน์ (2)
 บัณฑิตอักษร (5)
 ธรรมนิติ (10)
 เนติบัณฑิตยสภา (56)
 สนพ.จุฬา (10)
 ปรีย์ชนก (5)
 

 
 

  WebLink : WebLink :  

 
  ชื่อหนังสือ : ของฝากนักวิจัย
บทคัดย่อ/สารบาญ :

หนังสือ "ของฝากนักวิจัย" เป็นหนังสือที่รวบรวมบทความของผู้เขียนที่ได้เขียนไว้ให้กับหนังสือพิมพ์ "อินไซด์ มจธ." ซึ่งเป็นหนังสือพิมพ์ของมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี ตั้งแต่ฉบับปี 2549 เป็นต้นมาจนถึงปัจจุบัน  ผู้เขียนได้รับมอบหมายให้เขียนคอลัมน์เกี่ยวกับการส่งเสริมงานวิจัยและทรัพย์สินทางปัญญาตามหน้าที่ความรับผิดชอบ และตั้งใจที่จะเขียนบทความไม่ให้เป็นงานเชิงวิชาการมากนัก ต้องการเขียนให้อ่านสนุก เข้าใจง่าย โดยที่ข้อมูลและเนื้อหาของการเขียนบทความทุกเรื่องได้มาจากการอ่าน การฟัง การดู การสังเกต การเข้าร่วมประชุม/อบรม/สัมมนา ฯลฯ ซึ่งผู้เขียนเห็นว่าเป็นความรู้เป็นแง่คิดที่เป็นประโยชน์ต่อนักคิด นักสร้างสรรค์ นักประดิษฐ์ นักวิจัย หวังเป็นส่วนหนึ่งในการจุดประกายเพื่อสร้างแรงบันดาลใจแก่ทุกคนให้คิดสร้างสรรค์ พัฒนางานวิจัย ต่อยอดงานการประดิษฐ์ คิดค้น และมีความเข้าใจในทรัพย์สินทางปัญญาที่ถูกต้อง ตลอดจนเพื่อส่งเสริมผลงานความคิดสร้างสรรค์ของไทยให้เพิ่มมากขึ้น เมื่อสำนักพิมพ์วิญญูชนแจ้งว่าจะจัดพิมพ์หนังสือ "ของฝากนักวิจัย" ผู้เขียนจึงได้ปรับเนื้อหาบางส่วนของบางบทความให้เป็นปัจจุบันมากขึ้น รวมถึงได้เขียนเพิ่มเติมบางส่วนเพื่อให้เนื้อหาครบถ้วนเป็นประโยชน์ต่อนักวิจัยและผู้อ่านที่สนใจมากยิ่งขึ้นเช่นกันชื่อผู้แต่ง : ดร.ผ่องศรี เวสารัช
รหัสสินค้า : 9786162695407
รูปแบบ : ปกอ่อน
น้ำหนัก : 220 กรัม
  จำนวนหน้า : 190
ขนาด : 14.5*21
พิมพ์ : มกราคม 2560

  ราคา  160.00  ส่วนลด : 15%

เหลือ 136.00 บาท
 
 


   
  E-mail : ของเพื่อน From : จาก  


  คลิกเพื่อแสดงความคิดเห็น

ยูสเซอร์เนม
รหัสผ่าน
ลงทะเบียน   ลืมรหัสผ่าน

2,887,262 คน

 

 

 
 
Winyuchon Publication House Co., Ltd.
 
สำนักพิมพ์วิญญูชน 39/200-201 ซ.วิภาวดีรังสิต 84 ถนนวิภาวดีรังสิต แขวงสนามบิน เขตดอนเมือง กรุงเทพฯ 10210
โทรศัพท์ 0-2996-9471-3 โทรสาร 0-2996-9474