16 เมษายน 2557
     
  บันทึกพิเศษเกี่ยวกับคำพิพากษาฎีกาที่มาสาระสำคัญ 3 เรื่อง
เอกสารทางวิชาการ บทความทางกฎหมายที่เป็นสาระสำคัญชั้นนำ 3 เรื่อง
การฟ้องให้แสดงสิทะิและเกร็ดต่างๆ ในประมวลกฎหมายแพ่งและอาญาที่มีสาระสำคัญ
คำอธิบายประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ ว่าด้วยมรดก
สมุดบันทึกนักกฎหมาย สภาทนายความ ปี 2557
คำอธิบายกฎหมายลักษณะทรัพย์
คำอธิบายตั๋วเงิน บัญชีเดินสะพัด
คำอธิบายวิชากฎหมายปกครอง (ภาคทั่วไป)
คำสอนวิชากฎหมายภาษีอากร
เกร็ดตามหลักกฎหมายแพ่งที่มีสาระสำคัญ
 

   กฎหมายปกครอง (27)
 กฎหมายสำหรับตำรวจ (6)
 คู่มือสอบกฎหมาย (7)
 กฎหมายทนายความ (12)
 หลักกฎหมาย (27)
 กฎหมายทั่วไป (80)
 ภาษาอังกฤษนักกฎหมาย (8)
 หนังสือดีในอดีต (5)
 หนังสือโครงการตำราฯ (40)
 หนังสือฝากขาย (12)
 หนังสือกองทุน ศ.จิตติ ติงศภัทิย์ (13)
 ดาวน์โหลด (3)
 กฎหมายพาณิชยนาวี (5)
 กฎหมายภาษีอากร (2)
 กฎหมายรัฐธรรมนูญ (10)
 กฎหมายแรงงาน (11)
 คำอธิบายกฎหมาย (69)
 พระราชบัญญัติ (6)
 ประมวลกฎหมาย (17)
 กฎหมายอ้างอิง (4)
 รวมกฎหมาย (13)
 กฎหมายระหว่างประเทศ (26)
 กฎหมายการแพทย์ (7)
 ถาม-ตอบกฎหมาย (11)
 กฎหมายท้องถิ่น (2)
 สินค้าอื่นๆ (0)
 

   ท่องเที่ยว (24)
 สุขภาพ (8)
 จิตวิทยา (11)
 ภาษาศาสตร์ (2)
 เศรษฐศาสตร์ (5)
 นิทาน (7)
 คู่มือการศึกษา (6)
 หนังสือทั่วไป (22)
 หนังสือธรรมะ (16)
 ชีวประวัติ (8)
 การพัฒนาตนเอง (7)
 การบริหารจัดการ (11)
 ศิลปวัฒนธรรม (4)
 การเมืองการปกครอง (22)
 ปรัชญา (4)
 วรรณกรรมเรื่องสั้น (9)
 สารานุกรม (3)
 สารคดี (23)
 อธิบายศัพท์ (10)
 คำคม (24)
 หนังสือชุดพิเศษตักบาตร (6)
 

   สนพ.ธรรมศาสตร์ (12)
 อฑตยามิลเลนเนียม (6)
 ปณรัชช (10)
 พีรภาส (7)
 นิติบรรณการ (31)
 นิติธรรม (30)
 วิทยพัฒน์ (2)
 บัณฑิตอักษร (3)
 เนติบัณฑิตยสภา (34)
 สนพ.จุฬา (19)
 อื่นๆ (67)
 

   โดราเอมอน (4)
 วารสารลานคำ (10)
 หนังสือเล่ม (27)
 

 
 

  WebLink : WebLink :  

 
Search

 
Page 1 | 2 | 3 | 4 | ...  | 8  
 
 ลำดับที่ : 1
 
  ชื่อหนังสือ : คำอธิบายเช่าทรัพย์ เช่าซื้อ
บทคัดย่อ / สารบาญ :

เพิ่มเติมคำพิพากษาฎีกาปี 2546 - ปี พ.ศ. 2553 อีกจำนวนหนึ่ง เพื่อให้ผู้อ่านได้รับทราบแนวคำพิพากษาฎีกาใหม่ ๆ ที่เผนแพร่ออกมาหลังจากการพิมพ์ตำราครั้งก่อน
เนื้อหา : เช่าทรัพย์, มูลเหตุในการเช่าทรัพย์สิน, สัญญาเช่าทรัพย์เป็นเอกเทศสัญญาชนิดหนึ่ง, ความหมายและสาระสำคัญของสัญญาเช่าทรัพย์สิน(มาตรา 537), ความแตกต่างระหว่างสัญญาเช่าทรัพย์กับสัญญาประเภทอื่น ๆ, คำมั่นจะให้เช่า, หลักเกณฑ์ในการทำสัญญาเช่า (มาตรา 538), บุคคลหลายคนอ้างสิทธิตามสัญญาเช่าต่างรายในทรัพย์สินที่เช่าเช่นเดียวกัน, หน้าที่และความรับผิดชอบของผู้ให้เช่า, หน้าที่ของผู้เช่า, ความระงับของสัญญาเช่า, อายุความฟ้องร้องคดีเกี่ยวแก่สัญญาเช่า, สัญญาต่างตอบแทนพิเศษยิ่งกว่าการเช่าธรรมดา, เช่าซื้อ, มูลเหตุในการทำสัญญาเช่าซื้อ, สัญญาเช่าซื้อคืออะไร และสาระคัญของสัญญาเช่าซื้อมีอะไรบ้าง, ความแตกต่างระหว่างสัญญาเช่าซื้อและสัญญาประเภทอื่น ๆ, แบบของสัญญาเช่าซื้อ, ความระงับชองสัญญาเช่าซื้อ, อายุความฟ้องร้องคดี

 ชื่อผู้แต่ง : ศาสตราจารย์ ดร.ไผทชิต เอกจริยกร
รหัสสินค้า : 9786162692215
รูปแบบ : ปกอ่อน
น้ำหนัก : 770 กรัม
  จำนวนหน้า : 444
ขนาด : 18.5x26
พิมพ์ : 17 : ตุลาคม 2556 แก้ไขเพิ่มเติม


 
ราคา  400.00  บาท
ลด: 15%
ขาย 340.00 บาท

 ลำดับที่ : 2
 
  ชื่อหนังสือ : หลักการทำสัญญาและตัวอย่างสัญญาต่าง ๆ เล่ม 1
บทคัดย่อ / สารบาญ :

หลักการทำสัญญาภาษาไทย, การทำนิติกรรมสัญญา, สิ่งที่ควรทราบเกี่ยวกับการทำสัญญา, หลักสำคัญในการทำสัญญา, สาระสำคัญของสัญญา, ความถูกต้องเป็นธรรมของสัญญา, หลักและตัวอย่างของสัญญาภาษาไทยชื่อผู้แต่ง : สุรพล ไตรเวทย์
รหัสสินค้า : 9786162692611
รูปแบบ : ปกอ่อน
น้ำหนัก : 530 กรัม
  จำนวนหน้า : 292
ขนาด : 18.5x26
พิมพ์ : 3: มีนาคม 2557 แก้ไขเพิ่มเติม


 
ราคา  260.00  บาท
ลด: 15%
ขาย 221.00 บาท

 ลำดับที่ : 3
 
  ชื่อหนังสือ : หลักและทฤษฎีกฎหมายวิธีพิจารณาความแพ่ง เล่ม 1
บทคัดย่อ / สารบาญ :

กฎหมายวิธีพิจารณาความ เป็นจุดบอดจุดหนึ่งของวิชานิติศาสตร์ เพราะการเรียนการสอนวิชาวิธีพิจารณาความ ในปัจจุบันของไทย มักจะเป็นการเรียนบทกฎหมายที่เกี่ยวกับวิธีสบัญญัติในลักษณะของการท่องจำ แต่มิได้ศึกษาในเชิงวิเคราะห์โครงสร้างของวิธีพิจารณาความที่แสดงให้เห็นถึง ระบบการถ่วงดุลการใช้อำนาจระหว่างผู้พิพากษาและเจ้าหน้าที่ต่าง ๆ ของรัฐที่อยู่ในขั้นตอนต่าง ๆ ของกระบวนการวิธีพิจารณาความ ดังนั้น จึงทำให้นักศึกษากฎหมายและนักกฎหมายมองไม่เห็น ปรัชญาของการจัดระบบวิธีพิจารณาความคดี รวมทั้งเหตุผลของความวิวัฒนาการของกระบวนการยุติธรรมในยุคต่าง ๆ และมองไม่เห็นเหตุผลของความแตกต่างในระบบวิธีพิจารณา (ความ) ในคดีแต่ละประเภท หนังสือหลักและทฤษฎีกฎหมายวิธีพิจารณาความแพ่งเล่มนี้ อาจเรียกได้ว่าเป็นหนังสือตำราที่ฉีกแนวของการอธิบายวิธีพิจารณาความไปจากแนวที่เคยปฏิบัติกันอยู่โดยทั่ว ๆ ไป หนังสือเล่มนี้นับได้ว่าเป็นความพยายามของผู้เขียนตำราที่จะแก้ไขจุดอ่อนตามที่กล่าวมาข้างต้น โดยได้อธิบายระบบกฎหมายวิธีพิจารณาความแพ่งที่แสดงให้เห็นถึงบทบาทของศาลและบทบาทของคู่ความในกระบวนการพิจารณาความ....ชื่อผู้แต่ง : ดร.วรรณชัย บุญบำรุง, ดร.ธนกฤต วรธนัชชากุล, สิริพันธ์ พลรบ
รหัสสินค้า : 9786162692000
รูปแบบ : ปกอ่อน
น้ำหนัก : 620 กรัม
  จำนวนหน้า : 352
ขนาด : 18.5x26
พิมพ์ : 3 : กันยายน 2556 แก้ไขเพิ่มเติม


 
ราคา  320.00  บาท
ลด: 15%
ขาย 272.00 บาท

 ลำดับที่ : 4
 
  ชื่อหนังสือ : คำอธิบายกฎหมายลิขสิทธิ์
บทคัดย่อ / สารบาญ :

ข้อความเบื้องต้น,งานสร้างสรรค์ที่อาจได้รับความคุ้มครองโดยลิขสิทธิ์, มาตฐานงานที่ได้รับความคุ้มครอง, ขอบเขตงานที่ลิขสิทธิ์คุ้มครอง, การได้มาซึ่งลิขสิทธิ์และเจ้าของลิขสิทธิ์, ลิทธิของเจ้าของลิขสิทธิ์, อายุการคุ้มครองลิขสิทธิ์, การละเมิดลิขสิทธิ์, ข้อจำกัดและข้อยกเว้นของสิทธิแต่เพียงผู้เดียว, การใช้ลิขสิทธิ์ในพฤติการณ์พิเศษ, คณะกรรมการลิขสิทธิ์, ลิขสิทธิ์ระหว่างประเทศ, การดำเนินคดีลิขสิทธิ์, กรณีศึกษาที่น่าสนใจ, สิทธิของนักแสดง พร้อมทั้งพระราชบัญญัติลิขสิทธิ์ พ.ศ. 2537ชื่อผู้แต่ง : อำนาจ เนตยสุภา, ชาญชัย อารีวิทยาเลิศ
รหัสสินค้า : 9786162691881
รูปแบบ : ปกอ่อน
น้ำหนัก : 500 กรัม
  จำนวนหน้า : 272
ขนาด : 18.5x26
พิมพ์ : 1 : กรกฎาคม 2556


 
ราคา  250.00  บาท
ลด: 15%
ขาย 212.50 บาท

 ลำดับที่ : 5
 
  ชื่อหนังสือ : กฎหมายอาญา ภาคทั่วไป
บทคัดย่อ / สารบาญ :

ภาค 1 บทนำ ความหมายและภารกิจของกฎหมายอาญา, ที่มาของกฎหมายอาญาและการตีความกฎหมายอาญา, หลักประกันในกฎหมายอาญา, การใช้กฎหมายอาญาบังคับ, โครงสร้างของความผิดอาญา ทั้งของฝรั่งเศส และของนักนิติศาสตร์อื่น ๆ, เหตุยกเว้นโทษเฉพาะตัวและเหตุที่เพิ่มโทษเฉพาะตัว, เงื่อนไขแห่งการลงโทษทางภาวะวิสัย, คุณธรรมทางกฎหมาย, ประเภทของความผิดอาญา ภาค 2 ว่าด้วยความผิดที่กระทำโดยเจตนา, ภาค 3 ว่าด้วยความผิดที่กระทำโดยประมาท, ภาค 4 ว่าด้วยความผิดที่กระทำโดยไม่กระทำ, ภาค 5 ว่าด้วยการพยายามกระทำความผิด, ภาค 6 ว่าด้วยการร่วมกระทำความผิด, ภาค 7 ว่าด้วยกรรมเดียวหลายบทและต่างกรรมต่างวาระ ภาค 8 ว่าด้วยมาตรการบังคับทางอาญา, ภาค 9 ว่าด้วยดุลพินิจในการกำหนดโทษ การรอการกำหนดโทษและการรอการลงโทษ, ภาค 10 ว่าด้วยการร้องทุกข์และอายุความในคดีอาญาชื่อผู้แต่ง : ศาสตราจารย์ ดร.คณิต ณ นคร
รหัสสินค้า : 9786162691850
รูปแบบ : ปกแข็ง ส้นโค้ง
น้ำหนัก : 1160 กรัม
  จำนวนหน้า : 560
ขนาด : 18.5x26
พิมพ์ : 5 : ตุลาคม 2556 แก้ไขเพิ่มเติม


 
ราคา  520.00  บาท
ลด: 15%
ขาย 442.00 บาท

 ลำดับที่ : 6
 
  ชื่อหนังสือ : คำอธิบายยืม ฝากทรัพย์
บทคัดย่อ / สารบาญ :

ความหมายของสัญญายืม, ลักษณะของสัญญายืม, สัญญาจะให้ยืมมีได้หรือไม่, สัญญายืมใช้คงรูป, ยืมใช้สิ้นเปลือง, การกู้ยืมเงิน, ฝากทรัพย์, ความหมายและสาระสำคัญของสัญญาฝากทรัพย์, ความแตกต่างระหว่างสัญญาฝากทรัพย์กับสัญญาอื่นๆ, หน้าที่ของผู้รับฝาก, ความระงับของสัญญาฝากทรัพย์, อายุความ, วิธีเฉพาะการฝากเงิน, วิธีเฉพาะสำหรับเจ้าสำนักโรงแรม โดยผู้เขียนได้เพิ่มคำพิพากษาฎีกาใหม่ ๆ และคำพิพากษาเก่าที่ยังไม่ได้นำมาเขียนไว้อีก และยังได้เพิ่มคำอธิบายในหลาย ๆ ส่วนอีกด้วยชื่อผู้แต่ง : ศาสตราจารย์ ดร.ไผทชิต เอกจริยกร
รหัสสินค้า : 9786162692178
รูปแบบ : ปกอ่อน
น้ำหนัก : 540 กรัม
  จำนวนหน้า : 300
ขนาด : 18.5x26
พิมพ์ : 13 : กันยายน 2556 แก้ไขเพิ่มเติม


 
ราคา  250.00  บาท
ลด: 15%
ขาย 212.50 บาท

 ลำดับที่ : 7
 
  ชื่อหนังสือ : คำอธิบายซื้อขาย แลกเปลี่ยน ให้
บทคัดย่อ / สารบาญ :

สัญญาซื้อขาย, หลักสัญญาและความสัมพันธ์ระหว่างหลักสัญญาและเอกเทศสัญญา, ลักษณะและองค์ประกอบของสัญญาซื้อขาย, กระบวนการในการก่อให้เกิดสัญญาซื้อขาย, วัตถุประสงค์ของสัญญาซื้อขาย, ความสมบูรณ์ของสัญญาซื้อขาย, ผลทางทรัพย์ของสัญญาซื้อขาย, ผลทางหนี้ของสัญญาซื้อขายในส่วนของผู้ซื้อ, ความรับผิดในความชำรุดบกพร่องของทรัพย์สินที่ขาย, ความรับผิดของผู้ขายเมื่อผู้ซื้อถูกรอนสิทธิ ฯลฯ สัญญาขายฝาก, สัญญาซื้อขายระหว่างประเทศ, สัญญาแลกเปลี่ยน, สัญญาให้โดยเสน่หาชื่อผู้แต่ง : ศาสตราจารย์ ดร.ศนันท์กรณ์ โสตถิพันธุ์
รหัสสินค้า : 9786162691966
รูปแบบ : ปกอ่อน
น้ำหนัก : 800 กรัม
  จำนวนหน้า : 432
ขนาด : 18.5x26
พิมพ์ : 6 : กรกฎาคม 2556 แก้ไขเพิ่มเติม


 
ราคา  380.00  บาท
ลด: 15%
ขาย 323.00 บาท

 ลำดับที่ : 8
 
  ชื่อหนังสือ : กฎหมายว่าด้วยตราสารเปลี่ยนมือ
บทคัดย่อ / สารบาญ :

ส่วนที่ 1แนวความคิดเกี่ยวกับตราสารเปลี่ยนมือ : วิวัฒนาการประเภทและลักษณะพิเศษ

ส่วนที่ 2 ตราสารเปลี่ยนมือที่รับรองโดยประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ : ตั๋วเงิน

- แบ่งออกเป็น 20 บทย่อยๆ ซึ่งมีเนื้อหาเกี่ยวกับตั๋วเงินโดยละเอียด

ส่วนที่ 3 ตราสารเปลี่ยนมือที่รับรองโดยกฎหมายอื่น : บัตรเงินฝาก

พร้อมทั้งดรรชนีค้นคำชื่อผู้แต่ง : รองศาสตราจารย์สหธน รัตนไพจิตร
รหัสสินค้า : 9789744666758
รูปแบบ : ปกอ่อน
น้ำหนัก : 1620 กรัม
  จำนวนหน้า : 1,116
ขนาด : 18.5x26
พิมพ์ : 1 : เมษายน 2556


 
ราคา  800.00  บาท
ลด: 15%
ขาย 680.00 บาท

 ลำดับที่ : 9
 
  ชื่อหนังสือ : ความรู้กฎหมายทั่วไป คำอธิบายวิชากฎหมายแพ่ง : หลักทั่วไป
บทคัดย่อ / สารบาญ :

แก้ไขเพิ่มเติมตามรัฐธรรมนูญ ฉบับใหม่ (พ.ศ. 2550) รวมทั้งเพิ่มคำพิพากษาฎีกาใหม่ แผนภาพแสดงวิวัฒนาการกฎหมายเพื่อความเข้าใจชัดเจนยิ่งขึ้น เนื้อหาประกอบด้วยข้อความเบื้องต้น, บทนำ สังคม รัฐ และกฎหมาย, จากสังคมไปสูรัฐ, จากศีลธรรมไปสู่กฎหมาย, วิวัฒนาการกฎหมาย 3 ยุค, กระบวนนิติบัญญัติสมัยใหม่, ลักษณะของกฎหมาย, บ่อเกิดของกฎหมาย, ข้อความเบื้องต้น, บ่อเกิดกฎหมายบัญญัติขึ้น, บ่อเกิดประเภทกฎหมายที่มิได้บัญญัติขึ้น, ความสัมพันธ์ระหว่างจารีตประเภณีกับกฎหมายลายลักษณ์อักษร, ขอบเขตการใช้บังคับกฎหมาย, หมวดหมู่ของกฎหมาย, ประเภทของบทบัญญัติแห่งกฎหมายลายลักษณ์อักษร, ข้อความคิดพื้นฐานทางกฎหมาย สิทธิหน้าที่และคำอื่นๆ, นิติวิธี การใช้และการตีความหมาย, วิธีการศีกษากฎหมายชื่อผู้แต่ง : รองศาสตราจารย์สมยศ เชื้อไทย
รหัสสินค้า : 9786162691676
รูปแบบ : ปกอ่อน
น้ำหนัก : 400 กรัม
  จำนวนหน้า : 212
ขนาด : 18.5x26
พิมพ์ : 19 : พฤษภาคม 2556 แก้ไขเพิ่มเติม


 
ราคา  180.00  บาท
ลด: 15%
ขาย 153.00 บาท

 ลำดับที่ : 10
 
  ชื่อหนังสือ : คำอธิบายกฎหมายอาญา ภาคทั่วไป
บทคัดย่อ / สารบาญ :

หลักทั่วไป, การใช้กฎหมายอาญา, การกระทำในกฎหมายอาญา, ความสัมพันธ์ระหว่างการกระทำและผล, เจตนาในกฎหมายอาญา, การกระทำความผิดโดยประมาท, การพยายามกระทำความผิด, ผู้กระทำความผิดหลายคน, ความผิดหลายบทหรือหลายกระทง, อำนาจกระทำ, เหตุยกเว้นโทษ, เหตุเกี่ยวกับความไม่รู้ผิดชอบ, เหตุยกโทษ ลดโทษและเหตุบรรเทาโทษอย่างอื่น, โทษ, วิธีการเพื่อความปลอดภัย, อายุความ, บทส่งท้าย, คำแนะนำในการตอบปัญหากฎหมาย, ตัวอย่างข้อสอบที่เป็นตุ๊กตา, ตัวอย่างการตอบข้อสอบที่เป็นทฤษฎีหรือความจำ, ตัวอย่างคำถามและแนวคำตอบ

 ชื่อผู้แต่ง : ศาสตราจารย์ ดร.ทวีเกียรติ มีนะกนิษฐ
รหัสสินค้า : 9786162691768
รูปแบบ : ปกอ่อน
น้ำหนัก : 540 กรัม
  จำนวนหน้า : 304
ขนาด : 18.5x26
พิมพ์ : 15 : พฤษภาคม 2556แก้ไขเพิ่มเติม


 
ราคา  290.00  บาท
ลด: 15%
ขาย 246.50 บาท


 
Page 1 | 2 | 3 | 4 | ...  | 8  
 

ยูสเซอร์เนม
รหัสผ่าน
ลงทะเบียน   ลืมรหัสผ่าน

283,997 คน

 

 

 
 
Winyuchon Publication House Co., Ltd.
 
สำนักพิมพ์วิญญูชน 39/200-201 ซ.วิภาวดีรังสิต 84 ถนนวิภาวดีรังสิต แขวงสนามบิน เขตดอนเมือง กรุงเทพฯ 10210
โทรศัพท์ 0-2996-9471-3 โทรสาร 0-2996-9474