25 ตุลาคม 2557
     
  หลักพื้นฐานกฎหมายมหาชนว่าด้วยรัฐ รัฐธรรมนูญ และกฎหมาย
การเลิกจ้างและการลาออก
รวมคำบรรยายหลักวิชาชีพนักกฎหมาย
คำอธิบายประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ : หนี้
ความรู้กฎหมายทั่วไป คำอธิบายวิชากฎหมายแพ่ง : หลักทั่วไป
คำอธิบายกฎหมายลักษณะละเมิด จัดการงานนอกสั่ง ลาภมิควรได้
คำอธิบายนิติกรรม-สัญญา
ประมวลกฎหมายอาญา ฉบับหัวเรื่องเรียงมาตรา
ประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญา ฉบับอ้างอิง
ประมวลกฎหมายอาญา ฉบับอ้างอิง
 

 
 

  WebLink : WebLink :    ภาพบรรยากาศพิธีมอบห้องสือให้แก่ห้องสมุดสาขานิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร | 09/07/2014  
  ภาพบรรยากาศพิธีมอบห้องสือให้แก่ห้องสมุดคณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น วิทยาเขตหนองคาย | 09/07/2014  
  ภาพบรรยากาศพิธีมอบห้องสือให้แก่ห้องสมุดสาขานิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี | 09/07/2014  
  ภาพบรรยากาศพิธีมอบห้องสือให้แก่ห้องสมุดคณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏอุบลราชธานี | 08/07/2014  
  ภาพบรรยากาศพิธีมอบห้องสือให้แก่ห้องสมุดคณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยนครพนม | 08/07/2014  
ดูทั้งหมด


 
    กฎหมายประทุษร้ายส่วนแพ่ง รวมคำพิพากษาฎีกา ของพระเจ้าบรมวงศ์เธอ กรมหลวงราชบุรีดิเรกฤทธิ์
..
 
     
  รหัสสินค้า : 9789744668250
ดร.เขมภูมิ ภูมิถาวร ราคา :  400.00  ส่วนลด : 15%
เหลือ 340.00 บาท
 
 
    คำอธิบายเรียงมาตรา กฎหมายลักษณะห้างหุ้นส่วนและบริษัท

เนื้อหาในหนังสือเล่มนี้ครอบคลุมกฎหมายลักษณะห้างหุ้นส่วนบริษัทตาม ป.พ.พ. ที่แก้ไขเพิ่มเติมฉบับล่าสุด, พ.ร.บ. บริษัทมหาชนจำกัด พ.ศ. 2535, ระเบียบสำนั..

 
     
  รหัสสินค้า : 9789744666932
รศ. ดร.ทิพย์ชนก รัตโนสถ ราคา :  420.00  ส่วนลด : 15%
เหลือ 357.00 บาท
 
 
 
 
    หลักการทำสัญญาและตัวอย่างสัญญาต่าง ๆ เล่ม 1

หลักการทำสัญญาภาษาไทย, การทำนิติกรรมสัญญา, สิ่งที่ควรทราบเกี่ยวกับการทำสัญญา, หลักสำคัญในการทำสัญญา, สาระสำคัญของ..

 
     
  รหัสสินค้า : 9786162692611
สุรพล ไตรเวทย์ ราคา :  260.00  ส่วนลด : 15%
เหลือ 221.00 บาท
 
 
    รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย [ฉบับชั่วคราว] พุทธศักราช ๒๕๕๗
..
 
     
  รหัสสินค้า : 9786162692963
กลุ่มวิญญูชน ราคา :  25.00  ส่วนลด : 15%
เหลือ 21.25 บาท
 
 
 
 
    หลักกฎหมายตั๋วเงิน

สัญญาตั๋วเงิน, คู่สัญญาในตั๋วเงิน, การออกตั๋วเงิน, การโอนตั๋วเงิน, การรับรอง, อาวัล, การใช้เงิน, การสอดเข้าแก้หน้า, สิทธิไล่เบี้ย, ตั๋วแลกเงินเป็นส..

 
     
  รหัสสินค้า : 9786162693021
รองศาสตราจารย์สหธน รัตนไพจิตร ราคา :  390.00  ส่วนลด : 15%
เหลือ 331.50 บาท
 
 
    คู่มือสอบกฎหมายปกครอง

คู่มือสอบกฎหมายปกครองเล่มนี้ เหมาะสำหรับอ่านเพื่อเตรียมตัวสอบเนติบัณฑิต อัยการผู้ช่วย ตุลาการศาลปกครอง พนักงานคดีปกครอง และนิติกรของรัฐ เนื้อหาประก..

 
     
  รหัสสินค้า : 9786162692895
อนุวัฒน์ บุญนันท์, สุริยา ปานแป้น ราคา :  330.00  ส่วนลด : 15%
เหลือ 280.50 บาท
 
 
 
 
    หลักกฎหมายซื้อขาย ขายฝาก และเปลี่ยน ให้ เช่าทรัพย์ เช่าซื้อ

ความเป็นมาและความหมายของสัญญาซื้อขาย ความสามารถของคู่สัญญาซื้อขาย ทรัพย์สินตามสัญญาซื้อขาย บุคคลผู้มีสิทธิทำสัญญาซื้อขาย หลักผู้รับโอนไม่มีสิทธิดีก..

 
     
  รหัสสินค้า : 9786162693083
อ.ตุลญา โรจน์ทังคำ ราคา :  240.00  ส่วนลด : 15%
เหลือ 204.00 บาท
 
 
    กฎหมายรัฐธรรมนูญ

ภาค 1 ประวัติความเป็นมา ส่วนที่ 1 ประวัติศาสตร์การปกครองยุคโบราณ : บทที่ 1 การปกครองสมัยกรีกโบราณ, บทที่ 2 การปกครองสมัยโรมัน, ส่วนที่ 2 ประวัติศาส..

 
     
  รหัสสินค้า : 9789744667328
ศาสตราจารย์ ดร.บุญศรี มีวงศ์อุโฆษ ราคา :  300.00  ส่วนลด : 15%
เหลือ 255.00 บาท
 
 
 
 
    ประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ ฉบับใช้เรียน

อธิบายระบบประมวลกฎหมาย, การศึกษากฎหมาย, ที่มาประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ บรรพ 1-6, พร้อมสรุปประเด็นที่เป็นสาระสำคัญไว้ข้างตัวบทแต่ละมาตรา มีพื้นที่ว..

 
     
  รหัสสินค้า : 9786162692598
รองศาสตราจารย์สมยศ เชื้อไทย ราคา :  420.00  ส่วนลด : 15%
เหลือ 357.00 บาท
 
 
    ถาม-ตอบกฎหมายครอบครัว

ในการพิมพ์ครั้งนี้ ผู้เขียนได้แก้ไขเพิ่มเติมตัวอย่างคำถาม-คำตอบกฎหมายครอบครัว พร้อมจัดคำถาม-คำตอบให้เป็นหมวดหมู่อย่างชัดเจน เพื่อให้นักศึกษาได้ศึกษ..

 
     
  รหัสสินค้า : 9786162692871
รองศาสตราจารย์ ดร.รัศฎา เอกบุตร ราคา :  75.00  ส่วนลด : 15%
เหลือ 63.75 บาท
 
 
 


 
    ประมวลรัษฎากร

หนังสือเล่มนี้จัดพิมพ์ขึ้นเพื่อให้นิสิต นักศึกษา ผู้ประกอบวิชาชีพและผู้ที่สนใจกฎหมายภาษีอากร ได้ศึกษาค้นคว้าตวบทประมวลรัษฎากรที่ทันสมัย รวมถึงกฎหมา..

 
     
  รหัสสินค้า : 9786163612878
ชัยสิทธิ์ ตราชูธรรม ราคา : 270.00 บาท
 
 
    กฎหมายประทุษร้ายส่วนแพ่ง รวมคำพิพากษาฎีกา ของพระเจ้าบรมวงศ์เธอ กรมหลวงราชบุรีดิเรกฤทธิ์
..
 
     
  รหัสสินค้า : sp138
ดร.เขมภูมิ ภูมิถาวร ราคา : 500.00 บาท
 
 
 
 
    65 ปี เกียรติขจร

ในโอกาสที่ ศาสตราจารย์พิเศษ ดร.เกียรติขจร วัจนะสวัสดิ์ มีอายุครบ 65 ปี คณะนิติศาสตร์ได้จัดทำหนังสทอที่ระลึกขึ้นเพื่อเผยแพร่ผลงานวิชาการของบรรดาลูกศ..

 
     
  รหัสสินค้า : SP143
รองศาสตราจารย์ ดร.เกียรติขจร วัจนะสวัสดิ์ ราคา : 170.00 บาท
 
 
    วิ.อาญา พิสดาร เล่ม 1 ปรับปรุงใหม่ ปี 2557

 

     
  รหัสสินค้า : 9786163484611
วิเชียร ดิเรกอุดมศักดิ์ ราคา : 300.00 บาท
 
 
 
 
    วิ.แพ่ง พิสดาร เล่ม 3 ปรับปรุงใหม่ ปี 2557

 

     
  รหัสสินค้า : 9786163484659
วิเชียร ดิเรกอุดมศักดิ์ ราคา : 300.00 บาท
 
 
    คำอธิบายประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ว่าด้วยนิติกรรม สัญญา
..
 
     
  รหัสสินค้า : 9786167425788
อัครวิทย์ สุมาวงศ์ ราคา :  210.00  ส่วนลด : 10%
เหลือ 189.00 บาท
 
 
 
 
    กระบวนทัศน์พัฒนศึกษา

กระบวนทัศน์พัฒนศึกษา เป็นหนังสือที่ผู้เขียนซึ่งปัจจุบันเป็นคณบดี คณะครุศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย และมีประสบการณ์สอนในหลักสูตรสาขาวิชาพัฒนศึกษามา..

 
     
  รหัสสินค้า : 9786162693151
ราคา :  210.00  ส่วนลด : 15%
เหลือ 178.50 บาท
 
 
    การแบ่งแยกระหว่างรัฐกับศาสนจักร : มโนทัศน์ทางนิติปรัชญาและกฎหมายมหาชน

หนังสือเล่มนี้แก้ไขปรับปรุงจากบทความของผู้เขียนช่ือ "การแบ่งแยกระหว่างศาสนจักรกับรัฐ : มโนทัศน์ทางนิติปรัชญาและกฎหมายมหาชน" ซึ่งได้รับคัดเลือกให้นำ..

 
     
  รหัสสินค้า : 9786163742414
อานนท์ มาเม้า ราคา :  90.00  ส่วนลด : 10%
เหลือ 81.00 บาท
 
 
 
 
    คำอธิบายวิชากฎหมายปกครอง (ภาคทั่วไป)

ความหมายของฝ่ายปกครอง, กิจกรรมของฝ่ายปกครอง, หลักความชอบด้วยกฎหมาย, นิติกรรมทางปกครอง, สัญญาทางปกครอง, ความรับผิดทางละเมิดของเจ้าหน้าที่, ดุลพินิจข..

 
     
  รหัสสินค้า : 9786167425696
ศาสตราจารย์พิเศษ ดร.จิรนิติ หะวานนท์ ราคา :  110.00  ส่วนลด : 10%
เหลือ 99.00 บาท
 
 
    คำแนะนำนักศึกษากฎหมาย

เมื่อนักศึกษาเริ่มศึกษาวิชากฎหมายใหม่ๆ ส่วนมากมักมีความรู้สึกว่ามืดแปดด้าน จับต้นชนปลายไม่ถูก ทั้งนี้ ไม่ว่าจะเป็นนักศึกษาที่เพิ่งสำเร็จการศึกษาชั้..

 
     
  รหัสสินค้า : 9786163141002
ศาสตราจารย์พิเศษธานินทร์ กรัยวิเชียร , อภิชน จันทรเสน ราคา :  200.00  ส่วนลด : 10%
เหลือ 180.00 บาท
 
 
 
ยูสเซอร์เนม
รหัสผ่าน
ลงทะเบียน   ลืมรหัสผ่าน

720,499 คน

 

 

 
 
Winyuchon Publication House Co., Ltd.
 
สำนักพิมพ์วิญญูชน 39/200-201 ซ.วิภาวดีรังสิต 84 ถนนวิภาวดีรังสิต แขวงสนามบิน เขตดอนเมือง กรุงเทพฯ 10210
โทรศัพท์ 0-2996-9471-3 โทรสาร 0-2996-9474