31 ตุลาคม 2557
     
  หลักพื้นฐานกฎหมายมหาชนว่าด้วยรัฐ รัฐธรรมนูญ และกฎหมาย
การเลิกจ้างและการลาออก
รวมคำบรรยายหลักวิชาชีพนักกฎหมาย
คำอธิบายประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ : หนี้
ความรู้กฎหมายทั่วไป คำอธิบายวิชากฎหมายแพ่ง : หลักทั่วไป
คำอธิบายกฎหมายลักษณะละเมิด จัดการงานนอกสั่ง ลาภมิควรได้
คำอธิบายนิติกรรม-สัญญา
ประมวลกฎหมายอาญา ฉบับหัวเรื่องเรียงมาตรา
ประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญา ฉบับอ้างอิง
ประมวลกฎหมายอาญา ฉบับอ้างอิง
 

   กฎหมายปกครอง (27)
 กฎหมายสำหรับตำรวจ (6)
 คู่มือสอบกฎหมาย (8)
 กฎหมายทนายความ (12)
 หลักกฎหมาย (28)
 กฎหมายทั่วไป (85)
 ภาษาอังกฤษนักกฎหมาย (8)
 หนังสือดีในอดีต (5)
 หนังสือโครงการตำราฯ (43)
 หนังสือฝากขาย (13)
 หนังสือกองทุน ศ.จิตติ ติงศภัทิย์ (12)
 ดาวน์โหลด (3)
 กฎหมายพาณิชยนาวี (5)
 กฎหมายภาษีอากร (2)
 กฎหมายรัฐธรรมนูญ (10)
 กฎหมายแรงงาน (11)
 คำอธิบายกฎหมาย (72)
 พระราชบัญญัติ (6)
 ประมวลกฎหมาย (17)
 กฎหมายอ้างอิง (4)
 รวมกฎหมาย (13)
 กฎหมายระหว่างประเทศ (26)
 กฎหมายการแพทย์ (7)
 ถาม-ตอบกฎหมาย (11)
 กฎหมายท้องถิ่น (2)
 สินค้าอื่นๆ (2)
 

   ท่องเที่ยว (24)
 สุขภาพ (9)
 จิตวิทยา (11)
 ภาษาศาสตร์ (2)
 เศรษฐศาสตร์ (5)
 นิทาน (7)
 คู่มือการศึกษา (6)
 หนังสือทั่วไป (22)
 หนังสือธรรมะ (16)
 ชีวประวัติ (8)
 การพัฒนาตนเอง (7)
 การบริหารจัดการ (11)
 ศิลปวัฒนธรรม (4)
 การเมืองการปกครอง (22)
 ปรัชญา (4)
 วรรณกรรมเรื่องสั้น (9)
 สารานุกรม (3)
 สารคดี (23)
 อธิบายศัพท์ (10)
 คำคม (24)
 หนังสือชุดพิเศษตักบาตร (6)
 

   สนพ.ธรรมศาสตร์ (15)
 อฑตยามิลเลนเนียม (6)
 ปณรัชช (10)
 พีรภาส (7)
 นิติบรรณการ (29)
 นิติธรรม (30)
 วิทยพัฒน์ (2)
 บัณฑิตอักษร (3)
 เนติบัณฑิตยสภา (38)
 สนพ.จุฬา (19)
 อื่นๆ (68)
 

   โดราเอมอน (4)
 วารสารลานคำ (10)
 หนังสือเล่ม (27)
 

 
 

  WebLink : WebLink :  

 
Search

 
Page 1 | 2 | 3 | 4 | ...  | 6  
 
 ลำดับที่ : 1
 
  ชื่อหนังสือ : หลักการทำสัญญาและตัวอย่างสัญญาต่าง ๆ เล่ม 1
บทคัดย่อ / สารบาญ :

หลักการทำสัญญาภาษาไทย, การทำนิติกรรมสัญญา, สิ่งที่ควรทราบเกี่ยวกับการทำสัญญา, หลักสำคัญในการทำสัญญา, สาระสำคัญของสัญญา, ความถูกต้องเป็นธรรมของสัญญา, หลักและตัวอย่างของสัญญาภาษาไทยชื่อผู้แต่ง : สุรพล ไตรเวทย์
รหัสสินค้า : 9786162692611
รูปแบบ : ปกอ่อน
น้ำหนัก : 530 กรัม
  จำนวนหน้า : 292
ขนาด : 18.5x26
พิมพ์ : 3: มีนาคม 2557 แก้ไขเพิ่มเติม


 
ราคา  260.00  บาท
ลด: 15%
ขาย 221.00 บาท

 ลำดับที่ : 2
 
  ชื่อหนังสือ : หลักพื้นฐานกฎหมายมหาชนว่าด้วยรัฐ รัฐธรรมนูญ และกฎหมาย
บทคัดย่อ / สารบาญ :

หนังสือเล่มนี้ ผู้เขียนต้องการแสดงให้เห็นถึงหลักพื้นฐานกฎหมายมหาชนที่เกี่ยวกับรัฐ อำนาจรัฐ รัฐธรรมนูญ และกฎหมาย โดยแสดงให้เห็นถึงความเกี่ยวเนื่องซึ่งกันและกันของสิ่งดังกล่าวอย่างมี เหตุผลและมีผลรองรับเพื่อแสดงให้เห็นถึงความคิดพื้นฐานของหลักกฎหมายมหาชน เบื้องต้นอันจะทำให้เข้าใจและคิดอย่างเป็นระบบเมื่อได้ศึกษาในระดับสูงต่อไป

 ชื่อผู้แต่ง : รองศาสตราจารย์ ดร.เกรียงไกร เจริญธนาวัฒน์
รหัสสินค้า : 9786162692987
รูปแบบ : ปกอ่อน
น้ำหนัก : 450 กรัม
  จำนวนหน้า : 344
ขนาด : 14.5x21
พิมพ์ : 7 : สิงหาคม 2557


 
ราคา  230.00  บาท
ลด: 15%
ขาย 195.50 บาท

 ลำดับที่ : 3
 
  ชื่อหนังสือ : กฎหมายปกครอง
บทคัดย่อ / สารบาญ :

ความทั่วไปเกี่ยวกับกฎหมายปกครอง การแบ่งแยกกฎหมายเอกชนและกฎหมายมหาชน พัฒนาการของกฎหมายปกครอง หลักการพื้นฐานของกฎหมายปกครอง, การจัดโครงสร้างของฝ่ายปกครองที่เป็นระบบ การจัดระเบียบบริหารราชการ การจัดระเบียบบริหารราชการส่วนภูมิภาค วิวัฒนาการของการปกครองส่วนท้องถิ่น การจัดระเบียบบริหารราชการส่วนท้องถิ่น รัฐวิสาหกิจ หน่วยงานของรัฐที่มิใช่ส่วนราชการและรัฐวิสาหกิจ องค์การมหาชนและหน่วยบริการรูปแบบพิเศษ, การดำเนินกิจกรรมของฝ่ายปกครอง ความทั่วไป : ประเภทของกิจกรรมของฝ่ายปกครอง (ตำรวจทางปกครองและบริการสาธารณะ) วิวัฒนาการของทฤษฎีบริการสาธารณะ ความหมายของบริการสาธารณะ ประเภทของบริการสาธารณะ หลักเกณฑ์สำคัญในการจัดทำบริการ เครื่องมือของฝ่ายปกครองในการจัดทำบริการ การจัดทำบริการสาธารณะในประเทศไทย การเพิ่มบทบาทของภาคเอกชนในการจัดทำบริการ การแปรรูปรัฐวิสาหกิจ, การควบคุมฝ่ายปกครอง ความทั่วไป : เครื่องมือในการดำเนินงานของฝ่ายปกครอง ความเบื้องต้นเกี่ยวกับการควบคุมฝ่ายปกครอง กฎหมายสำคัญเกี่ยวกับการควบคุมฝ่ายปกครองในประเทศไทย

 ชื่อผู้แต่ง : ศาสตราจารย์ ดร.นันทวัฒน์ บรมานันท์
รหัสสินค้า : 9786162692680
รูปแบบ : ปกอ่อน
น้ำหนัก : 1000 กรัม
  จำนวนหน้า : 548
ขนาด : 18.5x26
พิมพ์ : 4: พฤษภาคม 2557 แก้ไขเพิ่มเติม


 
ราคา  460.00  บาท
ลด: 15%
ขาย 391.00 บาท

 ลำดับที่ : 4
 
  ชื่อหนังสือ : คำอธิบายพระราชบัญญัติส่งผู้ร้ายข้ามแดนพ.ศ.๒๕๕๑
บทคัดย่อ / สารบาญ :

กระแสโลกาภิวัฒน์ได้ทำให้ปัญหาอาชญากรรมที่กระทำข้ามชาติและปัญหาผู้กระทำความผิดหลบหนีไปต่างประเทศเป็นเรื่องที่พบเห็นได้มากที่สุด การส่งและขอส่งผู้ร้ายข้ามแดนเป็นกลไกทางกฎหมายอันหนึ่งที่สำคัญอย่างยิ่งในการปราบปรามอาชญากรรมข้ามชาติและการนำตัวผู้กระทำผิดที่หลบหนีไปยังประเทศอื่นกลับมาดำเนินคดีในประเทศ ชื่อผู้แต่ง : ดร.ต่อศักดิ์ บูรณะเรืองโรจน์
รหัสสินค้า : 9786162692741
รูปแบบ : ปกอ่อน
น้ำหนัก : 245 กรัม
  จำนวนหน้า : 192
ขนาด : 14.5x21
พิมพ์ : ตุลาคม 2557


 
ราคา  160.00  บาท
ลด: 15%
ขาย 136.00 บาท

 ลำดับที่ : 5
 
  ชื่อหนังสือ : การเลิกจ้างและการลาออก
บทคัดย่อ / สารบาญ :

"หนังสือเล่มนี้ นอกจากจะให้แนวคิด หลักกฏหมาย วิธีการปฏิบัติในการเลิกจ้างอย่างถูกต้องและเป็นธรรมแล้ว ยังกล่าวถึงหลักการและแนวปฏิบัติที่เหมาะสมในการลาออกของลูกจ้างด้วย

...คงจะช่วยให้นายจ้างและลูกจ้างมีความสัมพันธ์ที่ดีต่อกัน และเมื่อมีเหตุจำเป็นต้องเลิกความสัมพันธ์ก็ลาจากกันด้วยความรู้สึกที่ดี"

เหมาะสำหรับนักบริหารผู้เป็นเลิศทุกระดับและลูกจ้างทุกคนชื่อผู้แต่ง : ศาสตราจารย์ เกษมสันต์ วิลาวรรณ
รหัสสินค้า : 9786162692727
รูปแบบ : ปกอ่อน
น้ำหนัก : 330 กรัม
  จำนวนหน้า : 288
ขนาด : 14.5x21
พิมพ์ : 9 : พฤษภาคม 2557 (แก้ไขเพิ่มเติม)


 
ราคา  220.00  บาท
ลด: 15%
ขาย 187.00 บาท

 ลำดับที่ : 6
 
  ชื่อหนังสือ : คำอธิบายกฎหมายลักษณะละเมิด จัดการงานนอกสั่ง ลาภมิควรได้
บทคัดย่อ / สารบาญ :

มูลหนี้ 2 ส่วนที่ 1 ละเมิด ประเภทของความรับผิดตามกฎหมาย, ความเป็นมาทางประวัติศาสตร์ของกฎหมายลักษณะละเมิด, ความรับผิดเพื่อละเมิดที่เกิดจากการกระทำของตนเอง, ข้อยกเว้นความรับผิดเพื่อละเมิดที่เกิดจากการกระทำของตนเอง, ความรับผิดเพื่อละเมิดของบุคคลอื่น, ความรับผิดของหน่วยงานของรัฐในการทำละเมิดของเจ้าหน้าที่, ความรับผิดของผู้ว่าจ้างทำของ, ความรับผิดในความเสียหายที่เกิดจากทรัพย์, การกำหนดค่าสินไหมทดแทนความเสียหาย, นิรโทษกรรม, อายุความ, ส่วนที่ 2 จัดการงานนอกสั่ง, ส่วนที่ 3 ลาภมิควรได้

 ชื่อผู้แต่ง : ศาสตราจารย์ ดร.ศนันท์กรณ์ โสตถิพันธุ์
รหัสสินค้า : 9786162692956
รูปแบบ : ปกอ่อน
น้ำหนัก : 1020 กรัม
  จำนวนหน้า : 520
ขนาด : 18.5x26
พิมพ์ : 5 : กรกฎาคม 2557 แก้ไขเพิ่มเติม


 
ราคา  450.00  บาท
ลด: 15%
ขาย 382.50 บาท

 ลำดับที่ : 7
 
  ชื่อหนังสือ : คำอธิบายนิติกรรม-สัญญา
บทคัดย่อ / สารบาญ :

มีเนื้อหาแบ่งเป็น 2 ส่วน ส่วนที่ 1 : นิติกรรม มี 9 บท คือ ทฤษฎีของนิติกรรมและเสรีภาพในการทำนิติกรรม, ความหมาย ลักษณะ และองค์ประกอบของนิติกรรม, องค์ประกอบที่เป็นสาระสำคัญของนิติกรรม : บุคคล, องค์ประกอบที่เป็นสาระสำคัญของนิติกรรม : วัตถุประสงค์, องค์ประกอบที่เป็นสาระสำคัญของนิติกรรม : แบบ, องค์ประกอบที่เป็นสาระสำคัญของนิติกรรม : เจตนา, ความไม่สมบูรณ์ของนิติกรรม, ความเป็นผลของนิติกรรม, ระยะเวลา-อายุความ ส่วนที่ 2 : สัญญา มี 14 บท คือ บททั่วไป, ประเภทของสัญญา, การเกิดของสัญญา, การเกิดสัญญา, ความสมบูรณ์ของสัญญา, ผลของสัญญา, การตีความสัญญา, มัดจำ-เบี้ยปรับ, ข้อตกลงยกเว้นหรือจำกัดความรับผิด, การโอนสัญญา, การระงับของสัญญา, การคุ้มครองคู่สัญญาตาม พ.ร.บ.ว่าด้วยข้อสัญญาที่ไม่เป็นธรรม พ.ศ.2540, การคุ้มครองคู่สัญญาตาม พ.ร.บ.คุ้มครองผู้บริโภค (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2541, การร่างสัญญา, สัญญาในกฎหมายระหว่างประเทศแผนกคดีบุคคล

 ชื่อผู้แต่ง : ศาสตราจารย์ ดร.ศนันท์กรณ์ โสตถิพันธุ์
รหัสสินค้า : 9786162692666
รูปแบบ : ปกอ่อน
น้ำหนัก : 1200 กรัม
  จำนวนหน้า : 636
ขนาด : 18.5x26
พิมพ์ : 18 : เมษายน 2557 แก้ไขเพิ่มเติม


 
ราคา  520.00  บาท
ลด: 15%
ขาย 442.00 บาท

 ลำดับที่ : 8
 
  ชื่อหนังสือ : ประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ ฉบับใช้เรียน
บทคัดย่อ / สารบาญ :

อธิบายระบบประมวลกฎหมาย, การศึกษากฎหมาย, ที่มาประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ บรรพ 1-6, พร้อมสรุปประเด็นที่เป็นสาระสำคัญไว้ข้างตัวบทแต่ละมาตรา มีพื้นที่ว่างเหมาะสำหรรับจดบันทึก

 ชื่อผู้แต่ง : รองศาสตราจารย์สมยศ เชื้อไทย
รหัสสินค้า : 9786162692598
รูปแบบ : ปกแข็ง ส้นโค้ง
น้ำหนัก : 1200 กรัม
  จำนวนหน้า : 608
ขนาด : 18.5x26
พิมพ์ : 11 : มีนาคม 2557


 
ราคา  420.00  บาท
ลด: 15%
ขาย 357.00 บาท

 ลำดับที่ : 9
 
  ชื่อหนังสือ : ประมวลกฎหมายที่ดิน แก้ไขเพิ่มเติม พ.ศ. 2551, พ.ร.บ.ให้ใช้ประมวลกฎหมายที่ดิน พ.ศ. 2497
บทคัดย่อ / สารบาญ :

หมวด 1 บทเบ็ดเสร็จทั่วไป, หมวด 2 การจัดที่ดินเพื่อประชาชน, หมวด 3 การกำหนดสิทธิในที่ดิน, หมวด 4 การออกหนังสือแสดงสิทธิในที่ดิน, หมวด 5 การรังวัดที่ดิน, หมวด 6 การจดทะเบียนสิทธิและนิติกรรม, หมวด 7 การกำหนดสิทธิในที่ดินเพื่อการศาสนา, หมวด 8 การกำหนดสิทธิในที่ดินของคนต่างด้าว, หมวด 9 การกำหนดสิทธิในที่ดินของนิติบุคคลบางประเภท, หมวด 10 การค้าที่ดิน, หมวด 11 ค่าธรรมเนียม, หมวด 12 บทกำหนดโทษ, บัญชีอัตราค่าธรรมเนียมและค่าใช้จ่ายท้ายประมวลกฎหมายที่ดิน

 

 ชื่อผู้แต่ง : กลุ่มวิญญูชน
รหัสสินค้า : 9786162692314
รูปแบบ : ปกอ่อน
น้ำหนัก : 135 กรัม
  จำนวนหน้า : 104
ขนาด : 14.5x21
พิมพ์ : พฤศจิกายน 2556


 
ราคา  80.00  บาท
ลด: 15%
ขาย 68.00 บาท

 ลำดับที่ : 10
 
  ชื่อหนังสือ : ประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญา ฉบับอ้างอิง
บทคัดย่อ / สารบาญ :

ได้จัดทำขึ้นโดยมีวัตถุประสงค์ค่อยข้างจะหลากหลาย กล่าวคือ เพื่อให้เป็นตัวบทที่ถูกต้องชัดเจนมีคำอธิบายโดยย่อเพื่อให้เข้าใจสาระสำคัญของมาตรานั้นๆ โดยมีคำพิพากษฎีก่ที่สำคัญประกอบและในขณะเดียวกันก็เพื่อให้ใช้ประโยชน์ในการค้นคว้าอ้างอิง คำพิพากษาจึงระบุแหล่งพิมพ์แล้วหน้าด้วย นอกจากนั้นในแต่ละมาตราก็มีการระบุแหล่งค้นคว้าเพิ่มเติม ทั้งที่เป็นวิทยานิพนธ์ สารนิพนธ์ หารศึกษาค้นคว้สด้วยตนเอง แล้วบทความทางกหมายต่างๆ ทำนอกฃงเดียวกับ Code Dalloz

ที่สำคัญดพื่อประ้ป็นอก่การจดจำสำหรับผู้กำลังศึกษาค้นคว้า จึงได้มีการกำกับ "หัวเรื่อง" ขิงแต่ละมาตราไว้อีกด้วย

หนังสือเล่มนี้มีการแก้ไขเพิ่มเติมให้ทันสมัยทุกครั้งที่จัดพิมพ์ใหม่ ครั้งนี้เป็นการพิมพ์ครั้งที่ ๑๔ ชื่อผู้แต่ง : ศาสตราจารย์ ดร.สุรศักดิ์ ลิขสิทธิ์วัฒนกุล
รหัสสินค้า : 9786162692819
รูปแบบ : ปกแข็ง สันตรง
น้ำหนัก : 1500 กรัม
  จำนวนหน้า : 700
ขนาด : 16.5x22
พิมพ์ : 15 : กันยายน 2557 แก้ไขเพิ่มเติม


 
ราคา  550.00  บาท
ลด: 15%
ขาย 467.50 บาท


 
Page 1 | 2 | 3 | 4 | ...  | 6  
 

ยูสเซอร์เนม
รหัสผ่าน
ลงทะเบียน   ลืมรหัสผ่าน

732,849 คน

 

 

 
 
Winyuchon Publication House Co., Ltd.
 
สำนักพิมพ์วิญญูชน 39/200-201 ซ.วิภาวดีรังสิต 84 ถนนวิภาวดีรังสิต แขวงสนามบิน เขตดอนเมือง กรุงเทพฯ 10210
โทรศัพท์ 0-2996-9471-3 โทรสาร 0-2996-9474