17 ตุลาคม 2561
     
  คำอธิบายกฎหมายลักษณะมรดก
คำอธิบายกฎหมายว่าด้วยวิธีปฏิบัติราชการทางปกครอง
หลักพื้นฐานของสิทธิเสรีภาพ และศักดิ์ศรีความเป็นมนุษย์
กฎหมายวิธีพิจารณาความแพ่ง
คำอธิบายประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ : หนี้
คำอธิบายนิติกรรม-สัญญา
ประมวลกฎหมายอาญา ฉบับอ้างอิง
กฎหมายระหว่างประเทศ
ถาม-ตอบกฎหมายครอบครัว
ถาม-ตอบหนี้
 

   กฎหมายปกครอง (32)
 คู่มือสอบกฎหมาย (9)
 กฎหมายทนายความ (9)
 หลักกฎหมาย (40)
 กฎหมายทั่วไป (117)
 ภาษาอังกฤษนักกฎหมาย (7)
 หนังสือดีในอดีต (5)
 หนังสือโครงการตำราฯ (68)
 หนังสือฝากขาย (16)
 หมวดพระราชบัญญัติ (1)
 หนังสือกองทุน ศ.จิตติ ติงศภัทิย์ (13)
 ดาวน์โหลด (5)
 กฎหมายสำหรับตำรวจ (1)
 กฎหมายพาณิชยนาวี (5)
 กฎหมายภาษีอากร (3)
 กฎหมายรัฐธรรมนูญ (12)
 กฎหมายแรงงาน (13)
 คำอธิบายกฎหมาย (101)
 พระราชบัญญัติ (1)
 ประมวลกฎหมาย (26)
 กฎหมายอ้างอิง (1)
 รวมกฎหมาย (13)
 กฎหมายระหว่างประเทศ (24)
 กฎหมายการแพทย์ (5)
 ถาม-ตอบกฎหมาย (13)
 กฎหมายท้องถิ่น (2)
 สินค้าอื่นๆ (4)
 

   สนพ.ธรรมศาสตร์ (24)
 อื่นๆ (197)
 อฑตยามิลเลนเนียม (6)
 ปณรัชช (23)
 นิติบรรณการ (33)
 นิติธรรม (87)
 วิทยพัฒน์ (2)
 บัณฑิตอักษร (5)
 ธรรมนิติ (10)
 เนติบัณฑิตยสภา (55)
 สนพ.จุฬา (23)
 ปรีย์ชนก (8)
 

 
 

  WebLink : WebLink :  

 
Search

 
Page 1 | ...  | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | ...  | 19  
 
 ลำดับที่ : 111
 
  ชื่อหนังสือ : นิติเวชศาสตร์และกฎหมายการแพทย์
บทคัดย่อ / สารบาญ :

นิติเวชศาสตร์ นิติเวชศาสตร์ นิติวิทยาศาสตร์ กฎหมายทางการแพทย์, การศึกษาการพัฒนาระบบชันสูตรพลิกศพในประเทศไทย, บาดแผลและข้อกฎหมาย, DNA กับการพิสูจน์ความจริงในทางคดี, ความผิดเกี่ยวกับเพศ, พระราชบัญญัติสุขภาพจิต : กฎหมายคุ้มครองสิทธิของผู้มีความผิดปกติทางจิต, การตรวจสารพิษและสารเสพติดในกระบวนการยุติธรรม กฎหมายการแพทย์ พระราชบัญญัติสุขภาพแห่งชาติกับสุขภาวะของคนไทย, ข้อบังคับ ข้อกฎหมาย เกี่ยวกับการใช้เทคโนโลยีช่วยการเจริญพันธุ์, การทำหนังสือแสดงเจตนาเกี่ยวกับการดูแลรักษาผู้ป่วยในระยะสุดท้ายของชีวิต, ภาวะแกนสมองตายและการปลูกถ่ายอวัยวะ, สาระสำคัญองพระราชบัญญัติควบคุมเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ พ.ศ. 2551, การควบคุมการส่งเสริมการขายยาที่เสนอต่อแพทย์ กรณีศึกษาต่างประเทศและข้อเสนอแนะสำหรับประเทศไทย, กฎหมายกับการวิจัยในมนุษย์, สิทธิของทายาทในข้อมูลเวชระเบียนของผู้ตาย ฯลฯ นิติวิทยาศาสตร์ ปัญหาการทำงานเกี่ยวกับพยานหลักฐานทางนิติวิทยาศาสตร์ในพื้นที่ 3 จังหวัดชายแดนภาคใต้, การพิสูจน์เอกลักษณ์บุคคลโดยใช้ลายพิมพ์นิ้วมือ, ความรู้ทางนิติวิทยาศาสตร์ที่เกี่ยวกับอาวุธปืนและวัตถุระเบิดชื่อผู้แต่ง : ศาสตราจารย์แสวง บุญเฉลิมวิภาส
รหัสสินค้า : 9786162696268
รูปแบบ : ปกอ่อน
น้ำหนัก : 600 กรัม
  จำนวนหน้า : 328
ขนาด : 18.5x26
พิมพ์ : 4 : ตุลาคม 2560


 
ราคา  340.00  บาท
ลด: 15%
ขาย 289.00 บาท

 ลำดับที่ : 112
 
  ชื่อหนังสือ : อาชญาวิทยาและทัณฑวิทยา
บทคัดย่อ / สารบาญ :

ความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับอาชญาวิทยา, บทบาทของอาชญากรรม, ประเภทของอาชญากรรม, ประเภทของอาชญากร, เหยื่ออาชญากรรม, สำนักและแนวความคิดทางอาชญาวิทยา, สาเหตุของอาชญากรรมและทฤษฎีที่เกี่ยวข้อง, ปัญหาสังคมที่นำไปสู่อาชญากรรม, การป้องกันอาชญากรรม, ปรัชญาของการลงโทษ, แนวความคิดและวิวัฒนาการในการลงโทษ, โทษและวิธีการลงโทษ, วิวัฒนาการของระบบเรือนจำ, ประวัติและวิวัฒนาการของราชทัณฑ์ไทย, การบริหารเรือนจำและทัณฑสถาน, การปฏิบัติต่อผู้ต้องขัง, การจำแนกลักษณะของผู้ต้องขัง, การปฏิบัติต่อผู้ต้องขังบางประเภท, การอบรมแก้ไขและฝึกอาชีพผู้ต้องขัง, การใช้มาตรการอื่นแทนการลงโทษจำคุกชื่อผู้แต่ง : รองศาสตราจารย์อัจฉรียา ชูตินันทน์
รหัสสินค้า : 9786162696770
รูปแบบ : ปกอ่อน
น้ำหนัก : 600 กรัม
  จำนวนหน้า : 436
ขนาด : 14.5X21
พิมพ์ : 3 : พฤษภาคม 2561


 
ราคา  330.00  บาท
ลด: 15%
ขาย 280.50 บาท

 ลำดับที่ : 113
 
  ชื่อหนังสือ : กฎหมายวิธีพิจารณาความอาญา เล่ม 1
บทคัดย่อ / สารบาญ :

ศาสตราจารย์คนึง ฦาไชย เขียนคำบรรยายกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญา เล่ม 1 ตั้งแต่ปีพุทธศักราช 2514 ตำราเล่มนี้ได้รับการจัดพิมพ์อย่างต่อเนื่อง เป็นที่ยอมรับของผู้ใช้ว่า อ่านง่าย เข้าใจง่าย ท่านอาจารย์ผู้เขียนเชี่ยวชาญกฎหมายลักษณะนี้ ทั้งในฐานะกรรมการร่างกฎหมาย พนักงนอัยการ ทนายความ และอาจารย์ผู้บรรยาย การจัดพิมพ์ครั้งนี้เป็นครั้งที่ 11 ปรับให้สอดคล้่องกับตัวบทที่มีการแก้ไข มีคำพิพากษาฎีกาใหม่ๆ เพิ่มเติม โดยศาสตราจารย์พิเศษไพโรจน์ วายุภาพ และศาสตราจารย์ณรงค์ ใจหาญ รูปเล่มปกแข็ง สันโค้ง จำหน่ายในราคาใกล้เคียงกับตำราปกอ่อนทั่วไปชื่อผู้แต่ง : ศาสตราจารย์คนึง ฦาไชย
รหัสสินค้า : 9786162696909
รูปแบบ : ปกแข็ง สันโค้ง
น้ำหนัก : 990 กรัม
  จำนวนหน้า : 420
ขนาด : 18.5x26
พิมพ์ : 11 : มิถุนายน 2561


 
ราคา  380.00  บาท
ลด: 20%
ขาย 304.00 บาท

 ลำดับที่ : 114
 
  ชื่อหนังสือ : เจ้าพระยาอภัยราชาสยามานุกูลกิจ คุสตาฟ โรลิน ยัคมินส์ (Gustave Rolin-Jaequemyns)
บทคัดย่อ / สารบาญ :

หนังสือประวัติศาสตร์อีกเล่มหนึ่ง ที่นักกฎหมายไทยควรได้ศึกษา เป็นหนังสือบันทึกชีวประวัติ พร้อมรูปภาพของเจ้าพระยาอภัยราชาสยามานุกูลกิจ คุสตาฟ โรลิน ยัคมินส์ (Gustave Rolin-Jaequemyns) ผู้มีบทบาทสำคัญในการพัฒนาระบบกฎหมายและการบริหารราชการของไทย (หนึ่งในชาวต่างประเทศที่เข้ามารับราชการเป็นที่ปรึกษาราชการทั่วไปในพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว) ...(หนังสือมีจำนวนจำกัด)ชื่อผู้แต่ง :
รหัสสินค้า : 9786169142706
รูปแบบ : ปกอ่อน เย็บกี่
น้ำหนัก :
  จำนวนหน้า : 232
ขนาด : 14.5x21
พิมพ์ : 1 : 2555


 
ราคา 300.00 บาท

 ลำดับที่ : 115
 
  ชื่อหนังสือ : คำอธิบายกฎหมายลักษณะหนี้ (ผลแห่งหนี้)
บทคัดย่อ / สารบาญ :

หนังสือแบ่งเนื้อหาออกเป็น 11 บท มีเนื้อหาดังนี้ 1.ความสัมพันธ์ของกฎหมายลักษณะหนี้กับกฎหมายลักษณะอื่น 2.ความเป็นมาทางประวัติศาสตร์ของกฎหมายลักษณะหนี้ 3.ความคิดพื้นฐานของความสัมพันธ์ทางหนี้ในระบบกฎหมายไทย 4.ประเภทของหนี้ 5.การเปลี่ยนตัวบุคคลของหนี้ 6.การปฏิบัติการชำระหนี้ 7.การไม่ชำระหนี้ 8.การกำหนดค่าเสียหาย 9.การควบคุมกองทรัพย์สินของลูกหนี้ 10.ผลพิเศษของหนี้ 11.ความระงับแห่งหนี้ชื่อผู้แต่ง : ศาสตราจารย์ ดร.ศนันท์กรณ์ โสตถิพันธุ์
รหัสสินค้า : 9786162697265
รูปแบบ : ปกอ่อน
น้ำหนัก : 1100 กรัม
  จำนวนหน้า : 540
ขนาด : 18.5x26
พิมพ์ : 4 : สิงหาคม 2561 แก้ไขเพิ่มเติม


 
ราคา  460.00  บาท
ลด: 15%
ขาย 391.00 บาท

 ลำดับที่ : 116
 
  ชื่อหนังสือ : ถาม-ตอบ ห้างหุ้นส่วนบริษัท
บทคัดย่อ / สารบาญ :

หนังสือคำถาม-คำตอบ (กฎหมายลักษณะห้างหุ้นส่วน-บริษัท) เล่มนี้ จัดทำขึ้นเพื่อประกอบการเรียนการสอนในรายวิชากฎหมายลักษณะห้างหุ้นส่วนและบริษัท ใช้เป็นแบบทดสอบทบทวนความรู้ รวมทั้งใช้ทบทวนเพื่อเตรียมสอบความรู้ชั้นเนติบัณฑิต โดยคำถามและธงคำตอบในหนังสือเล่มนี้ ผู้เขียนได้ประมวลจากประสบการณ์สอนและการออกข้อสอบของผู้เขียนตลอดระยะเวลากว่า 18 ปี ตลอดจนการถอดประเด็นปัญหาข้อกฎหมายห้างหุ้นส่วนและบริษัท ตามประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ โดยจัดทำเป็นคำถามทั้งในลักษณะตัวอย่างกรณีศึกษา เพื่อให้มีการวิเคราะห์ประเด็นข้อเทจจริงและการตอบโดยปรับหลักกฎหมายกับข้อเท็จจริง และคำถามในลักษณะบรรยายเพื่อให้ผู้อ่านได้ทบทวนความรู้และหลักกฎหมายที่สำคัญชื่อผู้แต่ง : ผู้ช่วยศาสตราจารย์อุดม งามเมืองสกุล
รหัสสินค้า : 9786162696503
รูปแบบ : ปกอ่อน
น้ำหนัก : 250 กรัม
  จำนวนหน้า : 192
ขนาด : 14.5*21
พิมพ์ : 2:มกราคม 2561


 
ราคา  160.00  บาท
ลด: 15%
ขาย 136.00 บาท

 ลำดับที่ : 117
 
  ชื่อหนังสือ : กฎหมายเศรษฐกิจระหว่างประเทศ GATT และ WTO : บททั่วไป
บทคัดย่อ / สารบาญ :

หนังสือเล่มนี้เป็นการรวมเล่มระหว่างกฎหมายเศรษฐกิจระหว่างประเทศและ GATT และองค์การการค้าโลก แบ่งเนื้อออกเป็น 11 บท คือ

บทนำ การค้าระหว่างประเทศ : ทฤษฎีและนโยบาย

1. ความเป็นมาของ GATT และ WTO

2. โครงสร้างองค์กร วัตถุประสงค์ หน้าที่ การเข้าเป็นสมาชิก และการลงมติของ WTO

3. หลักปฏิบัติอย่างชาติที่ได้รับความอนุเคราะห์ยิ่ง หรือ MFN

4. หลักปฏิบัติอย่างชาติ หลักต่างตอบแทน และหลักความโปร่งใส

5. อุปสรรคทางการค้าและการเจรจาเพื่อลดอุปสรรคทางการค้า

6. ความตกลงสินค้าเกษตร

7. การทุ่มตลาดและมาตรการตอบโต้การทุ่มตลาด

8. การอุดหนุนและมาตรการตอบโต้การอุดหนุน

9. มาตรการปกป้อง

10. การระงับข้อพิพาทของ GATT และ WTO

11. GATT และ WTO กับประเทศพัฒนาแล้ว และประเทศกำลังพัฒนา

บทส่งท้ายชื่อผู้แต่ง : ศาสตราจารย์ทัชชมัย (ฤกษะสุต) ทองอุไร
รหัสสินค้า : 9786162696213
รูปแบบ : ปกอ่อน
น้ำหนัก : 1100 กรัม
  จำนวนหน้า : 608
ขนาด : 18.5x26
พิมพ์ : 5 : ตุลาคม 2560 แก้ไขเพิ่มเติม


 
ราคา  560.00  บาท
ลด: 15%
ขาย 476.00 บาท

 ลำดับที่ : 118
 
  ชื่อหนังสือ : กฎหมายแรงงานกับการบริหารงานบุคคล
บทคัดย่อ / สารบาญ :

กฎหมายแรงงานที่ใช้บังคับอยู่ในปัจจุบันมีมากมายหลายฉบับ ทำให้นายจ้างและลูกจ้างต่างสับสนว่าจะปฏิบัติต่อกันอย่างไรจึงจะไม่ล่วงล้ำก้ำเกินสิทธิของแต่ละฝ่ายและทำงายแรงงานสัมพันธ์อันดี หนังสือเล่มนี้ได้เสนอหลักการ ข้อกฎหมาย และแนวปฏิบัติระหว่างนายจ้างและลูกจ้างเพื่อลดปัญหาเกี่ยวกับการจ้างและการทำงาน บทที่ 1 อำนาจของนายจ้างในการบริหารงานบุคคล บทที่ 2 การจัดทำเอกสารการจ้าง บทที่ 3 การโยกย้ายหน้าที่การงานของลูกจ้าง บทที่ 4 การกำหนดวินัย โทษทางวินัย และการใช้มาตรการทางวินัยต่อลูกจ้าง บทที่ 5 การตักเตือนลูกจ้าง บทที่ 6 การลดจำนวนลูกจ้างเนื่องจากภาวะทางเศรษฐกิจ บทที่ 7 คดีอุทาหรณ์ชื่อผู้แต่ง : ศาสตราจารย์ เกษมสันต์ วิลาวรรณ
รหัสสินค้า : 9786162695742
รูปแบบ : ปกอ่อน
น้ำหนัก : 270 กรัม
  จำนวนหน้า : 226
ขนาด : 14.5*21
พิมพ์ : 13 แก้ไขเพิ่มเติม


 
ราคา  160.00  บาท
ลด: 15%
ขาย 136.00 บาท

 ลำดับที่ : 119
 
  ชื่อหนังสือ : คำอธิบายวิชาการว่าความ และศาลจำลอง
บทคัดย่อ / สารบาญ :

บทบาทของทนายความทั่วไป, หลักปฏิบัติเบื้องต้นในการฟ้องคดี, การร่างฟ้องคดี, การร่างคำให้การคดีแพ่ง, การร่างคำฟ้องคดีอาญา, คำร้อง คำขอ คำแถลง ในคดีแพ่ง, การดำเนินคดีไม่มีข้อพิพาท, คดีผู้บริโภค, หลักปฏิบัติคดีในศาล, กระบวนการถามความคดีแพ่งและคดีอาญา, หลักการเขียนหนังสือบอกกล่าวทสงถาม, หลักการทำพินัยกรรม, หลักการทำสัญาชื่อผู้แต่ง : จุมพล ชื่นจิตต์ศิริ
รหัสสินค้า : 9786162696305
รูปแบบ : ปกอ่อน
น้ำหนัก : 900 กรัม
  จำนวนหน้า : 392
ขนาด : 18.5x26
พิมพ์ : 4 : ตุลาคม 2560


 
ราคา  350.00  บาท
ลด: 15%
ขาย 297.50 บาท

 ลำดับที่ : 120
 
  ชื่อหนังสือ : คำอธิบายกฎหมายล้มละลาย
บทคัดย่อ / สารบาญ :

บทที่ 1 : บททั่วไป

บทที่ 2 : มูลเหตุการฟ้องคดีล้มละลายและบทสันนิษฐานว่าลูกหนี้มีหนี้สินล้นพ้นตัว

บทที่ 3 : หลักเกณฑ์การฟ้องล้มละลาย

บทที่ 4 : กระบวนการพิจารณาคดีล้มละลายในชั้นศาล

บทที่ 5 : คำสั่งพิทักษ์ทรัพย์

บทที่ 6 : กระบวนการพิจารณาคดีหลังศาลมีคำสั่งพิทักษ์ทรัพยN

บทที่ 7 : การประชุมเจ้าหนี้

บทที่ 8 : การประนอมหนี้ ฯลฯ ชื่อผู้แต่ง : อาจารย์กฤษฎา อภินวถาวรกุล
รหัสสินค้า : 9786162696701
รูปแบบ : ปกอ่อน
น้ำหนัก : 500 กรัม
  จำนวนหน้า : 240
ขนาด : 18.5X26
พิมพ์ : 1:เมษายน 2561


 
ราคา  230.00  บาท
ลด: 20%
ขาย 184.00 บาท


 
Page 1 | ...  | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | ...  | 19  
 

ยูสเซอร์เนม
รหัสผ่าน
ลงทะเบียน   ลืมรหัสผ่าน

2,780,887 คน

 

 

 
 
Winyuchon Publication House Co., Ltd.
 
สำนักพิมพ์วิญญูชน 39/200-201 ซ.วิภาวดีรังสิต 84 ถนนวิภาวดีรังสิต แขวงสนามบิน เขตดอนเมือง กรุงเทพฯ 10210
โทรศัพท์ 0-2996-9471-3 โทรสาร 0-2996-9474