17 มกราคม 2562
     
  คำอธิบายกฎหมายลักษณะมรดก
หลักพื้นฐานของสิทธิเสรีภาพ และศักดิ์ศรีความเป็นมนุษย์
กฎหมายวิธีพิจารณาความแพ่ง
คำอธิบายประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ : หนี้
คำอธิบายนิติกรรม-สัญญา
ประมวลกฎหมายอาญา ฉบับอ้างอิง
กฎหมายระหว่างประเทศ
ถาม-ตอบหนี้
เตรียมสอบเข้านิติศาสตร์
หลักกฎหมายอาญา ภาคความผิด
 

 
 

  WebLink : WebLink :  


  ปากท้องของประชาชน   
  การปกครองส่วนท้องถิ่น(ร่างรัฐธรรมนูญ2559)   
  ร้านหนังสือวิญญูชน   
  ประวัติและผลงาน ศ.จิตติ ติงศภัทิย์   
  ประวัติและผลงาน ศ.สัญญา ธรรมศักดิ์   
ดูทั้งหมด


   
 

สำนักงานอัยการสูงสุดเปิดสมัครสอบเข้ารับราชการ 16 อัตรา คลิกที่นี่ 

  พระราชบัญญัติแก้ไขเพิ่มเติมประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญา (ฉบับที่ 30) พ.ศ. 2558   
  ข้อมูลการพิจารณาร่างพระราชบัญญัติของ สนช.   
  ลิ้ง download ชุดกฎหมายทางทะเล   
  พ.ร.บ.แก้ไขเพิ่มเติมประมวลกฎหมายอาญา (ฉบับที่ 25) 7 เมษายน 2559   
ดูทั้งหมด

  งานวิชาการรำลึกศาสตราจารย์จิตติ ติงศภัทิย์ ครั้งที่ 20 | 28/03/2015  
  มอบเงินสมทบทุนกองทุนศาสตราจารย์จิตติ ติงศภัทิย์ และกองทุนนิติธรรมพัฒน์ | 25/03/2015  
  แนะนำร้านหนังสือ TU LAW Bookstore | 07/05/2014  
ดูทั้งหมด


 
    คำอธิบายกฎหมายลักษณะหนี้ (ผลแห่งหนี้)

หนังสือแบ่งเนื้อหาออกเป็น 11 บท มีเนื้อหาดังนี้ 1.ความสัมพันธ์ของกฎหมายลักษณะหนี้กับกฎหมายลักษณะอื่น 2.ความเป็นมาทางประวัติศาสตร์ของกฎหมายลักษณะหนี..

 
     
  รหัสสินค้า : 9786162697265
ศาสตราจารย์ ดร.ศนันท์กรณ์ โสตถิพันธุ์ ราคา :  460.00  ส่วนลด : 10%
เหลือ 414.00 บาท
 
 
    คำอธิบายกฎหมายลักษณะประกันภัย

หลักทั่วไป  หลักทั่วไปของกฎหมายประกันภัย ประกันภัยวินาศภัย  ประกันชีวิต

..
 
     
  รหัสสินค้า : 9786162696626
รองศาสตราจารย์สรพลจ์ สุขทรรศนีย์ ราคา :  160.00  ส่วนลด : 10%
เหลือ 144.00 บาท
 
 
 
 
    คำอธิบายกฎหมายลักษณะอาญา ร.ศ.127

ข้อความทั่วไปเกี่ยวกับกฎหมายลักษณะอาญาทั่วไป, วิชาเกี่ยวกับกฎหมายอาญา, ต้นเหตุแห่งการกระทำผิด, เหตุที่ทำให้กฎหมายอาญาชอบด้วยเหตุผล, สำนักกฎหมายอาญา..

 
     
  รหัสสินค้า : 9786162696695
ศาสตราจารย์ ดร.หยุด แสงอุทัย (2451-2522) ราคา :  500.00  ส่วนลด : 10%
เหลือ 450.00 บาท
 
 
    คำศัพท์ภาษาอังกฤษสำหรับนักกฎหมาย

ในการจัดพิมพ์ครั้งที่ 4 นี้ ผู้เขียนได้เพิ่มเติมคำอ่านเพื่อช่วยจดจำคำศัพท์ภาษาอังกฤษทางกฎหมายได้ดียิ่งขึ้น และได้เพ..

 
     
  รหัสสินค้า : 9786162697166
ผู้ช่วยศาสตราจารย์.ดร.ดวงเด่น นาคสีหราช , พงศ์กานต์ คงศรี ราคา :  300.00  ส่วนลด : 10%
เหลือ 270.00 บาท
 
 
 
 
    กฎหมายรัฐธรรมนูญ การก่อตั้งรัฐธรรมนูฐ และการแก้ไขรัฐธรรมนูญ

ตำราเล่มนี้มีเนื้อหาครอบคลุมสองส่วนสำคัญ  ในส่วนแรก คือ อำนาจสถาปนารัฐธรรมนูญ โดยอธิบายทั้งในทางประวัติศาสตร์ความเป็นมาของทฤษฎี ลักษณะของอำนาจ..

 
     
  รหัสสินค้า : 9786168139035
สมาคมหมอความยุติธรรม ราคา :  280.00  ส่วนลด : 10%
เหลือ 252.00 บาท
 
 
    คำอธิบายกฎหมายตั๋วเงิน

วัตถุประสงค์ของการเขียนหนังสือเล่มนี้คือ เพื่อใช้ประกอบการเรียนการสอนในระดับปริญญาตรี และระดับเนติบัณฑิต ในรายวิช..

 
     
  รหัสสินค้า : 9786162697159
ศาสตราจารย์ ดร.สหธน รัตนไพจิตร ราคา :  330.00  ส่วนลด : 10%
เหลือ 297.00 บาท
 
 
 
 
    กฎหมายแรงงานสำหรับนักบริหาร

ความหมายของกฎหมายแรงงาน, กฎหมายว่าด้วยสัญญาจ้างแรงงาน, กฎหมายคุ้มครองแรงงาน, เวลาทำงาน, วันหยุด, วันลา, ค่าตอบแทนในการทำงาน, กฏหมายเงินทดแทน, กฎหมา..

 
     
  รหัสสินค้า : 9786162696664
ศาสตราจารย์ เกษมสันต์ วิลาวรรณ ราคา :  150.00  ส่วนลด : 10%
เหลือ 135.00 บาท
 
 
    คำอธิบายกฎหมายปกครอง

หลักการที่เป็นรากฐานของกฎหมายปกครอง,หลักการแบ่งแยกการใช้อำนาจอธิปไตย, หลักนิติรัฐ, ประโยชน์สาธารณะ, การจัดองค์กรของรัฐ, การจัดองค์กรของรัฐในต่างประ..

 
     
  รหัสสินค้า : 9786162697210
ศาสตราจารย์พิเศษ ดร.ชาญชัย แสวงศักดิ์ ราคา :  320.00  ส่วนลด : 10%
เหลือ 288.00 บาท
 
 
 
 
    สิทธิมนุษยชน

ความหมายของ สิทธิมนุษยชน, วิวัฒนาการของสิทธิมนุษยชน, สิทธิมนุษยชนในกฎบัตรสหประชาชาติ, การคุ้มครองสิทธิมนุษยชนในกฎหมายระหว่างประเทศ, สิทธิมนุษยชนในป..

 
     
  รหัสสินค้า : 9786162696787
รองศาสตราจารย์ ดร. อุดมศักดิ์ สินธิพงษ์ ราคา :  220.00  ส่วนลด : 10%
เหลือ 198.00 บาท
 
 
    กฎหมายเรื่อง Bitcoin Blockchain ICO and etc.

- Bitcoint

- Cryptocurrency

- Bitcoint's Logo

- BlockChain

-Smat Contract

- ICO

ฯลฯ

..
 
     
  รหัสสินค้า : 9786162697425
ทพพล น้อยปัญญา ราคา :  180.00  ส่วนลด : 15%
เหลือ 153.00 บาท
 
 
 


 
    กฎหมายวิ.อาญาพิสดาร เล่ม 1 (ฉบับปรับปรุงใหม่ ปี 2561)

ประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญา

หลักกฎหมายและแนวคำพิพากษาฎีกา ตาม ป.วิ.อ. ภาค 1 และ 2

..
 
     
  รหัสสินค้า : 9786164550766
วิเชียร ดิเรกอุดมศักดิ์ ราคา :  340.00  ส่วนลด : 10%
เหลือ 306.00 บาท
 
 
    พร้อมสอบ การค้าระหว่างประเทศ

บทที่ 1  ความเบื้องต้น

บทที่ 2  INCOTER 2010

บทที่ 3  พ.ร.บ. การรับขนของทางทะเล

..
 
     
  รหัสสินค้า : 9786164747142
ก้องวิทย์ วัชราภรณ์ ราคา :  160.00  ส่วนลด : 10%
เหลือ 144.00 บาท
 
 
 
 
    คำอธิบายรวามกฎหมายเกี่ยวกับป่าไม้และสัตว์ป่า

พ.ร.บ.ป่าสงวนแห่งชาติ พ.ศ.2507
พ.ร.บ.อุทยานแห่งชาติ พ.ศ.2504
พ.ร.บ.สงวนและคุ้มครองสัตว์ป่า พ.ศ.2535
พ.ร.บ.สวนป่า พงศง2535
พ.ร.บ..

 
     
  รหัสสินค้า : 9789742036591
ยืนหยัด ใจสมุทร ราคา : 450.00 บาท
 
 
    ว่าความและการถามพยาน

1. การเตรียมคดี

2. การเตรียมคดีแพ่ง (กรณีเป็นโจทก์ฟ้องคดี)

3. หนังสือบอกกล่าวทวงถาม

4. การร่างคำฟ้องคดีแพ่ง

5. การร..

 
     
  รหัสสินค้า : 9786164040328
ดร.ถวัลย์ รุยาพร ราคา :  190.00  ส่วนลด : 10%
เหลือ 171.00 บาท
 
 
 
 
    กฎหมายวิธีพิจารณาความอาญาพร้อมสอบ ป.วิ.อ. ภาค 1-2 เล่ม 1

เกริ่นนำ

มาตราสำคัญที่น่าสนใจ

ความเบื้องต้น

      - บทที่ 1 ผู้เสียหาย และผู้มีอำนาจจัดการแทนผู้เสียหาย

..
 
     
  รหัสสินค้า : 9786164558755
ก้องวิทย์ วัชราภรณ์ ราคา :  190.00  ส่วนลด : 10%
เหลือ 171.00 บาท
 
 
    คำอธิบายกฎหมายเกี่ยวกับการเงินในการประกอบธุรกิจระหว่างประเทศ

ในหนังสือเล่มนี้ความประสงค์ของผู้เขียนคือต้องการที่จะเปิดทัศนะของมิตินิติศาสตร์ในโลกกว้างของการเงินที่ไม่มีขอบเขตจำ..

 
     
  รหัสสินค้า : 9789744668837
ดร.เดชอุดม ไกรฤทธิ์ ราคา :  700.00  ส่วนลด : 10%
เหลือ 630.00 บาท
 
 
 
 
    ถาม-ตอบกฎหมายครอบครัว

ในการพิมพ์ครั้งนี้ ผู้เขียนได้แก้ไขเพิ่มเติมตัวอย่างคำถาม-คำตอบกฎหมายครอบครัว พร้อมจัดคำถาม-คำตอบให้เป็นหมวดหมู่อย่างชัดเจน เพื่อให้นักศึกษาได้ศึกษ..

 
     
  รหัสสินค้า : 9789742037055
รองศาสตราจารย์ ดร.รัศฎา เอกบุตร ราคา :  80.00  ส่วนลด : 10%
เหลือ 72.00 บาท
 
 
    กฎหมายวิธีพิพิจารณาความอาญา แก้ไขใหม่ (ฉบับที่ 32) พ.ศ.2559 จำเลยแสดงตนขณะยื่นอุทธรณ์

ประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญาได้มีการแก้ไขใหม่ตามกฎหมายแก้ไขเพิ่มเติม ฉบับที่ 32 พ.ศ.2559  โดยเป็นการแก้ไขเกี่ยวกับกรณที่จำเลยผู้ยื่นอุทธรณ์..

 
     
  รหัสสินค้า : 9789742036799
ดร. สุพิศ ปราณีตพลกรัง ราคา :  180.00  ส่วนลด : 10%
เหลือ 162.00 บาท
 
 
 
 
    ข้อสอบทดสอบความรู้ เพื่อบรรจุเป็นข้าราชการตุลาการในตำแหน่งผู้ช่วยพิพากษา
..
 
     
  รหัสสินค้า : G000038
ราคา : 100.00 บาท
 
 
    ประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความแพ่ง ภาค 4 วิธีการชั่วคราวก่อนพิพากษา

เพื่อให้มีเนื้อหาครบถ้วยสมบูรณ์ตามบทบัญญัติในภาค 4 แห่งประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความแพ่ง จึงได้เรียบเรียง "ลักษณะ 1 วิธีการชั่วคราวก่อนพิพากษา" นี้ขึ..

 
     
  รหัสสินค้า : 9789749468777
สมชัย ทีฆาอุตมากร ราคา :  120.00  ส่วนลด : 10%
เหลือ 108.00 บาท
 
 
 
ยูสเซอร์เนม
รหัสผ่าน
ลงทะเบียน   ลืมรหัสผ่าน

2,940,021 คน

 

 

 
 
Winyuchon Publication House Co., Ltd.
 
สำนักพิมพ์วิญญูชน 39/200-201 ซ.วิภาวดีรังสิต 84 ถนนวิภาวดีรังสิต แขวงสนามบิน เขตดอนเมือง กรุงเทพฯ 10210
โทรศัพท์ 0-2996-9471-3 โทรสาร 0-2996-9474