31 พฤษภาคม 2559
     
  คำอธิบายกฎหมายลักษณะมรดก
คำอธิบายกฎหมายว่าด้วยวิธีปฏิบัติราชการทางปกครอง
คำอธิบายกฎหมายปกครอง
กฎหมายรัฐธรรมนูญ : แนวคิดและประสบการณ์ของต่างประเทศ
คำอธิบายกฎหมายแรงงาน
คำอธิบายกฎหมายเช่าทรัพย์-เช่าซื้อ
หลักพื้นฐานของสิทธิเสรีภาพ และศักดิ์ศรีความเป็นมนุษย์
รวมคำบรรยายหลักวิชาชีพนักกฎหมาย
กฎหมายวิธีพิจารณาความแพ่ง
คำอธิบายประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ ว่าด้วยห้างหุ้นส่วนและบริษัท
 

   กฎหมายปกครอง (26)
 กฎหมายสำหรับตำรวจ (2)
 คู่มือสอบกฎหมาย (9)
 กฎหมายทนายความ (10)
 หลักกฎหมาย (33)
 กฎหมายทั่วไป (100)
 ภาษาอังกฤษนักกฎหมาย (7)
 หนังสือดีในอดีต (5)
 หนังสือโครงการตำราฯ (53)
 หนังสือฝากขาย (15)
 หนังสือกองทุน ศ.จิตติ ติงศภัทิย์ (13)
 ดาวน์โหลด (5)
 กฎหมายพาณิชยนาวี (5)
 กฎหมายภาษีอากร (2)
 กฎหมายรัฐธรรมนูญ (11)
 กฎหมายแรงงาน (12)
 คำอธิบายกฎหมาย (76)
 พระราชบัญญัติ (1)
 ประมวลกฎหมาย (17)
 กฎหมายอ้างอิง (4)
 รวมกฎหมาย (13)
 กฎหมายระหว่างประเทศ (24)
 กฎหมายการแพทย์ (4)
 ถาม-ตอบกฎหมาย (9)
 กฎหมายท้องถิ่น (2)
 สินค้าอื่นๆ (3)
 

   ท่องเที่ยว (24)
 สุขภาพ (10)
 จิตวิทยา (9)
 ภาษาศาสตร์ (2)
 เศรษฐศาสตร์ (4)
 นิทาน (7)
 คู่มือการศึกษา (6)
 หนังสือทั่วไป (26)
 หนังสือธรรมะ (16)
 ชีวประวัติ (8)
 การพัฒนาตนเอง (7)
 การบริหารจัดการ (11)
 ศิลปวัฒนธรรม (4)
 การเมืองการปกครอง (20)
 ปรัชญา (4)
 วรรณกรรมเรื่องสั้น (11)
 สารานุกรม (3)
 สารคดี (23)
 อธิบายศัพท์ (10)
 คำคม (24)
 หนังสือชุดพิเศษตักบาตร (6)
 

   สนพ.ธรรมศาสตร์ (26)
 อื่นๆ (84)
 อฑตยามิลเลนเนียม (6)
 ปณรัชช (11)
 นิติบรรณการ (30)
 นิติธรรม (55)
 วิทยพัฒน์ (2)
 บัณฑิตอักษร (3)
 ธรรมนิติ (9)
 เนติบัณฑิตยสภา (45)
 สนพ.จุฬา (19)
 ปรีย์ชนก (8)
 

   โดราเอมอน (4)
 วารสารลานคำ (10)
 หนังสือเล่ม (27)
 

   

 
   WebLink : WebLink :  

 
Search

 
Page 1 | 2 | 3 | 4 | ...  | 10  
 
 ลำดับที่ : 1
 
  ชื่อหนังสือ : คำอธิบายเช่าทรัพย์ เช่าซื้อ
บทคัดย่อ / สารบาญ :

เนื้อหา : เช่าทรัพย์, มูลเหตุในการเช่าทรัพย์สิน, สัญญาเช่าทรัพย์เป็นเอกเทศสัญญาชนิดหนึ่ง, ความหมายและสาระสำคัญของสัญญาเช่าทรัพย์สิน(มาตรา 537), ความแตกต่างระหว่างสัญญาเช่าทรัพย์กับสัญญาประเภทอื่น ๆ, คำมั่นจะให้เช่า, หลักเกณฑ์ในการทำสัญญาเช่า (มาตรา 538), บุคคลหลายคนอ้างสิทธิตามสัญญาเช่าต่างรายในทรัพย์สินที่เช่าเช่นเดียวกัน, หน้าที่และความรับผิดชอบของผู้ให้เช่า, หน้าที่ของผู้เช่า, ความระงับของสัญญาเช่า, อายุความฟ้องร้องคดีเกี่ยวแก่สัญญาเช่า, สัญญาต่างตอบแทนพิเศษยิ่งกว่าการเช่าธรรมดา, เช่าซื้อ, มูลเหตุในการทำสัญญาเช่าซื้อ, สัญญาเช่าซื้อคืออะไร และสาระคัญของสัญญาเช่าซื้อมีอะไรบ้าง, ความแตกต่างระหว่างสัญญาเช่าซื้อและสัญญาประเภทอื่น ๆ, แบบของสัญญาเช่าซื้อ, ความระงับชองสัญญาเช่าซื้อ, อายุความฟ้องร้องคดี

 ชื่อผู้แต่ง : ศาสตราจารย์ ดร.ไผทชิต เอกจริยกร
รหัสสินค้า : 9786162694622
รูปแบบ : ปกอ่อน
น้ำหนัก : 800 กรัม
  จำนวนหน้า : 454
ขนาด : 18.5x26
พิมพ์ : 19 : เมษายน 2559


 
ราคา  400.00  บาท
ลด: 15%
ขาย 340.00 บาท

 ลำดับที่ : 2
 
  ชื่อหนังสือ : หลักกฎหมายมาตรการบังคับทางอาญา
บทคัดย่อ / สารบาญ :

หนังสือมาตรการบังคับทางอาญา มุ่งประสงค์ให้เกิดความสนใจและนำไปสู่การพัฒนาเปลี่ยนแปลงในการใช้ โทษ วิธีการเพื่อความปลอดภัย และมาตรการอื่นๆ เนื่องจากมาตรการบังคับทางอาญาาเป็นเรื่องที่กระทำต่อมนุษย์ การใช้มาตรการต่างๆ มีกรอบแนวคิดทฤษฎีอย่างไรที่มีความเป็นภาวะวิสัย เพื่อให้เกิดความ้ป็นธรรมและเหมาะสมและเป็นไปตามหลักนิติธรรมอย่างแท้จริงชื่อผู้แต่ง : ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ธานี วรภัทร์
รหัสสินค้า : 9786162693229
รูปแบบ : ปกอ่อน
น้ำหนัก : 370 กรัม
  จำนวนหน้า : 190
ขนาด : 18.5x26
พิมพ์ : พฤศจิกายน 2557


 
ราคา  170.00  บาท
ลด: 15%
ขาย 144.50 บาท

 ลำดับที่ : 3
 
  ชื่อหนังสือ : หลักกฎหมายเอกเทศสัญญา ลักษณะจ้างแรงงาน-จ้างทำของ-รับขน
บทคัดย่อ / สารบาญ :

หนังสือเอกเทศสัญญาเล่มนี้ครอบคลุมถึงสามลักษณะ ได้แก่ จ้างแรงงาน จ้างทำของ และรับขน ซึ่งแตกต่างไปจากเอกเทศสัญญาเล่มอื่นๆ ที่อยู่ในข่ายวิชาเอกเทศสัญญา2 ที่ครอบคลุมเอกเทศสัญญาเพียงสองลักษณะเท่านั้น แต่เอกเทศสัญญาทั้งสามลักษณะนี้ยังมีลักษณะที่คล้ายคลึงกันในหลายประการ คือ จ้างแรงงานและจ้างทำของต่างมีลักษณะพื้นฐานและลักษณะเฉพาะหลายประการคล้ายคลึงกัน ในขณะเดียวกันจ้างทำของและรับขน ต่างก็มีลักษณะพื้นฐานและลักษณะเฉพาะหลายประการที่คล้ายคลึงกันเช่นกันชื่อผู้แต่ง : รองศาสตราจารย์ ดร.นนทวัชร์ นวตระกูลพิสุทธิ์
รหัสสินค้า : 9789744668493
รูปแบบ : ปกอ่อน
น้ำหนัก : 350 กรัม
  จำนวนหน้า : 280
ขนาด : 18.5x26
พิมพ์ : มกราคม 2559


 
ราคา  280.00  บาท
ลด: 15%
ขาย 238.00 บาท

 ลำดับที่ : 4
 
  ชื่อหนังสือ : กฎหมายอาญาชั้นสูง
บทคัดย่อ / สารบาญ :

กฎหมายอาญาชั้นสูงเล่มนี้ เนื้อหาได้แบ่งออกเป็น 3 ภาค คือ ภาค 1 ว่าด้วยอาชญากรรม ภาค 2 ว่าด้วยความรับผิดทางอาญา และภาค 3 ว่าด้วยโทษอาญา

ท้ายสุดของหนังสือเล่มนี้จะสะท้อนมุมมองกฎหมายอาญาในหลายด้าน ทั้งในส่วนของนโยบายอาญา และกฎหมายอาญาลายลักษณ์อักษรที่ปรากฎในรูปของประมวลกฎหมายอาญา และพระราชบัญญัติที่มีโทษทางอาญาชื่อผู้แต่ง : รองศาสตราจารย์ ดร.ปกป้อง ศรีสนิท
รหัสสินค้า : 9786162694332
รูปแบบ : ปกอ่อน
น้ำหนัก : 350 กรัม
  จำนวนหน้า : 226
ขนาด : 18.5x26
พิมพ์ : มกราคม 2559


 
ราคา  200.00  บาท
ลด: 15%
ขาย 170.00 บาท

 ลำดับที่ : 5
 
  ชื่อหนังสือ : รัฐธรรมนูญกับกระบวนการยุติธรรม
บทคัดย่อ / สารบาญ :

รวมบทความของศาสตราจารย์ ดร.คณิต  ณ นคร ประกอบด้วยกระบวนการยุติธรรมต้อง นิ่ง, ความรับผิดชอบการเลือกตั้ง 2 เมษายน 2549, รัฐธรรมนูญกับการตรวจสอบกระบวนการยุติธรรมทางอาญา, สำนักงานอัยการสูงสุดกับกระทรวงยุติธรรม, กระบวนการยุติธรรมกับปัญหาความโปร่งใสและระบบการตรวจสอบตามแนวทางในรัฐ ธรรมนูญใหม่, ผู้บัญชาการทหารบกกับหลัก Incompatibility, ศาลรัฐธรรมนูญในคดียื่นบัญชีทรัพย์สิน, สถาบันอัยการกับบทบาทในการแก้ไขปัญหาของสังคม : อดีต ปัจจุบัน อนาคต , กระบวนการยุติธรรมกับรัฐธรรมนูญใหม่ชื่อผู้แต่ง : ศาสตราจารย์ ดร.คณิต ณ นคร
รหัสสินค้า : 9786162693366
รูปแบบ : ปกอ่อน
น้ำหนัก : 200 กรัม
  จำนวนหน้า : 166
ขนาด : 14.5x21
พิมพ์ : 2 : มกราคม 2558 แก้ไขเพิ่มเติม


 
ราคา  120.00  บาท
ลด: 15%
ขาย 102.00 บาท

 ลำดับที่ : 6
 
  ชื่อหนังสือ : คำอธิบายพระราชบัญญัติส่งผู้ร้ายข้ามแดนพ.ศ.๒๕๕๑
บทคัดย่อ / สารบาญ :

กระแสโลกาภิวัฒน์ได้ทำให้ปัญหาอาชญากรรมที่กระทำข้ามชาติและปัญหาผู้กระทำความผิดหลบหนีไปต่างประเทศเป็นเรื่องที่พบเห็นได้มากที่สุด การส่งและขอส่งผู้ร้ายข้ามแดนเป็นกลไกทางกฎหมายอันหนึ่งที่สำคัญอย่างยิ่งในการปราบปรามอาชญากรรมข้ามชาติและการนำตัวผู้กระทำผิดที่หลบหนีไปยังประเทศอื่นกลับมาดำเนินคดีในประเทศ ชื่อผู้แต่ง : ดร.ต่อศักดิ์ บูรณะเรืองโรจน์
รหัสสินค้า : 9786162692741
รูปแบบ : ปกอ่อน
น้ำหนัก : 245 กรัม
  จำนวนหน้า : 192
ขนาด : 14.5x21
พิมพ์ : ตุลาคม 2557


 
ราคา  160.00  บาท
ลด: 15%
ขาย 136.00 บาท

 ลำดับที่ : 7
 
  ชื่อหนังสือ : บันทึกคำสัมภาษณ์พระยามานวราชเสวี (ปลอด วิเชียร ณ สงขลา)
บทคัดย่อ / สารบาญ :

บันทึกคำสัมภาษณ์พระยามานวราชเสวี (ปลอด วิเชียร ณ สงขลา) บันทึกนี้ทำขึ้นในรูปบทสนทนาตาามภาษาพูด ท่านผู้อ่านจะได้สัมผัสกับการเล่าเรื่องจากประสบการณ์และการแสดงออกอย่างง่ายๆ ตรงไปตรงมาและบุคลิกที่แจ่มใส เป็นกันเองของพระยามานวราชเสวี ในวัย ๙๐ ปี ในฐานะบุคคลที่ยกย่องและมุ่งมั่นต่อการแสวงหาความรู้ ผู้เคยอุทิศตนทำงานสำคัญๆ ให้แก่บ้านเมืองมาแล้วในหลายสถานะ ตั้งแต่เป็นเสมียน เป็นเลขานุการคณะกรรมการชำระสะสางและร่างประมวลกฎหมาย เป็นผู้พิพากษาเป็นอาจารย์สอนกฎหมาย กรรมการร่างรัฐธรรมนูญ ประธานสภาผู้แทนราษฎร ผู้สำเร็จราชการแผ่นดิน และองคมนตรีชื่อผู้แต่ง : ภาควิชานิติศึกษาทางสังคม ปรัชญา และประวัติศาสตร์ คณะนิติศาสตร์ มหาวิยาลัยธรรมศาสตร์
รหัสสินค้า : 9786162692932
รูปแบบ : ปกอ่อน
น้ำหนัก : 290 กรัม
  จำนวนหน้า : 244
ขนาด : 14.5x21
พิมพ์ : 2 : ตุลาคม 2557


 
ราคา  190.00  บาท
ลด: 15%
ขาย 161.50 บาท

 ลำดับที่ : 8
 
  ชื่อหนังสือ : หลักกฎหมายห้างหุ้นส่วน บริษัทจำกัด และบริษัทมหาชนจำกัด
บทคัดย่อ / สารบาญ :

ห้างหุ้นส่วนสามัญ ห้างหุ้นส่วนสามัญจดทะเบียน ห้างหุ้นส่วนจำกัด ลักษณะเฉพาะของห้างหุ้นส่วนจำกัด การจดทะเบียนห้างหุ้นส่วนจำกัด สิทธิ หน้าที่และความรับผิดของหุ้นส่วนจำพวกจำกัดความรับผิด การเลิกห้างหุ้นส่วน ห้างหุ้นส่ว่นจำกัด การเกิดขึ้นของบริษัทจำกัด ผลของการเกิดขึ้นของบริษัทจำกัด โครงสร้างโดยรวมของบริษัทจำกัด การเลิกบริษัทจำกัด บริษัทมหาชนจำกัด การเกิดขึ้นของบริษัทมหาชนจำกัด ผลแห่งการเกิดขึ้นของบริษัทมหาชนจำกัด โครงสร้างโดยรวมของบริษัทมหาชนจำกัด การเลิกบริษัทมหาชนจำกัดชื่อผู้แต่ง : รองศาสตราจารย์ ดร.นนทวัชร์ นวตระกูลพิสุทธิ์
รหัสสินค้า : 9786162693816
รูปแบบ : ปกอ่อน
น้ำหนัก : 800 กรัม
  จำนวนหน้า : 456
ขนาด : 18.5x26
พิมพ์ : 3 : สิงหาคม 2558 แก้ไขเพิ่มเติม


 
ราคา  420.00  บาท
ลด: 15%
ขาย 357.00 บาท

 ลำดับที่ : 9
 
  ชื่อหนังสือ : กฎหมายกับเศรษฐศาสตร์ : กฎหมายทรัพย์สิน สัญญา ละเมิด และสิ่งแวดล้อม
บทคัดย่อ / สารบาญ :

หนังสือกฎหมายกับเศรษฐศาสตร์เล่มนี้ เป็นคำอธิบายกฎหมายด้วยความคิดทางเศรษฐศาสตร์ ซึ่งท่านผู้อ่านจะเห็นได้ว่ากฎหมายทรัพย์สิน สัญญา ละเมิด และสิ่งแวดล้อมเป็นพื้นฐานของระบบเศรษฐกิจทุนนิยม การพัฒนากฎหมายเพื่อเศรษฐกิจก็มีจุดเริ่มต้นจากกฎหมายลักษณะดังกล่าวนี้เป็นสำคัญ ผู้เขียนหวังว่าการอธิบายกฎหมายด้วยเศรษฐศาสตร์จะเป็นพื้นฐานของการออกแบบกฎหมายเพื่อการพัฒนาต่อไป..ชื่อผู้แต่ง : ธรรมนิตย์ สุมันตกุล
รหัสสินค้า : 9786162694578
รูปแบบ : ปกอ่อน
น้ำหนัก : 200 กรัม
  จำนวนหน้า : 152
ขนาด : 14.5x21
พิมพ์ : มีนาคม 2559


 
ราคา  120.00  บาท
ลด: 15%
ขาย 102.00 บาท

 ลำดับที่ : 10
 
  ชื่อหนังสือ : โทคิชิ มาซาโอะ : ที่ปรึกษากฎหมายกระทรวงยุติธรรมของสยามในสมัยรัชกาลที่ ๕
บทคัดย่อ / สารบาญ :

โทคิชิ มาซะโอะ เป็นหนังสือที่เล่าเรื่องราวประวัติและผลงานของนายโทคิชิ มาซะโอะ เป็นนักกฎหมายชาวญี่ปุ่นผู้มีประสบการณ์และความรู้ความสามารถอย่างยิ่ง อีกทั้งยังมีชื่อเสียงเป็นที่รู้จักทั่วไปใยวงการกฎหมายไทย และต่างประเทศชื่อผู้แต่ง : พรพรรณ ทองตัน
รหัสสินค้า : 9786162693472
รูปแบบ : ปกอ่อน
น้ำหนัก : 200 กรัม
  จำนวนหน้า : 64
ขนาด : 14.5x21
พิมพ์ : 2 : มิถุนายน 2558


 
ราคา  50.00  บาท
ลด: 15%
ขาย 42.50 บาท


 
Page 1 | 2 | 3 | 4 | ...  | 10  
 

ยูสเซอร์เนม
รหัสผ่าน
ลงทะเบียน   ลืมรหัสผ่าน

1,478,967 คน

 

 

 
 
Winyuchon Publication House Co., Ltd.
 
สำนักพิมพ์วิญญูชน 39/200-201 ซ.วิภาวดีรังสิต 84 ถนนวิภาวดีรังสิต แขวงสนามบิน เขตดอนเมือง กรุงเทพฯ 10210
โทรศัพท์ 0-2996-9471-3 โทรสาร 0-2996-9474