18 กันยายน 2557
     
  หลักพื้นฐานกฎหมายมหาชนว่าด้วยรัฐ รัฐธรรมนูญ และกฎหมาย
การเลิกจ้างและการลาออก
รวมคำบรรยายหลักวิชาชีพนักกฎหมาย
ความรู้กฎหมายทั่วไป คำอธิบายวิชากฎหมายแพ่ง : หลักทั่วไป
คำอธิบายกฎหมายลักษณะละเมิด จัดการงานนอกสั่ง ลาภมิควรได้
คำอธิบายนิติกรรม-สัญญา
ประมวลกฎหมายอาญา ฉบับอ้างอิง
Lectures Notes กฎหมายระหว่างประเทศ เล่ม 2
กฎหมายระหว่างประเทศ เล่ม 1
Lectures Notes กฎหมายระหว่างประเทศ เล่ม 1
 

 
 

  WebLink : WebLink :  

    สำนักพิมพ์วิญญูชนรับสมัครพนักงาน
 

สำนักพิมพ์วิญญูชนเปิดรับสมัครสมัครพนักงานหลายอัตรา ในตำแหน่งต่างๆ ดังนี้
1. พนักงานบัญชี (วุฒิ ป.ตรี)

2. พนักงานฝ่ายการตลาด (วุฒิ ป.ตรี)
3. พนักงานฝ่ายผลิต (กองบรรณาธิการ, พิสูจน์อักษร) (วุฒิ ป.ตรี)
4. พนักงานฝ่ายสต๊อกสินค้า (วุฒิ ม.6 ขึ้นไป)
5. พนักงานขับรถ (วุฒิ ม.6 ขึ้นไป)

ผู้สนใจ...เชิญส่งจดหมายสมัครงานพร้อมประวัติการศึกษามาได้ที่บริษัท สำนักพิมพ์วิญญูชน จำักัด 39/200-201 ซ.วิภาวดีรังสิต 84 ถ.วิภาวดีรังสิต แขวงสนามบิน เขตดอนเมือง กรุงเทพฯ 10210, ส่งอีเมล์มาที่ winyuchon_w@hotmail.com หรือเข้ามากรอกใบสมัครด้วยตนเองที่สำนักพิมพ์วิญญูชน วันจันทร์-ศุกร์ หรือโทร. 02-996-9471-3 (คุณปฐมพงษ์)

ดูทั้งหมด


  ภาพบรรยากาศพิธีมอบห้องสือให้แก่ห้องสมุดสาขานิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร | 09/07/2014  
  ภาพบรรยากาศพิธีมอบห้องสือให้แก่ห้องสมุดคณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น วิทยาเขตหนองคาย | 09/07/2014  
  ภาพบรรยากาศพิธีมอบห้องสือให้แก่ห้องสมุดสาขานิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี | 09/07/2014  
  ภาพบรรยากาศพิธีมอบห้องสือให้แก่ห้องสมุดคณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏอุบลราชธานี | 08/07/2014  
  ภาพบรรยากาศพิธีมอบห้องสือให้แก่ห้องสมุดคณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยนครพนม | 08/07/2014  
ดูทั้งหมด


 
    กฎหมายประทุษร้ายส่วนแพ่ง รวมคำพิพากษาฎีกา ของพระเจ้าบรมวงศ์เธอ กรมหลวงราชบุรีดิเรกฤทธิ์
..
 
     
  รหัสสินค้า : 9789744668250
ดร.เขมภูมิ ภูมิถาวร ราคา :  400.00  ส่วนลด : 15%
เหลือ 340.00 บาท
 
 
    ประมวลกฎหมายอาญา ฉบับไทย-อังกฤษ

-พระราชบัญญัติให้ใช้ประมวลกฎหมายอาญา พ.ศ. 2499

-ประมวลกฎหมายอาญา แก้ใขเพิ่มเติม พ.ศ. 2551

..
 
     
  รหัสสินค้า : 9786162692147
อำนาจ เนตยสุภา, ปิยาภรณ์ พิสิฐพิทย์, เบญจพร วัชระวุฒิชัย ราคา :  280.00  ส่วนลด : 15%
เหลือ 238.00 บาท
 
 
 
 
    กฎหมายรัฐธรรมนูญ

ภาค 1 ประวัติความเป็นมา ส่วนที่ 1 ประวัติศาสตร์การปกครองยุคโบราณ : บทที่ 1 การปกครองสมัยกรีกโบราณ, บทที่ 2 การปกครองสมัยโรมัน, ส่วนที่ 2 ประวัติศาส..

 
     
  รหัสสินค้า : 9789744667328
ศาสตราจารย์ ดร.บุญศรี มีวงศ์อุโฆษ ราคา :  300.00  ส่วนลด : 15%
เหลือ 255.00 บาท
 
 
    ภาษาละตินสำหรับนิติศาสตร์และสังคมศึกษา

หนังสือเล่มนี้เป็นหนังสือที่เรียบเรียงจากคำบรรยายที่ศาสตราจารย์ กิตติคุณ ดร.ประชุม โฉมฉาย ได้บรรยายในโครงการอบรมภาษาละตินสำหรับการศึกษานิติศาสตร์ให..

 
     
  รหัสสินค้า : 9789744666581
ศาสตราจารย์กิตติคุณ ดร.ประชุม โฉมฉาย ราคา :  550.00  ส่วนลด : 15%
เหลือ 467.50 บาท
 
 
 
 
   
..
 
     
  รหัสสินค้า : 9789744667557
อำนาจ เนตยสุภา, ชาญชัย อารีวิทยาเลิศ ราคา :  360.00  ส่วนลด : 15%
เหลือ 306.00 บาท
 
 
    ประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ ฉบับใช้เรียน

อธิบายระบบประมวลกฎหมาย, การศึกษากฎหมาย, ที่มาประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ บรรพ 1-6, พร้อมสรุปประเด็นที่เป็นสาระสำคัญไว้ข้างตัวบทแต่ละมาตรา มีพื้นที่ว..

 
     
  รหัสสินค้า : 9786162692598
รองศาสตราจารย์สมยศ เชื้อไทย ราคา :  420.00  ส่วนลด : 15%
เหลือ 357.00 บาท
 
 
 
 
    หนทางแห่งบุญ

เป็นบทความทางธรมที่ ศ.แสวง บุญเฉลิมวิภาส ได้เคยนำเสนอในวารสารมารวมพิมพ์เป็นเล่ม ซึ่งในหนังสือเล่มนี้มี 2 เรื่องคือ ศีล สมาธิ ปัญญา หนทางแห่งบุญ, หล..

 
     
  รหัสสินค้า : 9786162692222
ศาสตราจารย์แสวง บุญเฉลิมวิภาส ราคา :  30.00  ส่วนลด : 15%
เหลือ 25.50 บาท
 
 
    ผู้พิพากษาตั้งตุลาให้สังคมสมในดุล

ผู้พิพากษษ ตั้งตุลาให้สังคมในดุล เป็นสาระธรรมเกี่ยวกับวงการตุลาการหรือผู้พิพากษา เพราะผู้พิพากษาต้องเป็นผู้ทรงไว้ซึ่งความยุติธรรม จึงจำเป็นจะต้องรู..

 
     
  รหัสสินค้า : 9786162692710
พระพรหมคุณาภรณ์ (ป.อ. ปยุตฺโต) ราคา :  100.00  ส่วนลด : 15%
เหลือ 85.00 บาท
 
 
 
 
    ถาม-ตอบกฎหมายครอบครัว

ในการพิมพ์ครั้งนี้ ผู้เขียนได้แก้ไขเพิ่มเติมตัวอย่างคำถาม-คำตอบกฎหมายครอบครัว พร้อมจัดคำถาม-คำตอบให้เป็นหมวดหมู่อย่างชัดเจน เพื่อให้นักศึกษาได้ศึกษ..

 
     
  รหัสสินค้า : 9786162692871
รองศาสตราจารย์ ดร.รัศฎา เอกบุตร ราคา :  75.00  ส่วนลด : 15%
เหลือ 63.75 บาท
 
 
    บุญมิใช่การเอาเงินไปให้วัดมากๆ

เป็นบทความทางธรมที่ ศ.แสวง บุญเฉลิมวิภาส ได้เคยนำเสนอในวารสารมารวมพิมพ์เป็นเล่ม ซึ่งในหนังสือเล่มนี้มี 3 เรื่องคือ ธรรมและการปฏิบัติธรรม, ธุดงควัตร..

 
     
  รหัสสินค้า : 9786162692253
ศาสตราจารย์แสวง บุญเฉลิมวิภาส ราคา :  25.00  ส่วนลด : 15%
เหลือ 21.25 บาท
 
 
 


 
    กระบวนทัศน์พัฒนศึกษา

กระบวนทัศน์พัฒนศึกษา เป็นหนังสือที่ผู้เขียนซึ่งปัจจุบันเป็นคณบดี คณะครุศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย และมีประสบการณ์สอนในหลักสูตรสาขาวิชาพัฒนศึกษามา..

 
     
  รหัสสินค้า : 9786162693151
ราคา :  210.00  ส่วนลด : 15%
เหลือ 178.50 บาท
 
 
    สิทธิและเสรีภาพทางการศึกษา : พื้นฐานการศึกษาทางสังคม และกฎหมาย

สิทธิและเสรีภาพทางการศึกษา : พื้นบานการศึกษาทางสังคมและกฎหมาย เขียนโดย รศ.ดร.ชนิตา รักษ์พลเมือง คณบดีคณะครุศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ผู้ทรงความร..

 
     
  รหัสสินค้า : 9786165518307
ราคา :  300.00  ส่วนลด : 15%
เหลือ 255.00 บาท
 
 
 
 
    วิ.อาญา พิสดาร เล่ม 1 ปรับปรุงใหม่ ปี 2557

 

     
  รหัสสินค้า : 9786163484611
วิเชียร ดิเรกอุดมศักดิ์ ราคา : 300.00 บาท
 
 
    ประมวลรัษฎากร

หนังสือเล่มนี้จัดพิมพ์ขึ้นเพื่อให้นิสิต นักศึกษา ผู้ประกอบวิชาชีพและผู้ที่สนใจกฎหมายภาษีอากร ได้ศึกษาค้นคว้าตวบทประมวลรัษฎากรที่ทันสมัย รวมถึงกฎหมา..

 
     
  รหัสสินค้า : 9786163612878
ชัยสิทธิ์ ตราชูธรรม ราคา : 270.00 บาท
 
 
 
 
    คำอธิบายประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ว่าด้วยนิติกรรม สัญญา
..
 
     
  รหัสสินค้า : 9786167425788
อัครวิทย์ สุมาวงศ์ ราคา :  210.00  ส่วนลด : 10%
เหลือ 189.00 บาท
 
 
    คำอธิบายวิชากฎหมายปกครอง (ภาคทั่วไป)

ความหมายของฝ่ายปกครอง, กิจกรรมของฝ่ายปกครอง, หลักความชอบด้วยกฎหมาย, นิติกรรมทางปกครอง, สัญญาทางปกครอง, ความรับผิดทางละเมิดของเจ้าหน้าที่, ดุลพินิจข..

 
     
  รหัสสินค้า : 9786167425696
ศาสตราจารย์พิเศษ ดร.จิรนิติ หะวานนท์ ราคา :  110.00  ส่วนลด : 10%
เหลือ 99.00 บาท
 
 
 
 
    วิ.แพ่ง พิสดาร เล่ม 1 ปรับปรุึงใหม่ ปี 2557

 

     
  รหัสสินค้า : 9786163484758
วิเชียร ดิเรกอุดมศักดิ์ ราคา : 280.00 บาท
 
 
    วิ.แพ่ง พิสดาร เล่ม 3 ปรับปรุงใหม่ ปี 2557

 

     
  รหัสสินค้า : 9786163484659
วิเชียร ดิเรกอุดมศักดิ์ ราคา : 300.00 บาท
 
 
 
 
    วิ.อาญา พิสดาร เล่ม 2 ปรับปรุงใหม่ ปี 2557

 

     
  รหัสสินค้า : 9786163484628
วิเชียร ดิเรกอุดมศักดิ์ ราคา : 300.00 บาท
 
 
    กฎหมายประทุษร้ายส่วนแพ่ง รวมคำพิพากษาฎีกา ของพระเจ้าบรมวงศ์เธอ กรมหลวงราชบุรีดิเรกฤทธิ์
..
 
     
  รหัสสินค้า : sp138
ดร.เขมภูมิ ภูมิถาวร ราคา : 500.00 บาท
 
 
 
ยูสเซอร์เนม
รหัสผ่าน
ลงทะเบียน   ลืมรหัสผ่าน

639,641 คน

 

 

 
 
Winyuchon Publication House Co., Ltd.
 
สำนักพิมพ์วิญญูชน 39/200-201 ซ.วิภาวดีรังสิต 84 ถนนวิภาวดีรังสิต แขวงสนามบิน เขตดอนเมือง กรุงเทพฯ 10210
โทรศัพท์ 0-2996-9471-3 โทรสาร 0-2996-9474