25 เมษายน 2561
     
  คำอธิบายกฎหมายลักษณะมรดก
คำอธิบายกฎหมายว่าด้วยวิธีปฏิบัติราชการทางปกครอง
หลักพื้นฐานของสิทธิเสรีภาพ และศักดิ์ศรีความเป็นมนุษย์
กฎหมายวิธีพิจารณาความแพ่ง
คำอธิบายประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ : หนี้
คำอธิบายนิติกรรม-สัญญา
ประมวลกฎหมายอาญา ฉบับอ้างอิง
กฎหมายระหว่างประเทศ
ถาม-ตอบกฎหมายครอบครัว
ถาม-ตอบหนี้
 

 
 

  WebLink : WebLink :  


  ปากท้องของประชาชน   
  การปกครองส่วนท้องถิ่น(ร่างรัฐธรรมนูญ2559)   
  ร้านหนังสือวิญญูชน   
  ประวัติและผลงาน ศ.จิตติ ติงศภัทิย์   
  ประวัติและผลงาน ศ.สัญญา ธรรมศักดิ์   
ดูทั้งหมด


    พระราชบัญญัติแก้ไขเพิ่มเติมประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญา (ฉบับที่ 30) พ.ศ. 2558
 

เล่ม 132 ตอนที่ 127 ก วันที่ 30 ธันวาคม 2558

---เหตุผลในการประกาศใช้พระราชบัญญัติฉบับนี้ คือ โดยที่ปัจจุบันมีการนําอุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์มาใช้ในการบังคับตามกระบวนการยุติธรรมทางอาญา สมควรให้นําอุปกรณ์ดังกล่าวไปใช้ในการติดตามตัวผู้ถูกปล่อยชั่วคราว ถ้ามีการทําลายอุปกรณ์ดังกล่าวหรือทำให้ใช้การไม่ได้ ไม่ว่าโดยวิธีใด ให้สันนิษฐานว่าผู้ถูกปล่อยชั่วคราวนั้นหนีหรือจะหลบหนี และมิให้เรียกหลักประกันเกินสมควร เพื่อให้ผู้ต้องหาและจําเลยมีโอกาสได้รับการปล่อยชั่วคราวมากขึ้น อีกทั้งสมควรกําหนดให้มีการสั่งงดการบังคับตามสัญญาประกันหรือลดจํานวนเงินที่ต้องใช้ตามสัญญาประกันโดยคํานึงถึงความพยายามของผู้ประกันในการติดตามผู้ที่หลบหนี รวมทั้งความเสียหายที่เกิดขึ้นว่ามีมากน้อยเพียงใด และแก้ไขเพิ่มเติมหลักเกณฑ์การบังคับตามสัญญาประกันในกรณีที่ต้องมีการบังคับคดี โดยเจ้าพนักงานบังคับคดี กรมบังคับคดี เพื่อให้การบังคับตามสัญญาประกันมีประสิทธิภาพมากขึ้น จึงจําเป็นต้องตราพระราชบัญญัตินี---

อ่านรายละเอียดได้ที่http://www.ratchakitcha.soc.go.th/DATA/PDF/2558/A/127/1.PDF

  พ.ร.บ.แก้ไขเพิ่มเติมประมวลกฎหมายอาญา (ฉบับที่ 25) 7 เมษายน 2559   
     
  ข้อมูลการพิจารณาร่างพระราชบัญญัติของ สนช.   
  ประกาศคณะกรรมการสอบคัดเลือกเพื่อบรรจุเป็นข้าราชการตุลาการ ในตำแหน่งผู้ช่วยผู้พิพากษา ประจำปี พ.ศ.๒๕๕๙   
ดูทั้งหมด

  งานวิชาการรำลึกศาสตราจารย์จิตติ ติงศภัทิย์ ครั้งที่ 20 | 28/03/2015  
  มอบเงินสมทบทุนกองทุนศาสตราจารย์จิตติ ติงศภัทิย์ และกองทุนนิติธรรมพัฒน์ | 25/03/2015  
  แนะนำร้านหนังสือ TU LAW Bookstore | 07/05/2014  
ดูทั้งหมด


 
    ประมวลรัษฎากร แก้ไขล่าสุด พ.ศ.2561

ประมวลรัษฎากรเริ่มใช้ในปี 2481 ต่อมามีความเปลี่ยนแปลงทางเศรษฐกิจ สังคม นโยบายของรัฐบาลเป็นลำดับมาจนถึงปัจจุบันประ..

 
     
  รหัสสินค้า : 9786162696640
ทัศนีย์ เหลืองเรืองรอง ราคา :  380.00  ส่วนลด : 15%
เหลือ 323.00 บาท
 
 
    คำอธิบายรับขนของทางทะเล

-ความเบื้องต้น

-อนุสัญญาระหว่างประเทศที่เกี่ยวกับการรับขนของทะเล

 
     
  รหัสสินค้า : 9786162695728
ศาสตราจารย์ ดร.ไผทชิต เอกจริยกร ราคา :  550.00  ส่วนลด : 15%
เหลือ 467.50 บาท
 
 
 
 
    หลักกฎหมายอาญา ภาคความผิด

การพิมพ์ครั้งนี้ได้แก้ไขเพิ่มเติมข้อความและข้อผิดพลาดต่างๆ จากการพิมพ์ในครั้งก่อน : เนื้อหาในเล่ม : ตอนที่ 1 ความผิ..

 
     
  รหัสสินค้า : 9786162695469
ศาสตราจารย์ ดร.ทวีเกียรติ มีนะกนิษฐ ราคา :  260.00  ส่วนลด : 15%
เหลือ 221.00 บาท
 
 
    แรงงานสัมพันธ์ : หลักการ กฎหมาย และการบริหาร

เสนอหลักการ แนวปฏิบัติ และกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับความสัมพันธ์ระหว่างนายจ้างและลูกจ้างเพื่อปรับเปลี่ยนความเป็น ปฏิปักษ์ ไปเป็น ปฏิการะ อันจะนำมาซึ่งค..

 
     
  รหัสสินค้า : 9786162696312
ศาสตราจารย์ เกษมสันต์ วิลาวรรณ ราคา :  220.00  ส่วนลด : 15%
เหลือ 187.00 บาท
 
 
 
 
    คำอธิบายกฎหมายปกครอง

หลักการที่เป็นรากฐานของกฎหมายปกครอง,หลักการแบ่งแยกการใช้อำนาจอธิปไตย, หลักนิติรัฐ, ประโยชน์สาธารณะ, การจัดองค์กรของรัฐ, การจัดองค์กรของรัฐในต่างประ..

 
     
  รหัสสินค้า : 9786162696350
ศาสตราจารย์พิเศษ ดร.ชาญชัย แสวงศักดิ์ ราคา :  330.00  ส่วนลด : 15%
เหลือ 280.50 บาท
 
 
    กฎหมายทรัพย์สิน

เนื้อหาที่ผู้เขียนค้นคว้าและตั้งใจนำมาเรียบเรียงขึ้นเป็นพิเศษ คือ ภาค 1 ความรู้พื้นฐานทางความคิด เพราะเป็นภาคที่นำเสนอแนวคิด ทฤษฎี กฎหมายเปรียบเทีย..

 
     
  รหัสสินค้า : 9786162696343
ผู้ช่วยศาสตราจารย์อานนท์ มาเม้า ราคา :  340.00  ส่วนลด : 15%
เหลือ 289.00 บาท
 
 
 
 
    รวมกฎหมายปกครอง 2560

-พระราชบัญญัติวิธีปฏิยัติราชการทางปกครอง 

-พระราชบัญญัติความรับผิดทางละเมิดของเจ้าหน้าที่ 

- พระราชบัญญัติข้อมูลข่าวสารขอ..

 
     
  รหัสสินค้า : 9786162696374
กลุ่มวิญญูชน ราคา :  120.00  ส่วนลด : 15%
เหลือ 102.00 บาท
 
 
    หลักกฎหมายมหาชนเบื้องต้น

ลักษณะของกฎหมายมหาชน การแบ่งแยกระหว่างกฎหมายมหาชนและกฎหมายเอกชน ประโยชน์มหาชน กฎหมายมหาชนในรัฐสมัยใหม่ การแบ่งแยกสาขาของกฎหมายมหาชน, สถาบันกฎหมายมห..

 
     
  รหัสสินค้า : 9786162696169
รองศาสตราจารย์สมยศ เชื้อไทย ราคา :  220.00  ส่วนลด : 15%
เหลือ 187.00 บาท
 
 
 
 
    ความรู้เกี่ยวกับกฎหมายทรัพย์สินทางปัญญา

กฎหมายทรัพย์สินทางปัญญามีความครบถ้วนทั้งระบบ หนังสือเล่มนี้จึงได้อธิบายถึงกฎหมายอื่นที่เกี่ยวข้อง อาทิ

- กฎหมายลิขสิทธิ์

- สิทธิบัต..

 
     
  รหัสสินค้า : 9786162696688
ดร.ปวริศร เลิศธรรมเทวี ราคา :  180.00  ส่วนลด : 15%
เหลือ 153.00 บาท
 
 
    คำอธิบายกฎหมายลักษณะละเมิด จัดการงานนอกสั่ง ลาภมิควรได้

ในการพิมพ์ครั้งนี้ ข้าพเจ้าได้แก้ไขปรับปรุงเนื้อหาบางส่วนเพื่อให้หนังสือเล่มนี้มีความสมบูรณ์ยิ่งขึ้น ทั้งยังได้เพิ่..

 
     
  รหัสสินค้า : 9786162695384
ศาสตราจารย์ ดร.ศนันท์กรณ์ โสตถิพันธ์ ราคา :  450.00  ส่วนลด : 15%
เหลือ 382.50 บาท
 
 
 


 
    กฎหมายวิธีพิจารณาคดีค้ามนุษย์
..
 
     
  รหัสสินค้า : 9789742036461
ดร. สุพิศ ปราณีตพลกรัง ราคา : 80.00 บาท
 
 
    พระธรรมนูญศาลยุติธรรม (ฉบับสมบูรณ์)

คำอธิบาย บทกฎหมาย ย่อหลักกฎหมาย พร้อมแนวคำพิพากษาของศาลฎีการายมาตรา

..
 
     
  รหัสสินค้า : 9789749457207
สมชัย ทีฆาอุตมากร ราคา : 130.00 บาท
 
 
 
 
    คู่มือทวนสอบ ประเด็นสำคัญ รัฐธรรมนูญ 2560
..
 
     
  รหัสสินค้า : 9786164555259
Absolute law ราคา :  75.00  ส่วนลด : 10%
เหลือ 67.50 บาท
 
 
    กฎหมายวิธีพิจารณาความแพ่ง ภาค 2 ลักษณะ 2 วิธีพิจารณาวิสามัญในศาลชั้นต้น
..
 
     
  รหัสสินค้า : 9786164130562
ศาสตราจารย์พิเศษ ไพโรจน์ วายุภาพ ราคา : 200.00 บาท
 
 
 
 
    สัมมนากฎหมายวิธีพิจารณาความแพ่ง 2

บทที่ 1  การขอยกเว้นค่าธรรมเนียมศาล

บทที่ 2 คำฟ้อง

บทที่ 3 คำให้การและฟ้องแย้ง

บทที่ 4  ทิ้งคำฟ้องและถอนคำฟ้อง

 
     
  รหัสสินค้า : 9789749468784
สมชัย ทีฆาอุตมากร ราคา :  330.00  ส่วนลด : 10%
เหลือ 297.00 บาท
 
 
    คำถามพร้อมธงคำตอบ ข้อสอบความรู้ชั้นเนติบัณฑิตภาคหนึ่ง

 การจัดพิมพ์ครั้งนี้ ได้รวบรวมคำถามพร้อมธงคำตอบ ข้อสอบความรู้ชั้นเนติบัณฑิตภาตหนึ่งตั้งแต่สมัยที่ 50 ปีการศึกษ..

 
     
  รหัสสินค้า : 9786164040274
เนติบัณฑิตยสภา ราคา :  200.00  ส่วนลด : 10%
เหลือ 180.00 บาท
 
 
 
 
    ทำไมประกันตัวไม่ได้

ปัญหาคาใจที่หลายคนอยากรู้

หลักทรัพย์พร้อม

หน้าที่การงานมั่นคง

มีที่อยู่อาศัยเป็นหลักแหล่ง

มีข้าราชการรับรอง

 
     
  รหัสสินค้า : 9786164132924
ชนบท ศุภศรี สุรศักดิ์ อินทนันท์ รัชชัย ปาลกะวงศ์ ณ อยุธยา ราคา : 0.00 บาท
 
 
    สาระสังเขปประกอบบทบัญญัติ ประมวลกฎหมายที่ดิน

เนื้อหาประกอบด้วย

-พระราชบัญญัติให้ใช้ประมวลกฎหมายที่ดิน พ.ศ.2497

-พระราชบัญญัติที่ราชพัสดุ พ.ศ. 2518

- พระราชบัญญัติจัดที่..

 
     
  รหัสสินค้า : 9789742036393
ชยาธร เฉียบแหลม ราคา : 400.00 บาท
 
 
 
 
    คำอธิบายวิชาสัมนากฎหมายวิธีพิจารณาความอาญา

ด้วยหลักสูตรการเรียนการสอนของสำนักอบรมศึกษากฎหมายแห่งเนติบัณฑิตยสภาภาคสอง ได้จัดให้มีการบรรยาย วิชา สัมมนากฎหมายว..

 
     
  รหัสสินค้า : 9786164040250
อาจารย์อรรถพล ใหญ่สว่าง ราคา :  430.00  ส่วนลด : 10%
เหลือ 387.00 บาท
 
 
    กฎหมายวิธีพิจารณาความแพ่ง ภาค 2 ลักษณะ 1 วิธีพิจารณาสามัญในศาลชั้นต้น
..
 
     
  รหัสสินค้า : 9786164238695
ศาสตราจารย์พิเศษ ไพโรจน์ วายุภาพ ราคา :  220.00  ส่วนลด : 10%
เหลือ 198.00 บาท
 
 
 
ยูสเซอร์เนม
รหัสผ่าน
ลงทะเบียน   ลืมรหัสผ่าน

2,470,598 คน

 

 

 
 
Winyuchon Publication House Co., Ltd.
 
สำนักพิมพ์วิญญูชน 39/200-201 ซ.วิภาวดีรังสิต 84 ถนนวิภาวดีรังสิต แขวงสนามบิน เขตดอนเมือง กรุงเทพฯ 10210
โทรศัพท์ 0-2996-9471-3 โทรสาร 0-2996-9474