17 ตุลาคม 2561
     
  คำอธิบายกฎหมายลักษณะมรดก
คำอธิบายกฎหมายว่าด้วยวิธีปฏิบัติราชการทางปกครอง
หลักพื้นฐานของสิทธิเสรีภาพ และศักดิ์ศรีความเป็นมนุษย์
กฎหมายวิธีพิจารณาความแพ่ง
คำอธิบายประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ : หนี้
คำอธิบายนิติกรรม-สัญญา
ประมวลกฎหมายอาญา ฉบับอ้างอิง
กฎหมายระหว่างประเทศ
ถาม-ตอบกฎหมายครอบครัว
ถาม-ตอบหนี้
 

 
 

  WebLink : WebLink :  


  ปากท้องของประชาชน   
  การปกครองส่วนท้องถิ่น(ร่างรัฐธรรมนูญ2559)   
  ร้านหนังสือวิญญูชน   
  ประวัติและผลงาน ศ.จิตติ ติงศภัทิย์   
  ประวัติและผลงาน ศ.สัญญา ธรรมศักดิ์   
ดูทั้งหมด


    พระราชบัญญัติแก้ไขเพิ่มเติมประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญา (ฉบับที่ 30) พ.ศ. 2558
 

เล่ม 132 ตอนที่ 127 ก วันที่ 30 ธันวาคม 2558

---เหตุผลในการประกาศใช้พระราชบัญญัติฉบับนี้ คือ โดยที่ปัจจุบันมีการนําอุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์มาใช้ในการบังคับตามกระบวนการยุติธรรมทางอาญา สมควรให้นําอุปกรณ์ดังกล่าวไปใช้ในการติดตามตัวผู้ถูกปล่อยชั่วคราว ถ้ามีการทําลายอุปกรณ์ดังกล่าวหรือทำให้ใช้การไม่ได้ ไม่ว่าโดยวิธีใด ให้สันนิษฐานว่าผู้ถูกปล่อยชั่วคราวนั้นหนีหรือจะหลบหนี และมิให้เรียกหลักประกันเกินสมควร เพื่อให้ผู้ต้องหาและจําเลยมีโอกาสได้รับการปล่อยชั่วคราวมากขึ้น อีกทั้งสมควรกําหนดให้มีการสั่งงดการบังคับตามสัญญาประกันหรือลดจํานวนเงินที่ต้องใช้ตามสัญญาประกันโดยคํานึงถึงความพยายามของผู้ประกันในการติดตามผู้ที่หลบหนี รวมทั้งความเสียหายที่เกิดขึ้นว่ามีมากน้อยเพียงใด และแก้ไขเพิ่มเติมหลักเกณฑ์การบังคับตามสัญญาประกันในกรณีที่ต้องมีการบังคับคดี โดยเจ้าพนักงานบังคับคดี กรมบังคับคดี เพื่อให้การบังคับตามสัญญาประกันมีประสิทธิภาพมากขึ้น จึงจําเป็นต้องตราพระราชบัญญัตินี---

อ่านรายละเอียดได้ที่http://www.ratchakitcha.soc.go.th/DATA/PDF/2558/A/127/1.PDF

  พ.ร.บ.แก้ไขเพิ่มเติมประมวลกฎหมายอาญา (ฉบับที่ 25) 7 เมษายน 2559   
  ประกาศคณะกรรมการสอบคัดเลือกเพื่อบรรจุเป็นข้าราชการตุลาการ ในตำแหน่งผู้ช่วยผู้พิพากษา ประจำปี พ.ศ.๒๕๕๙   
  ลิ้ง download ชุดกฎหมายทางทะเล   
     
ดูทั้งหมด

  งานวิชาการรำลึกศาสตราจารย์จิตติ ติงศภัทิย์ ครั้งที่ 20 | 28/03/2015  
  มอบเงินสมทบทุนกองทุนศาสตราจารย์จิตติ ติงศภัทิย์ และกองทุนนิติธรรมพัฒน์ | 25/03/2015  
  แนะนำร้านหนังสือ TU LAW Bookstore | 07/05/2014  
ดูทั้งหมด


 
    คู่มือสอบพระธรรมนูญศาลยุติธรรม

คู่มือสอบพระธรรมนูญศาลยุติธรรม เกิดขึ้นด้วยแนวคิดที่ว่าเป็นคู่มือสำหรับผู้ที่เข้าสอบในสนามสอบคัดเลือกเข้ารับราชการตุลาการในตำแหน่งผู้ช่วยผู้พิพากษา..

 
     
  รหัสสินค้า : 9786162696398
อภิรัฐ บุญทอง ราคา :  150.00  ส่วนลด : 20%
เหลือ 120.00 บาท
 
 
    กฎหมายกับธุรกิจระหว่างประเทศกฎหมายแข่งขันทางการค้าของประเทศสมาชิกอาเซียน

กฎหมายแข่งขันทางการค้าในประเทศสหรัฐอเมริกา ญี่ปุ่น และเกาหลีใต้ กฎหมายแข่งขันทางการ..

 
     
  รหัสสินค้า : 9786162695926
ศาสตราจารย์ ดร.ศักดา ธนิตกุล ราคา :  440.00  ส่วนลด : 15%
เหลือ 374.00 บาท
 
 
 
 
    คำอธิบายกฎหมายอาญาภาคความผิดและลหุโทษ

ในการจัดพิมพ์ครั้งนี้ ได้เพิ่มเติมเนื้อหาแต่ตรวจสอบถ้อยคำ ข้อความ ตลอดจนมาตราที่ขาดตกบกพร่องไป เพื่อให้หนังสือนี้มี..

 
     
  รหัสสินค้า : 9786162697258
ศาสตราจารย์ ดร.ทวีเกียรติ มีนะกนิษฐ ราคา :  380.00  ส่วนลด : 20%
เหลือ 304.00 บาท
 
 
    กฎหมายอาญา ภาคความผิด

การศึกษากฎหมายต้องเป็นการศึกษาอย่างมีทฤษฎี จึงจะสามารถให้เหตุผลทางกฎหมายได้ดี และสามารถ..

 
     
  รหัสสินค้า : 9786162694707
ศาสตราจารย์ ดร.คณิต ณ นคร ราคา :  680.00  ส่วนลด : 15%
เหลือ 578.00 บาท
 
 
 
 
    ภาวะมลพิษทางทะเลจากเรือ

บทที่ 1  ความสำคัญของเรือและภาวะมลพิษจากเรือ

บทที่ 2  ภาวะมลพิษจาการทิ้งเท

บทที่ 3  ภาวะมลพิษจากการปฏิบัติการของเรือ..

 
     
  รหัสสินค้า : 9786162696756
ผู้ช่วยศาสตราจารย์.ดร.เดือนเด่น นาคสีหราช ราคา :  300.00  ส่วนลด : 15%
เหลือ 255.00 บาท
 
 
    จริยธรรมนักกฎหมายกับการปฏิรูปกฎหมาย

1. จริยธรรมนักกฎหมาย

2. หลักวิชาชีพอาจารย์ผู้สอนกฎหมาย

3. ระบบไต่สวนตามกฎหมายว่าด้วยวิธีพิจารณาคดีทุจริตและประพฤติมิชอบ

4. ..

 
     
  รหัสสินค้า : 9786162697371
ศาสตราจารย์ ดร.คณิต ณ นคร ราคา :  160.00  ส่วนลด : 15%
เหลือ 136.00 บาท
 
 
 
 
    คู่มือศึกษาหลักกฎหมายอาญา ภาคทั่วไป
..
 
     
  รหัสสินค้า : 9786162695100
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ธนาวุฒิ วงศ์อนันต์ ราคา :  180.00  ส่วนลด : 15%
เหลือ 153.00 บาท
 
 
    คำอธิบายยืม ฝากทรัพย์

ยืม(Loan): ความหมายของสัญญายืม  ลักษณะของสัญญายืม  สัญญาจะให้ยืมมีได้หรือไม่  สัญญา..

 
     
  รหัสสินค้า : 9786162697289
ศาสตราจารย์ ดร.ไผทชิต เอกจริยกร ราคา :  260.00  ส่วนลด : 15%
เหลือ 221.00 บาท
 
 
 
 
    กฎหมายอาญาชั้นสูง

กฎหมายอาญาชั้นสูงเล่มนี้ เนื้อหาได้แบ่งออกเป็น 3 ภาค คือ ภาค 1 ว่าด้วยอาชญากรรม ภาค 2 ว่าด้วยความรับผิดทางอาญา และภาค 3 ว่าด้วยโทษอาญา

ท้าย..

 
     
  รหัสสินค้า : 9786162697104
รองศาสตราจารย์ ดร.ปกป้อง ศรีสนิท ราคา :  220.00  ส่วนลด : 15%
เหลือ 187.00 บาท
 
 
    แรงงานสัมพันธ์ : หลักการ กฎหมาย และการบริหาร

เสนอหลักการ แนวปฏิบัติ และกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับความสัมพันธ์ระหว่างนายจ้างและลูกจ้างเพื่อปรับเปลี่ยนความเป็น ปฏิปักษ์ ไปเป็น ปฏิการะ อันจะนำมาซึ่งค..

 
     
  รหัสสินค้า : 9786162696312
ศาสตราจารย์ เกษมสันต์ วิลาวรรณ ราคา :  220.00  ส่วนลด : 15%
เหลือ 187.00 บาท
 
 
 


 
    คำอธิบายเช่าทรัพย์ เช่าซื้อ สิสซิ่ง

ส่วนที่่  1  เช่าทรัพย์

    - บทที่ 1 ข้อความเบื้องต้น

    - บทที่ 2 ลักษณะสำคัญของสัญญาเช่าทรัพย์

 
     
  รหัสสินค้า : 9789742036850
ศาสตราจารย์สำเรียง เมฆเกรียงไกร ราคา :  500.00  ส่วนลด : 10%
เหลือ 450.00 บาท
 
 
    คำอธิบายประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ ว่าด้วยทรัพย์

บทที่ 1  ความหมายของทรัพย์และทรัพย์สิน

บทที่ 2   ประเภทของทรัพย์สิน

บทที่ 3  ส่วนควบ อุปกรณ์ และดอกผล

บ..

 
     
  รหัสสินค้า : 9786164040502
สมจิตร์ ทองศรี ราคา :  240.00  ส่วนลด : 10%
เหลือ 216.00 บาท
 
 
 
 
    คำอธิบายกฎหมายวิธีพิจารณาคดีผู้บริโภค

บทที่ 1 บททั่วไป                            &..

 
     
  รหัสสินค้า : 9786164456839
เอื้อน ขุนแก้ว ราคา :  250.00  ส่วนลด : 10%
เหลือ 225.00 บาท
 
 
    ภาษีอากรตามประมวลรัษฎากร 2561

 

     
  รหัสสินค้า : 9786164551855
กลุ่มนักวิชาการภาษีอากร ราคา :  250.00  ส่วนลด : 10%
เหลือ 225.00 บาท
 
 
 
 
    คู่มือการศึกษาสัมมนากฎหมายวิธีพิจารณาความแพ่ง

กฎมายวิธีพิจารณาความแพ่งเป็นกฎหมายซึ่งบัญญัติถึงวิธีดำเนินคดีแพ่ง โดยเป็นกฎหมายที่เกี่ยวกับกระบวนพิจารณานับแต่มีการนำเสนอคำฟ้องหรือคำร้องขอ เพื่อขอ..

 
     
  รหัสสินค้า : 9786167657356
ประเสริฐ เสียงสุทธิวงศ์ ราคา :  365.00  ส่วนลด : 10%
เหลือ 328.50 บาท
 
 
    หนังสือคู่มือนักศึกษาเขียนตอบข้อสอบกฎหมาย

ภาค 1  บททั่วไป

ภาค 2  วิเคราะห์เจาะลึกตัวอย่างข้อสอบปริญญาตรี

ภาค 3 วิเคราะห์เจาะลึกตัวอย่างข้อสอบเนติบัณฑิต

..
 
     
  รหัสสินค้า : 9786162602924
อาจารย์ยงยศ เอี่ยมทอง ราคา :  150.00  ส่วนลด : 10%
เหลือ 135.00 บาท
 
 
 
 
    สู่สนามอัยการ

สู่สนามอัยการ

-ข้อกฎหมายที่น่าสนใจ

-ตัวอย่างวิเคราะห์แนวข้อสอบเก่า

-คำชี้ขาดความเห็นแย้งที่น่าสนใจ

-คำศัพท์ภาษาอังก..

 
     
  รหัสสินค้า : 9789742036621
ดร. สุพิศ ปราณีตพลกรัง ราคา : 280.00 บาท
 
 
    คู่มือทวนสอบ ประเด็นสำคัญ รัฐธรรมนูญ 2560
..
 
     
  รหัสสินค้า : 9786164555259
Absolute law ราคา :  75.00  ส่วนลด : 10%
เหลือ 67.50 บาท
 
 
 
 
    กฎหมายป้องกันและปราบปรามการค้ามนุษย์
..
 
     
  รหัสสินค้า : 9789742036454
ดร. สุพิศ ปราณีตพลกรัง ราคา : 100.00 บาท
 
 
    หลักและทฤษฎีกฎหมายแพ่ง

เนื้อหาภายในเล่ม ผู้รับโอนไม่มีสิทธิดีกว่าผู้โอน/หลักสุจริต/ความสงบเรียบร้อยและศีลธรรมอันดีของประชาชน/Sui generis/การกระทำที่เกินขอบอำนาจ/..

 
     
  รหัสสินค้า : 9789742037024
ดร. สุพิศ ปราณีตพลกรัง ราคา :  90.00  ส่วนลด : 10%
เหลือ 81.00 บาท
 
 
 
ยูสเซอร์เนม
รหัสผ่าน
ลงทะเบียน   ลืมรหัสผ่าน

2,780,638 คน

 

 

 
 
Winyuchon Publication House Co., Ltd.
 
สำนักพิมพ์วิญญูชน 39/200-201 ซ.วิภาวดีรังสิต 84 ถนนวิภาวดีรังสิต แขวงสนามบิน เขตดอนเมือง กรุงเทพฯ 10210
โทรศัพท์ 0-2996-9471-3 โทรสาร 0-2996-9474