13 ธันวาคม 2561
     
  คำอธิบายกฎหมายลักษณะมรดก
หลักพื้นฐานของสิทธิเสรีภาพ และศักดิ์ศรีความเป็นมนุษย์
กฎหมายวิธีพิจารณาความแพ่ง
คำอธิบายประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ : หนี้
คำอธิบายนิติกรรม-สัญญา
ประมวลกฎหมายอาญา ฉบับอ้างอิง
กฎหมายระหว่างประเทศ
ถาม-ตอบหนี้
เตรียมสอบเข้านิติศาสตร์
หลักกฎหมายอาญา ภาคความผิด
 

   กฎหมายปกครอง (32)
 คู่มือสอบกฎหมาย (9)
 กฎหมายทนายความ (9)
 หลักกฎหมาย (40)
 กฎหมายทั่วไป (119)
 ภาษาอังกฤษนักกฎหมาย (7)
 หนังสือดีในอดีต (5)
 หนังสือโครงการตำราฯ (68)
 หนังสือฝากขาย (16)
 หมวดพระราชบัญญัติ (1)
 หนังสือกองทุน ศ.จิตติ ติงศภัทิย์ (13)
 ดาวน์โหลด (5)
 กฎหมายสำหรับตำรวจ (1)
 กฎหมายพาณิชยนาวี (5)
 กฎหมายภาษีอากร (3)
 กฎหมายรัฐธรรมนูญ (12)
 กฎหมายแรงงาน (13)
 คำอธิบายกฎหมาย (101)
 พระราชบัญญัติ (1)
 ประมวลกฎหมาย (26)
 กฎหมายอ้างอิง (1)
 รวมกฎหมาย (13)
 กฎหมายระหว่างประเทศ (24)
 กฎหมายการแพทย์ (5)
 ถาม-ตอบกฎหมาย (12)
 กฎหมายท้องถิ่น (2)
 สินค้าอื่นๆ (4)
 

   สนพ.ธรรมศาสตร์ (24)
 อื่นๆ (200)
 อฑตยามิลเลนเนียม (6)
 ปณรัชช (23)
 นิติบรรณการ (28)
 นิติธรรม (94)
 วิทยพัฒน์ (2)
 บัณฑิตอักษร (5)
 ธรรมนิติ (10)
 เนติบัณฑิตยสภา (56)
 สนพ.จุฬา (10)
 ปรีย์ชนก (5)
 

 
 

  WebLink : WebLink :  

 
Search

 
Page 1 | ...  | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | ...  | 20  
 
 ลำดับที่ : 141
 
  ชื่อหนังสือ : หลักกฎหมายเอกเทศสัญญา ลักษณะยืม-ฝากทรัพย์
บทคัดย่อ / สารบาญ :

ส่วนที่ 1 : ยืม
ตอนที่ 1 ยืมตามประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์
ตอนที่ 2 ยืมใช้คงรูป
ตอนที่ 3 ยืมใช้สิ้นเปลือง
        3.1 สัญญายืมใช้สิ้นเปลือง : กรณีทรัพย์สินทั่วไป
        3.2 สัญญายืมใช้สิ้นเปลือง : กรณีเงินตรา (กู้ยืมเงิน)
ส่วนที่ 2 : ฝากทรัพย์
ตอนที่ 1 ฝากทรัพย์ตามประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์
ตอนที่ 2 ฝากทรัพย์ทั่วไป
ตอนที่ 3 ฝากทรัพย์กรณีพิเศษ
        3.1 ฝากเงิน (วิธีเฉพาะการฝากเงิน)
        3.2 ฝากทรัพย์ในโรงแรม (วิธีเฉพาะสำหรับเจ้าสำนักโรงแรม)
บทสรุป ชื่อผู้แต่ง : รองศาสตราจารย์ ดร.นนทวัชร์ นวตระกูลพิสุทธิ์
รหัสสินค้า : 9786168139288
รูปแบบ : ปกอ่อน
น้ำหนัก : 600 กรัม
  จำนวนหน้า : 324
ขนาด : 18.5x26
พิมพ์ : 2: มกราคม 2561


 
ราคา  325.00  บาท
ลด: 10%
ขาย 292.50 บาท

 ลำดับที่ : 142
 
  ชื่อหนังสือ : วิชาว่าความและมารยาททนายความ
บทคัดย่อ / สารบาญ :

การเตรียมคดีก่อนนำคดีไปสู่ศาล การดำเนินคดีในศาลชั้นต้นในทางปฎิบัติเมื่อคดีขึ้นสู่ศาล คำร้อง คำขอ คำแถลง คำบอกกล่าวในคดีแพ่ง การแถลงการณ์ด้วยว่าและการแถลงการด้วยลายลักษณ์อักษร การเขียนอุทธรณ์และฎีกา การซักพยาน การทำพินัยกรรมและนิติกรรม  มรรยาททนายความ  ชื่อผู้แต่ง : ศาสตราจารย์มารุต บุนนาค
รหัสสินค้า : 9786162696985
รูปแบบ : ปกแข็ง สันโค้ง
น้ำหนัก : 1400 กรัม
  จำนวนหน้า : 606
ขนาด : 18.5*26
พิมพ์ : 15: กรกฎาคม 2561


 
ราคา  500.00  บาท
ลด: 10%
ขาย 450.00 บาท

 ลำดับที่ : 143
 
  ชื่อหนังสือ : ประมวลรัษฎากร แก้ไขล่าสุด พ.ศ.2561
บทคัดย่อ / สารบาญ :

ประมวลรัษฎากรเริ่มใช้ในปี 2481 ต่อมามีความเปลี่ยนแปลงทางเศรษฐกิจ สังคม นโยบายของรัฐบาลเป็นลำดับมาจนถึงปัจจุบันประมวลกฎหมายสำคัญฉบับนี้ถูกแก้ไขเพิ่มเติมหลายครั้งเพื่อให้เหมาะสมกับยุคสมัย และมีการออกกฎหมายลูกหลายฉบับ จนมีเนื้อหาและรายละเอียดทางปฏิบัติมากมาย หนังสือเล่มนี้มีวัตถุประสงค์ให้ผู้อ่านได้มีความรู้พื้นฐานทางภาษีที่บัญญัติไว้ในประมวลรัษฎากรให้ครบถ้วน ทันสมัย มีการสรุปหลักการของภาษีแต่ละประเภทตามแผงผัง พร้อมยกตัวอย่างเพื่อให้เข้าใจได้ง่ายประกอบคำพิพากษาศาลฎีกาแลำคำวินิจฉัยของกรมสรรพากร นอกจากนี้ได้รวบรวมสถิติการออกข้อสอบความรู้ชั้นเนติบัณฑิต และข้อสอบผูช่วยผู้พิพากษาในแต่ละมาตราเพื่อให้ผู้อ่านใช้เป็นแนวทางในการสอบซึ่งจะเห็นว่าข้อสอบจะออกในส่วนที่เป็นเนื้อหาในการเสียภาษีในส่วนที่เกี่ยวกับผู้มีหน้าที่เสียภาษี และฐานภาษี ส่วนเรื่องอำนาจหน้าที่และวิธีปฏิบัติของเจ้าพนักงานประเมินไม่นิยมนำไปออกข้อสอบ การระบุเพียงมาตราโดยไม่ระบุว่าเป็นบทบัญญัติตามกฎหมายใดในหนังสือเล่มนี้ให้ถือว่าเป็นมาตราที่บัญญัติไว้ในประมวลรัษฎากร  

 ชื่อผู้แต่ง : ทัศนีย์ เหลืองเรืองรอง
รหัสสินค้า : 9786162696640
รูปแบบ : ปกอ่อน
น้ำหนัก : 700 กรัม
  จำนวนหน้า : 568
ขนาด : 14.5*21
พิมพ์ : 3 : เมษายน 2561


 
ราคา  380.00  บาท
ลด: 10%
ขาย 342.00 บาท

 ลำดับที่ : 144
 
  ชื่อหนังสือ : รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช 2560
บทคัดย่อ / สารบาญ :

หมวดที่ 1   บททั่วไป

หมวดที่ 2   พระมหากษัตริย์

หมวดที่ 3  สิทธิและเสรีภาพของปวงชนชาวไทย

หมวดที่ 4  หน้าที่ของปวงชนชาวไทย

หมวดที่ 5  หน้าที่ของรัฐ

หมวดที่ 6  แนวนโยบายแห่งรัฐ

หมวดที่ 7  รัฐสภา

หมวดที่ 8  คณะรัฐมนตรี

ฯลฯชื่อผู้แต่ง : ฝ่ายวิชาการ สำนักพิมพ์วิญญูชน
รหัสสินค้า : 9786162696893
รูปแบบ : ปกอ่อน
น้ำหนัก : 300 กรัม
  จำนวนหน้า : 184
ขนาด : 14.5X21
พิมพ์ : 3 : มิถุนายน 2561


 
ราคา  80.00  บาท
ลด: 10%
ขาย 72.00 บาท

 ลำดับที่ : 145
 
  ชื่อหนังสือ : การวางระบบบัญชี
บทคัดย่อ / สารบาญ :

หนังสือการวางระบบบัญชีนี้ผู้เขียนได้เรียบเรียงขึ้นครั้งแรกในปี 2542 และได้ปรับปรุงแก้ไขเนื้อหาเพิ่มเติมให้สมบูรณ์ยิ่งขึ้น โดยในการจัดพิมพ์ครั้งที่ 9 ผู้เขียนได้แก้ไขเนื้อหาเพิ่มเติมส่วนของการสรุปเนื้อหาและกรณีศึกษาเข้ามาด้วยและได้มีการปรับปรุงลำดับเนื้อหาในเล่ม ในการพิมพ์ครั้งที่ 13 เนืองจากจำนวนหนังสือพิมพ์ครั้งที่ 12  ได้่จำหน่ายหมดลงชื่อผู้แต่ง : สุขุม โพธิสวัสดิ์
รหัสสินค้า : 9786162697395.
รูปแบบ : ปกอ่อน
น้ำหนัก : 900 กรัม
  จำนวนหน้า : 360
ขนาด : 18.5*26
พิมพ์ : 13 ตุลาคม 2561


 
ราคา  320.00  บาท
ลด: 15%
ขาย 272.00 บาท

 ลำดับที่ : 146
 
  ชื่อหนังสือ : ความรู้เกี่ยวกับกฎหมายทรัพย์สินทางปัญญา
บทคัดย่อ / สารบาญ :

กฎหมายทรัพย์สินทางปัญญามีความครบถ้วนทั้งระบบ หนังสือเล่มนี้จึงได้อธิบายถึงกฎหมายอื่นที่เกี่ยวข้อง อาทิ

- กฎหมายลิขสิทธิ์

- สิทธิบัตรและอนุสิทธิบัตร

- เครื่องหมายการค้า

- การออกแบบผลิตภัณฑ์

- การคุ้มครองแบบผังภูมิวงจรรวม

- ความลับทางการค้า 

- สิ่งบ่งชี้ทางภูมิศาสตร์

- การคุ้มครองพันธุ์พืช

- การคุ้มครองภูมิปัญญาทางการแพทย์แผนไทย 

รวมทั้งกรอบกติการะหว่างประเทศว่าด้วยการคุ้มครองทรัพย์สินทางปัญญา

ในการจัดพิมพ์ครั้งที่ 2 นี้ ผู้เขียนได้เพิ่มเติมตัวอย่างและแนวทางคำพิพากษาศาลฎีกาที่สำคัญ และปรับปรุงเนื้อหาในส่วนที่กฎหมายมีการปรับปรุงแก้ไข อาทิ  เครื่องหมายการค้าซึ่งปัจจุบันให้การคุ้มครองเสียง เป็นต้นชื่อผู้แต่ง : ดร.ปวริศร เลิศธรรมเทวี
รหัสสินค้า : 9786162696688
รูปแบบ : ปกอ่อน
น้ำหนัก : 300 กรัม
  จำนวนหน้า : 232
ขนาด : 14.5x21
พิมพ์ : 2:มีนาคม 2561


 
ราคา  180.00  บาท
ลด: 10%
ขาย 162.00 บาท

 ลำดับที่ : 147
 
  ชื่อหนังสือ : ถาม-ตอบ ตั๋วเงิน
บทคัดย่อ / สารบาญ :
บทเบ็ดเสร็จทั่วไป ตั๋วแลกเงิน ตั๋วสัญญาใช้เงิน เช็ค อายุความ ตั๋วเงินปลอม การคุ้มครองผู้ใช้เงินโดยชอบธรรม 


ชื่อผู้แต่ง : ผู้ช่วยศาสตราจารย์อุดม งามเมืองสกุล
รหัสสินค้า : 9786162697029
รูปแบบ : ปกอ่อน
น้ำหนัก : 300 กรัม
  จำนวนหน้า : 172
ขนาด : 21*14.5
พิมพ์ : 3 : กรกฎาคม 2561


 
ราคา  140.00  บาท
ลด: 10%
ขาย 126.00 บาท

 ลำดับที่ : 148
 
  ชื่อหนังสือ : กฎหมายระหว่างประเทศ1
บทคัดย่อ / สารบาญ :

ความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับกฎหมายระหว่างประเทศ  ที่มาของกฎหมายระหว่างประเทศ ความสัมพันธ์ระหว่างกฎหมายระหว่างประเทศกับกฎหมายภายในชื่อผู้แต่ง : รองศาสตราจารย์นพนิธิ สุริยะ
รหัสสินค้า : 9786162695292
รูปแบบ : ปกอ่อน
น้ำหนัก : 250 กรัม
  จำนวนหน้า : 212
ขนาด : 14.5*21
พิมพ์ : 10 ธันวาคม 2559


 
ราคา  150.00  บาท
ลด: 10%
ขาย 135.00 บาท

 ลำดับที่ : 149
 
  ชื่อหนังสือ : กฎหมายประกันด้วยบุคคลและทรัพย์ ค้ำประกัน จำนอง จำนำ
บทคัดย่อ / สารบาญ :

สำหรับหนังสือกฎหมายประกันด้วยบุคคลและทรัพย์ ค้ำประกัน จำนอง จำนำ เล่มนี้ ผู้เขียนได้ทำขึ้นโดยมีวัตถุประสงค์เพื่อใช้เป็นตำราประกอบการเรียนการบรรยายรายวิชากฎหมายประกันด้วยบุคคลและทรัพย์ ค้ำประกัน จำนอง จำนำ ผู้เขียนได้อธิบายสาระสำคัญของกฎหมายและยกตัวอย่างประกอบเพื่อง่ายแก่การทำความเข้าใจ โดยหนังสือเล่มนี้ประกอบไปด้วยเนื้อหา 3 ส่วน ได้แก่  ส่วนที่ 1  ค้ำประกัน   ส่วนที่ 2  จำนอง  และส่วนที่ 3 จำนำชื่อผู้แต่ง : ผู้ช่วยศาสตราจารย์อานนท์ ศรีบุญโรจน์
รหัสสินค้า : 9786162697005
รูปแบบ : ปกอ่อน
น้ำหนัก : 550 กรัม
  จำนวนหน้า : 244
ขนาด : 18.5*26
พิมพ์ : 6 : กรกฎาคม 2561


 
ราคา  200.00  บาท
ลด: 10%
ขาย 180.00 บาท

 ลำดับที่ : 150
 
  ชื่อหนังสือ : พระราชบัญญัติความรับผิดทางละเมิดของเจ้าหน้าที่ พ.ศ. 2539
บทคัดย่อ / สารบาญ :


ชื่อผู้แต่ง : ผู้ช่วยศาสตราจารย์อานนท์ มาเม้า
รหัสสินค้า : 9786162697296
รูปแบบ : ปกอ่อน
น้ำหนัก : 200 กรัม
  จำนวนหน้า : 84
ขนาด : 14.5X21
พิมพ์ : 1: สิงหาคม 2561


 
ราคา  75.00  บาท
ลด: 10%
ขาย 67.50 บาท


 
Page 1 | ...  | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | ...  | 20  
 

ยูสเซอร์เนม
รหัสผ่าน
ลงทะเบียน   ลืมรหัสผ่าน

2,890,625 คน

 

 

 
 
Winyuchon Publication House Co., Ltd.
 
สำนักพิมพ์วิญญูชน 39/200-201 ซ.วิภาวดีรังสิต 84 ถนนวิภาวดีรังสิต แขวงสนามบิน เขตดอนเมือง กรุงเทพฯ 10210
โทรศัพท์ 0-2996-9471-3 โทรสาร 0-2996-9474