25 พฤศจิกายน 2558
     
  คำอธิบายกฎหมายว่าด้วยความรับผิดทางละเมิดของเจ้าหน้าที่และความรับผิดชอบของรัฐโดยปราศจากความผิด
คำอธิบายกฎหมายลักษณะมรดก
หลักพื้นฐานกฎหมายมหาชนว่าด้วยรัฐ รัฐธรรมนูญ และกฎหมาย
คำอธิบายกฎหมายว่าด้วยวิธีปฏิบัติราชการทางปกครอง
คำอธิบายกฎหมายปกครอง
กฎหมายรัฐธรรมนูญ : แนวคิดและประสบการณ์ของต่างประเทศ
คำอธิบายกฎหมายแรงงาน
คำอธิบายกฎหมายเช่าทรัพย์-เช่าซื้อ
หลักพื้นฐานของสิทธิเสรีภาพ และศักดิ์ศรีความเป็นมนุษย์
รวมคำบรรยายหลักวิชาชีพนักกฎหมาย
 

   กฎหมายปกครอง (26)
 กฎหมายสำหรับตำรวจ (6)
 คู่มือสอบกฎหมาย (8)
 กฎหมายทนายความ (12)
 หลักกฎหมาย (31)
 กฎหมายทั่วไป (94)
 ภาษาอังกฤษนักกฎหมาย (9)
 หนังสือดีในอดีต (4)
 หนังสือโครงการตำราฯ (48)
 หนังสือฝากขาย (15)
 หนังสือกองทุน ศ.จิตติ ติงศภัทิย์ (13)
 ดาวน์โหลด (5)
 กฎหมายพาณิชยนาวี (5)
 กฎหมายภาษีอากร (2)
 กฎหมายรัฐธรรมนูญ (10)
 กฎหมายแรงงาน (11)
 คำอธิบายกฎหมาย (77)
 พระราชบัญญัติ (4)
 ประมวลกฎหมาย (17)
 กฎหมายอ้างอิง (4)
 รวมกฎหมาย (13)
 กฎหมายระหว่างประเทศ (25)
 กฎหมายการแพทย์ (7)
 ถาม-ตอบกฎหมาย (11)
 กฎหมายท้องถิ่น (2)
 สินค้าอื่นๆ (3)
 

   ท่องเที่ยว (24)
 สุขภาพ (10)
 จิตวิทยา (9)
 ภาษาศาสตร์ (2)
 เศรษฐศาสตร์ (4)
 นิทาน (7)
 คู่มือการศึกษา (6)
 หนังสือทั่วไป (26)
 หนังสือธรรมะ (16)
 ชีวประวัติ (8)
 การพัฒนาตนเอง (7)
 การบริหารจัดการ (11)
 ศิลปวัฒนธรรม (4)
 การเมืองการปกครอง (20)
 ปรัชญา (4)
 วรรณกรรมเรื่องสั้น (11)
 สารานุกรม (3)
 สารคดี (23)
 อธิบายศัพท์ (10)
 คำคม (24)
 หนังสือชุดพิเศษตักบาตร (6)
 

   สนพ.ธรรมศาสตร์ (25)
 อื่นๆ (72)
 อฑตยามิลเลนเนียม (6)
 ปณรัชช (9)
 นิติบรรณการ (30)
 นิติธรรม (45)
 วิทยพัฒน์ (2)
 บัณฑิตอักษร (3)
 เนติบัณฑิตยสภา (44)
 สนพ.จุฬา (20)
 ปรีย์ชนก (8)
 

   โดราเอมอน (4)
 วารสารลานคำ (10)
 หนังสือเล่ม (27)
 

   

 
 

  WebLink : WebLink :  

 
Search

 
Page 1 | 2 | 3 | 4 | ...  | 9  
 
 ลำดับที่ : 1
 
  ชื่อหนังสือ : คำอธิบายเช่าทรัพย์ เช่าซื้อ
บทคัดย่อ / สารบาญ :

เนื้อหา : เช่าทรัพย์, มูลเหตุในการเช่าทรัพย์สิน, สัญญาเช่าทรัพย์เป็นเอกเทศสัญญาชนิดหนึ่ง, ความหมายและสาระสำคัญของสัญญาเช่าทรัพย์สิน(มาตรา 537), ความแตกต่างระหว่างสัญญาเช่าทรัพย์กับสัญญาประเภทอื่น ๆ, คำมั่นจะให้เช่า, หลักเกณฑ์ในการทำสัญญาเช่า (มาตรา 538), บุคคลหลายคนอ้างสิทธิตามสัญญาเช่าต่างรายในทรัพย์สินที่เช่าเช่นเดียวกัน, หน้าที่และความรับผิดชอบของผู้ให้เช่า, หน้าที่ของผู้เช่า, ความระงับของสัญญาเช่า, อายุความฟ้องร้องคดีเกี่ยวแก่สัญญาเช่า, สัญญาต่างตอบแทนพิเศษยิ่งกว่าการเช่าธรรมดา, เช่าซื้อ, มูลเหตุในการทำสัญญาเช่าซื้อ, สัญญาเช่าซื้อคืออะไร และสาระคัญของสัญญาเช่าซื้อมีอะไรบ้าง, ความแตกต่างระหว่างสัญญาเช่าซื้อและสัญญาประเภทอื่น ๆ, แบบของสัญญาเช่าซื้อ, ความระงับชองสัญญาเช่าซื้อ, อายุความฟ้องร้องคดี

 ชื่อผู้แต่ง : ศาสตราจารย์ ดร.ไผทชิต เอกจริยกร
รหัสสินค้า : 9786162693250
รูปแบบ : ปกอ่อน
น้ำหนัก : 800 กรัม
  จำนวนหน้า : 446
ขนาด : 18.5x26
พิมพ์ : 18 : พฤศจิกายน 2557 แก้ไขเพิ่มเติม


 
ราคา  390.00  บาท
ลด: 15%
ขาย 331.50 บาท

 ลำดับที่ : 2
 
  ชื่อหนังสือ : หลักกฎหมายมาตรการบังคับทางอาญา
บทคัดย่อ / สารบาญ :

หนังสือมาตรการบังคับทางอาญา มุ่งประสงค์ให้เกิดความสนใจและนำไปสู่การพัฒนาเปลี่ยนแปลงในการใช้ โทษ วิธีการเพื่อความปลอดภัย และมาตรการอื่นๆ เนื่องจากมาตรการบังคับทางอาญาาเป็นเรื่องที่กระทำต่อมนุษย์ การใช้มาตรการต่างๆ มีกรอบแนวคิดทฤษฎีอย่างไรที่มีความเป็นภาวะวิสัย เพื่อให้เกิดความ้ป็นธรรมและเหมาะสมและเป็นไปตามหลักนิติธรรมอย่างแท้จริงชื่อผู้แต่ง : ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ธานี วรภัทร์
รหัสสินค้า : 9786162693229
รูปแบบ : ปกอ่อน
น้ำหนัก : 370 กรัม
  จำนวนหน้า : 190
ขนาด : 18.5x26
พิมพ์ : พฤศจิกายน 2557


 
ราคา  170.00  บาท
ลด: 15%
ขาย 144.50 บาท

 ลำดับที่ : 3
 
  ชื่อหนังสือ : หลักการทำสัญญาและตัวอย่างสัญญาต่าง ๆ เล่ม 1
บทคัดย่อ / สารบาญ :

หลักการทำสัญญาภาษาไทย, การทำนิติกรรมสัญญา, สิ่งที่ควรทราบเกี่ยวกับการทำสัญญา, หลักสำคัญในการทำสัญญา, สาระสำคัญของสัญญา, ความถูกต้องเป็นธรรมของสัญญา, หลักและตัวอย่างของสัญญาภาษาไทยชื่อผู้แต่ง : สุรพล ไตรเวทย์
รหัสสินค้า : 9786162692611
รูปแบบ : ปกอ่อน
น้ำหนัก : 530 กรัม
  จำนวนหน้า : 292
ขนาด : 18.5x26
พิมพ์ : 3: มีนาคม 2557 แก้ไขเพิ่มเติม


 
ราคา  260.00  บาท
ลด: 15%
ขาย 221.00 บาท

 ลำดับที่ : 4
 
  ชื่อหนังสือ : หลักพื้นฐานกฎหมายมหาชนว่าด้วยรัฐ รัฐธรรมนูญ และกฎหมาย
บทคัดย่อ / สารบาญ :

หนังสือเล่มนี้ ผู้เขียนต้องการแสดงให้เห็นถึงหลักพื้นฐานกฎหมายมหาชนที่เกี่ยวกับรัฐ อำนาจรัฐ รัฐธรรมนูญ และกฎหมาย โดยแสดงให้เห็นถึงความเกี่ยวเนื่องซึ่งกันและกันของสิ่งดังกล่าวอย่างมี เหตุผลและมีผลรองรับเพื่อแสดงให้เห็นถึงความคิดพื้นฐานของหลักกฎหมายมหาชน เบื้องต้นอันจะทำให้เข้าใจและคิดอย่างเป็นระบบเมื่อได้ศึกษาในระดับสูงต่อไป

 ชื่อผู้แต่ง : ศาสตราจารย์ ดร.เกรียงไกร เจริญธนาวัฒน์
รหัสสินค้า : 9786162692987
รูปแบบ : ปกอ่อน
น้ำหนัก : 450 กรัม
  จำนวนหน้า : 344
ขนาด : 14.5x21
พิมพ์ : 7 : สิงหาคม 2557


 
ราคา  230.00  บาท
ลด: 15%
ขาย 195.50 บาท

 ลำดับที่ : 5
 
  ชื่อหนังสือ : คำอธิบายกฎหมายว่าด้วยวิธีปฏิบัติราชการทางปกครอง
บทคัดย่อ / สารบาญ :

แนวความคิดพื้นฐานของกระบวนการพิจารณาทางปกครองและความเป็นมาของกฎหมายว่าด้วยปฏิบัติราชการทางปกครอง, ขอบเขตการบังคับใช้พระราชบัญญัติราชการทางปกครอง พ.ศ. 2539, คณะกรรมการวิธีปฏิบัติราชการทางปกครอง, เจ้าหน้าที่ซึ่งมีรอำนาจทำการพิจารณาทางการปกครอง, คู่กรณีทำคำสั่งทางปกครอง, การพิจารณาออกคำสั่งทางปกครอง, ผลของคำสั่งทางปกครอง, การเพิกถอนคำสั่งทางปกครอง, การอุทธรณ์คำสั่งทางปกครอง, การขอให้พิจารณาใหม่, การบังคับทางปกครอง, ระยะเวลาและอายุความ, การแจ้ง, ปัญหาที่เกิดขึ้นจากการบังคับใช้กฎหมายวิธีปฏิบัติราชการทางปกครอง, ความเชื่อมโยงของกฎหมายว่าด้วยวิธีปฎิบัติราชการทางปกครองกับกฎหมายว่าด้วยการจัดตั้งศาลปกครองและวิธีพิจารณาคดีปกครองชื่อผู้แต่ง : ศาสตราจารย์พิเศษ ดร.ชาญชัย แสวงศักดิ์
รหัสสินค้า : 9786162693465
รูปแบบ : ปกอ่อน
น้ำหนัก : 900 กรัม
  จำนวนหน้า : 474
ขนาด : 18.5x26
พิมพ์ : 10 : กุมภาพันธ์ 2558 แก้ไขเพิ่มเติม


 
ราคา  450.00  บาท
ลด: 15%
ขาย 382.50 บาท

 ลำดับที่ : 6
 
  ชื่อหนังสือ : กฎหมายปกครอง
บทคัดย่อ / สารบาญ :

ความทั่วไปเกี่ยวกับกฎหมายปกครอง การแบ่งแยกกฎหมายเอกชนและกฎหมายมหาชน พัฒนาการของกฎหมายปกครอง หลักการพื้นฐานของกฎหมายปกครอง, การจัดโครงสร้างของฝ่ายปกครองที่เป็นระบบ การจัดระเบียบบริหารราชการ การจัดระเบียบบริหารราชการส่วนภูมิภาค วิวัฒนาการของการปกครองส่วนท้องถิ่น การจัดระเบียบบริหารราชการส่วนท้องถิ่น รัฐวิสาหกิจ หน่วยงานของรัฐที่มิใช่ส่วนราชการและรัฐวิสาหกิจ องค์การมหาชนและหน่วยบริการรูปแบบพิเศษ, การดำเนินกิจกรรมของฝ่ายปกครอง ความทั่วไป : ประเภทของกิจกรรมของฝ่ายปกครอง (ตำรวจทางปกครองและบริการสาธารณะ) วิวัฒนาการของทฤษฎีบริการสาธารณะ ความหมายของบริการสาธารณะ ประเภทของบริการสาธารณะ หลักเกณฑ์สำคัญในการจัดทำบริการ เครื่องมือของฝ่ายปกครองในการจัดทำบริการ การจัดทำบริการสาธารณะในประเทศไทย การเพิ่มบทบาทของภาคเอกชนในการจัดทำบริการ การแปรรูปรัฐวิสาหกิจ, การควบคุมฝ่ายปกครอง ความทั่วไป : เครื่องมือในการดำเนินงานของฝ่ายปกครอง ความเบื้องต้นเกี่ยวกับการควบคุมฝ่ายปกครอง กฎหมายสำคัญเกี่ยวกับการควบคุมฝ่ายปกครองในประเทศไทย

 ชื่อผู้แต่ง : ศาสตราจารย์ ดร.นันทวัฒน์ บรมานันท์
รหัสสินค้า : 9786162692680
รูปแบบ : ปกอ่อน
น้ำหนัก : 1000 กรัม
  จำนวนหน้า : 548
ขนาด : 18.5x26
พิมพ์ : 4: พฤษภาคม 2557 แก้ไขเพิ่มเติม


 
ราคา  460.00  บาท
ลด: 15%
ขาย 391.00 บาท

 ลำดับที่ : 7
 
  ชื่อหนังสือ : รัฐธรรมนูญกับกระบวนการยุติธรรม
บทคัดย่อ / สารบาญ :

รวมบทความของศาสตราจารย์ ดร.คณิต  ณ นคร ประกอบด้วยกระบวนการยุติธรรมต้อง นิ่ง, ความรับผิดชอบการเลือกตั้ง 2 เมษายน 2549, รัฐธรรมนูญกับการตรวจสอบกระบวนการยุติธรรมทางอาญา, สำนักงานอัยการสูงสุดกับกระทรวงยุติธรรม, กระบวนการยุติธรรมกับปัญหาความโปร่งใสและระบบการตรวจสอบตามแนวทางในรัฐ ธรรมนูญใหม่, ผู้บัญชาการทหารบกกับหลัก Incompatibility, ศาลรัฐธรรมนูญในคดียื่นบัญชีทรัพย์สิน, สถาบันอัยการกับบทบาทในการแก้ไขปัญหาของสังคม : อดีต ปัจจุบัน อนาคต , กระบวนการยุติธรรมกับรัฐธรรมนูญใหม่ชื่อผู้แต่ง : ศาสตราจารย์ ดร.คณิต ณ นคร
รหัสสินค้า : 9786162693366
รูปแบบ : ปกอ่อน
น้ำหนัก : 200 กรัม
  จำนวนหน้า : 166
ขนาด : 14.5x21
พิมพ์ : 2 : มกราคม 2558 แก้ไขเพิ่มเติม


 
ราคา  120.00  บาท
ลด: 15%
ขาย 102.00 บาท

 ลำดับที่ : 8
 
  ชื่อหนังสือ : คำอธิบายพระราชบัญญัติส่งผู้ร้ายข้ามแดนพ.ศ.๒๕๕๑
บทคัดย่อ / สารบาญ :

กระแสโลกาภิวัฒน์ได้ทำให้ปัญหาอาชญากรรมที่กระทำข้ามชาติและปัญหาผู้กระทำความผิดหลบหนีไปต่างประเทศเป็นเรื่องที่พบเห็นได้มากที่สุด การส่งและขอส่งผู้ร้ายข้ามแดนเป็นกลไกทางกฎหมายอันหนึ่งที่สำคัญอย่างยิ่งในการปราบปรามอาชญากรรมข้ามชาติและการนำตัวผู้กระทำผิดที่หลบหนีไปยังประเทศอื่นกลับมาดำเนินคดีในประเทศ ชื่อผู้แต่ง : ดร.ต่อศักดิ์ บูรณะเรืองโรจน์
รหัสสินค้า : 9786162692741
รูปแบบ : ปกอ่อน
น้ำหนัก : 245 กรัม
  จำนวนหน้า : 192
ขนาด : 14.5x21
พิมพ์ : ตุลาคม 2557


 
ราคา  160.00  บาท
ลด: 15%
ขาย 136.00 บาท

 ลำดับที่ : 9
 
  ชื่อหนังสือ : บันทึกคำสัมภาษณ์พระยามานวราชเสวี (ปลอด วิเชียร ณ สงขลา)
บทคัดย่อ / สารบาญ :

บันทึกคำสัมภาษณ์พระยามานวราชเสวี (ปลอด วิเชียร ณ สงขลา) บันทึกนี้ทำขึ้นในรูปบทสนทนาตาามภาษาพูด ท่านผู้อ่านจะได้สัมผัสกับการเล่าเรื่องจากประสบการณ์และการแสดงออกอย่างง่ายๆ ตรงไปตรงมาและบุคลิกที่แจ่มใส เป็นกันเองของพระยามานวราชเสวี ในวัย ๙๐ ปี ในฐานะบุคคลที่ยกย่องและมุ่งมั่นต่อการแสวงหาความรู้ ผู้เคยอุทิศตนทำงานสำคัญๆ ให้แก่บ้านเมืองมาแล้วในหลายสถานะ ตั้งแต่เป็นเสมียน เป็นเลขานุการคณะกรรมการชำระสะสางและร่างประมวลกฎหมาย เป็นผู้พิพากษาเป็นอาจารย์สอนกฎหมาย กรรมการร่างรัฐธรรมนูญ ประธานสภาผู้แทนราษฎร ผู้สำเร็จราชการแผ่นดิน และองคมนตรีชื่อผู้แต่ง : ภาควิชานิติศึกษาทางสังคม ปรัชญา และประวัติศาสตร์ คณะนิติศาสตร์ มหาวิยาลัยธรรมศาสตร์
รหัสสินค้า : 9786162692932
รูปแบบ : ปกอ่อน
น้ำหนัก : 290 กรัม
  จำนวนหน้า : 244
ขนาด : 14.5x21
พิมพ์ : 2 : ตุลาคม 2557


 
ราคา  190.00  บาท
ลด: 15%
ขาย 161.50 บาท

 ลำดับที่ : 10
 
  ชื่อหนังสือ : หลักกฎหมายห้างหุ้นส่วน บริษัทจำกัด และบริษัทมหาชนจำกัด
บทคัดย่อ / สารบาญ :

ห้างหุ้นส่วนสามัญ ห้างหุ้นส่วนสามัญจดทะเบียน ห้างหุ้นส่วนจำกัด ลักษณะเฉพาะของห้างหุ้นส่วนจำกัด การจดทะเบียนห้างหุ้นส่วนจำกัด สิทธิ หน้าที่และความรับผิดของหุ้นส่วนจำพวกจำกัดความรับผิด การเลิกห้างหุ้นส่วน ห้างหุ้นส่ว่นจำกัด การเกิดขึ้นของบริษัทจำกัด ผลของการเกิดขึ้นของบริษัทจำกัด โครงสร้างโดยรวมของบริษัทจำกัด การเลิกบริษัทจำกัด บริษัทมหาชนจำกัด การเกิดขึ้นของบริษัทมหาชนจำกัด ผลแห่งการเกิดขึ้นของบริษัทมหาชนจำกัด โครงสร้างโดยรวมของบริษัทมหาชนจำกัด การเลิกบริษัทมหาชนจำกัดชื่อผู้แต่ง : รองศาสตราจารย์ ดร.นนทวัชร์ นวตระกูลพิสุทธิ์
รหัสสินค้า : 9786162693816
รูปแบบ : ปกอ่อน
น้ำหนัก : 800 กรัม
  จำนวนหน้า : 456
ขนาด : 18.5x26
พิมพ์ : 3 : สิงหาคม 2558 แก้ไขเพิ่มเติม


 
ราคา  420.00  บาท
ลด: 15%
ขาย 357.00 บาท


 
Page 1 | 2 | 3 | 4 | ...  | 9  
 

ยูสเซอร์เนม
รหัสผ่าน
ลงทะเบียน   ลืมรหัสผ่าน

1,273,714 คน

 

 

 
 
Winyuchon Publication House Co., Ltd.
 
สำนักพิมพ์วิญญูชน 39/200-201 ซ.วิภาวดีรังสิต 84 ถนนวิภาวดีรังสิต แขวงสนามบิน เขตดอนเมือง กรุงเทพฯ 10210
โทรศัพท์ 0-2996-9471-3 โทรสาร 0-2996-9474