19 เมษายน 2558
     
  หลักพื้นฐานกฎหมายมหาชนว่าด้วยรัฐ รัฐธรรมนูญ และกฎหมาย
คำอธิบายกฎหมายว่าด้วยวิธีปฏิบัติราชการทางปกครอง
คำอธิบายกฎหมายปกครอง
กฎหมายรัฐธรรมนูญ : แนวคิดและประสบการณ์ของต่างประเทศ
คำอธิบายกฎหมายแรงงาน
รวมคำบรรยายหลักวิชาชีพนักกฎหมาย
คำอธิบายประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ : หนี้
ตัวแทน-นายหน้า
คำอธิบายกฎหมายลักษณะละเมิด จัดการงานนอกสั่ง ลาภมิควรได้
คำอธิบายนิติกรรม-สัญญา
 

 
   WebLink : WebLink :  


  ร้านหนังสือวิญญูชน   
  ประวัติและผลงาน ศ.จิตติ ติงศภัทิย์   
  ประวัติและผลงาน ศ.สัญญา ธรรมศักดิ์   
ดูทั้งหมด


    พระบรมราชโองการ ประกาศเลิกใช้กฎอัยการศึก
 

เมื่อวันที่ 1 เมษายน 2558 มีพระบรมราชโองการประกาศเลิกใช้กฎอัยการศึก ประกาศในราชกิจจานุเบกษา เล่ม 132 ตอนที่ 25 ก วันที่ 1 เมษายน 2558 อ่านรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ http://www.ratchakitcha.soc.go.th/DATA/PDF/2558/A/025/1.PDF

  คำสั่งหัวหน้า คสช. ฉบับที่ 3/2558   
  ข่าวสารการประชุม สนช.   
ดูทั้งหมด

  งานวิชาการรำลึกศาสตราจารย์จิตติ ติงศภัทิย์ ครั้งที่ 20 | 28/03/2015  
  มอบเงินสมทบทุนกองทุนศาสตราจารย์จิตติ ติงศภัทิย์ และกองทุนนิติธรรมพัฒน์ | 25/03/2015  
  แนะนำร้านหนังสือ TU LAW Bookstore | 07/05/2014  
ดูทั้งหมด


 
    การเพิกถอนคำสั่งทางปกครอง โดยเจ้าหน้าที่หรือผู้บังคับบัญชาของเจ้าหน้าที่ผู้ออกคำสั่งทางปกครอง

บทที่ 1  บทนำ

บทที่ 2  ข้อความคิดว่าด้วย "คำสั่งศาลปกครอง" และ "ตัวการในการพิจารณาทางปกครอง"

บทที่ 3  หลักเกณฑ์เกี่ย..

 
     
  รหัสสินค้า : 9789744667281
ศาสตราจารย์ ดร.วรพจน์ วิศรุตพิชญ์ ราคา :  120.00  ส่วนลด : 15%
เหลือ 102.00 บาท
 
 
    หลักกฎหมายว่าด้วยองค์กรอัยการและพนักงานอัยการ

“หลักกฎหมายว่าด้วยองค์กรอัยการและพนักงานอัยการ” เหมาะสำหรับผู้เตรียมสอบอัยการผู้ช่วย นิติกร สำนักงานอัยการสูงสุด ซึ่งมุ่งให้ความรู้และค..

 
     
  รหัสสินค้า : 9786162692833
อนุวัฒน์ บุญนันท์, สุริยา ปานแป้น ราคา :  160.00  ส่วนลด : 15%
เหลือ 136.00 บาท
 
 
 
 
    คู่มือสอบกฎหมายปกครอง

คู่มือสอบกฎหมายปกครองเล่มนี้ เหมาะสำหรับอ่านเพื่อเตรียมตัวสอบเนติบัณฑิต อัยการผู้ช่วย ตุลาการศาลปกครอง พนักงานคดีปกครอง และนิติกรของรัฐ เนื้อหาประก..

 
     
  รหัสสินค้า : 9786162692895
อนุวัฒน์ บุญนันท์, สุริยา ปานแป้น ราคา :  330.00  ส่วนลด : 15%
เหลือ 280.50 บาท
 
 
    สิทธิเด็กและการคุ้มครองทางกฎหมายกับกลุ่มมาเจสติค

- เรื่องเล่าเกี่ยวกับ "กลุ่มมาเจสติค"

- กฎหมายการสอบปากคำและสืบพยานเด็กด้วยกระบวนการพิเศษ

- กฎหมายเกี่ยวกับการสอบปากคำหรือคำให้การเ..

 
     
  รหัสสินค้า : 9786162693236
กลุ่มมาเจสติค ราคา :  320.00  ส่วนลด : 15%
เหลือ 272.00 บาท
 
 
 
 
    ประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญา ฉบับทันสมัย

แก้ไขเพิ่มเติมถึงฉบับที่ 29 พ.ศ. 2551 ประกอบด้วยหลักทั่วไป, อำนาจพน..

 
     
  รหัสสินค้า : 9786162692185
กลุ่มวิญญูชน ราคา :  140.00  ส่วนลด : 15%
เหลือ 119.00 บาท
 
 
    คำอธิบายกฎหมายรับขนของทางถนนระหว่างประเทศ

- บททั่วไป

- อนุสัญญาระหว่างประเทศและความตกลงระหว่างประเทศเกี่ยวกับการรับขนของทางถนนระหว่างประเทศ

- กฎหมายไทยเกี่ยวกับการรับขนของทา..

 
     
  รหัสสินค้า : 9789744667915
ศาสตราจารย์ ดร.ไผทชิต เอกจริยกร ราคา :  300.00  ส่วนลด : 15%
เหลือ 255.00 บาท
 
 
 
 
    คำอธิบายหลักวิชาชีพนักกฎหมาย

ส่วนที่ 1 ภาคทั่วไป อาชีพ-วิชาชีพ-สัมมาชีพ บทที่ 1 อาชีพ, บทที่ 2 วิชาชีพ, บทที่ 3 สัมมาชีพ

ส่วนที่ 2 ภาควิชาชีพกฎหมาย บทที่ 4 วิชาชีพกฎหมา..

 
     
  รหัสสินค้า : 9786162693298
รองศาสตราจารย์ดิเรก ควรสมาคม ราคา :  220.00  ส่วนลด : 15%
เหลือ 187.00 บาท
 
 
    ภาษาละตินสำหรับนิติศาสตร์และสังคมศึกษา

หนังสือเล่มนี้เป็นหนังสือที่เรียบเรียงจากคำบรรยายที่ศาสตราจารย์ กิตติคุณ ดร.ประชุม โฉมฉาย ได้บรรยายในโครงการอบรมภาษาละตินสำหรับการศึกษานิติศาสตร์ให..

 
     
  รหัสสินค้า : 9789744666581
ศาสตราจารย์กิตติคุณ ดร.ประชุม โฉมฉาย ราคา :  550.00  ส่วนลด : 15%
เหลือ 467.50 บาท
 
 
 
 
    คำอธิบายกฎหมายว่าด้วยองค์กรอัยการและพนักงานอัยการ

ความเป็นมาขององค์กรอัยการและพระราชบัญญัติว่าด้วยองค์กรอัยการและพนักงานอัยการ พ.ศ. 2553, ความสัมพันธ์ระหว่างรัฐธรรมนูญแ่ห่งราชอาณาจักรไทยกับองค์กรอั..

 
     
  รหัสสินค้า : 9786162692734
อำนาจ เนตยสุภา, รวินท์ ชัยภิวัตรภักดี, ธีรัช ลิมปยารยะ ราคา :  240.00  ส่วนลด : 15%
เหลือ 204.00 บาท
 
 
    ประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ ฉบับใช้เรียน

อธิบายระบบประมวลกฎหมาย, การศึกษากฎหมาย, ที่มาประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ บรรพ 1-6, พร้อมสรุปประเด็นที่เป็นสาระสำคัญไว้ข้างตัวบทแต่ละมาตรา มีพื้นที่ว..

 
     
  รหัสสินค้า : 9786162692598
รองศาสตราจารย์สมยศ เชื้อไทย ราคา :  420.00  ส่วนลด : 15%
เหลือ 357.00 บาท
 
 
 


 
    คู่มือการศึกษา สัมมนากฎหมายวิธีพิจารณาความแพ่ง

รวบรวมและเรียบเรียงจากคำบรรยายและบทความต่าง ซึ่งเป็นหัวข้อที่มีความสำคัญและใช้ในทางปฏบัติ โดยการพิมพ์ครั้งที่ 3 มีการแก้ไขปรับปรุง เพิ่มเติมเนื้อหา..

 
     
  รหัสสินค้า : 9786167657165
ประเสริฐ เสียงสุทธิวงศ์ ราคา : 285.00 บาท
 
 
    เมื่อได้ใกล้ชิดยุคลบาท

รวมข้อเขียนของพระอาจารย์ชาวจีน 12 คน ผู้เคยถวายพระอักษรภาษาจีนแด่ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ในรอบ 32 ปี แห่งการทรงศึกษาภาษาจีน ทั้ง..

 
     
  รหัสสินค้า : 9786167935010
ราคา : 450.00 บาท
 
 
 
 
    รู้ทันกฎหมายอาญาฉบับความผิดเกี่ยวกับเพศ

ในหนังสือเล่มนี้ประกอบด้วย 5 หัวข้อใหญ่ๆ ที่เกี่ยวข้องกับความผิดเกี่ยวกับเพศ ประกอบด้วย

1. การข่มขืน (ม.276-277 ตรี)
2. การกระทำอนาจาร..

 
     
  รหัสสินค้า : 9786163743404
ปรีย์ชนก จิรภิวงศ์ ราคา : 180.00 บาท
 
 
    60 ปี

หนังสือ "60 ปี ความมุ่งมั่นของคน ตัวตนของอาจารย์ วรพจน์" เป็นหนังสืออาจาริยบูชาเนื่องในโอกาสครบรอบ 60 ปี ของศาสตราจารย์ ดร.วรพจน์ วิศรุตพิชญ์ ส่วนแ..

 
     
  รหัสสินค้า : sp145
คณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ราคา : 250.00 บาท
 
 
 
 
    คำอธิบายประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ว่าด้วยนิติกรรม สัญญา
..
 
     
  รหัสสินค้า : 9786167425788
อัครวิทย์ สุมาวงศ์ ราคา :  210.00  ส่วนลด : 10%
เหลือ 189.00 บาท
 
 
    คำอธิบายประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ เรียงมาตราว่าด้วย ตัวแทน-นายหน้า

บรรพ 3 ลักษณะ 15 ตัวแทน หมวด 1 บทเบ็ดเสร็จทั่วไป หมวด 2 หน้าที่และความรับผิดของตัวแทนต่อตัวการ หมวด 3 หน้าที่และความรับผิดของต่อตัวแทน หมวด 4 ความร..

 
     
  รหัสสินค้า : 9789744667687
จักรพงษ์ เล็กสกุลไชย ราคา :  150.00  ส่วนลด : 10%
เหลือ 135.00 บาท
 
 
 
 
    คำอธิบายวิชา สัมมนากฎหมายวิธีพิจารณาความอาญา
..
 
     
  รหัสสินค้า : 9786167425856
อาจารย์อรรถพล ใหญ่สว่าง ราคา :  260.00  ส่วนลด : 10%
เหลือ 234.00 บาท
 
 
    การแบ่งแยกระหว่างรัฐกับศาสนจักร : มโนทัศน์ทางนิติปรัชญาและกฎหมายมหาชน

หนังสือเล่มนี้แก้ไขปรับปรุงจากบทความของผู้เขียนช่ือ "การแบ่งแยกระหว่างศาสนจักรกับรัฐ : มโนทัศน์ทางนิติปรัชญาและกฎหมายมหาชน" ซึ่งได้รับคัดเลือกให้นำ..

 
     
  รหัสสินค้า : 9786163742414
อานนท์ มาเม้า ราคา :  90.00  ส่วนลด : 10%
เหลือ 81.00 บาท
 
 
 
 
    คำอธิบายกฎหมายแรงงานภาครัฐวิสาหกิจ
..
 
     
  รหัสสินค้า : 9789744667458
รองศาสตราจารย์ ดร.วิจิตรา วิเีชียรชม ราคา :  350.00  ส่วนลด : 15%
เหลือ 297.50 บาท
 
 
    วิ.อาญา พิสดาร เล่ม 2 ปรับปรุงใหม่ ปี 2558

 

     
  รหัสสินค้า : 9786163748072
วิเชียร ดิเรกอุดมศักดิ์ ราคา : 300.00 บาท
 
 
 
ยูสเซอร์เนม
รหัสผ่าน
ลงทะเบียน   ลืมรหัสผ่าน

1,016,025 คน

 

 

 
 
Winyuchon Publication House Co., Ltd.
 
สำนักพิมพ์วิญญูชน 39/200-201 ซ.วิภาวดีรังสิต 84 ถนนวิภาวดีรังสิต แขวงสนามบิน เขตดอนเมือง กรุงเทพฯ 10210
โทรศัพท์ 0-2996-9471-3 โทรสาร 0-2996-9474