20 พฤศจิกายน 2561
     
  คำอธิบายกฎหมายลักษณะมรดก
หลักพื้นฐานของสิทธิเสรีภาพ และศักดิ์ศรีความเป็นมนุษย์
กฎหมายวิธีพิจารณาความแพ่ง
คำอธิบายประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ : หนี้
คำอธิบายนิติกรรม-สัญญา
ประมวลกฎหมายอาญา ฉบับอ้างอิง
กฎหมายระหว่างประเทศ
ถาม-ตอบหนี้
เตรียมสอบเข้านิติศาสตร์
หลักกฎหมายอาญา ภาคความผิด
 

 
 

  WebLink : WebLink :  


  ปากท้องของประชาชน   
  การปกครองส่วนท้องถิ่น(ร่างรัฐธรรมนูญ2559)   
  ร้านหนังสือวิญญูชน   
  ประวัติและผลงาน ศ.จิตติ ติงศภัทิย์   
  ประวัติและผลงาน ศ.สัญญา ธรรมศักดิ์   
ดูทั้งหมด


   
 

สำนักงานอัยการสูงสุดเปิดสมัครสอบเข้ารับราชการ 16 อัตรา คลิกที่นี่ 

  ประกาศคณะกรรมการสอบคัดเลือกเพื่อบรรจุเป็นข้าราชการตุลาการ ในตำแหน่งผู้ช่วยผู้พิพากษา ประจำปี พ.ศ.๒๕๕๙   
  พระราชบัญญัติแก้ไขเพิ่มเติมประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญา (ฉบับที่ 30) พ.ศ. 2558   
  ลิ้ง download ชุดกฎหมายทางทะเล   
  พ.ร.บ.แก้ไขเพิ่มเติมประมวลกฎหมายอาญา (ฉบับที่ 25) 7 เมษายน 2559   
ดูทั้งหมด

  งานวิชาการรำลึกศาสตราจารย์จิตติ ติงศภัทิย์ ครั้งที่ 20 | 28/03/2015  
  มอบเงินสมทบทุนกองทุนศาสตราจารย์จิตติ ติงศภัทิย์ และกองทุนนิติธรรมพัฒน์ | 25/03/2015  
  แนะนำร้านหนังสือ TU LAW Bookstore | 07/05/2014  
ดูทั้งหมด


 
    ประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ ฉบับใช้เรียน

อธิบายระบบประมวลกฎหมาย, การศึกษากฎหมาย, ที่มาประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ บรรพ 1-6, พร้อมสรุปประเด็นที่เป็นสาระสำคัญไว้ข้างตัวบทแต่ละมาตรา มีพื้นที่ว..

 
     
  รหัสสินค้า : 9786162696930
รองศาสตราจารย์สมยศ เชื้อไทย ราคา :  420.00  ส่วนลด : 10%
เหลือ 378.00 บาท
 
 
    ถาม-ตอบ ตั๋วเงิน
บทเบ็ดเสร็จทั่วไป ตั๋วแลกเงิน ตั๋วสัญญาใช้เงิน เช็ค อายุความ ตั๋วเงินปลอม การคุ้มครองผู้ใช้เงินโดยชอบธรรม 
		        
		        
		        
 
     
  รหัสสินค้า : 9786162697029
ผู้ช่วยศาสตราจารย์อุดม งามเมืองสกุล ราคา :  140.00  ส่วนลด : 10%
เหลือ 126.00 บาท
 
 
 
 
    ประมวลกฎหมายอาญา ฉบับหัวเรื่องเรียงมาตรา

ประมวลกฎหมายอาญา ฉบับหัวเรื่องเรียงมาตรานี้ ผู้จัดทำมีวัตถุประสงค์เพื่อให้การใช้ประมวลกฎหมายอาญาเพื่อการอ้างอิงเฉพาะ บทบัญญัติทางกฎหมายในการใช้งาน ..

 
     
  รหัสสินค้า : 9786162697227
ศาสตราจารย์ ดร.สุรศักดิ์ ลิขสิทธิ์วัฒนกุล ราคา :  250.00  ส่วนลด : 10%
เหลือ 225.00 บาท
 
 
    คำอธิบายกฎหมายอาญาภาคความผิด เล่ม 1

ข้อความเบื้องต้น

ส่วนที่1 ความผิดเกี่ยวกับชีวิตและร่างกาย

บทที่1 บทนำ

บทที่2 ความผิดต่อชีวิต

บทที่3 ความผิดต่อร่างก..

 
     
  รหัสสินค้า : 9786162696466
รองศาสตราจารย์ ดร.คณพล จันทน์หอม ราคา :  330.00  ส่วนลด : 10%
เหลือ 297.00 บาท
 
 
 
 
    ประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญา ฉบับทันสมัย

หนังสือประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญาเป็นหนังสือที่ทางสำนักพิมพ์วิญญูชนปรับปรุงขึ้นเพื่อเป็นประโยชน์ต่อผู้ศึกษาและผู้ที่สนใจประมวลกฎหมายวิธีพ..

 
     
  รหัสสินค้า : 9786162695360
ฝ่ายวิชาการ สำนักพิมพ์วิญญูชน ราคา :  150.00  ส่วนลด : 10%
เหลือ 135.00 บาท
 
 
    คำอธิบายพระราชบัญญัติจัดตั้งศาลอาญาคดีทุจริตและประพฤติมิชอบ และวิธีพิจารณาคดีทุจริตและประพฤติมิชอบ พ.ศ.2559

ตอนที่ 1

      - บทบัญญัติทั่วไป

      - หมวดที่ 1  ศาลอาญาตดีทุจริตและประพฤติมิชอบ

&nbs..

 
     
  รหัสสินค้า : 9786162695223
ศาสตราจารย์พิเศษธานิศ เกศวพิทักษ์ ราคา :  320.00  ส่วนลด : 10%
เหลือ 288.00 บาท
 
 
 
 
    คำอธิบายกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ ว่าด้วย บุคคล

-การเริ่มต้นและสิ้นสุดสภาพบุคคล  

- การระบุตัวบุคคล

..
 
     
  รหัสสินค้า : 9786162696404
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.อังคณาวดี ปิ่นแก้ว ราคา :  300.00  ส่วนลด : 10%
เหลือ 270.00 บาท
 
 
    ถาม-ตอบ ห้างหุ้นส่วนบริษัท

หนังสือคำถาม-คำตอบ (กฎหมายลักษณะห้างหุ้นส่วน-บริษัท) เล่มนี้ จัดทำขึ้นเพื่อประกอบการเรียนการสอนในรายวิชากฎหมายลักษณ..

 
     
  รหัสสินค้า : 9786162696503
ผู้ช่วยศาสตราจารย์อุดม งามเมืองสกุล ราคา :  160.00  ส่วนลด : 10%
เหลือ 144.00 บาท
 
 
 
 
    กฎหมายระหว่างประเทศ เล่ม 2

ความคุ้มกันจากเขตอำนาจของรัฐ (Immunity from Jurisdiction), สนธิสัญญา(Treaties), การประติบัติต่อคนต่างด้าว (Treatment of Aliens), ความรับผิดของรัฐ (..

 
     
  รหัสสินค้า : 9786162696916
ศาสตราจารย์ ดร.จุมพต สายสุนทร ราคา :  470.00  ส่วนลด : 10%
เหลือ 423.00 บาท
 
 
    ประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ ว่าด้วย นิติกรรมและหนี้ เล่ม2

หลังจากที่ตำรา "ประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ ว่าด้วยนิติกรรมและหนี้ เล่ม1 (ภาค1-2)" ได้รับการตีพิมพ์เผยแพร่เมื่อเดือน..

 
     
  รหัสสินค้า : 9786162695766
ศาสตราจารย์ ม.ร.ว. เสนีย์ ปราโมช (2448-2540) ราคา :  760.00  ส่วนลด : 10%
เหลือ 684.00 บาท
 
 
 


 
    ภาษีอากรตามประมวลรัษฎากร 2561

 

     
  รหัสสินค้า : 9786164551855
กลุ่มนักวิชาการภาษีอากร ราคา :  250.00  ส่วนลด : 10%
เหลือ 225.00 บาท
 
 
    รวมบทความวิชาการในโอกาสอายุ 60 ปี

 

 

..
 
     
  รหัสสินค้า : 9789742036775
วิษณุ วรัญญู ราคา :  320.00  ส่วนลด : 10%
เหลือ 288.00 บาท
 
 
 
 
    วิธีพิจารณาความแพ่งพิสดาร เล่ม2

วิ.แพ่งพิสดาร ฉบับปรับปรุงใหม่ปี 2560 เล่ม 1-3 นี้ ผู้จัดทำได้ทำการปรับปรุงแก้ไขวิ.แพ่งพิสดาร ที่ได้จัดพิมพ์มาแล้วห..

 
     
  รหัสสินค้า : 9786164237490
วิเชียร ดิเรกอุดมศักดิ์ ราคา : 320.00 บาท
 
 
    กฎหมายวิธีพิจารณาความแพ่ง ว่าด้วยการบังคับคดีตามคำพิพากษาหรือคำสั่ง

บททั่วไป

ลักษณะ 2  การบังคับคดีตามคำพิพากษาหรือคำสั่ง

หมวด 1 หลักทั่วไป

หมวด 2 การบังคับในกรณีที่เป็นหนี้เงิน

..

 
     
  รหัสสินค้า : 9789742036935
ดร. สุพิศ ปราณีตพลกรัง ราคา :  520.00  ส่วนลด : 10%
เหลือ 468.00 บาท
 
 
 
 
    ถาม-ตอบ กฎหมายลักษณะละเมิด และความรับผิดชอบทางละเมิดของเจ้าหน้าที่

ละเมิด

     - ความรับผิดเพื่อละเมิด

     - ค่าสินไหมทดแทนเพื่อละเมิด

     - อา..

 
     
  รหัสสินค้า : 9789742036768
สุพจน์ กู้มานะชัย ราคา :  140.00  ส่วนลด : 10%
เหลือ 126.00 บาท
 
 
    ึความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับกฎหมายทั่วไป

- เหตุที่จะต้องศึกษากฎหมาย

- ขอบเขตการบังคับใช้กฎหมาย

- การตีความของกฎหมายและระบบกฎหมาย

- การแบ่งประเภทของกฎหมาย และการจัดท..

 
     
  รหัสสินค้า : 9789742036980
อิทธ คำตะลุง ราคา :  200.00  ส่วนลด : 10%
เหลือ 180.00 บาท
 
 
 
 
    คำอธิบายประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ ว่าด้วยละเมิด และความรับผิดทางละเมิดของเจ้าหน้าที่

ลักษณะ 1 ละเเมิด : ข้อความทั่วไป

ลักษณะ 2  ความรับผิดทางละเมิดของเจ้าหน้าที่ 

..
 
     
  รหัสสินค้า : 9786164687646
เพ็ง เพ็งนิติ ราคา :  300.00  ส่วนลด : 10%
เหลือ 270.00 บาท
 
 
    คำอธิบายพระราชบัญญัติว่าด้วยการกระทำความผิดเกี่ยวกับคอมพิวเตอร์

บทที่ 1  อาชญากรรมทางคอมพิวเตอร์กับมาตรการทางกฎหมาย และความร่วมมือระหว่างประเทศ

บทที่ 2  ความเป็นมาและสาระสำคัญของพระราชบัญญัติว่..

 
     
  รหัสสินค้า : 9789742037093
รองศาสตราจารย์ ดร.สราวุธ ปิติยาศักดิ์ ราคา :  380.00  ส่วนลด : 10%
เหลือ 342.00 บาท
 
 
 
 
    คำบรรยายเบื้องต้น กฎหมายองค์การระหว่างประเทศ

บทที่ 1  ประวัติองค์การระหว่างประเทศ

บทที่ 2  ข้อความคิดพื้นฐานเกี่ยวกับองค์การระหว่างประเทศ

บทที่ 3  การจัดองค์กรแล..

 
     
  รหัสสินค้า : 9786168139134
ศาสตราจารย์ ดร. ประสิทธิ์ ปิวาวัฒนพานิช ราคา :  220.00  ส่วนลด : 10%
เหลือ 198.00 บาท
 
 
    ถาม-ตอบกฎหมายครอบครัว

ในการพิมพ์ครั้งนี้ ผู้เขียนได้แก้ไขเพิ่มเติมตัวอย่างคำถาม-คำตอบกฎหมายครอบครัว พร้อมจัดคำถาม-คำตอบให้เป็นหมวดหมู่อย่างชัดเจน เพื่อให้นักศึกษาได้ศึกษ..

 
     
  รหัสสินค้า : 9789742037055
รองศาสตราจารย์ ดร.รัศฎา เอกบุตร ราคา :  80.00  ส่วนลด : 10%
เหลือ 72.00 บาท
 
 
 
ยูสเซอร์เนม
รหัสผ่าน
ลงทะเบียน   ลืมรหัสผ่าน

2,847,736 คน

 

 

 
 
Winyuchon Publication House Co., Ltd.
 
สำนักพิมพ์วิญญูชน 39/200-201 ซ.วิภาวดีรังสิต 84 ถนนวิภาวดีรังสิต แขวงสนามบิน เขตดอนเมือง กรุงเทพฯ 10210
โทรศัพท์ 0-2996-9471-3 โทรสาร 0-2996-9474