22 มิถุนายน 2561
     
  คำอธิบายกฎหมายลักษณะมรดก
คำอธิบายกฎหมายว่าด้วยวิธีปฏิบัติราชการทางปกครอง
หลักพื้นฐานของสิทธิเสรีภาพ และศักดิ์ศรีความเป็นมนุษย์
กฎหมายวิธีพิจารณาความแพ่ง
คำอธิบายประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ : หนี้
คำอธิบายนิติกรรม-สัญญา
ประมวลกฎหมายอาญา ฉบับอ้างอิง
กฎหมายระหว่างประเทศ
ถาม-ตอบกฎหมายครอบครัว
ถาม-ตอบหนี้
 

 
 

  WebLink : WebLink :  


  ปากท้องของประชาชน   
  การปกครองส่วนท้องถิ่น(ร่างรัฐธรรมนูญ2559)   
  ร้านหนังสือวิญญูชน   
  ประวัติและผลงาน ศ.จิตติ ติงศภัทิย์   
  ประวัติและผลงาน ศ.สัญญา ธรรมศักดิ์   
ดูทั้งหมด


    ประกาศคณะกรรมการสอบคัดเลือกเพื่อบรรจุเป็นข้าราชการตุลาการ ในตำแหน่งผู้ช่วยผู้พิพากษา ประจำปี พ.ศ.๒๕๕๙
 

ดูรายละเอียดเพิ่มเติม คลิ๊ก

  พระราชบัญญัติแก้ไขเพิ่มเติมประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญา (ฉบับที่ 30) พ.ศ. 2558   
  พ.ร.บ.แก้ไขเพิ่มเติมประมวลกฎหมายอาญา (ฉบับที่ 25) 7 เมษายน 2559   
     
  ลิ้ง download ชุดกฎหมายทางทะเล   
ดูทั้งหมด

  งานวิชาการรำลึกศาสตราจารย์จิตติ ติงศภัทิย์ ครั้งที่ 20 | 28/03/2015  
  มอบเงินสมทบทุนกองทุนศาสตราจารย์จิตติ ติงศภัทิย์ และกองทุนนิติธรรมพัฒน์ | 25/03/2015  
  แนะนำร้านหนังสือ TU LAW Bookstore | 07/05/2014  
ดูทั้งหมด


 
    กฎหมายอาญาเปรียบเทียบพร้อมคำถามและแนวคำตอบ

โดยทั่วไป หากพิจารณาถึงข้อสอบกฎหมายอาญาจะพบว่า บ่อยครั้งที่ผู้ออกข้อสอบมักออกข้อสอบโดยมุ่งเน้นให้ผู้สอบคิดวิเคราะ..

 
     
  รหัสสินค้า : 9786162695353
นันทัช กิจรานันทน์ , เทียนศิริ บุญโชควิทูร ราคา :  200.00  ส่วนลด : 15%
เหลือ 170.00 บาท
 
 
    หลักกฎหมายมหาชนทางเศรษฐกิจ

บทที่ 1 แนวความคิดพื้นฐานในการที่รัฐเข้าควบคุมและดำเนินกิจกรรมทางด้านเศรษฐกิจ  บทที่ 2 การดำเนินการทางเศรษฐก..

 
     
  รหัสสินค้า : 9786162695438
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.สุภาวณีย์ อมรจิตสุวรรณ ราคา :  280.00  ส่วนลด : 15%
เหลือ 238.00 บาท
 
 
 
 
    ประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญา:หลักกฎหมายและพื้นฐานการเข้าใจ

ในการพิมพ์ครั้งที่3นี้ ผู้รวบรวมใคร่ขอย้ำว่าหนังสือ "ประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญา :หลักกฎหมายและพื้นฐานการเข้าใจ..

 
     
  รหัสสินค้า : 9786162695179
ศาสตราจารย์ ดร.คณิต ณ นคร ราคา :  220.00  ส่วนลด : 15%
เหลือ 187.00 บาท
 
 
    คำอธิบายระบบศาลและพระธรรมนูญศาลยุติธรรม

การพิมพ์ครั้งนี้ได้ปรับปรุงเนื้อหาให้สอดคล้องกับรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พ.ศ.2560 กฎหมายประกอบรัฐธรรมนูญที่เกี่ยวข้องกับศาล คือ พระราชบัญญัติหล..

 
     
  รหัสสินค้า : 9786162696329
ศาสตราจารย์พิเศษ ไพโรจน์ วายุภาพ ราคา :  260.00  ส่วนลด : 20%
เหลือ 208.00 บาท
 
 
 
 
    ประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความแพ่ง ฉบับทันสมัย
..
 
     
  รหัสสินค้า : 9786162696039
กลุ่มวิญญูชน ราคา :  240.00  ส่วนลด : 15%
เหลือ 204.00 บาท
 
 
    ประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ ฉบับใช้เรียน

อธิบายระบบประมวลกฎหมาย, การศึกษากฎหมาย, ที่มาประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ บรรพ 1-6, พร้อมสรุปประเด็นที่เป็นสาระสำคัญไว้ข้างตัวบทแต่ละมาตรา มีพื้นที่ว..

 
     
  รหัสสินค้า : 9786162695940
รองศาสตราจารย์สมยศ เชื้อไทย ราคา :  420.00  ส่วนลด : 15%
เหลือ 357.00 บาท
 
 
 
 
    นิติศาสตร์แนวพุทธ(ใบโพธิ์)

"นิติศาสตร์แนวพุทธ" อันเป็นปาฐกถาธรรมของสมเด็จพระพุทธโฆษาจารย์ (ป.อ. ปยุตฺโต) แสดงพ..

 
     
  รหัสสินค้า : 9786162695490
สมเด็จพระพุทธโฆษาจารย์ (ป.อ. ปยุตฺโต) ราคา :  140.00  ส่วนลด : 15%
เหลือ 119.00 บาท
 
 
    กฎหมายแรงงาน

บทที่ 1 ความเบื้องต้น, บทที่ 2 กฎหมายแพ่งและพาณิชย์ว่าด้วยสัญาจ้างแรงงาน, บทที่ 3 กฎหมายว่าด้วยการคุ้มครองแรงงาน, บทที่ 4 กฎหมายว่าด้วยแรงงานสัมพัน..

 
     
  รหัสสินค้า : 9786162696510
ศาสตราจารย์ ดร.วิจิตรา (ฟุ้งลัดดา) วิเชียรชม ราคา :  520.00  ส่วนลด : 20%
เหลือ 416.00 บาท
 
 
 
 
    การเขียนงานวิจัย วิทยานิพนธ์ การค้นคว้าอิสระทางนิติศาสตร์และเทคนิคการเขียนบทความวิชาการ

เนื้อหาในเล่มประกอบด้วยส่วนสำคัญสามส่วน ส่วนแรกเป็นพื้นฐานการวิจัย ส่วนที่สองเป็นเรื่องการทำวิจัยทางนิติศาสตร์ ว่าจ..

 
     
  รหัสสินค้า : 9786162695537
รองศาสตราจารย์ดิเรก ควรสมาคม ราคา :  140.00  ส่วนลด : 15%
เหลือ 119.00 บาท
 
 
    กฎหมายระหว่างประเทศ เล่ม 2

ความคุ้มกันจากเขตอำนาจของรัฐ (Immunity from Jurisdiction), สนธิสัญญา(Treaties), การประติบัติต่อคนต่างด้าว (Treatment of Aliens), ความรับผิดของรัฐ (..

 
     
  รหัสสินค้า : 9786162696916
ศาสตราจารย์ ดร.จุมพต สายสุนทร ราคา :  470.00  ส่วนลด : 15%
เหลือ 399.50 บาท
 
 
 


 
    ชีวิตอัยการ

บทที่ 1  ความรู้ทั่วไปเกี่ยวกับสำนักงานอัยการสูงสุด และงานของพนักงานอัยการ

บทที่ 2  การรายงานตัวเพื่อทำประวัติก่อนเข้ารับราชการแล..

 
     
  รหัสสินค้า : 9786164553712
อ.ฟ้าขาว ราคา :  160.00  ส่วนลด : 10%
เหลือ 144.00 บาท
 
 
    หลักและคำพิพากษากฎหมายอาญา

ภาค 1 :  บทบัญญัติทั่วไป

ภาค 2 :  ความผิด

ภาค 3 :  ลหุโทษ 

..
 
     
  รหัสสินค้า : 9786164680531
สหรัฐ กิติ ศุภการ ราคา :  390.00  ส่วนลด : 10%
เหลือ 351.00 บาท
 
 
 
 
    ระบบศาลและหลักทั่วไป ว่าด้วยวิธีพิจารณาคดี

หนังสือคำบรรยายเรื่อง ระบบศาลและหลักทั่วไปว่าด้วยวิธีพิจารณาคดี ได้กล่าวถึงสาระสำคัญที่น่ารู้เกี่ยวกับศาลยุติธรรม ซึ่งมีบทบัญญัติส่วนใหญ่อยู่ในพระธ..

 
     
  รหัสสินค้า : 9786163142337
สมลักษณ์ จัดกระบวนพล ราคา :  210.00  ส่วนลด : 10%
เหลือ 189.00 บาท
 
 
    รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย (พุทธศักราช 2560) ฉบับกายวิภาค

กฎหมายรัฐธรรมนูญเป็นกฎหมายสูงสุดที่ใช้ปกครองประเทศในระบอบประชาธิปไตย ฉะนั้นกฎหมายจึงมีความสำคัญกับประชาชนทุกคนโดยเฉ..

 
     
  รหัสสินค้า : 9786164402966
ธิติพล ศรีประทักษ์ ราคา :  95.00  ส่วนลด : 10%
เหลือ 85.50 บาท
 
 
 
 
    กฎหมายคุ้มครองผู้บริโภค

กฎหมายเกี่ยวกับการคุ้มครองผู้บริโภคในเชิงสารบัญญัติ  กฎหมายคุ้มครองผู้บริโภคเฉพาะเรื่อง องคาพยพของกฎหมายเกี่ยว..

 
     
  รหัสสินค้า : 9789744669674
รองศาสตราจารย์ ดร.นนทวัชร์ นวตระกูลพิสุทธิ์ ราคา :  380.00  ส่วนลด : 10%
เหลือ 342.00 บาท
 
 
    ทนายใหม่ไปศาล (คู่มือว่าความในศาล)

-แนวทางปฏิบัติในการดำเนินคดีในศาลด้วยตนเอง

-บอกทุกเรื่องไม่มีกั๊ก โต๊ด เด็ง

-ไม่ง้อใคร ไม่ง้อทนายรุ่นพี่

-ไม่ง้อเพื่อนทนายเ..

 
     
  รหัสสินค้า : 9786164407800
น้าออด ทนายความ ราคา :  195.00  ส่วนลด : 10%
เหลือ 175.50 บาท
 
 
 
 
    พระราชบัญญัติศาลเยาวชนและครอบครัว และพิจารณาคดีเยาวชนและครอบครัว

พระราชบัญญัติศาลเยาวชนและครอบครัว และพิจารณาคดีเยาวชนและครอบครัวเล่มนี้ประกอบด้วยคำอธิบายพร้อมแนวคำพิพากษาของศาลฎีกาที่ยังใช้เป็นบรรทัดฐานตามบทกฎหม..

 
     
  รหัสสินค้า : 9789748512785
ราคา : 280.00 บาท
 
 
    คำอธิบายกฎหมายล้มละลาย

การขอให้ล้มละลาย กระบวนการพิจารณาคดีล้มละลาย กระบวนการพิจารณาหลังจากศาลมีคำสั่งพิทักษ์ทรัพย์ การประนอมหนี้ การประชุมเจ้าหนี้ คำพิพากษาให้ล้มละลาย ก..

 
     
  รหัสสินค้า : 9786164040359
ชีพ จุลมนต์ ราคา :  370.00  ส่วนลด : 10%
เหลือ 333.00 บาท
 
 
 
 
    การบังคับคดีตามคำพิพากษาหรือคำสั่ง

บทที่ 1 ศาลที่มีอำนาจบังคับคดี/บทที่ 2 คำบังคับ/บทที่ 3 การขอบังคับคดี/บทที่ 4 การพิจารณาการขอบังคับคดี/บทที่ 5 การขอให้ศาลไตร่สวนเกี่ยวกับกิจการแล..

 
     
  รหัสสินค้า : 9789742036942
สมศักดิ์ เอี่ยมพลับใหญ่ ราคา :  380.00  ส่วนลด : 10%
เหลือ 342.00 บาท
 
 
    ประมวลรัษำากร ฉบับสมบูรณ์ ปี 2559
..
 
     
  รหัสสินค้า : 9786169108870
บจ.สำนักพัฒนาการบริหารธรรมนิติ ราคา : 450.00 บาท
 
 
 
ยูสเซอร์เนม
รหัสผ่าน
ลงทะเบียน   ลืมรหัสผ่าน

2,571,115 คน

 

 

 
 
Winyuchon Publication House Co., Ltd.
 
สำนักพิมพ์วิญญูชน 39/200-201 ซ.วิภาวดีรังสิต 84 ถนนวิภาวดีรังสิต แขวงสนามบิน เขตดอนเมือง กรุงเทพฯ 10210
โทรศัพท์ 0-2996-9471-3 โทรสาร 0-2996-9474