21 สิงหาคม 2561
     
  คำอธิบายกฎหมายลักษณะมรดก
คำอธิบายกฎหมายว่าด้วยวิธีปฏิบัติราชการทางปกครอง
หลักพื้นฐานของสิทธิเสรีภาพ และศักดิ์ศรีความเป็นมนุษย์
กฎหมายวิธีพิจารณาความแพ่ง
คำอธิบายประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ : หนี้
คำอธิบายนิติกรรม-สัญญา
ประมวลกฎหมายอาญา ฉบับอ้างอิง
กฎหมายระหว่างประเทศ
ถาม-ตอบกฎหมายครอบครัว
ถาม-ตอบหนี้
 

 
 

  WebLink : WebLink :  


  ปากท้องของประชาชน   
  การปกครองส่วนท้องถิ่น(ร่างรัฐธรรมนูญ2559)   
  ร้านหนังสือวิญญูชน   
  ประวัติและผลงาน ศ.จิตติ ติงศภัทิย์   
  ประวัติและผลงาน ศ.สัญญา ธรรมศักดิ์   
ดูทั้งหมด


    พระราชบัญญัติแก้ไขเพิ่มเติมประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญา (ฉบับที่ 30) พ.ศ. 2558
 

เล่ม 132 ตอนที่ 127 ก วันที่ 30 ธันวาคม 2558

---เหตุผลในการประกาศใช้พระราชบัญญัติฉบับนี้ คือ โดยที่ปัจจุบันมีการนําอุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์มาใช้ในการบังคับตามกระบวนการยุติธรรมทางอาญา สมควรให้นําอุปกรณ์ดังกล่าวไปใช้ในการติดตามตัวผู้ถูกปล่อยชั่วคราว ถ้ามีการทําลายอุปกรณ์ดังกล่าวหรือทำให้ใช้การไม่ได้ ไม่ว่าโดยวิธีใด ให้สันนิษฐานว่าผู้ถูกปล่อยชั่วคราวนั้นหนีหรือจะหลบหนี และมิให้เรียกหลักประกันเกินสมควร เพื่อให้ผู้ต้องหาและจําเลยมีโอกาสได้รับการปล่อยชั่วคราวมากขึ้น อีกทั้งสมควรกําหนดให้มีการสั่งงดการบังคับตามสัญญาประกันหรือลดจํานวนเงินที่ต้องใช้ตามสัญญาประกันโดยคํานึงถึงความพยายามของผู้ประกันในการติดตามผู้ที่หลบหนี รวมทั้งความเสียหายที่เกิดขึ้นว่ามีมากน้อยเพียงใด และแก้ไขเพิ่มเติมหลักเกณฑ์การบังคับตามสัญญาประกันในกรณีที่ต้องมีการบังคับคดี โดยเจ้าพนักงานบังคับคดี กรมบังคับคดี เพื่อให้การบังคับตามสัญญาประกันมีประสิทธิภาพมากขึ้น จึงจําเป็นต้องตราพระราชบัญญัตินี---

อ่านรายละเอียดได้ที่http://www.ratchakitcha.soc.go.th/DATA/PDF/2558/A/127/1.PDF

  พ.ร.บ.แก้ไขเพิ่มเติมประมวลกฎหมายอาญา (ฉบับที่ 25) 7 เมษายน 2559   
     
  ประกาศคณะกรรมการสอบคัดเลือกเพื่อบรรจุเป็นข้าราชการตุลาการ ในตำแหน่งผู้ช่วยผู้พิพากษา ประจำปี พ.ศ.๒๕๕๙   
  ข้อมูลการพิจารณาร่างพระราชบัญญัติของ สนช.   
ดูทั้งหมด

  งานวิชาการรำลึกศาสตราจารย์จิตติ ติงศภัทิย์ ครั้งที่ 20 | 28/03/2015  
  มอบเงินสมทบทุนกองทุนศาสตราจารย์จิตติ ติงศภัทิย์ และกองทุนนิติธรรมพัฒน์ | 25/03/2015  
  แนะนำร้านหนังสือ TU LAW Bookstore | 07/05/2014  
ดูทั้งหมด


 
    หลักกฎหมายว่าด้วยองค์กรอัยการและพนักงานอัยการ

"หลักกฎหมายว่าด้วยองค์กรอัยการและพนักงานอัยการ" ให้ความรู้และความเข้าใจเกี่ยวกับความเป็นมาและองค์ประกอบขององค์กรอัย..

 
     
  รหัสสินค้า : 9786162695568
อนุวัฒน์ บุญนันท์, สุริยา ปานแป้น ราคา :  180.00  ส่วนลด : 15%
เหลือ 153.00 บาท
 
 
    กฎหมายมหาชนทางเศรษฐกิจ : ทฤษฎี "กฎ" ในทางเศรษฐกิจ

หนังสือเล่มนี..

 
     
  รหัสสินค้า : 9786162695735
ธรรมนิตย์ สุมันตกุล ราคา :  200.00  ส่วนลด : 15%
เหลือ 170.00 บาท
 
 
 
 
    คำอธิบายกฎหมายอาญา ภาคทั่วไป

หลักทั่วไป, การใช้กฎหมายอาญา, การกระทำในกฎหมายอาญา, ความสัมพันธ์ระหว่างการกระทำและผล, เจตนาในกฎหมายอาญา, การกระทำความผิดโดยประมาท, การพยายามกระทำคว..

 
     
  รหัสสินค้า : 9786162696367
ศาสตราจารย์ ดร.ทวีเกียรติ มีนะกนิษฐ ราคา :  260.00  ส่วนลด : 15%
เหลือ 221.00 บาท
 
 
    กฎหมายปกครอง

ความทั่วไปเกี่ยวกับกฎหมายปกครอง การแบ่งแยกกฎหมายเอกชนและกฎหมายมหาชน พัฒนาการของกฎหมายปกครอง หลักการพื้นฐานของกฎหมาย..

 
     
  รหัสสินค้า : 9786162696015
ศาสตราจารย์ ดร.นันทวัฒน์ บรมานันท์ ราคา :  460.00  ส่วนลด : 15%
เหลือ 391.00 บาท
 
 
 
 
    กฎหมายระหว่างประเทศ เล่ม 2

ความคุ้มกันจากเขตอำนาจของรัฐ (Immunity from Jurisdiction), สนธิสัญญา(Treaties), การประติบัติต่อคนต่างด้าว (Treatment of Aliens), ความรับผิดของรัฐ (..

 
     
  รหัสสินค้า : 9786162696916
ศาสตราจารย์ ดร.จุมพต สายสุนทร ราคา :  470.00  ส่วนลด : 15%
เหลือ 399.50 บาท
 
 
    กฎหมายคุ้มครองมรดกภูมิปัญญาทางวัฒนธรรม

รากฐานความคิด องค์การระหว่างประเทศและกฎหมายต่างประเทศ วิวัฒนาการกฎหมายคุ้มครองมรดกภุูมิปัญญาทางวัฒนธรรมก่อนปี พ.ศ. ..

 
     
  รหัสสินค้า : 9786162695513
รองศาสตราจารย์ ดร.ยศศักดิ์ โกไศยกานนท์ ราคา :  280.00  ส่วนลด : 15%
เหลือ 238.00 บาท
 
 
 
 
    กฎหมายหนี้ : หลักทั่วไป

วัตถุแห่งหนี้, หลักความรับผิดของลูกหนี้, หลักการชำระหนี้เป็นพ้นวิสัย, หลักการคุ้มครองสิทธิของเจ้าหนี้, การรับช่วงสิทธิและการช่วงทรัพย์, หลักการโอนส..

 
     
  รหัสสินค้า : 9786168139141
ศาสตราจารย์ ดร.ดาราพร ถิระวัฒน์ ราคา :  280.00  ส่วนลด : 10%
เหลือ 252.00 บาท
 
 
    คู่มือสอบกฎหมายปกครอง

คู่มือสอบกฎหมายปกครองเล่มนี้ เหมาะสำหรับอ่านเพื่อเตรียมตัวสอบเนติบัณฑิต อัยการผู้ช่วย ตุลาการศาลปกครอง พนักงานคดีปก..

 
     
  รหัสสินค้า : 9786162696749
อนุวัฒน์ บุญนันท์, สุริยา ปานแป้น ราคา :  350.00  ส่วนลด : 15%
เหลือ 297.50 บาท
 
 
 
 
    กฎหมายเกี่ยวกับการจัดองค์กรธุรกิจ การจัดการและความรับผิด

ห้างหุ้นส่วนและบริษัท

- ลักษณะทั่วไปของห้างหุ้นส่วนและบริษัท

- ห้างหุ้นส่วนสามัญ

- ห้างหุ้นส่วนสามัญนิติบุคคล

- ห้า..

 
     
  รหัสสินค้า : 9786162696602
รองศาสตราจารย์นเรศร์ เกษะประกร ราคา :  440.00  ส่วนลด : 15%
เหลือ 374.00 บาท
 
 
    คำอธิบายซื้อขาย แลกเปลี่ยน ให้

สัญญาซื้อขาย, หลักสัญญาและความสัมพันธ์ระหว่างหลักสัญญาและเอกเทศสัญญา, ลักษณะและองค์ประก..

 
     
  รหัสสินค้า : 9786162696053
ศาสตราจารย์ ดร.ศนันท์กรณ์ โสตถิพันธุ์ ราคา :  380.00  ส่วนลด : 15%
เหลือ 323.00 บาท
 
 
 


 
    แพ่ง พิสดาร เล่ม 3 ปรับปรุงใหม่ปี 2561

 

     
  รหัสสินค้า : 9786164689107
วิเชียร ดิเรกอุดมศักดิ์ ราคา :  340.00  ส่วนลด : 10%
เหลือ 306.00 บาท
 
 
    คำอธิบายกฎหมายแรงงานเพื่อการบริหารทรัพยากรมนุษย์

กฎหมายแรงงาน/สัญญาจ้างแรงงาน/รูปแบบของสัญญาจ้างแรงงาน/นายจ้าง ลูกจ้างและบุคคลที่ต้องร่วมรับผิดกับนายจ้าง/การค้ำประกันการทำงานของลูกจ้าง/จ้างทดลองงา..

 
     
  รหัสสินค้า : 9789742036614
พงษ์รัตน์ เครือกลิ่น ราคา : 550.00 บาท
 
 
 
 
    ความผิดในคดีอาญา ตอน ความผิดเกี่ยวกับเพศ ความผิดฐานพรากผู้เยาว์

-ลักษณะฐานความผิด

-ความผิดเกี่ยวกับเพศ

-ข่มขืนกระทำชำเรา ตามมาตรา276

-ทางปฏิบัติที่ผิดพลาด

-กระทำชำเราเด็กเราเด็กไม..

 
     
  รหัสสินค้า : 9786164554108
ชนบท ศุภศรี รัชชัย ปาลกะวงศ์ ณ อยุธยา พล.ต.ต. ชาญ วัฒนธรรม ราคา :  120.00  ส่วนลด : 10%
เหลือ 108.00 บาท
 
 
    คู่มือทวนสอบ หลักสำคัญกฎหมายการค้าระหว่างประเทศ

บทที่ 1  ความเข้าใจเบื้องต้น

บทที่ 2  การบังคับใช้ พ.ร.บ. การรับขนของทางทะเล พ.ศ.2534

บทที่ 3  สาระสำคัญพ.ร.บ. การรั..

 
     
  รหัสสินค้า : 9786164684171
Absolute law ราคา :  180.00  ส่วนลด : 10%
เหลือ 162.00 บาท
 
 
 
 
    กฎหมายล้มละลายพิสดาร ฉบับปรับปรุงใหม่ ปี 2560

 

     
  รหัสสินค้า : 9786164554665
วิเชียร ดิเรกอุดมศักดิ์ ราคา :  340.00  ส่วนลด : 10%
เหลือ 306.00 บาท
 
 
    ประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความแพ่ง ภาค 4
..
 
     
  รหัสสินค้า : 9789740475972
สมชัย ทีฆาอุตมากร ราคา :  350.00  ส่วนลด : 10%
เหลือ 315.00 บาท
 
 
 
 
    หลักและทฤษฎีกฎหมายอาญา

กฎหมายอาญาเป็นเครื่องมือสำคัญในการจัดระเบียบสังคม ให้สังคมเกิดความสงบสุขเรียบร้อย สมาชิกในสังคมสามารถอยู่ร่วมกันได้..

 
     
  รหัสสินค้า : 9789742036713
ดร. สุพิศ ปราณีตพลกรัง ราคา : 130.00 บาท
 
 
    กฎหมายระหว่างประเทศ

เนื้อหาประกอบไปด้วย

-วิวัฒนาการและโครงสร้างของสังคมระหว่างประเทศกับกฎหมายระหว่างประเทศ

-แหล่งกำเนิดหรือที่มาของกฎหมายระหว่างประเทศ<..

 
     
  รหัสสินค้า : 9789742036812
รองศาสตราจารย์จันตรี สินศุภฤกษ์ ราคา : 400.00 บาท
 
 
 
 
    กฎหมายคุมประพฤติ

บทที่ 1  เรื่องทั่วไป

บทที่ 2  เรื่องทั่วไปเกี่ยวกับกฎหมายคุมประพฤติ

บทที่ 3  คณะกรรมการคุมประพฤติ

บทที่ 4&n..

 
     
  รหัสสินค้า : 9789742037048
ดร. สุพิศ ปราณีตพลกรัง ราคา :  220.00  ส่วนลด : 10%
เหลือ 198.00 บาท
 
 
    ว่าความและการถามพยาน

1. การเตรียมคดี

2. การเตรียมคดีแพ่ง (กรณีเป็นโจทก์ฟ้องคดี)

3. หนังสือบอกกล่าวทวงถาม

4. การร่างคำฟ้องคดีแพ่ง

5. การร..

 
     
  รหัสสินค้า : 9786164040328
ดร.ถวัลย์ รุยาพร ราคา :  190.00  ส่วนลด : 10%
เหลือ 171.00 บาท
 
 
 
ยูสเซอร์เนม
รหัสผ่าน
ลงทะเบียน   ลืมรหัสผ่าน

2,686,041 คน

 

 

 
 
Winyuchon Publication House Co., Ltd.
 
สำนักพิมพ์วิญญูชน 39/200-201 ซ.วิภาวดีรังสิต 84 ถนนวิภาวดีรังสิต แขวงสนามบิน เขตดอนเมือง กรุงเทพฯ 10210
โทรศัพท์ 0-2996-9471-3 โทรสาร 0-2996-9474