16 ธันวาคม 2561
     
  คำอธิบายกฎหมายลักษณะมรดก
หลักพื้นฐานของสิทธิเสรีภาพ และศักดิ์ศรีความเป็นมนุษย์
กฎหมายวิธีพิจารณาความแพ่ง
คำอธิบายประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ : หนี้
คำอธิบายนิติกรรม-สัญญา
ประมวลกฎหมายอาญา ฉบับอ้างอิง
กฎหมายระหว่างประเทศ
ถาม-ตอบหนี้
เตรียมสอบเข้านิติศาสตร์
หลักกฎหมายอาญา ภาคความผิด
 

 
 

  WebLink : WebLink :  


  ปากท้องของประชาชน   
  การปกครองส่วนท้องถิ่น(ร่างรัฐธรรมนูญ2559)   
  ร้านหนังสือวิญญูชน   
  ประวัติและผลงาน ศ.จิตติ ติงศภัทิย์   
  ประวัติและผลงาน ศ.สัญญา ธรรมศักดิ์   
ดูทั้งหมด


    พ.ร.บ.แก้ไขเพิ่มเติมประมวลกฎหมายอาญา (ฉบับที่ 25) 7 เมษายน 2559
 

อ่านรายละเอียดได้ที http://www.ratchakitcha.soc.go.th/DATA/PDF/2559/A/031/1.PDF

  พระราชบัญญัติแก้ไขเพิ่มเติมประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญา (ฉบับที่ 30) พ.ศ. 2558   
     
  ประกาศคณะกรรมการสอบคัดเลือกเพื่อบรรจุเป็นข้าราชการตุลาการ ในตำแหน่งผู้ช่วยผู้พิพากษา ประจำปี พ.ศ.๒๕๕๙   
  ข้อมูลการพิจารณาร่างพระราชบัญญัติของ สนช.   
ดูทั้งหมด

  งานวิชาการรำลึกศาสตราจารย์จิตติ ติงศภัทิย์ ครั้งที่ 20 | 28/03/2015  
  มอบเงินสมทบทุนกองทุนศาสตราจารย์จิตติ ติงศภัทิย์ และกองทุนนิติธรรมพัฒน์ | 25/03/2015  
  แนะนำร้านหนังสือ TU LAW Bookstore | 07/05/2014  
ดูทั้งหมด


 
    คำอธิบายกฎหมายว่าด้วยทรัพย์สิน

ในการจัดพิมพ์หนังสือคำอธิบายกฎหมายว่าด้วยทรัพย์สินครั้งนี้ผู้เขียนได้เพิ่มเติมข้อความ และเพิ่มเติมคำพิพากษาฎีกา ป..

 
     
  รหัสสินค้า : 9786162695414
ศาสตราจารย์ศรีราชา วงศารยางกูร (เจริญพานิช) ราคา :  340.00  ส่วนลด : 10%
เหลือ 306.00 บาท
 
 
    ถาม-ตอบกฎหมายมหาชนและประวัติศาสตร์กฎหมายไทย

การจัดพิมพ์ครัง้นี้ ผู้เขียนได้ปรับปรุงโดยเพิ่มเติมคำถามและคำตอบในส่วนกฎหมายมหาชน เรื่องนิติวิธี เพิ่มเติมคำถามคำตอ..

 
     
  รหัสสินค้า : 9786162695322
รองศาสตราจารย์ดิเรก ควรสมาคม ราคา :  170.00  ส่วนลด : 10%
เหลือ 153.00 บาท
 
 
 
 
    ประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ + ประมวลกฎหมายอาญา ฉบับทันสมัย

ประมวลกฎหมาย แพ่งและพาณิชย์ แก้ไขเพิ่มเติม พ.ศ.2560 (พ.ร.บ. แก้ไขเพิ่มเติมตามคำสั่งหัวหน้าคณะรักษาความสงบแห่งชาติที่ 21/2560)

ประมวลกฎหมาย ..

 
     
  รหัสสินค้า : 9786162696961
ฝ่ายวิชาการ สำนักพิมพ์วิญญูชน ราคา :  300.00  ส่วนลด : 10%
เหลือ 270.00 บาท
 
 
    หลักกฎหมายเอกเทศสัญญา ลักษณะยืม-ฝากทรัพย์

ส่วนที่ 1 : ยืม
ตอนที่ 1 ยืมตามประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์
ตอนที่ 2 ยืมใช้คงรูป
ตอนที่ 3 ยืมใช้สิ้นเปลือง
      &..

 
     
  รหัสสินค้า : 9786168139288
รองศาสตราจารย์ ดร.นนทวัชร์ นวตระกูลพิสุทธิ์ ราคา :  325.00  ส่วนลด : 10%
เหลือ 292.50 บาท
 
 
 
 
    นิติเวชศาสตร์และกฎหมายการแพทย์

นิติเวชศาสตร์ นิติเวชศาสตร์ นิติวิทยาศาสตร์ กฎหมายทางการแพทย์, การศึกษาการพัฒนาระบบชันสูตรพลิกศพในประเทศไทย, บาดแผลและข้อกฎหมาย, D..

 
     
  รหัสสินค้า : 9786162696268
ศาสตราจารย์แสวง บุญเฉลิมวิภาส ราคา :  340.00  ส่วนลด : 10%
เหลือ 306.00 บาท
 
 
    คำอธิบายกฎหมายลักษณะอาญา ร.ศ.127

ข้อความทั่วไปเกี่ยวกับกฎหมายลักษณะอาญาทั่วไป, วิชาเกี่ยวกับกฎหมายอาญา, ต้นเหตุแห่งการกระทำผิด, เหตุที่ทำให้กฎหมายอาญาชอบด้วยเหตุผล, สำนักกฎหมายอาญา..

 
     
  รหัสสินค้า : 9786162696695
ศาสตราจารย์ ดร.หยุด แสงอุทัย (2451-2522) ราคา :  500.00  ส่วนลด : 10%
เหลือ 450.00 บาท
 
 
 
 
    คำอธิบายรับขนของทางทะเล

-ความเบื้องต้น

-อนุสัญญาระหว่างประเทศที่เกี่ยวกับการรับขนของทะเล

 
     
  รหัสสินค้า : 9786162695728
ศาสตราจารย์ ดร.ไผทชิต เอกจริยกร ราคา :  550.00  ส่วนลด : 10%
เหลือ 495.00 บาท
 
 
    การดำเนินคดีในศาลเยาวชนและครอบครัว

การจัดพิมพ์ครั้งนี้ เป็นการแก้ไขปรับปรุงเนื้อหาให้สอดคล้องกับพระราชบัญญัติศาลเยาวชนและครอบครัวและวิธีพิจารณาคดีเยาว..

 
     
  รหัสสินค้า : 9786162695704
วรวิทย์ ฤทธิทิศ ราคา :  230.00  ส่วนลด : 10%
เหลือ 207.00 บาท
 
 
 
 
    ของฝากนักวิจัย

หนังสือ "ของฝากนักวิจัย" เป็นหนังสือที่รวบรวมบทความของผู้เขียนที่ได้เขียนไว้ให้กับหนังสือพิมพ์ "อินไซด์ มจธ." ซึ่..

 
     
  รหัสสินค้า : 9786162695407
ดร.ผ่องศรี เวสารัช ราคา :  160.00  ส่วนลด : 15%
เหลือ 136.00 บาท
 
 
    สรุปหลักกฎหมาย ค้ำประกัน จำนอง จำนำ

"สรุปหลักกฎหมายค้ำประกัน จำนอง และจำนำ" เพื่อให้เข้าใจเนื้อหาในภาพรวมได้ง่ายและกระชับยิ่งขึ้น พร้อมทั้งยกตัวอย่างคำพิพากษาศาลฎีกาที่เกี่ยวข้องและน่..

 
     
  รหัสสินค้า : 9786162697098
ผู้ช่วยศาสตราจารย์.ดร.เดือนเด่น นาคสีหราช ราคา :  240.00  ส่วนลด : 10%
เหลือ 216.00 บาท
 
 
 


 
    ข้อสอบความรู้ชั้นเนติบัณฑิต ภาคสอง พร้อมธงคำตอบ
..
 
     
  รหัสสินค้า : G000006
สำนักอบรมศึกษากฎหมายแห่งเนติบัณฑิตยสภา ราคา : 25.00 บาท
 
 
    แพ่ง พิสดาร เล่ม 3 ปรับปรุงใหม่ปี 2561

 

     
  รหัสสินค้า : 9786164689107
วิเชียร ดิเรกอุดมศักดิ์ ราคา :  340.00  ส่วนลด : 10%
เหลือ 306.00 บาท
 
 
 
 
    คำอธิบายประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญา ภาค 1-2 มาตรา 1-156 เล่ม 1

การปรับปรุงเนื้อหาหนังสือคำอธิบายประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญา เล่ม 1  เพื่อจจัดพิมพ์ครั้งที่ 14 นี้ ผู้เรียบเรียงได้เพิ่มเติมคำพิพากษาฎีกาจ..

 
     
  รหัสสินค้า : 9786164040373
ธานิศ เกศวพิทักษ์ ราคา :  540.00  ส่วนลด : 10%
เหลือ 486.00 บาท
 
 
    อำนาจหน้าที่ของพนักงานอัยการ

-องค์กรอัยการสากล

-องค์กรอัยการไทย

-อำนาจหน้าที่ของพนักงานอัยการในพระราชบัญญัติองค์กรอัยการ และพนักงานอัยการ พ.ศ.2553

-อำนา..

 
     
  รหัสสินค้า : 9789742036843
นพดล พลกูล ราคา :  230.00  ส่วนลด : 10%
เหลือ 207.00 บาท
 
 
 
 
    ประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความแพ่ง ฉบับกายวิภาค

ประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความแพ่งเป็นกฎหมายสำคัญที่ใช้เป็นหลักในการเรียน การสอบและการทำงานของนักกฎหมาย แต่เนื่องจากเป็นกฎหมายที่กำหนดถึงขั้นตอนการดำเ..

 
     
  รหัสสินค้า : 9786164409194
ธิติพล ศรีประทักษ์ ราคา :  220.00  ส่วนลด : 10%
เหลือ 198.00 บาท
 
 
    คำอธิบายกฎหมายระหว่างประเทศแผนกคดีบุคคล

หลักกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับการขัดกันแห่งกฎหมาย

- หลักว่าด้วย "การให้ลักษณะกฎหมายแก่ข้อเท็จจริง"

..
 
     
  รหัสสินค้า : 9789742036751
สุพจน์ กู้มานะชัย ราคา :  90.00  ส่วนลด : 10%
เหลือ 81.00 บาท
 
 
 
 
    ข้อสอบความรู้ชั้นเนติบัณฑิต
..
 
     
  รหัสสินค้า : G000023
ราคา : 25.00 บาท
 
 
    จอหงวน วิชากฎหมายอาญา ภาคความผิด (มาตรา288-366)

 ความผิดต่อชีวิตและร่างกาย เสรีภาพ ความผิดฐานหมิ่นประมาท ความผิดฐานลักทรัพย์ กรรโฉกและรีดเอาทรัพย์ ฐานชิงทรั..

 
     
  รหัสสินค้า : 9786164299467
คณิตศร์ คงทอง ราคา : 180.00 บาท
 
 
 
 
    กฎหมายคุ้มครองผู้บริโภค

กฎหมายเกี่ยวกับการคุ้มครองผู้บริโภคในเชิงสารบัญญัติ  กฎหมายคุ้มครองผู้บริโภคเฉพาะเรื่อง องคาพยพของกฎหมายเกี่ยว..

 
     
  รหัสสินค้า : 9789744669674
รองศาสตราจารย์ ดร.นนทวัชร์ นวตระกูลพิสุทธิ์ ราคา :  380.00  ส่วนลด : 10%
เหลือ 342.00 บาท
 
 
    คำอธิบายประมวลกฎหมายวิธีพิจารณความแพ่ง ภาค4 ว่าด้วยวิธีการชั่วคราวก่อนพิพากษา

การตีพิมพ์ครั้งนี้เป็นการตีพิมพ์ครั้งที่ 2 เนื่องจากข้าพเจ้าได้ลาออกจากราชการและรับบำนาญอยู่ เห็นว่ากฎหมายวิธีพิจ..

 
     
  รหัสสินค้า : 9786164742925
รองศาสตราจารย์ปิติกุล จีระมงคลพาณิชย์ ราคา :  160.00  ส่วนลด : 10%
เหลือ 144.00 บาท
 
 
 
ยูสเซอร์เนม
รหัสผ่าน
ลงทะเบียน   ลืมรหัสผ่าน

2,896,536 คน

 

 

 
 
Winyuchon Publication House Co., Ltd.
 
สำนักพิมพ์วิญญูชน 39/200-201 ซ.วิภาวดีรังสิต 84 ถนนวิภาวดีรังสิต แขวงสนามบิน เขตดอนเมือง กรุงเทพฯ 10210
โทรศัพท์ 0-2996-9471-3 โทรสาร 0-2996-9474