19 พฤศจิกายน 2560
     
  คำอธิบายกฎหมายลักษณะมรดก
คำอธิบายกฎหมายว่าด้วยวิธีปฏิบัติราชการทางปกครอง
คำอธิบายกฎหมายเช่าทรัพย์-เช่าซื้อ
หลักพื้นฐานของสิทธิเสรีภาพ และศักดิ์ศรีความเป็นมนุษย์
กฎหมายวิธีพิจารณาความแพ่ง
คำอธิบายประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ ว่าด้วยห้างหุ้นส่วนและบริษัท
คำอธิบายประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ : หนี้
ตัวแทน-นายหน้า
คำอธิบายนิติกรรม-สัญญา
ประมวลกฎหมายอาญา ฉบับอ้างอิง
 

 
   WebLink : WebLink :  


  ปากท้องของประชาชน   
  การปกครองส่วนท้องถิ่น(ร่างรัฐธรรมนูญ2559)   
  ร้านหนังสือวิญญูชน   
  ประวัติและผลงาน ศ.จิตติ ติงศภัทิย์   
  ประวัติและผลงาน ศ.สัญญา ธรรมศักดิ์   
ดูทั้งหมด


   
 

สำนักงานอัยการสูงสุดเปิดสมัครสอบเข้ารับราชการ 16 อัตรา คลิกที่นี่ 

  ประกาศคณะกรรมการสอบคัดเลือกเพื่อบรรจุเป็นข้าราชการตุลาการ ในตำแหน่งผู้ช่วยผู้พิพากษา ประจำปี พ.ศ.๒๕๕๙   
  ข้อมูลการพิจารณาร่างพระราชบัญญัติของ สนช.   
  พระราชบัญญัติแก้ไขเพิ่มเติมประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญา (ฉบับที่ 30) พ.ศ. 2558   
  ลิ้ง download ชุดกฎหมายทางทะเล   
ดูทั้งหมด

  งานวิชาการรำลึกศาสตราจารย์จิตติ ติงศภัทิย์ ครั้งที่ 20 | 28/03/2015  
  มอบเงินสมทบทุนกองทุนศาสตราจารย์จิตติ ติงศภัทิย์ และกองทุนนิติธรรมพัฒน์ | 25/03/2015  
  แนะนำร้านหนังสือ TU LAW Bookstore | 07/05/2014  
ดูทั้งหมด


 
    คดีปกครองใกล้ตัว 10 สิทธิประชาชนกับพื้นที่สาธารณะ

เรื่องที่ดินและผลประโยชน์ส่วนตน  เรื่องพื้นที่และผลประโยชน์สาธารณะ  เรื่องของเจ้าหน้าที่และหน่วยงานรัฐ &n..

 
     
  รหัสสินค้า : 9786162695445
พิสิษฐ์ พลรักษ์เขตต์ ราคา :  150.00  ส่วนลด : 15%
เหลือ 127.50 บาท
 
 
    กฎหมายมหาชน : วิวัฒนาการของกฎหมายมหาชนในต่างประเทศและประเทศไทย

ระบบกฎหมายที่สำคัญซึ่งมีอิทธิพลต่อระบบกฎหมายไทย, ความหมายของกฎหมายและการแบ่งประเภทของกฎหมาย, การแบ่งแยกกฎหมายออกเป็นกฎหมายมหาชนและกฎหมายเอกชน, ความ..

 
     
  รหัสสินค้า : 9786162695919
ศาสตราจารย์พิเศษ ดร.ชาญชัย แสวงศักดิ์ ราคา :  420.00  ส่วนลด : 15%
เหลือ 357.00 บาท
 
 
 
 
    คำอธิบายกฎหมายอาญาภาคความผิด เล่ม 2

คำอธิบายกฎหมายอาญาภาคความผิด เล่ม 2 นี้ ได้อธิบายเนื้อหาความผิดเกี่ยวกับทรัพย์ ตามลักษณะ 12 แห่งประมวลกฎหมายอาญา แม้ว่าความผิดเกี่ยวกับทรัพย์จะมีบท..

 
     
  รหัสสินค้า : 9786162694981
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.คณพล จันทน์หอม ราคา :  500.00  ส่วนลด : 15%
เหลือ 425.00 บาท
 
 
    คำอธิบายยืม ฝากทรัพย์

ยืม(Loan): ความหมายของสัญญายืม  ลักษณะของสัญญายืม  สัญญาจะให้ยืมมีได้หรือไม่  สัญญา..

 
     
  รหัสสินค้า : 9786162695230
ศาสตราจารย์ ดร.ไผทชิต เอกจริยกร ราคา :  230.00  ส่วนลด : 15%
เหลือ 195.50 บาท
 
 
 
 
    ถาม-ตอบ ตั๋วเงิน
บทเบ็ดเสร็จทั่วไป ตั๋วแลกเงิน ตั๋วสัญญาใช้เงิน เช็ค อายุความ ตั๋วเงินปลอม การคุ้มครองผู้ใช้เงินโดยชอบธรรม 
		        
		        
		        
 
     
  รหัสสินค้า : 9786162696152
ผู้ช่วยศาสตราจารย์อุดม งามเมืองสกุล ราคา :  140.00  ส่วนลด : 15%
เหลือ 119.00 บาท
 
 
    คำอธิบายรับขนของทางทะเล

-ความเบื้องต้น

-อนุสัญญาระหว่างประเทศที่เกี่ยวกับการรับขนของทะเล

 
     
  รหัสสินค้า : 9786162695728
ศาสตราจารย์ ดร.ไผทชิต เอกจริยกร ราคา :  550.00  ส่วนลด : 15%
เหลือ 467.50 บาท
 
 
 
 
    กฎหมายวิธีพิจารณาความอาญา เล่ม 2

หนังสือเล่มนี้จะอธิบายประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญาในภาค 3 วิธีพิจารณาความในศาลชั้นต..

 
     
  รหัสสินค้า : 9786162695988
ดร.สุพิชฌาย์ ศิริวัฒนา สีตะสิทธิ์, สุพจน์ สีตะสิทธิ์ ราคา :  280.00  ส่วนลด : 20%
เหลือ 224.00 บาท
 
 
    คำอธิบายกฎหมายจ้างแรงงาน จ้างทำของ รับขน

จ้างแรงงาน ความหมายและสาระสำคัญของสัญญาจ้างแรงงาน, ลักษณะของสัญญาจ้างแ..

 
     
  รหัสสินค้า : 9786162696060
ศาสตราจารย์ ดร.ไผทชิต เอกจริยกร ราคา :  320.00  ส่วนลด : 15%
เหลือ 272.00 บาท
 
 
 
 
    กฎหมายแพ่ง หลักทั่วไป

หนังสือเล่มนี้มีเนื้อหาครอบคลุมเกี่ยวกับความรู้พื้นฐานทางกฎหมายที่สำคัญ ความหมาย ลักษณะของกฎหมาย หลักนิติธรรม พัฒนาการของกฎหมาย 3 ยุค วิวัฒนาการของ..

 
     
  รหัสสินค้า : 9786162696251
ผู้ช่วยศาสตราจารย์กันย์กัญญา ใจการวงค์สกุล ราคา :  220.00  ส่วนลด : 15%
เหลือ 187.00 บาท
 
 
    ความเป็นมาและหลักการใช้นิติวิธี ซิวิลลอว์ และคอมมอนลอว์

ความหมายของนิติวิธี, ความเป็นมาและหลักการใช้นิติวิธีในระบบซิวิลลอว์, ความเป็นมาและหลักการใช้นิติวิธี, ทัศนคติต่อบ่อเกิดของกฎหมาย, หลักการใช้และการต..

 
     
  รหัสสินค้า : 9786162695575
รองศาสตราจารย์ ดร. กิตติศักดิ์ ปรกติ ราคา :  75.00  ส่วนลด : 15%
เหลือ 63.75 บาท
 
 
 


 
    คำอธิบายกฎหมายวิธีพิจารณาความแพ่ง ภาค 3 อุทธรณ์และฎีกา

ลักษณะ 1 อุทธรณ์

1.การอุทธรณ์ 2.ผู้มีสิทธิอุทธรณ์ 3.ข้อจำกัดสิทธิอุทธรณ์ 4.คำฟ้องอุทธรณ์ 5.การยื่นอุทธรณ์ 6.การทุเลาการบังคับในชั้นอุทธรณ์ ..

 
     
  รหัสสินค้า : 9786164132948
ศาสตราจารย์พิเศษ ไพโรจน์ วายุภาพ ราคา : 320.00 บาท
 
 
    คำอธิบายกฎหมายวิธีพิจารณาความแพ่ง ภาค 4

การเรียบเรียงได้แยกวิธีการชั่วคราวก่อนพิพากษา การบังคับตามคำพิพากษาหรือคำสั่ง และสิทธิของบุคคลภายนอกเกี่ยวกับการบังคับคดีไว้ต่างหากจากกัน และได้แสด..

 
     
  รหัสสินค้า : 9786164040342
สมชาย จุลนิติ์ ราคา :  280.00  ส่วนลด : 10%
เหลือ 252.00 บาท
 
 
 
 
    กฎหมายความรับผิดในผลิตภัณฑ์ และกฎหมายมาตรฐานความปลอดภัยของสินค้าในอาเซียน

หนังสือเล่มนี้ได้รวบรวมเอกสารประกอบการเสวนาทางวิชาการนานาชาติเรื่องกฎหมายความรับผิดในผลิตภัณฑ์และกฎหมายมาตรฐานความปลอดภัยของสินค้า ในอาเซียน ซึ่งจะ..

 
     
  รหัสสินค้า : 9786164070820
Luke Nottage ศักดา ธนิตกุล และ สาธิตา วิมลคุณารักษ์ ราคา : 220.00 บาท
 
 
    ครบเครื่องเรื่องคดีอาญาทุจริต

กฎหมาย ระเบียบและข้อบังคับที่เกี่ยวข้อง คำพิพากษาฏีกาประกอบคำอธิบาย อำนาจศาลอาญาคดีทุจริตฯ อำนาจศาลฏีกาแผนกคดีอาญาฯ..

 
     
  รหัสสินค้า : 9786164401501
สรารักษ์ สุวรรณ,อาคม ศรียาภัย ราคา : 360.00 บาท
 
 
 
 
    ป.อาญา เล่ม1 โครงสร้างความรับผิดทางอาญา ฉบับ LawDD
..
 
     
  รหัสสินค้า : 9786169213642
กฤษณ์ ฤทธิธรรม,นริศรา ทุมมา ราคา : 350.00 บาท
 
 
    ประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความแพ่ง ภาค 4
..
 
     
  รหัสสินค้า : 9789740475972
สมชัย ทีฆาอุตมากร ราคา :  350.00  ส่วนลด : 10%
เหลือ 315.00 บาท
 
 
 
 
    กฎหมายวิธีความแพ่ง ว่าด้วยการบังคับคดี

บทที่ 1  วิธีการชั่วคราวเพื่อคุ้มครองจำเลย

บทที่ 2  วิธีการชั่วคราวเพื่อคุ้มครองโจทก็

บทที่ 3  วิธีการคุ้มครองประโยช..

 
     
  รหัสสินค้า : 9786164455603
จรัญ ภักดีธนากุล ราคา :  200.00  ส่วนลด : 10%
เหลือ 180.00 บาท
 
 
    แพ่ง พิสดาร เล่ม 1 ปรับปรุงใหม่ปี 2559

 

     
  รหัสสินค้า : 9786164135079
วิเชียร ดิเรกอุดมศักดิ์ ราคา : 320.00 บาท
 
 
 
 
    คู่มือกฎหมายลักษณะนิติกรรมและสัญญา

สำนักพิมพ์มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ได้แจ้งให้ผู้เขียนทราบว่า หนังสือคู่มือกฎหมายลักษณะนิติกรรมและสัญญา ฉบับพิมพ์ครั้ง..

 
     
  รหัสสินค้า : 9786163142702
ศาสตราจารย์ ดร.กำชัย จงจักรพันธ์ ราคา :  280.00  ส่วนลด : 10%
เหลือ 252.00 บาท
 
 
    คำอธิบายรวามกฎหมายเกี่ยวกับป่าไม้และสัตว์ป่า

พ.ร.บ.ป่าสงวนแห่งชาติ พ.ศ.2507
พ.ร.บ.อุทยานแห่งชาติ พ.ศ.2504
พ.ร.บ.สงวนและคุ้มครองสัตว์ป่า พ.ศ.2535
พ.ร.บ.สวนป่า พงศง2535
พ.ร.บ..

 
     
  รหัสสินค้า : 9789742036591
ยืนหยัด ใจสมุทร ราคา : 450.00 บาท
 
 
 
ยูสเซอร์เนม
รหัสผ่าน
ลงทะเบียน   ลืมรหัสผ่าน

2,235,810 คน

 

 

 
 
Winyuchon Publication House Co., Ltd.
 
สำนักพิมพ์วิญญูชน 39/200-201 ซ.วิภาวดีรังสิต 84 ถนนวิภาวดีรังสิต แขวงสนามบิน เขตดอนเมือง กรุงเทพฯ 10210
โทรศัพท์ 0-2996-9471-3 โทรสาร 0-2996-9474