ลำดับที่
จังหวัด
ชื่อร้าน
ที่ตั้ง
1.
กาฬสินธุ์
-นานาบุ๊คสโตร์
129 - 131 ถ.เทศบาล 23 ต.กาฬสินธุ์ อ.เมือง
จ.กาฬสินธุ์ 46000 โทร.0-4381-1208, 0-1873-6600
แฟกซ์.0-4382-1722
2.
ขอนแก่น
-ไทยวารี
247 - 249 ถ.ศรีจันทร์ อ.เมือง จ.ขอนแก่น 40000
โทร.0-7621-1396, 213-169 แฟกซ์ 0-7622-2372
-ปริ้นซ์บุ๊คสโตร์  
-ศูนย์หนังสือมหาวิทยาลัยขอนแก่น
3.
นครพนม
-พนมวัฒนา (ดอกหญ้า นครพนม)
255/5 - 6 ถ.บำรุงเมือง ต.ในเมือง อ.เมือง
จ.นครพนม 48000 โทร.0-4251-2290 แฟกซ์ 0-4252-2997
4.
นครราชสีมา
-คลังพลาซา อัฎส
-พงษ์พิทยา
2, 4 ถ.เทศบาล 17 ต.ปากช่อง อ.ปากช่อง
จ.นครราชสีมา 30130 โทร.0-4431-1911 แฟกซ์ 0-4431-6286
-คลังพลาซ่า จอมสุรางค์
24 ถ.จอมสุรางค์ยาตร์ ต.ในเมือง อ.เมือง
จ.นครราชสีมา 30000 โทร.0-4424-2380 แฟกซ์ 0-4425-2534
-ศูนย์หนังสือ ม.ราชภัฏนครราชสีมา
อาคารร้านค้าสวัสดิการ ถ.สุรนารายณ์ ต.ในเมือง
อ.เมือง จ.นครราชสีมา 30000
โทร.0-4425-4000 ต่อ 1605,1628 แฟกซ์ 0-4427-0109
-ศูนย์หนังสือจุฬา ม.เทคโนฯสุรนารี
อาคารสุรพัฒน์ 1 เทคโนธานี ม.เทคโนโลยีสุรนารี ต.สุรนารี อ.เมือง จ.นครราชสีมา 30000 โทร. 0-4421-6131 แฟกซ์ 0-4421-6135
5.
บุรีรัมย์
-สมพรสาส์น
51/5 - 6 ถ.รมย์บุรี ต.ในเมือง จ.บุรีรัมย์ 31000
โทร.0-4461-4642 แฟกซ์ 0-4461-4987
-บุรีรัมย์เตียงฮั้วกรุ๊ป (ดอกหญ้า บุรีรัมย์)
25 - 25/1 ถ.ธานี อ.เมือง จ.บุรีรัมย์ 31000
โทร.0-4462-1264
6.
มุกดาหาร
-ยัยบัว
44/46 ถ.พิทักษ์พนมเขต ต.มุกดาหาร อ.เมือง
จ.มุกดาหาร 49000 โทร.0-4263-0163 แฟกซ์ 0-4263-0293
-บ้านหนังสือยงกิจ (นายอินทร์ มุกดาหาร)
63/6 - 12 ถ.สองนางสถิตย์ ต.มุกดาหาร อ.เมือง
จ.มุกดาหาร 49000 โทร.0-4263-2890-2, 0-6852-411
แฟกซ์ 0-4263-2893
7.
มหาสารคาม
-ศูนย์หนังสือมหาวิทยาลัยมหาสารคาม
อาคารสำนักวิทยบริการ B ชั้น 1 ต.ขามเรียง
อ.กันทรวิชัย จ.มหาสารคาม 44150
โทร.0-4375-4174-5 แฟกซ์ 0-4375-4175
-หจก.ศึกษาภัณฑ์ มหาสารคาม
1118/16 - 17 ถ.สมถวิลราษฎร์ ต.ตลาด อ.เมือง
จ.มหาสารคาม 44000
โทร.0-4372-2784 แฟกซ์.0-4374-1233
8.
ยโสธร
-พรวิทยาเซ็นเตอร์
434 ถ.วิทยะธำรงค์ ต.ในเมือง อ.เมือง จ.ยโสธร
35000 โทร.0-4572-4892-3 แฟกซ์ 0-4571-4671
9.
ร้อยเอ็ด
-บิ๊กบุ๊ค
53/1 ถ.ราชการดำเนิน ต.ในเมือง อ.เมือง จ.ร้อยเอ็ด
45000 โทร.0-4351-1770,513-770 แฟกซ์ 0-4351-4770
10.
ศรีสะเกษ
-หจก.ไพศาลวิทยา
1492/1 - 3 ถ.ขุขันธ์ ต.เมืองใต้ อ.เมือง จ.ศรีสะเกษ
33000 โทร.0-4561-1711, 611-027 แฟกซ์ 0-4561-2111
11.
สกลนคร
-หจก.สกลพิทยา
1685 ถ.ประชาราษฎร์ อ.เมือง จ.สกลนคร 47000
โทร.0-4271-1557, 733-079 แฟกซ์.0-4273-3078
12.
สุรินทร์
-รุ่งธนเกียรติดอกหญ้า (ดอกหญ้า สุรินทร์)
113 - 115 ถ.หนองดุม ต.ในเมือง อ.เมือง จ.สุรินทร์
32000 โทร./แฟกซ์ 0-4451-2744
-เมืองช้างบุ๊คเซ็นเตอร์
46 ถ.ธนสาร (ติดธ.กรุงศรีอยุธยา) อ.เมือง จ.สุรินทร์
32000 โทร.0-4451-6058, 539-226 แฟกซ์ 0-4453-9227
-เอเปิล
206 - 208 ถ.จิตรบำรุง ต.ในเมือง อ.เมือง จ.สุรินทร์
32000 โทร.0-4451-1323, 539-326 แฟกซ์ 0-4453-9325
13.
หนองคาย
-ศูนย์หนังสืออัญชลี
707 ถ.มิตรภาพ ต.โพธิ์ชัย อ.เมือง จ.หนองคาย
43000 โทร.0-4242-0626
-อ.วัฒนา
742 - 743 ถ.ประจักษ์ ต.ในเมือง อ.เมือง จ.หนองคาย
43000 โทร.0-4241-1195 แฟกซ์ 0-4246-0530
14.
อุดรธานี
-เอบุ๊คเน็ท เซ็นเตอร์ (เอบีซี)
10/35 - 36 ถ.โพศรี ต.หมากแข้ง อ.เมือง จ.อุดรธานี
41000 โทร.0-4232-8995, 0-1975-2184 F.0-4232-8995
-เค.เค.
51/4 - 5 ถ.ประจักษ์ (สี่แยกธรรมขันต์) ต.หมากแข้ง
อ.เมือง จ.อุดรธานี 41000 โทร.0-4224-6927, 0-1871-6000
15.
อุบลราชธานี
-อุบลสาส์น 2
81 - 87 ถ.อุปราช อ.เมือง จ.อุบลราชธานี 34000
โทร.0-4524-2619, 254-090 แฟกซ์ 0--4524-5946
-อัมพรสาร (สรรพสิทธิ์)
265 - 267 ถ.สรรพสิทธิ์ อ.เมือง จ.อุบลราชธานี
34000 โทร.0-4525-5285
-อัมพรสาร (ราชบุตร)
15 - 17 ถ.ราชบุตร ต.ในเมือง อ.เมือง จ.อุบลราชธานี
34000 โทร.0-4521-1010 แฟกซ์ 0-4525-5642
-อัมพรสาร (สมาร์ทบุ๊คส์)
61/2 - 4 ถ.กันทรลักษณ์ ต.วารินชำราบ อ.วารินชำราบ
จ.อุบลราชธานี 34190 โทร./แฟกซ์ 0-4526-6641