25 พฤศจิกายน 2558
     
  คำอธิบายกฎหมายว่าด้วยความรับผิดทางละเมิดของเจ้าหน้าที่และความรับผิดชอบของรัฐโดยปราศจากความผิด
คำอธิบายกฎหมายลักษณะมรดก
หลักพื้นฐานกฎหมายมหาชนว่าด้วยรัฐ รัฐธรรมนูญ และกฎหมาย
คำอธิบายกฎหมายว่าด้วยวิธีปฏิบัติราชการทางปกครอง
คำอธิบายกฎหมายปกครอง
กฎหมายรัฐธรรมนูญ : แนวคิดและประสบการณ์ของต่างประเทศ
คำอธิบายกฎหมายแรงงาน
คำอธิบายกฎหมายเช่าทรัพย์-เช่าซื้อ
หลักพื้นฐานของสิทธิเสรีภาพ และศักดิ์ศรีความเป็นมนุษย์
รวมคำบรรยายหลักวิชาชีพนักกฎหมาย
 

 
 

  WebLink : WebLink :  


  ร้านหนังสือวิญญูชน   
  ประวัติและผลงาน ศ.จิตติ ติงศภัทิย์   
  ประวัติและผลงาน ศ.สัญญา ธรรมศักดิ์   
ดูทั้งหมด


    พระราชบัญญัติภาษีการรับมรดก พ.ศ. ๒๕๕๘
 

พระราชบัญญัติภาษีการรับมรดก พ.ศ. ๒๕๕๘

ราชกิจจานุเบกษา เล่ม ๑๓๒ ตอนที่ ๗๒ ก วันที่ ๕ สิงหาคม ๒๕๕๘

--โดยที่การถ่ายโอนทรัพย์สินโดยทางมรดก ในปัจจุบันได้รับยกเว้นไม่ต้องเสียภาษี ไม่ว่าทรัพย์สินจะมีจํานวนมากน้อยเพียงใด ก่อให้เกิดความไม่เป็นธรรม ในสังคม สมควรที่จะจัดเก็บภาษีตามสมควรจากการรับมรดกที่มีมูลค่าจํานวนมากเพื่อนําไปพัฒนาประเทศ และยกระดับการดํารงชีวิตของประชาชนที่ยากไร้ให้ดีขึ้น ทั้งนี้ โดยมิให้กระทบถึงผู้ที่ได้รับมรดกพอสมควร แก่การดํารงชีพ จึงจําเป็นต้องตราพระราชบัญญัตินี้ 

ดูรายละเอียด

  พระราชบัญญัติล้มละลาย (ฉบับที่ ๘) พ.ศ. ๒๕๕๘   
  ข้อมูลการพิจารณาร่างพระราชบัญญัติของ สนช.   
  รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย (ฉบับชั่วคราว) พุทธศักราช ๒๕๕๗ แก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ ๑) พุทธศักราช ๒๕๕๘   
ดูทั้งหมด

  งานวิชาการรำลึกศาสตราจารย์จิตติ ติงศภัทิย์ ครั้งที่ 20 | 28/03/2015  
  มอบเงินสมทบทุนกองทุนศาสตราจารย์จิตติ ติงศภัทิย์ และกองทุนนิติธรรมพัฒน์ | 25/03/2015  
  แนะนำร้านหนังสือ TU LAW Bookstore | 07/05/2014  
ดูทั้งหมด


 
    เสียงข้างมาก ทางสายกลาง และการระลึกถึงความตาย

เป็นบทความทางธรรมที่ ศ.แสวง บุญเฉลิมวิภาส ได้เคยนำเสนอในวารสารมารวบรวมพิมพ์เป็นเล่ม ซึ่งในหนังสือเล่มนี้มี 3 เรื่อง คือ หลักการระดับปรมัตถสัจจะ มิใ..

 
     
  รหัสสินค้า : 9786162692444
ศาสตราจารย์แสวง บุญเฉลิมวิภาส ราคา :  25.00  ส่วนลด : 15%
เหลือ 21.25 บาท
 
 
    รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย [ฉบับชั่วคราว] พุทธศักราช ๒๕๕๗

แก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ 1) พุทธศักราช 2558

..
 
     
  รหัสสินค้า : 9786162693861
กลุ่มวิญญูชน ราคา :  40.00  ส่วนลด : 15%
เหลือ 34.00 บาท
 
 
 
 
    หลักการทำสัญญาและตัวอย่างสัญญาต่าง ๆ เล่ม 1

หลักการทำสัญญาภาษาไทย, การทำนิติกรรมสัญญา, สิ่งที่ควรทราบเกี่ยวกับการทำสัญญา, หลักสำคัญในการทำสัญญา, สาระสำคัญของ..

 
     
  รหัสสินค้า : 9786162692611
สุรพล ไตรเวทย์ ราคา :  260.00  ส่วนลด : 15%
เหลือ 221.00 บาท
 
 
    กฎหมายประทุษร้ายส่วนแพ่ง รวมคำพิพากษาฎีกา ของพระเจ้าบรมวงศ์เธอ กรมหลวงราชบุรีดิเรกฤทธิ์
..
 
     
  รหัสสินค้า : 9789744668250
ดร.เขมภูมิ ภูมิถาวร ราคา :  400.00  ส่วนลด : 15%
เหลือ 340.00 บาท
 
 
 
 
    คำอธิบายเช่าทรัพย์ เช่าซื้อ

เนื้อหา : เช่าทรัพย์, มูลเหตุในการเช่าทรัพย์สิน, สัญญาเช่าทรัพย์เป็นเอกเทศสัญญาชนิดหนึ่ง, ความหมายและสาระสำคัญของสัญญาเช่าทรัพย์สิน(มาตรา 537), ควา..

 
     
  รหัสสินค้า : 9786162693250
ศาสตราจารย์ ดร.ไผทชิต เอกจริยกร ราคา :  390.00  ส่วนลด : 15%
เหลือ 331.50 บาท
 
 
    หลักกฎหมายซื้อขาย ขายฝาก และเปลี่ยน ให้ เช่าทรัพย์ เช่าซื้อ

ความเป็นมาและความหมายของสัญญาซื้อขาย ความสามารถของคู่สัญญาซื้อขาย ทรัพย์สินตามสัญญาซื้อขาย บุคคลผู้มีสิทธิทำสัญญาซื้อขาย หลักผู้รับโอนไม่มีสิทธิดีก..

 
     
  รหัสสินค้า : 9786162693083
อ.ตุลญา โรจน์ทังคำ ราคา :  240.00  ส่วนลด : 15%
เหลือ 204.00 บาท
 
 
 
 
    คำอธิบายกฎหมายรับขนของทางถนนระหว่างประเทศ

- บททั่วไป

- อนุสัญญาระหว่างประเทศและความตกลงระหว่างประเทศเกี่ยวกับการรับขนของทางถนนระหว่างประเทศ

- กฎหมายไทยเกี่ยวกับการรับขนของทา..

 
     
  รหัสสินค้า : 9789744667915
ศาสตราจารย์ ดร.ไผทชิต เอกจริยกร ราคา :  300.00  ส่วนลด : 15%
เหลือ 255.00 บาท
 
 
    หนทางแห่งบุญ

เป็นบทความทางธรมที่ ศ.แสวง บุญเฉลิมวิภาส ได้เคยนำเสนอในวารสารมารวมพิมพ์เป็นเล่ม ซึ่งในหนังสือเล่มนี้มี 2 เรื่องคือ ศีล สมาธิ ปัญญา หนทางแห่งบุญ, หล..

 
     
  รหัสสินค้า : 9786162692222
ศาสตราจารย์แสวง บุญเฉลิมวิภาส ราคา :  30.00  ส่วนลด : 15%
เหลือ 25.50 บาท
 
 
 
 
    หลักกฎหมายครอบครัว

การจัดพิมพ์ครั้งนี้ ได้แก้ไขเพิ่มเติมข้อความบางตอนให้ละเอียดชัดเจนยิ่งขึ้น และได้เพิ่มเติมหลักเกณฑ์และวิธีการฟ้องเรียกค่าอุปการะเลี้ยงดูและค่าเลี้ย..

 
     
  รหัสสินค้า : 9786162693007
ศาสตราจารย์พิเศษ ประสพสุข บุญเดช ราคา :  170.00  ส่วนลด : 15%
เหลือ 144.50 บาท
 
 
    General Principles of Criminal Law
..
 
     
  รหัสสินค้า : 9789744667557
อำนาจ เนตยสุภา, ชาญชัย อารีวิทยาเลิศ ราคา :  360.00  ส่วนลด : 15%
เหลือ 306.00 บาท
 
 
 


 
    คำอธิบายกฎหมายแรงงานภาครัฐวิสาหกิจ
..
 
     
  รหัสสินค้า : 9789744667458
ศาสตราจารย์ ดร.วิจิตรา (ฟุ้งลัดดา) วิเชียรชม ราคา :  350.00  ส่วนลด : 15%
เหลือ 297.50 บาท
 
 
    วิ.แพ่ง พิสดาร เล่ม 3 ปรับปรุงใหม่ ปี 2558

 

     
  รหัสสินค้า : 9786163747860
วิเชียร ดิเรกอุดมศักดิ์ ราคา : 300.00 บาท
 
 
 
 
    กฎหมายล้มละลาย

ส่วนที่ 1 กระบวนพิจารณาหลัก

1.การฟ้องขอให้ล้มละลายฯ 2.คำสั่งพิทักษ์ทรัพย์ 3.ผลของคำสั่งพิทักษ์ทรัพย์เด็ดขาด 4.การประชุมเจ้าหนี้ 5.การประนอม..

 
     
  รหัสสินค้า : 9786163749789
เอื้อน ขุนแก้ว ราคา : 300.00 บาท
 
 
    คำอธิบายกฎหมายล้มละลาย
..
 
     
  รหัสสินค้า : 9786167425894
ชีพ จุลมนต์ ราคา :  170.00  ส่วนลด : 10%
เหลือ 153.00 บาท
 
 
 
 
    สิทธิและเสรีภาพทางการศึกษา : พื้นฐานการศึกษาทางสังคม และกฎหมาย

สิทธิและเสรีภาพทางการศึกษา : พื้นบานการศึกษาทางสังคมและกฎหมาย เขียนโดย รศ.ดร.ชนิตา รักษ์พลเมือง คณบดีคณะครุศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ผู้ทรงความร..

 
     
  รหัสสินค้า : 9786165518307
ราคา :  300.00  ส่วนลด : 15%
เหลือ 255.00 บาท
 
 
    เมื่อได้ใกล้ชิดยุคลบาท

รวมข้อเขียนของพระอาจารย์ชาวจีน 12 คน ผู้เคยถวายพระอักษรภาษาจีนแด่ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ในรอบ 32 ปี แห่งการทรงศึกษาภาษาจีน ทั้ง..

 
     
  รหัสสินค้า : 9786167935010
ราคา : 450.00 บาท
 
 
 
 
    รู้รอบ สอบได้ แนวทางการเตรียมสอบเนติบัณฑิต

เป็นหนังสือที่ผู้เขียนบอกเล่าถึงวิธีการเรียนและเตรียมสอบเติฯ ของผู้เขียนเพื่อเป็นแนวทางสำหรับผู้ที่กำลังศึกษาและเตรียมสอบในสายงานยุติธรรม ผู้อ่านจะ..

 
     
  รหัสสินค้า : 9786163619679
ฐิติมา แซ่เตีย, วีรชน อังคุระษี ราคา : 190.00 บาท
 
 
    กฎหมายแพ่งและพาณิชย์ ค้ำประกัน จำนอง
..
 
     
  รหัสสินค้า : 9789742036201
สุพิศ ปราณีตพลกรัง ราคา : 100.00 บาท
 
 
 
 
    คำอธิบายประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ว่าด้วยนิติกรรม สัญญา
..
 
     
  รหัสสินค้า : 9786167425788
อัครวิทย์ สุมาวงศ์ ราคา :  210.00  ส่วนลด : 10%
เหลือ 189.00 บาท
 
 
    วิ.แพ่ง พิสดาร เล่ม 2 ปรับปรุงใหม่ ปี 2558

 

     
  รหัสสินค้า : 9876163747853
วิเชียร ดิเรกอุดมศักดิ์ ราคา : 300.00 บาท
 
 
 
ยูสเซอร์เนม
รหัสผ่าน
ลงทะเบียน   ลืมรหัสผ่าน

1,274,495 คน

 

 

 
 
Winyuchon Publication House Co., Ltd.
 
สำนักพิมพ์วิญญูชน 39/200-201 ซ.วิภาวดีรังสิต 84 ถนนวิภาวดีรังสิต แขวงสนามบิน เขตดอนเมือง กรุงเทพฯ 10210
โทรศัพท์ 0-2996-9471-3 โทรสาร 0-2996-9474