22 มกราคม 2561
     
  คำอธิบายกฎหมายลักษณะมรดก
คำอธิบายกฎหมายว่าด้วยวิธีปฏิบัติราชการทางปกครอง
คำอธิบายกฎหมายเช่าทรัพย์-เช่าซื้อ
หลักพื้นฐานของสิทธิเสรีภาพ และศักดิ์ศรีความเป็นมนุษย์
กฎหมายวิธีพิจารณาความแพ่ง
คำอธิบายประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ : หนี้
คำอธิบายนิติกรรม-สัญญา
ประมวลกฎหมายอาญา ฉบับอ้างอิง
กฎหมายระหว่างประเทศ
ถาม-ตอบกฎหมายครอบครัว
 

 
 

  WebLink : WebLink :  


  ปากท้องของประชาชน   
  การปกครองส่วนท้องถิ่น(ร่างรัฐธรรมนูญ2559)   
  ร้านหนังสือวิญญูชน   
  ประวัติและผลงาน ศ.จิตติ ติงศภัทิย์   
  ประวัติและผลงาน ศ.สัญญา ธรรมศักดิ์   
ดูทั้งหมด


    พระราชบัญญัติแก้ไขเพิ่มเติมประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญา (ฉบับที่ 30) พ.ศ. 2558
 

เล่ม 132 ตอนที่ 127 ก วันที่ 30 ธันวาคม 2558

---เหตุผลในการประกาศใช้พระราชบัญญัติฉบับนี้ คือ โดยที่ปัจจุบันมีการนําอุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์มาใช้ในการบังคับตามกระบวนการยุติธรรมทางอาญา สมควรให้นําอุปกรณ์ดังกล่าวไปใช้ในการติดตามตัวผู้ถูกปล่อยชั่วคราว ถ้ามีการทําลายอุปกรณ์ดังกล่าวหรือทำให้ใช้การไม่ได้ ไม่ว่าโดยวิธีใด ให้สันนิษฐานว่าผู้ถูกปล่อยชั่วคราวนั้นหนีหรือจะหลบหนี และมิให้เรียกหลักประกันเกินสมควร เพื่อให้ผู้ต้องหาและจําเลยมีโอกาสได้รับการปล่อยชั่วคราวมากขึ้น อีกทั้งสมควรกําหนดให้มีการสั่งงดการบังคับตามสัญญาประกันหรือลดจํานวนเงินที่ต้องใช้ตามสัญญาประกันโดยคํานึงถึงความพยายามของผู้ประกันในการติดตามผู้ที่หลบหนี รวมทั้งความเสียหายที่เกิดขึ้นว่ามีมากน้อยเพียงใด และแก้ไขเพิ่มเติมหลักเกณฑ์การบังคับตามสัญญาประกันในกรณีที่ต้องมีการบังคับคดี โดยเจ้าพนักงานบังคับคดี กรมบังคับคดี เพื่อให้การบังคับตามสัญญาประกันมีประสิทธิภาพมากขึ้น จึงจําเป็นต้องตราพระราชบัญญัตินี---

อ่านรายละเอียดได้ที่http://www.ratchakitcha.soc.go.th/DATA/PDF/2558/A/127/1.PDF

  พ.ร.บ.แก้ไขเพิ่มเติมประมวลกฎหมายอาญา (ฉบับที่ 25) 7 เมษายน 2559   
  ลิ้ง download ชุดกฎหมายทางทะเล   
  ข้อมูลการพิจารณาร่างพระราชบัญญัติของ สนช.   
  ประกาศคณะกรรมการสอบคัดเลือกเพื่อบรรจุเป็นข้าราชการตุลาการ ในตำแหน่งผู้ช่วยผู้พิพากษา ประจำปี พ.ศ.๒๕๕๙   
ดูทั้งหมด

  งานวิชาการรำลึกศาสตราจารย์จิตติ ติงศภัทิย์ ครั้งที่ 20 | 28/03/2015  
  มอบเงินสมทบทุนกองทุนศาสตราจารย์จิตติ ติงศภัทิย์ และกองทุนนิติธรรมพัฒน์ | 25/03/2015  
  แนะนำร้านหนังสือ TU LAW Bookstore | 07/05/2014  
ดูทั้งหมด


 
    คำอธิบายกฎหมายอาญาภาคความผิด เล่ม 1

ข้อความเบื้องต้น

ส่วนที่1 ความผิดเกี่ยวกับชีวิตและร่างกาย

บทที่1 บทนำ

บทที่2 ความผิดต่อชีวิต

บทที่3 ความผิดต่อร่างก..

 
     
  รหัสสินค้า : 9786162696466
รองศาสตราจารย์ ดร.คณพล จันทน์หอม ราคา :  330.00  ส่วนลด : 15%
เหลือ 280.50 บาท
 
 
    กฎหมายสิ่งแวดล้อมระหว่างประเทศ การคุ้มครองและรักษาสิ่งแวดล้อมทางทะเล

แนวความคิดและหลักการคุ้มครองและรักษาสิ่งแวดล้อม ภาวะมลพิษจากแหล่งบนบก ภาวะมลพิษจากกิจกรรมพื้นดินท้องทะเลภายใต้เขตอำ..

 
     
  รหัสสินค้า : 9786162695759
ศาสตราจารย์ ดร.จุมพต สายสุนทร ราคา :  500.00  ส่วนลด : 15%
เหลือ 425.00 บาท
 
 
 
 
    คำอธิบายนิติกรรม-สัญญา

มีเนื้อหาแบ่งเป็น 2 ส่วน ส่วนที่ 1 : นิติกรรม มี 9 บท คือ ทฤษฎีของนิติกรรมและเสรีภาพในการทำนิติกรรม, ความหมาย ลักษณะ และองค์ประกอบของนิติกรรม, องค์..

 
     
  รหัสสินค้า : 9786162696183
ศาสตราจารย์ ดร.ศนันท์กรณ์ โสตถิพันธุ์ ราคา :  550.00  ส่วนลด : 15%
เหลือ 467.50 บาท
 
 
    จากจรรยาแพทย์มาถึงยุคชีวจริยศาสตร์

บทที่ 1 ประวัติการควบคุมประกอบวิชชาชีพด้านการแพทย์และสาธารณสุข  บทที่ 2 จริยธรรมแห่งวิชาชีพ  บทที่ 3 จรรย..

 
     
  รหัสสินค้า : 9786162695308
ศาสตราจารย์ นายแพทย์วิฑูรย์ อึ้งประพันธ์ ราคา :  90.00  ส่วนลด : 15%
เหลือ 76.50 บาท
 
 
 
 
    ประมวลกฎหมายอาญา ฉบับอ้างอิง

เนื่องจากสภานิติบัญญัติแห่งชาติได้ผ่านพระราชบัญญัติแก้ไขเพิ่มเติมประมวลกฎหมายอาญา (ฉบับที่ 26) พ.ศ.2560 เกี่ยวกับ..

 
     
  รหัสสินค้า : 9786162696077
ศาสตราจารย์ ดร.ทวีเกียรติ มีนะกนิษฐ ราคา :  580.00  ส่วนลด : 15%
เหลือ 493.00 บาท
 
 
    กฎหมายมหาชน เล่ม4 รัฐ

พัฒนาการของสังคมมนุษย์ การอธิบาย"รัฐ"ทางสังคมวิทยาและประวัติศาสตร์  ความคิดของมนุษย์ต่อสังคม การอธิบายการกำเนิ..

 
     
  รหัสสินค้า : 9786162695612
ศาสตราจารย์กิตติคุณ ดร.บวรศักดิ์ อุวรรณโณ ราคา :  230.00  ส่วนลด : 15%
เหลือ 195.50 บาท
 
 
 
 
    ถาม-ตอบ ตั๋วเงิน
บทเบ็ดเสร็จทั่วไป ตั๋วแลกเงิน ตั๋วสัญญาใช้เงิน เช็ค อายุความ ตั๋วเงินปลอม การคุ้มครองผู้ใช้เงินโดยชอบธรรม 
		        
		        
		        
 
     
  รหัสสินค้า : 9786162696152
ผู้ช่วยศาสตราจารย์อุดม งามเมืองสกุล ราคา :  140.00  ส่วนลด : 15%
เหลือ 119.00 บาท
 
 
    หลักกฎหมายระหว่างประเทศแผนกคดีบุคคล

ความหมายและบทนิยามศัพท์ของวิชากฎหมายระหว่างประเทศแผนกคดีบุคคล,หลักกฎหมายว่าด้วยสัญชาติ,สถานะทางกฎหมายของคนต่างด้าวในประเทศไทย,การขัดกันแห่งกฎหมายกา..

 
     
  รหัสสินค้า : 978616266480
ผู้ช่วยศาสตราจารย์.ดร.ดวงเด่น นาคสีหราช ราคา :  260.00  ส่วนลด : 15%
เหลือ 221.00 บาท
 
 
 
 
    กฎหมายมหาชน

ความหมายของกฎหมายและความหมายของกฎหมายมหาชน การแบ่งแยกกฎหมายมหาชนกับกฎหมายเอกชนและการแบ่งแยกสาขาย่อยของกฎหมายมหาชน พ..

 
     
  รหัสสินค้า : 9786162695780
สุวิทย์ ปัญญาวงศ์ ราคา :  180.00  ส่วนลด : 15%
เหลือ 153.00 บาท
 
 
    หลักกฎหมายอาญา ภาคความผิด

การพิมพ์ครั้งนี้ได้แก้ไขเพิ่มเติมข้อความและข้อผิดพลาดต่างๆ จากการพิมพ์ในครั้งก่อน : เนื้อหาในเล่ม : ตอนที่ 1 ความผิ..

 
     
  รหัสสินค้า : 9786162695469
ศาสตราจารย์ ดร.ทวีเกียรติ มีนะกนิษฐ ราคา :  260.00  ส่วนลด : 15%
เหลือ 221.00 บาท
 
 
 


 
    การกระทำความผิดเกี่ยวกับคอมพิวเตอร์

ลักษณะของความผิดและการลงโทษ เกี่ยวกับฐานความผิด การเปรียบเทียบคดี การดำเนินคดีความผิดเกี่ยวกับคอมพิวเตอร์

ความรับผิดและโทษตามกฎหมาย บทเฉพาะ..

 
     
  รหัสสินค้า : 9789742036836
สุพิศ ปราณีตพลกรัง ราคา :  150.00  ส่วนลด : 10%
เหลือ 135.00 บาท
 
 
    หลักและคำพิพากษา กฎหมายวิธีพิจารณาความอาญา

ภาค 1  ข้อความเบื้องต้น 

ภาค 2  สอบสวน

ภาค 3  วิธีพิจารณาในศาลชั้นต้น

ภาค 4  อุทธรณ์และฎีกา

<..
 
     
  รหัสสินค้า : 9786164455832
ราคา :  350.00  ส่วนลด : 10%
เหลือ 315.00 บาท
 
 
 
 
    กฎหมายความรับผิดในผลิตภัณฑ์ และกฎหมายมาตรฐานความปลอดภัยของสินค้าในอาเซียน

หนังสือเล่มนี้ได้รวบรวมเอกสารประกอบการเสวนาทางวิชาการนานาชาติเรื่องกฎหมายความรับผิดในผลิตภัณฑ์และกฎหมายมาตรฐานความปลอดภัยของสินค้า ในอาเซียน ซึ่งจะ..

 
     
  รหัสสินค้า : 9786164070820
Luke Nottage ศักดา ธนิตกุล และ สาธิตา วิมลคุณารักษ์ ราคา : 220.00 บาท
 
 
    กฎหมายเกี่ยวกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์

-คณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์

-ความหมายของ "หลักทรัพยฺ"

- การขายหลักทรัพย์ของบริษัท

- หุ้นกู้

- การบร..

 
     
  รหัสสินค้า : 9789742036867
พิเศษ เสตเสถียร ราคา :  160.00  ส่วนลด : 10%
เหลือ 144.00 บาท
 
 
 
 
    กฎหมายวิธีพิจารณาคดีทุจริตและประพฤติมิชอบ

บทที่ 1 บททั่วไป บทที่ 2 เรื่องทั่วไปเกี่ยวกับคดีทุจริตและประพฤติมิชอบ
บทที่ 3 วิธีพิจารณาในศาลชั้ยต้น บทที่ 4 การดำเนินคดีร้องขอให้ทรัพย์สิน..

 
     
  รหัสสินค้า : 9789742036638
สุพิศ ปราณีตพลกรัง ราคา : 100.00 บาท
 
 
    ภาษากฎหมายไทย
..
 
     
  รหัสสินค้า : 9786163140043
ศาสตราจารย์พิเศษธานินทร์ กรัยวิเชียร ราคา :  160.00  ส่วนลด : 10%
เหลือ 144.00 บาท
 
 
 
 
    คำอธิบายประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความแพ่ง ภาค 1 ตอน 1

การใช้ประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความแพ่ง, บทวิเคราะห์ศัพท์, เขตอำนาจศาล, การขอโอนคดี รวมคดี แยกคดี, การคัดค้านผู้พิพากษา, อำนาจและหน้าที่ของศาล, การนั..

 
     
  รหัสสินค้า : 9786164040380
อุดม เฟื่องฟุ้ง ราคา :  420.00  ส่วนลด : 10%
เหลือ 378.00 บาท
 
 
    สถิติติดดาว เนติฯ ภาค1

สรุปข้อสอบกฎหมายแพ่งและพาณิชย์  สรุปสถิติมาตรากฎหมายแพ่งและพาณิชย์ วิเคราะห์ข้อสอบกฎหมายอาญา  สรุปสถิติกฎ..

 
     
  รหัสสินค้า : 9786163053329
Bright of law ราคา : 70.00 บาท
 
 
 
 
    การดำเนินคดีแบบกลุ่มและการขออนุญาตฎีกา

คำอธิบายกฎหมายการดำเนินคดีแบบกลุ่ม และการขออนุญาตฎีกาเล่มนี้ ได้เรียบเรียงขึ้นเพื่อให้ท่านผู้อ่านได้เห็นภาพโครงสร้างของการดำเนินคดีแบบกลุ่ม และขั้น..

 
     
  รหัสสินค้า : 9786164408142
เอื้อน ขุนแก้ว ราคา :  200.00  ส่วนลด : 10%
เหลือ 180.00 บาท
 
 
    ทบทวนวรรณกรรมแห่งชีวิต ตอน มาณพโง่ย้ายภูเขา
..
 
     
  รหัสสินค้า : 9789742036874
ยืนหยัด ใจสมุทร ราคา :  170.00  ส่วนลด : 10%
เหลือ 153.00 บาท
 
 
 
ยูสเซอร์เนม
รหัสผ่าน
ลงทะเบียน   ลืมรหัสผ่าน

2,336,847 คน

 

 

 
 
Winyuchon Publication House Co., Ltd.
 
สำนักพิมพ์วิญญูชน 39/200-201 ซ.วิภาวดีรังสิต 84 ถนนวิภาวดีรังสิต แขวงสนามบิน เขตดอนเมือง กรุงเทพฯ 10210
โทรศัพท์ 0-2996-9471-3 โทรสาร 0-2996-9474