03 กันยายน 2558
     
  คำอธิบายกฎหมายว่าด้วยความรับผิดทางละเมิดของเจ้าหน้าที่และความรับผิดชอบของรัฐโดยปราศจากความผิด
คำอธิบายกฎหมายลักษณะมรดก
หลักพื้นฐานกฎหมายมหาชนว่าด้วยรัฐ รัฐธรรมนูญ และกฎหมาย
คำอธิบายกฎหมายว่าด้วยวิธีปฏิบัติราชการทางปกครอง
คำอธิบายกฎหมายปกครอง
กฎหมายรัฐธรรมนูญ : แนวคิดและประสบการณ์ของต่างประเทศ
คำอธิบายกฎหมายแรงงาน
คำอธิบายกฎหมายเช่าทรัพย์-เช่าซื้อ
รวมคำบรรยายหลักวิชาชีพนักกฎหมาย
กฎหมายวิธีพิจารณาความแพ่ง
 

 
 

  WebLink : WebLink :  


  ร้านหนังสือวิญญูชน   
  ประวัติและผลงาน ศ.จิตติ ติงศภัทิย์   
  ประวัติและผลงาน ศ.สัญญา ธรรมศักดิ์   
ดูทั้งหมด


    พระราชบัญญัติภาษีการรับมรดก พ.ศ. ๒๕๕๘
 

พระราชบัญญัติภาษีการรับมรดก พ.ศ. ๒๕๕๘

ราชกิจจานุเบกษา เล่ม ๑๓๒ ตอนที่ ๗๒ ก วันที่ ๕ สิงหาคม ๒๕๕๘

--โดยที่การถ่ายโอนทรัพย์สินโดยทางมรดก ในปัจจุบันได้รับยกเว้นไม่ต้องเสียภาษี ไม่ว่าทรัพย์สินจะมีจํานวนมากน้อยเพียงใด ก่อให้เกิดความไม่เป็นธรรม ในสังคม สมควรที่จะจัดเก็บภาษีตามสมควรจากการรับมรดกที่มีมูลค่าจํานวนมากเพื่อนําไปพัฒนาประเทศ และยกระดับการดํารงชีวิตของประชาชนที่ยากไร้ให้ดีขึ้น ทั้งนี้ โดยมิให้กระทบถึงผู้ที่ได้รับมรดกพอสมควร แก่การดํารงชีพ จึงจําเป็นต้องตราพระราชบัญญัตินี้ 

ดูรายละเอียด

  พระราชบัญญัติล้มละลาย (ฉบับที่ ๘) พ.ศ. ๒๕๕๘   
  ข้อมูลการพิจารณาร่างพระราชบัญญัติของ สนช.   
  รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย (ฉบับชั่วคราว) พุทธศักราช ๒๕๕๗ แก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ ๑) พุทธศักราช ๒๕๕๘   
ดูทั้งหมด

  งานวิชาการรำลึกศาสตราจารย์จิตติ ติงศภัทิย์ ครั้งที่ 20 | 28/03/2015  
  มอบเงินสมทบทุนกองทุนศาสตราจารย์จิตติ ติงศภัทิย์ และกองทุนนิติธรรมพัฒน์ | 25/03/2015  
  แนะนำร้านหนังสือ TU LAW Bookstore | 07/05/2014  
ดูทั้งหมด


 
    คำพิพากษาของศาลในกลุ่มประเทศอาเซียน จะมีผลในอีกประเทศหนึ่งหรือไม่?

บทที่ 1 ข้อความคิดพื้นฐาน ว่าด้วยการรับรองและบังคับตามคำพิพากษาศาลต่างประเทศ
บทที่ 2 สถานะของเรื่องการรับรองและบังคับตามคำพิพากษาศาลต่างประเทศ..

 
     
  รหัสสินค้า : 9786162692048
อานนท์ ศรีบุญโรจน์ ราคา :  150.00  ส่วนลด : 15%
เหลือ 127.50 บาท
 
 
    วิสามัญฆาตกรรมคดียาเสพติด ในประเทศไทย : ชอบด้วยกฎหมายหรือจงใจฆ่าทิ้ง?

การปราบปรามยาเสพติดในยุคหนึ่ง ทำให้มีคนประมาณ ๒,๕oo คน ถูกฆ่าตายโดยไม่ผ่านกระบวนการยุติธรรมที่คนไทยเรียกกันอย่างแพร่หลายว่า "การฆ่าตัดตอน" ทั้งที่ห..

 
     
  รหัสสินค้า : 9786162692796
ศาสตราจารย์ ดร.คณิต ณ นคร ราคา :  160.00  ส่วนลด : 15%
เหลือ 136.00 บาท
 
 
 
 
    ถาม-ตอบกฎหมายครอบครัว

ในการพิมพ์ครั้งนี้ ผู้เขียนได้แก้ไขเพิ่มเติมตัวอย่างคำถาม-คำตอบกฎหมายครอบครัว พร้อมจัดคำถาม-คำตอบให้เป็นหมวดหมู่อย่างชัดเจน เพื่อให้นักศึกษาได้ศึกษ..

 
     
  รหัสสินค้า : 9786162692871
รองศาสตราจารย์ ดร.รัศฎา เอกบุตร ราคา :  75.00  ส่วนลด : 15%
เหลือ 63.75 บาท
 
 
    หลักกฎหมายมหาชนเบื้องต้น

ลักษณะของกฎหมายมหาชน การแบ่งแยกระหว่างกฎหมายมหาชนและกฎหมายเอกชน ประโยชน์มหาชน กฎหมายมหาชนในรัฐสมัยใหม่ การแบ่งแยกสาขาของกฎหมายมหาชน, สถาบันกฎหมายมห..

 
     
  รหัสสินค้า : 9786162693069
รองศาสตราจารย์สมยศ เชื้อไทย ราคา :  220.00  ส่วนลด : 15%
เหลือ 187.00 บาท
 
 
 
 
    คู่มือสอบกฎหมายปกครอง

คู่มือสอบกฎหมายปกครองเล่มนี้ เหมาะสำหรับอ่านเพื่อเตรียมตัวสอบเนติบัณฑิต อัยการผู้ช่วย ตุลาการศาลปกครอง พนักงานคดีปกครอง และนิติกรของรัฐ เนื้อหาประก..

 
     
  รหัสสินค้า : 9786162693632
อนุวัฒน์ บุญนันท์, สุริยา ปานแป้น ราคา :  330.00  ส่วนลด : 15%
เหลือ 280.50 บาท
 
 
    หลักกฎหมายซื้อขาย ขายฝาก และเปลี่ยน ให้ เช่าทรัพย์ เช่าซื้อ

ความเป็นมาและความหมายของสัญญาซื้อขาย ความสามารถของคู่สัญญาซื้อขาย ทรัพย์สินตามสัญญาซื้อขาย บุคคลผู้มีสิทธิทำสัญญาซื้อขาย หลักผู้รับโอนไม่มีสิทธิดีก..

 
     
  รหัสสินค้า : 9786162693083
อ.ตุลญา โรจน์ทังคำ ราคา :  240.00  ส่วนลด : 15%
เหลือ 204.00 บาท
 
 
 
 
    คำอธิบายหลักวิชาชีพนักกฎหมาย

ส่วนที่ 1 ภาคทั่วไป อาชีพ-วิชาชีพ-สัมมาชีพ บทที่ 1 อาชีพ, บทที่ 2 วิชาชีพ, บทที่ 3 สัมมาชีพ

ส่วนที่ 2 ภาควิชาชีพกฎหมาย บทที่ 4 วิชาชีพกฎหมา..

 
     
  รหัสสินค้า : 9786162693298
รองศาสตราจารย์ดิเรก ควรสมาคม ราคา :  220.00  ส่วนลด : 15%
เหลือ 187.00 บาท
 
 
    คำอธิบายเช่าทรัพย์ เช่าซื้อ

เนื้อหา : เช่าทรัพย์, มูลเหตุในการเช่าทรัพย์สิน, สัญญาเช่าทรัพย์เป็นเอกเทศสัญญาชนิดหนึ่ง, ความหมายและสาระสำคัญของสัญญาเช่าทรัพย์สิน(มาตรา 537), ควา..

 
     
  รหัสสินค้า : 9786162693250
ศาสตราจารย์ ดร.ไผทชิต เอกจริยกร ราคา :  390.00  ส่วนลด : 15%
เหลือ 331.50 บาท
 
 
 
 
    หลักกฎหมายห้างหุ้นส่วน บริษัทจำกัด และบริษัทมหาชนจำกัด

ห้างหุ้นส่วนสามัญ ห้างหุ้นส่วนสามัญจดทะเบียน ห้างหุ้นส่วนจำกัด ลักษณะเฉพาะของห้างหุ้นส่วนจำกัด การจดทะเบียนห้างหุ้นส่วนจำกัด สิทธิ หน้าที่และความรั..

 
     
  รหัสสินค้า : 9786162693816
รองศาสตราจารย์ ดร.นนทวัชร์ นวตระกูลพิสุทธิ์ ราคา :  420.00  ส่วนลด : 15%
เหลือ 357.00 บาท
 
 
    กฎหมายประทุษร้ายส่วนแพ่ง รวมคำพิพากษาฎีกา ของพระเจ้าบรมวงศ์เธอ กรมหลวงราชบุรีดิเรกฤทธิ์
..
 
     
  รหัสสินค้า : 9789744668250
ดร.เขมภูมิ ภูมิถาวร ราคา :  400.00  ส่วนลด : 15%
เหลือ 340.00 บาท
 
 
 


 
    คำอธิบายประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ เรียงมาตราว่าด้วย ตัวแทน-นายหน้า

บรรพ 3 ลักษณะ 15 ตัวแทน หมวด 1 บทเบ็ดเสร็จทั่วไป หมวด 2 หน้าที่และความรับผิดของตัวแทนต่อตัวการ หมวด 3 หน้าที่และความรับผิดของต่อตัวแทน หมวด 4 ความร..

 
     
  รหัสสินค้า : 9789744667687
จักรพงษ์ เล็กสกุลไชย ราคา :  150.00  ส่วนลด : 10%
เหลือ 135.00 บาท
 
 
    วิ.อาญา พิสดาร เล่ม 2 ปรับปรุงใหม่ ปี 2558

 

     
  รหัสสินค้า : 9786163748072
วิเชียร ดิเรกอุดมศักดิ์ ราคา : 300.00 บาท
 
 
 
 
    คำแนะนำนักศึกษากฎหมาย

เมื่อนักศึกษาเริ่มศึกษาวิชากฎหมายใหม่ๆ ส่วนมากมักมีความรู้สึกว่ามืดแปดด้าน จับต้นชนปลายไม่ถูก ทั้งนี้ ไม่ว่าจะเป็นนักศึกษาที่เพิ่งสำเร็จการศึกษาชั้..

 
     
  รหัสสินค้า : 9786163141002
ศาสตราจารย์พิเศษธานินทร์ กรัยวิเชียร , อภิชน จันทรเสน ราคา :  200.00  ส่วนลด : 10%
เหลือ 180.00 บาท
 
 
    วิ.แพ่ง พิสดาร เล่ม 2 ปรับปรุงใหม่ ปี 2558

 

     
  รหัสสินค้า : 9876163747853
วิเชียร ดิเรกอุดมศักดิ์ ราคา : 300.00 บาท
 
 
 
 
    วิ.แพ่ง พิสดาร เล่ม 3 ปรับปรุงใหม่ ปี 2558

 

     
  รหัสสินค้า : 9786163747860
วิเชียร ดิเรกอุดมศักดิ์ ราคา : 300.00 บาท
 
 
    กฎหมายอาญาภาคความผิด เล่ม 4
..
 
     
  รหัสสินค้า : 9786163741868
รองศาสตราจารย์ ดร.เกียรติขจร วัจนะสวัสดิ์ ราคา : 260.00 บาท
 
 
 
 
    ศัพท์นิติศาสตร์ ฉบับราชบัณฑิตยสถาน
..
 
     
  รหัสสินค้า : 9786167073880
ราชบัณฑิตยสถาน ราคา : 230.00 บาท
 
 
    คำอธิบายวิชากฎหมายปกครอง (ภาคทั่วไป)

ความหมายของฝ่ายปกครอง, กิจกรรมของฝ่ายปกครอง, หลักความชอบด้วยกฎหมาย, นิติกรรมทางปกครอง, สัญญาทางปกครอง, ความรับผิดทางละเมิดของเจ้าหน้าที่, ดุลพินิจข..

 
     
  รหัสสินค้า : 9786167425696
ศาสตราจารย์พิเศษ ดร.จิรนิติ หะวานนท์ ราคา :  110.00  ส่วนลด : 10%
เหลือ 99.00 บาท
 
 
 
 
    คำอธิบายกฎหมายลักษณะมรดก

มรดกและการตกทอดแห่งทรัพย์มรดก สภาพและฐานะของบุคคลที่จะพึงรับมรดกได้ ผู้มีสิทธิรับมรดกและส่วนแบ่งมรดก การรับมรดกที่ดิน ฯลฯ, การเสียไปซึ่งสิทธิในมร..

 
     
  รหัสสินค้า : 9786167425962
รองศาสตราจารย์พรชัย สุนทรพันธุ์ ราคา :  310.00  ส่วนลด : 10%
เหลือ 279.00 บาท
 
 
    คำถาม-คำตอบ ปัญหาข้อกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญาและพยานหลักฐาน

หนังสือคำถาม-คำตอบ ปัญหาข้อกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญาและพยานหลักฐาน จากคำพิพากษาเล่มนี้ได้รวบรวมปัญหาข้อกฎหมายจากแนวคำพิพากษาศาลฎีกา โดยรูปของคำถามป..

 
     
  รหัสสินค้า : 9786167657141
ประเสริฐ เสียงสุทธิวงศ์ ราคา : 150.00 บาท
 
 
 
ยูสเซอร์เนม
รหัสผ่าน
ลงทะเบียน   ลืมรหัสผ่าน

1,187,237 คน

 

 

 
 
Winyuchon Publication House Co., Ltd.
 
สำนักพิมพ์วิญญูชน 39/200-201 ซ.วิภาวดีรังสิต 84 ถนนวิภาวดีรังสิต แขวงสนามบิน เขตดอนเมือง กรุงเทพฯ 10210
โทรศัพท์ 0-2996-9471-3 โทรสาร 0-2996-9474