29 พฤษภาคม 2558
     
  หลักพื้นฐานกฎหมายมหาชนว่าด้วยรัฐ รัฐธรรมนูญ และกฎหมาย
คำอธิบายกฎหมายว่าด้วยวิธีปฏิบัติราชการทางปกครอง
คำอธิบายกฎหมายปกครอง
กฎหมายรัฐธรรมนูญ : แนวคิดและประสบการณ์ของต่างประเทศ
คำอธิบายกฎหมายแรงงาน
คำอธิบายกฎหมายเช่าทรัพย์-เช่าซื้อ
รวมคำบรรยายหลักวิชาชีพนักกฎหมาย
คำอธิบายประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ : หนี้
ตัวแทน-นายหน้า
คำอธิบายกฎหมายลักษณะละเมิด จัดการงานนอกสั่ง ลาภมิควรได้
 

 
   WebLink : WebLink :  


  ร้านหนังสือวิญญูชน   
  ประวัติและผลงาน ศ.จิตติ ติงศภัทิย์   
  ประวัติและผลงาน ศ.สัญญา ธรรมศักดิ์   
ดูทั้งหมด


    พ.ร.บ.คุ้มครองเด็กที่เกิดโดยอาศัยเทคโนโลยีช่วยการเจริญพันธุ์ทางการแพทย์ พ.ศ.2558
 

พ.ร.บ.คุ้มครองเด็กที่เกิดโดยอาศัยเทคโนโลยีช่วยการเจริญพันธุ์ทางการแพทย์ พ.ศ.2558
ราชกิจจานุเบกษา เล่ม 132 ฉบับที่ 38 ก  ลงวันที่ 1 พฤษภาคม 2558

- โดยที่ความก้าวหน้าทางวิทยาการและเทคโนโลยีทางการแพทย์ในการบําบัดรักษาภาวะการมีบุตรยากสามารถช่วยให้ผู้ที่มีภาวะการมีบุตรยากมีบุตรได้โดยการใช้เทคโนโลยีช่วยการเจริญพันธุ์ทางการแพทย์ อันมีผลทําให้บทบัญญัติของกฎหมายที่ใช้บังคับอยู่ในปัจจุบัน ในเรื่องความเป็นบิดามารดาที่ชอบด้วยกฎหมายของเด็กที่เกิดจากเทคโนโลยีช่วยการเจริญพันธุ์ทางการแพทย์ ไม่สอดคล้องกับความสัมพันธ์ในทางพันธุกรรม ดังนั้น เพื่อกําหนดสถานะความเป็นบิดามารดาที่ชอบด้วยกฎหมายของเด็กที่เกิดโดยอาศัยเทคโนโลยีช่วยการเจริญพันธุ์ทางการแพทย์ให้เหมาะสม ตลอดจนควบคุมการศึกษาวิจัยทางวิทยาศาสตร์การแพทย์เกี่ยวกับตัวอ่อนและเทคโนโลยีช่วยการเจริญพันธุ์ทางการแพทย์มิให้มีการนําไปใช้ในทางที่ไม่ถูกต้อง จึงจําเป็นต้องตราพระราชบัญญัตินี้

อ่านรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ http://www.ratchakitcha.soc.go.th/DATA/PDF/2558/A/038/1.PDF

  รับสมัครงาน   
  ข่าวสารการประชุม สนช.   
  พระบรมราชโองการ ประกาศเลิกใช้กฎอัยการศึก    
ดูทั้งหมด

  งานวิชาการรำลึกศาสตราจารย์จิตติ ติงศภัทิย์ ครั้งที่ 20 | 28/03/2015  
  มอบเงินสมทบทุนกองทุนศาสตราจารย์จิตติ ติงศภัทิย์ และกองทุนนิติธรรมพัฒน์ | 25/03/2015  
  แนะนำร้านหนังสือ TU LAW Bookstore | 07/05/2014  
ดูทั้งหมด


 
    ถาม-ตอบกฎหมายครอบครัว

ในการพิมพ์ครั้งนี้ ผู้เขียนได้แก้ไขเพิ่มเติมตัวอย่างคำถาม-คำตอบกฎหมายครอบครัว พร้อมจัดคำถาม-คำตอบให้เป็นหมวดหมู่อย่างชัดเจน เพื่อให้นักศึกษาได้ศึกษ..

 
     
  รหัสสินค้า : 9786162692871
รองศาสตราจารย์ ดร.รัศฎา เอกบุตร ราคา :  75.00  ส่วนลด : 15%
เหลือ 63.75 บาท
 
 
    คำอธิบายกฎหมายว่าด้วย บัตรเงินฝาก

บัตรเงินฝากเป็นเอกสารทางการเงินชนิดหนึ่งที่ธนาคารออกให้กับผู้ฝากเงิน ข้อดีคืออัตราดอกเบี้ยสูงกว่าเงินฝากประเภทเผื่อเรียก และไม่ต้องรอจนครบกำหนดการฝ..

 
     
  รหัสสินค้า : 9786162692703
รองศาสตราจารย์สหธน รัตนไพจิตร ราคา :  300.00  ส่วนลด : 15%
เหลือ 255.00 บาท
 
 
 
 
    รวมกฎหมายปกครอง

-พระราชบัญญัติจัดตั้งศาลปกครองและวิธีพิจารณาคดีปกครอง พ.ศ. 2542
-พระราชบัญญัติจัดตั้งศาลปกครองและวิธีพิจารณาคดีปกครอง (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2545

 
     
  รหัสสินค้า : 9786162692581
กลุ่มวิญญูชน ราคา :  140.00  ส่วนลด : 15%
เหลือ 119.00 บาท
 
 
    กฎหมายทรัพย์สิน : ความรู้พื้นฐานทางความคิด หลักทั่วไป และบทเบ็ดเสร็จทั่วไป
..
 
     
  รหัสสินค้า : 9789744667441
อานนท์ มาเม้า ราคา :  350.00  ส่วนลด : 15%
เหลือ 297.50 บาท
 
 
 
 
    แนวทางการเขียนตอบข้อสอบกฎหมาย

การปรับตัวเพื่อเรียนกฎหมายของนักศึกษากฎหมายปีแรกคงเปรียบได้กับเด็กที่ เริ่มหัดเดิน ซึ่งอาจจะเป็นเรื่องที่ยากลำบากในระยะแรกเริ่ม แต่สุดท้ายเกือบทุกค..

 
     
  รหัสสินค้า : 9786162693014
มุนินทร์ พงศาปาน ราคา :  100.00  ส่วนลด : 15%
เหลือ 85.00 บาท
 
 
    คำอธิบายกฎหมายว่าด้วยวิธีปฏิบัติราชการทางปกครอง

แนวความคิดพื้นฐานของกระบวนการพิจารณาทางปกครองและความเป็นมาของกฎหมายว่าด้วยปฏิบัติราชการทางปกครอง, ขอบเขตการบังคับ..

 
     
  รหัสสินค้า : 9786162693465
ศาสตราจารย์พิเศษ ดร.ชาญชัย แสวงศักดิ์ ราคา :  450.00  ส่วนลด : 15%
เหลือ 382.50 บาท
 
 
 
 
    หลักกฎหมายว่าด้วยวิธีพิจารณาความอาญาในศาลแขวง

“หลักกฎหมายว่าด้วยวิธีพิจารณาความอาญาในศาลแขวง” มุ่งให้ความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับวิธีพิจารณาความอาญา..

 
     
  รหัสสินค้า : 9786162692901
อนุวัฒน์ บุญนันท์, สุริยา ปานแป้น ราคา :  160.00  ส่วนลด : 15%
เหลือ 136.00 บาท
 
 
    หลักกฎหมายว่าด้วยองค์กรอัยการและพนักงานอัยการ

“หลักกฎหมายว่าด้วยองค์กรอัยการและพนักงานอัยการ” เหมาะสำหรับผู้เตรียมสอบอัยการผู้ช่วย นิติกร สำนักงานอัยการสูงสุด ซึ่งมุ่งให้ความรู้และค..

 
     
  รหัสสินค้า : 9786162692833
อนุวัฒน์ บุญนันท์, สุริยา ปานแป้น ราคา :  160.00  ส่วนลด : 15%
เหลือ 136.00 บาท
 
 
 
 
    ภาษาละตินสำหรับนิติศาสตร์และสังคมศึกษา

หนังสือเล่มนี้เป็นหนังสือที่เรียบเรียงจากคำบรรยายที่ศาสตราจารย์ กิตติคุณ ดร.ประชุม โฉมฉาย ได้บรรยายในโครงการอบรมภาษาละตินสำหรับการศึกษานิติศาสตร์ให..

 
     
  รหัสสินค้า : 9789744666581
ศาสตราจารย์กิตติคุณ ดร.ประชุม โฉมฉาย ราคา :  550.00  ส่วนลด : 15%
เหลือ 467.50 บาท
 
 
    ประมวลกฎหมายอาญา ฉบับไทย-อังกฤษ

-พระราชบัญญัติให้ใช้ประมวลกฎหมายอาญา พ.ศ. 2499

-ประมวลกฎหมายอาญา แก้ใขเพิ่มเติม พ.ศ. 2551

..
 
     
  รหัสสินค้า : 9786162692147
อำนาจ เนตยสุภา, ปิยาภรณ์ พิสิฐพิทย์, เบญจพร วัชระวุฒิชัย ราคา :  280.00  ส่วนลด : 15%
เหลือ 238.00 บาท
 
 
 


 
    คำอธิบายประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ เรียงมาตราว่าด้วย ตัวแทน-นายหน้า

บรรพ 3 ลักษณะ 15 ตัวแทน หมวด 1 บทเบ็ดเสร็จทั่วไป หมวด 2 หน้าที่และความรับผิดของตัวแทนต่อตัวการ หมวด 3 หน้าที่และความรับผิดของต่อตัวแทน หมวด 4 ความร..

 
     
  รหัสสินค้า : 9789744667687
จักรพงษ์ เล็กสกุลไชย ราคา :  150.00  ส่วนลด : 10%
เหลือ 135.00 บาท
 
 
    คำแนะนำนักศึกษากฎหมาย

เมื่อนักศึกษาเริ่มศึกษาวิชากฎหมายใหม่ๆ ส่วนมากมักมีความรู้สึกว่ามืดแปดด้าน จับต้นชนปลายไม่ถูก ทั้งนี้ ไม่ว่าจะเป็นนักศึกษาที่เพิ่งสำเร็จการศึกษาชั้..

 
     
  รหัสสินค้า : 9786163141002
ศาสตราจารย์พิเศษธานินทร์ กรัยวิเชียร , อภิชน จันทรเสน ราคา :  200.00  ส่วนลด : 10%
เหลือ 180.00 บาท
 
 
 
 
    เมื่อได้ใกล้ชิดยุคลบาท

รวมข้อเขียนของพระอาจารย์ชาวจีน 12 คน ผู้เคยถวายพระอักษรภาษาจีนแด่ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ในรอบ 32 ปี แห่งการทรงศึกษาภาษาจีน ทั้ง..

 
     
  รหัสสินค้า : 9786167935010
ราคา : 450.00 บาท
 
 
    สัมมนากฎหมายวิธีพิจารณาความแพ่ง 1
..
 
     
  รหัสสินค้า : 9789749468708
สมชัย ทีฆาอุตมากร ราคา : 230.00 บาท
 
 
 
 
    เทคนิคพิชิตข้อสอบ กฎหมายแรงงาน

1. สถิติข้อสอบทั้ง 3 สนาม (เนติฯ, อัยการผู้ช่วยสนามใหญ, ผู้ช่วยผู้พิพากษาสนามใหญ่)
2. เกริ่นนำก่อนเข้าสู่แต่ละมาตรา
3. องค์ประกอบในแต่ละม..

 
     
  รหัสสินค้า : 9786163612755
ปรีย์ชนก จิรภิวงศ์ ราคา : 210.00 บาท
 
 
    คำสอนว่าด้วยรัฐและหลักกฎหมายมหาชน

คำสอนว่าด้วยรัฐและหลักกฎหมายมหาชนกับวิชาการทางนิติศาสตร์, วิวัฒนาการของรัฐ, องค์ประกอบของรัฐ, การเกิดขึ้้นและการดับสูญของรัฐ, ลักษณะทางกฎหมายของรัฐ..

 
     
  รหัสสินค้า : 9789744667663
รองศาสตราจารย์ ดร. วรเจตน์ ภาคีรัตน์ ราคา :  220.00  ส่วนลด : 15%
เหลือ 187.00 บาท
 
 
 
 
    คำอธิบายกฎหมายล้มละลาย
..
 
     
  รหัสสินค้า : 9786167425894
ชีพ จุลมนต์ ราคา :  170.00  ส่วนลด : 10%
เหลือ 153.00 บาท
 
 
    สิทธิและเสรีภาพทางการศึกษา : พื้นฐานการศึกษาทางสังคม และกฎหมาย

สิทธิและเสรีภาพทางการศึกษา : พื้นบานการศึกษาทางสังคมและกฎหมาย เขียนโดย รศ.ดร.ชนิตา รักษ์พลเมือง คณบดีคณะครุศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ผู้ทรงความร..

 
     
  รหัสสินค้า : 9786165518307
ราคา :  300.00  ส่วนลด : 15%
เหลือ 255.00 บาท
 
 
 
 
    กฎหมายอาญาภาคความผิด เล่ม 4
..
 
     
  รหัสสินค้า : 9786163741868
รองศาสตราจารย์ ดร.เกียรติขจร วัจนะสวัสดิ์ ราคา : 260.00 บาท
 
 
    คำอธิบายกฎหมายแรงงานภาครัฐวิสาหกิจ
..
 
     
  รหัสสินค้า : 9789744667458
รองศาสตราจารย์ ดร.วิจิตรา วิเีชียรชม ราคา :  350.00  ส่วนลด : 15%
เหลือ 297.50 บาท
 
 
 
ยูสเซอร์เนม
รหัสผ่าน
ลงทะเบียน   ลืมรหัสผ่าน

1,074,938 คน

 

 

 
 
Winyuchon Publication House Co., Ltd.
 
สำนักพิมพ์วิญญูชน 39/200-201 ซ.วิภาวดีรังสิต 84 ถนนวิภาวดีรังสิต แขวงสนามบิน เขตดอนเมือง กรุงเทพฯ 10210
โทรศัพท์ 0-2996-9471-3 โทรสาร 0-2996-9474