17 มกราคม 2562
     
  คำอธิบายกฎหมายลักษณะมรดก
หลักพื้นฐานของสิทธิเสรีภาพ และศักดิ์ศรีความเป็นมนุษย์
กฎหมายวิธีพิจารณาความแพ่ง
คำอธิบายประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ : หนี้
คำอธิบายนิติกรรม-สัญญา
ประมวลกฎหมายอาญา ฉบับอ้างอิง
กฎหมายระหว่างประเทศ
ถาม-ตอบหนี้
เตรียมสอบเข้านิติศาสตร์
หลักกฎหมายอาญา ภาคความผิด
 

   กฎหมายปกครอง (32)
 คู่มือสอบกฎหมาย (9)
 กฎหมายทนายความ (9)
 หลักกฎหมาย (40)
 กฎหมายทั่วไป (119)
 ภาษาอังกฤษนักกฎหมาย (7)
 หนังสือดีในอดีต (5)
 หนังสือโครงการตำราฯ (68)
 หนังสือฝากขาย (16)
 หมวดพระราชบัญญัติ (1)
 หนังสือกองทุน ศ.จิตติ ติงศภัทิย์ (13)
 ดาวน์โหลด (5)
 กฎหมายสำหรับตำรวจ (1)
 กฎหมายพาณิชยนาวี (5)
 กฎหมายภาษีอากร (3)
 กฎหมายรัฐธรรมนูญ (12)
 กฎหมายแรงงาน (13)
 คำอธิบายกฎหมาย (101)
 พระราชบัญญัติ (1)
 ประมวลกฎหมาย (26)
 กฎหมายอ้างอิง (1)
 รวมกฎหมาย (13)
 กฎหมายระหว่างประเทศ (24)
 กฎหมายการแพทย์ (5)
 ถาม-ตอบกฎหมาย (12)
 กฎหมายท้องถิ่น (2)
 สินค้าอื่นๆ (4)
 

   สนพ.ธรรมศาสตร์ (24)
 อื่นๆ (200)
 อฑตยามิลเลนเนียม (6)
 ปณรัชช (23)
 นิติบรรณการ (28)
 นิติธรรม (94)
 วิทยพัฒน์ (2)
 บัณฑิตอักษร (5)
 ธรรมนิติ (10)
 เนติบัณฑิตยสภา (56)
 สนพ.จุฬา (10)
 ปรีย์ชนก (5)
 

 
 

  WebLink : WebLink :  

 
  ชื่อหนังสือ : กฎหมายวิธีพิจารณาความอาญา
บทคัดย่อ/สารบาญ :

ภาค 1 ข้อความเบื้องต้น : ความหมายและภารกิจของกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญา, ระบบการดำเนินคเอาญาและหลักเกณฑ์วิธีพิจารณาความอาญา, ที่มาของกฎหมายวิธีพิจาณาความอาญาและการตีความ, ภาค 2 องค์กรและเครื่องมือในคดีอาญา : ลักษณะ 1 ประธานในคดี : ศาล พนักงานอัยการ, พนักงานฝ่ายปกครองหรือตำรวจ พนักงานสอบสวน นักจิตวิทยา และนักสังคมสงเคราะห์, ผู้กล่าวหา, ผู้ถูกกล่าวหา, ทนายความ, ลักษณะ 2 กระบวนการพิจารณา เงื่อนไขให้อำนาจดำเนินคดีและข้อหา : กระบวนพิจารณา, เงื่อนไขให้อำนาจดำเนินคดี, ข้อหา, ลักษณะ3 พยานหลักฐานและมาตรการบังคับ : ส่วนที่ 1 พยานหลักฐาน, หลักเบื้องต้นทั่วไปเกี่ยวกับพยานหลักฐาน, ผู้ถูกกล่าวหากับกฎหมายลักษณะพยาน, พยานบุคคล, ผู้ชำนาญการพิเศษ, พยานเอกสารและพยานวัตถุ, จิตวิทยาคำให้การพยานบุคคล, ส่วนที่ 2 มาตรการบังคับและการควบคุมการใช้มาตรการบังคับ : ข้อความทั่วไปเกี่ยวกับมาตรการบังคับ, หมายเรียกและการเรียก, หมายอาญา, หมายจับ, หมายค้น, หมายขัง, หมายปล่อย, หมายจำคุก, หมายกักขัง, การจับ, การควบคุมตัวระหว่างคดี, การค้น, ปล่อยชั่วคราว, มาตรการคุ้มครองผู้ถูกคุมขังโดยมิชอบ, การส่งผู้ร้ายข้ามแดน, ภาค 3 หลักและกระบวนการดำเนินคดี : หลักในการดำเนินคดีอาญา, หลักในการดำเนินคดีอาญาของพนักงานสอบสวน, หลักในการดำเนินคดีอาญาของพนักงานอัยการ, ลักษณะ2 กระบวนการดำเนินคดีอาญา, โครงสร้างของการดำเนินคดีอาญา, การดำเนินคดีชั้นสอบสวน, การดำเนินคดีชั้นพนักงานอัยการ, อำนาจในการดำเนินคดีของอัยการสูงสุด, การเลิกคดีอาญา, การชันสูตรพลิกศพและการไต่สวนการตาย, ภาค 4 การฟ้องและการดำเนินคดี : ลักษณะ1 การฟ้องคดีอาญา การดำเนินคดีอาญาโดยทั่วไปและการดำเนินคดีแพ่งที่เกี่ยวเนื่องกับคดีอาญา, การฟ้องคดีอาญาทั่วไป, อำนาจศาล, การประทับฟ้อง, การดำเนินคดีในศาลชั้นต้น, คำสั่งของศาล, คำพิพากษาและเหตุผลในการตัดสิน, การทำและการอ่านคำพิพากษา, สภาพเด็ดขาดทางกฎหมาย, การฟ้องคดีแพ่งที่เกี่ยวเนื่องกับคดีอาญา, ลักษณะที่ 2 กระบวนการดำเนินคดีอาญาศาลแขวงและคดีอาญาเด็กและเยาวชน, ลักษณะที่ 3 การอุทธรณ์ การฎีกา และการรื้อฟื้นคดีอาญาขึ้นพิจารณาใหม่, อุทธรณ์, ฎีกา, การรื้อฟื้นคดีอาญาขึ้นพิจารณาใหม่ ฯลฯ


 ชื่อผู้แต่ง : ศาสตราจารย์ ดร.คณิต ณ นคร
รหัสสินค้า : 9786162696282
รูปแบบ : ปกแข็ง ส้นโค้ง
น้ำหนัก : 1800 กรัม
  จำนวนหน้า : 934
ขนาด : 18.5x26
พิมพ์ : 9 : กุมภาพันธ์ 2561 แก้ไขเพิ่มเติม

  ราคา  760.00  ส่วนลด : 10%

เหลือ 684.00 บาท
 
 


   
  E-mail : ของเพื่อน From : จาก  


  คลิกเพื่อแสดงความคิดเห็น

ยูสเซอร์เนม
รหัสผ่าน
ลงทะเบียน   ลืมรหัสผ่าน

2,938,734 คน

 

 

 
 
Winyuchon Publication House Co., Ltd.
 
สำนักพิมพ์วิญญูชน 39/200-201 ซ.วิภาวดีรังสิต 84 ถนนวิภาวดีรังสิต แขวงสนามบิน เขตดอนเมือง กรุงเทพฯ 10210
โทรศัพท์ 0-2996-9471-3 โทรสาร 0-2996-9474