22 มกราคม 2562
     
  คำอธิบายกฎหมายลักษณะมรดก
หลักพื้นฐานของสิทธิเสรีภาพ และศักดิ์ศรีความเป็นมนุษย์
กฎหมายวิธีพิจารณาความแพ่ง
คำอธิบายประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ : หนี้
คำอธิบายนิติกรรม-สัญญา
ประมวลกฎหมายอาญา ฉบับอ้างอิง
กฎหมายระหว่างประเทศ
ถาม-ตอบหนี้
เตรียมสอบเข้านิติศาสตร์
หลักกฎหมายอาญา ภาคความผิด
 

   กฎหมายปกครอง (32)
 คู่มือสอบกฎหมาย (9)
 กฎหมายทนายความ (9)
 หลักกฎหมาย (40)
 กฎหมายทั่วไป (119)
 ภาษาอังกฤษนักกฎหมาย (7)
 หนังสือดีในอดีต (5)
 หนังสือโครงการตำราฯ (68)
 หนังสือฝากขาย (16)
 หมวดพระราชบัญญัติ (1)
 หนังสือกองทุน ศ.จิตติ ติงศภัทิย์ (13)
 ดาวน์โหลด (5)
 กฎหมายสำหรับตำรวจ (1)
 กฎหมายพาณิชยนาวี (5)
 กฎหมายภาษีอากร (3)
 กฎหมายรัฐธรรมนูญ (12)
 กฎหมายแรงงาน (13)
 คำอธิบายกฎหมาย (101)
 พระราชบัญญัติ (1)
 ประมวลกฎหมาย (26)
 กฎหมายอ้างอิง (1)
 รวมกฎหมาย (13)
 กฎหมายระหว่างประเทศ (24)
 กฎหมายการแพทย์ (5)
 ถาม-ตอบกฎหมาย (12)
 กฎหมายท้องถิ่น (2)
 สินค้าอื่นๆ (4)
 

   สนพ.ธรรมศาสตร์ (24)
 อื่นๆ (200)
 อฑตยามิลเลนเนียม (6)
 ปณรัชช (23)
 นิติบรรณการ (28)
 นิติธรรม (94)
 วิทยพัฒน์ (2)
 บัณฑิตอักษร (5)
 ธรรมนิติ (10)
 เนติบัณฑิตยสภา (56)
 สนพ.จุฬา (10)
 ปรีย์ชนก (5)
 

 
 

  WebLink : WebLink :  

 
Search

 
Page 1 | ...  | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | ...  | 20  
 
 ลำดับที่ : 121
 
  ชื่อหนังสือ : กฎหมายแรงงานกับการบริหารงานบุคคล
บทคัดย่อ / สารบาญ :

กฎหมายแรงงานที่ใช้บังคับอยู่ในปัจจุบันมีมากมายหลายฉบับ ทำให้นายจ้างและลูกจ้างต่างสับสนว่าจะปฏิบัติต่อกันอย่างไรจึงจะไม่ล่วงล้ำก้ำเกินสิทธิของแต่ละฝ่ายและทำงายแรงงานสัมพันธ์อันดี หนังสือเล่มนี้ได้เสนอหลักการ ข้อกฎหมาย และแนวปฏิบัติระหว่างนายจ้างและลูกจ้างเพื่อลดปัญหาเกี่ยวกับการจ้างและการทำงาน บทที่ 1 อำนาจของนายจ้างในการบริหารงานบุคคล บทที่ 2 การจัดทำเอกสารการจ้าง บทที่ 3 การโยกย้ายหน้าที่การงานของลูกจ้าง บทที่ 4 การกำหนดวินัย โทษทางวินัย และการใช้มาตรการทางวินัยต่อลูกจ้าง บทที่ 5 การตักเตือนลูกจ้าง บทที่ 6 การลดจำนวนลูกจ้างเนื่องจากภาวะทางเศรษฐกิจ บทที่ 7 คดีอุทาหรณ์ชื่อผู้แต่ง : ศาสตราจารย์ เกษมสันต์ วิลาวรรณ
รหัสสินค้า : 9786162695742
รูปแบบ : ปกอ่อน
น้ำหนัก : 270 กรัม
  จำนวนหน้า : 226
ขนาด : 14.5*21
พิมพ์ : 13 แก้ไขเพิ่มเติม


 
ราคา  160.00  บาท
ลด: 10%
ขาย 144.00 บาท

 ลำดับที่ : 122
 
  ชื่อหนังสือ : คำอธิบายวิชาการว่าความ และศาลจำลอง
บทคัดย่อ / สารบาญ :

บทบาทของทนายความทั่วไป, หลักปฏิบัติเบื้องต้นในการฟ้องคดี, การร่างฟ้องคดี, การร่างคำให้การคดีแพ่ง, การร่างคำฟ้องคดีอาญา, คำร้อง คำขอ คำแถลง ในคดีแพ่ง, การดำเนินคดีไม่มีข้อพิพาท, คดีผู้บริโภค, หลักปฏิบัติคดีในศาล, กระบวนการถามความคดีแพ่งและคดีอาญา, หลักการเขียนหนังสือบอกกล่าวทสงถาม, หลักการทำพินัยกรรม, หลักการทำสัญาชื่อผู้แต่ง : จุมพล ชื่นจิตต์ศิริ
รหัสสินค้า : 9786162696305
รูปแบบ : ปกอ่อน
น้ำหนัก : 900 กรัม
  จำนวนหน้า : 392
ขนาด : 18.5x26
พิมพ์ : 4 : ตุลาคม 2560


 
ราคา  350.00  บาท
ลด: 10%
ขาย 315.00 บาท

 ลำดับที่ : 123
 
  ชื่อหนังสือ : คำอธิบายกฎหมายล้มละลาย
บทคัดย่อ / สารบาญ :

บทที่ 1 : บททั่วไป

บทที่ 2 : มูลเหตุการฟ้องคดีล้มละลายและบทสันนิษฐานว่าลูกหนี้มีหนี้สินล้นพ้นตัว

บทที่ 3 : หลักเกณฑ์การฟ้องล้มละลาย

บทที่ 4 : กระบวนการพิจารณาคดีล้มละลายในชั้นศาล

บทที่ 5 : คำสั่งพิทักษ์ทรัพย์

บทที่ 6 : กระบวนการพิจารณาคดีหลังศาลมีคำสั่งพิทักษ์ทรัพยN

บทที่ 7 : การประชุมเจ้าหนี้

บทที่ 8 : การประนอมหนี้ ฯลฯ ชื่อผู้แต่ง : อาจารย์กฤษฎา อภินวถาวรกุล
รหัสสินค้า : 9786162696701
รูปแบบ : ปกอ่อน
น้ำหนัก : 500 กรัม
  จำนวนหน้า : 240
ขนาด : 18.5X26
พิมพ์ : 1:เมษายน 2561


 
ราคา  230.00  บาท
ลด: 10%
ขาย 207.00 บาท

 ลำดับที่ : 124
 
  ชื่อหนังสือ : กฎหมายความรับผิดต่อความเสียหายที่เกิดขึ้นจากสินค้าที่ไม่ปลอดภัย
บทคัดย่อ / สารบาญ :

 ที่มาและพัฒนาการเปรียบเทียบ คำพิพากษาในประเทสสหรัฐอเมริกา กฎหมาย product liability ในสหภาพยุโรป:ประเทศเยอรมนี เนเธอร์แลนด์และอิตาลี กฎหมายความรับผิดโดยเคร่งครัดในสินค้าที่ไม่ปลอดภัยในญี่ปุ่น กฎหมายproduct liability ในประเทศไทย สถิติการฟ้องร้องคดีเกี่ยวกับกฎหมายproduct liability ในประเทศและคำพิพากของศาล ยุทธวิธีการปรับตัวของผู้ผลิตสินค้ากับกฎหมาย  ชื่อผู้แต่ง : LUKE NOTTAGE & SAKDA THANITCUL
รหัสสินค้า : 9786162694905
รูปแบบ : ปกอ่อน
น้ำหนัก : 462 กรัม
  จำนวนหน้า : 258
ขนาด : 18.5*26
พิมพ์ : 3 กันยายน 2559


 
ราคา  240.00  บาท
ลด: 15%
ขาย 204.00 บาท

 ลำดับที่ : 125
 
  ชื่อหนังสือ : หลักกฎหมายว่าด้วยวิธีพิจารณาความอาญาในศาลแขวง
บทคัดย่อ / สารบาญ :

“หลักกฎหมายว่าด้วยวิธีพิจารณาความอาญาในศาลแขวง” มุ่งให้ความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับวิธีพิจารณาความอาญาสำหรับใช้บังคับแก่คดีอาญาที่อยู่ในอำนาจศาลแขวง โดยเฉพาะการดำเนินคดีอาญาที่อยู่ในอำนาจศาลแขวงที่แตกต่างไปจากการดำเนินคดีอาญาทั่วไปตามประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญา โดยผู้เขียนได้ศึกษาตำราและบทความทางวิชาการของผู้ทรงคุณวุฒิหลายท่าน ตลอดจนความเป็นมาและเหตุผลในการร่างพระราชบัญญัติจัดตั้งศาลแขวงและวิธีพิจารณาความอาญาในศาลแขวง (ฉบับที่ ๖) พ.ศ. ๒๕๕๖ ในชั้นคณะกรรมการกฤษฎีกาและชั้นรัฐสภาเพื่อให้คำอธิบายบทบัญญัติแต่ละมาตรามีความสมบูรณ์ยิ่งขึ้น ประกอบกับตัวอย่างคำพิพากษาศาลฎีกา หนังสือเวียนสำนักงานศาลยุติธรรมและสำนักงานอัยการสูงสุด ตลอดจนคำวินิจฉัยต่างๆ ที่เกี่ยวข้องกับกฎหมายว่าด้วยวิธีพิจารณาความอาญาในศาลแขวง พร้อมทั้งได้รวบรวมข้อสอบเก่าไว้ทุกสนาม โดยปรับคำถามและคำตอบให้สอดคล้องกับพระราชบัญญัติจัดตั้งศาลแขวงและวิธีพิจารณาความอาญาในศาลแขวง (ฉบับที่ ๖) พ.ศ. ๒๕๕๖ เพื่อให้ผู้อ่านมีความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับกฎหมายว่าด้วยวิธีพิจารณาความอาญาในศาลแขวงอย่างครอบคลุมและเป็นระบบ

ในการจัดพิมพ์ครั้งที่ 4 นี้ ผู้เขียนได้มีการแก้ไขเนื้อหาในบทที่ 2 หัวข้อ 1.3  การขออนุญาตฟ้องให้สอดคล้องกับข้อบังคับของอัยการสูงสุด ตลอดจนมีการแก้ไขเพิ่มเติมหัวข้อต่างๆ ให้มีความสมบูรณ์ ทันสมัยมากขึ้นอีกด้วย 

 ชื่อผู้แต่ง : อนุวัฒน์ บุญนันท์, สุริยา ปานแป้น
รหัสสินค้า : 9786162696572
รูปแบบ : ปกอ่อน
น้ำหนัก : 450 กรัม
  จำนวนหน้า : 232
ขนาด : 18.5x26
พิมพ์ : 4 : กุมภาพันธ์ 2561 แก้ไขเพิ่มเติม


 
ราคา  200.00  บาท
ลด: 10%
ขาย 180.00 บาท

 ลำดับที่ : 126
 
  ชื่อหนังสือ : หลักกฎหมายมรดก
บทคัดย่อ / สารบาญ :

ส่วนที่ 1 : บทที่ 1 กองมรดก, บทที่ 2 ทายาท, บทที่ 3 การรับมรดกแทนที่, บทที่ 4 การเสียสิทธิในการรับมรดก

ส่วนที่ 2 : บทที่ 1 หลักทั่วไปเกี่ยวกับพินัยกรรม, บทที่ 2 แบบของพินัยกรรม, บทที่ 3 ผลของพินัยกรรม, บทที่ 4 ความไม่เป็นผลของพินัยกรรมหรือข้อกำหนดพินัยกรรม, บทที่ 5 ผู้จัดการมรดกชื่อผู้แต่ง : ศาสตราจารย์ ดร.ไพโรจน์ กัมพูสิริ
รหัสสินค้า : 9786168139370
รูปแบบ : ปกอ่อน
น้ำหนัก : 500 กรัม
  จำนวนหน้า : 272
ขนาด : 18.5x26
พิมพ์ : 4: มกราคม 2561


 
ราคา  270.00  บาท
ลด: 10%
ขาย 243.00 บาท

 ลำดับที่ : 127
 
  ชื่อหนังสือ : คู่มือประชาชน สิทธิของข้าพเจ้าในคดีอาญา
บทคัดย่อ / สารบาญ :

บทนำ

บทที่ 1  ขั้นตอนในคดีอาญาและองค์กรในคดีอาญา

บทที่ 2  สิทธิของข้าพเจ้าเมือเป็นผู้ถูกกล่าวหา

บทที่ 3  สิทธิของข้าพเจ้าในการทบทวนคำพิพากษา และในการรื้อฟื้นคดีอาญาขึ้นพิจารณาใหม่

บทที่ 4  สิทธิของข้าพเจ้าเมื่อเป็นพยานในคดีอาญาชื่อผู้แต่ง : ศาสตราจารย์ ดร.คณิต ณ นคร
รหัสสินค้า : 9786162696732
รูปแบบ : ปกอ่อน
น้ำหนัก : 400 กรัม
  จำนวนหน้า : 264
ขนาด : 14.5X21
พิมพ์ : 1:เมษายน 2561


 
ราคา  200.00  บาท
ลด: 10%
ขาย 180.00 บาท

 ลำดับที่ : 128
 
  ชื่อหนังสือ : กฎหมายว่าด้วยสิทธิของผู้ป่วยและการจัดทำบริการทางด้านสุขภาพ
บทคัดย่อ / สารบาญ :

บทที่ 1  ข้อความคิดทั่วไปว่าด้วยสิทธิในสุขภาพ

บทที่ 2  สิทธิของผู้ป้วยก่อนเข้ารับบริการด้านสุขภาพ

บทที่ 3 สิทธิของผู้ป่วยในระหว่างและหลังรับบริการด้านสุขภาพ

บทที่ 4  นโยบายและการจัดทำบริการสาธารณะด้านสุขภาพ

บทที่ 5  หลักการพื้นฐานในการจัดทำบริการสาธารณะด้านสุขภาพ

บทที่ 6  หน่วยงานสำคัญภาครัฐที่จัดทำบริการสาธารณะด้านสุขภาพ : ภารกิจของรัฐในฐานะผู้ให้บริการหลัก

บทที่ 7 หน่วยงานสำคัญภาคเอกชนที่จัดทำบริการสาธารณะด้านสุขภาพ : ภารกิจของเอกชนในฐานะผู้ให้บริการเสริม

ฯลฯชื่อผู้แต่ง : ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. นิรมัย พิศแข มั่นจิตร
รหัสสินค้า : 9786168139448
รูปแบบ : ปกอ่อน
น้ำหนัก : 650 กรัม
  จำนวนหน้า : 330
ขนาด : 18.5X26
พิมพ์ : 1 : มีนาคม 2561


 
ราคา  350.00  บาท
ลด: 10%
ขาย 315.00 บาท

 ลำดับที่ : 129
 
  ชื่อหนังสือ : จากจรรยาแพทย์มาถึงยุคชีวจริยศาสตร์
บทคัดย่อ / สารบาญ :

บทที่ 1 ประวัติการควบคุมประกอบวิชชาชีพด้านการแพทย์และสาธารณสุข  บทที่ 2 จริยธรรมแห่งวิชาชีพ  บทที่ 3 จรรยาแพทย์จากหลักศีลธรรมถึงจริยศาสตร์การแพทย์  บทที่ 4 ปัญหาทางจริยธรรมที่เกี่ยวกับการแพทย์  บทที่ 5 เทคโนโลยีและจริยธรรมทางการแพทย์  บทที่ 6 จรรยาแพทย์ อดีต ปัจจุบัน และอนาคตชื่อผู้แต่ง : ศาสตราจารย์เกียรติคุณ นายแพทย์วิฑูรย์ อึ้งประพันธ์
รหัสสินค้า : 9786162695308
รูปแบบ : ปกอ่อน
น้ำหนัก : 150 กรัม
  จำนวนหน้า : 108
ขนาด : 14.5*21
พิมพ์ : 2 แก้ไขเพิ่มเติม


 
ราคา  90.00  บาท
ลด: 10%
ขาย 81.00 บาท

 ลำดับที่ : 130
 
  ชื่อหนังสือ : กฎหมายอาญาเปรียบเทียบพร้อมคำถามและแนวคำตอบ
บทคัดย่อ / สารบาญ :

โดยทั่วไป หากพิจารณาถึงข้อสอบกฎหมายอาญาจะพบว่า บ่อยครั้งที่ผู้ออกข้อสอบมักออกข้อสอบโดยมุ่งเน้นให้ผู้สอบคิดวิเคราะห์มากกว่าการตอบข้อสอบแบบท่องจำ ทั้งนี้เนื่องจากการคิดวิเคราะห์เป็นหลักพื้นฐานที่สำคัญสำหรับนักกฎหมายในการปรับใช้กฎหมายให้สอดคล้องกับข้อเท็จจริงที่เกิดขึ้นในสังคม ด้วยเหตุนี้การออกข้อสอบกฎหมายอาฐาในลักษณะคิดวิเคราะห์จึงหมายถึง ข้อสอบกฎหมายอาญาที่มุ่งเน้นให้ผู้สอบใช้ความรู้กฎหมายอาญาทุกฐานความผิดมาคิดวิเคราะห์และแยกแยะว่า กระทำความผิดอาญาครั้งหนึ่ง ๆ เป็นความผิดอาญามากกว่าหนึ่งฐาน หรือเป็นความผิดอาญาแค่เพียงฐานเดียว ดังนั้นจึงเป็นหน้าที่ของนักกฎหมายทุกท่านที่จะต้องทำความเข้าใจความผิดอาญาแต่ละฐานให้เข้าใจอย่างถีถ้วนเพื่อป้องกันไม่ให้เกิดความสับสนในการปรับใช้ฐานความผิดอาญาที่มีลักษณะใกล้เคียงกัน ผู้เขียนจึงตั้งใจเขียนหนังสือเล่มนี้ขึ้นมาเพื่อเป็นประโยชน์แก่นักกฎหมายทุกท่านในการทำความเข้าใจฐานความผิดที่มีลักษณะใกล้เคียงกันและตอบข้อสอบกฎหมายอาญาทั้งในส่วนของข้อสอบอุทาหรณ์และข้อสอบบรรยายได้อย่างถูกต้องและชัดเจน โดยผู้เขียนได้จัดทำข้อเหมือนและข้อแตกต่างของฐานความผิดอาญาที่มีลักษณะใกล้เคียงกันโดยใช้รูปแบบของการบรรยายและการสรุปตารางเปรียบเทียบเพื่อให้ง่ายต่อการสรุปความคิดและดึงข้อมูลมาปรับใช้ นอกจากนั้น ผู้เขียนยังได้ตั้งคำถามและแนบแนวคำตอบตอนท้ายของแต่ละบทเพื่อให้ผู้อ่านได้ฝึกคิดวิเคราะห์และทดสอบความเข้าใจของตนเองชื่อผู้แต่ง : นันทัช กิจรานันทน์ , เทียนศิริ บุญโชควิทูร
รหัสสินค้า : 9786162695353
รูปแบบ : ปกอ่อน
น้ำหนัก : 410 กรัม
  จำนวนหน้า : 226
ขนาด : 18.5*26
พิมพ์ : ธันวาคม 2559


 
ราคา  200.00  บาท
ลด: 10%
ขาย 180.00 บาท


 
Page 1 | ...  | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | ...  | 20  
 

ยูสเซอร์เนม
รหัสผ่าน
ลงทะเบียน   ลืมรหัสผ่าน

2,948,259 คน

 

 

 
 
Winyuchon Publication House Co., Ltd.
 
สำนักพิมพ์วิญญูชน 39/200-201 ซ.วิภาวดีรังสิต 84 ถนนวิภาวดีรังสิต แขวงสนามบิน เขตดอนเมือง กรุงเทพฯ 10210
โทรศัพท์ 0-2996-9471-3 โทรสาร 0-2996-9474