24 กันยายน 2560
     
  คำอธิบายกฎหมายลักษณะมรดก
คำอธิบายกฎหมายว่าด้วยวิธีปฏิบัติราชการทางปกครอง
คำอธิบายกฎหมายเช่าทรัพย์-เช่าซื้อ
หลักพื้นฐานของสิทธิเสรีภาพ และศักดิ์ศรีความเป็นมนุษย์
กฎหมายวิธีพิจารณาความแพ่ง
คำอธิบายประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ ว่าด้วยห้างหุ้นส่วนและบริษัท
คำอธิบายประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ : หนี้
ตัวแทน-นายหน้า
คำอธิบายนิติกรรม-สัญญา
ประมวลกฎหมายอาญา ฉบับอ้างอิง
 

 
   WebLink : WebLink :  


  ปากท้องของประชาชน   
  การปกครองส่วนท้องถิ่น(ร่างรัฐธรรมนูญ2559)   
  ร้านหนังสือวิญญูชน   
  ประวัติและผลงาน ศ.จิตติ ติงศภัทิย์   
  ประวัติและผลงาน ศ.สัญญา ธรรมศักดิ์   
ดูทั้งหมด


    ประกาศคณะกรรมการสอบคัดเลือกเพื่อบรรจุเป็นข้าราชการตุลาการ ในตำแหน่งผู้ช่วยผู้พิพากษา ประจำปี พ.ศ.๒๕๕๙
 

ดูรายละเอียดเพิ่มเติม คลิ๊ก

  พ.ร.บ.แก้ไขเพิ่มเติมประมวลกฎหมายอาญา (ฉบับที่ 25) 7 เมษายน 2559   
  ข้อมูลการพิจารณาร่างพระราชบัญญัติของ สนช.   
     
  ลิ้ง download ชุดกฎหมายทางทะเล   
ดูทั้งหมด

  งานวิชาการรำลึกศาสตราจารย์จิตติ ติงศภัทิย์ ครั้งที่ 20 | 28/03/2015  
  มอบเงินสมทบทุนกองทุนศาสตราจารย์จิตติ ติงศภัทิย์ และกองทุนนิติธรรมพัฒน์ | 25/03/2015  
  แนะนำร้านหนังสือ TU LAW Bookstore | 07/05/2014  
ดูทั้งหมด


 
    คำอธิบายยืม ฝากทรัพย์

ยืม(Loan): ความหมายของสัญญายืม  ลักษณะของสัญญายืม  สัญญาจะให้ยืมมีได้หรือไม่  สัญญา..

 
     
  รหัสสินค้า : 9786162695230
ศาสตราจารย์ ดร.ไผทชิต เอกจริยกร ราคา :  230.00  ส่วนลด : 15%
เหลือ 195.50 บาท
 
 
    กฎหมายอาญาสำหรับนักรัฐศาสตร์ ล.2

กฎหมายอาญาภาคความผิดมุ่งเน้นฐานความผิดที่สำคัญได้แก่ ความผิดต่อความมั่นคงแห่งราชอาณาจักร ความผิดเกี่ยวกับการปกครอง  ความผิดเกี่ยวกับการยุติธรร..

 
     
  รหัสสินค้า : 9786162696046
ราคา :  240.00  ส่วนลด : 15%
เหลือ 204.00 บาท
 
 
 
 
    รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช 2560
..
 
     
  รหัสสินค้า : 9786162695698
กลุ่มวิญญูชน ราคา :  80.00  ส่วนลด : 15%
เหลือ 68.00 บาท
 
 
    กฎหมายรัฐธรรมนูญ : แนวคิดและประสบการณ์ของต่างประเทศ

กฎหมายรัฐธรรมนูญคลาสสิก, การถือกำหนดและการแผ่ขยายตัวของกฎหมายรัฐธรรมนูญคลาสสิก, กรอบปกต..

 
     
  รหัสสินค้า : 9786162695582
ศาสตราจารย์พิเศษ ดร.ชาญชัย แสวงศักดิ์ ราคา :  390.00  ส่วนลด : 15%
เหลือ 331.50 บาท
 
 
 
 
    คำอธิบายค้ำประกัน จำนอง จำนำ

หนังสือคำอธิบายค้ำประกัน จำนอง และจำนำ ได้จัดทำขึ้นเพื่อที่จะให้ผู้ศึกษาได้รับความรู้นอกเหนือจากการเข้ารับฟังการบรรยายในชั้นเรียน โดยเฉพาะข้อกฎหมาย..

 
     
  รหัสสินค้า : 9786162694950
ผู้ช่วยศาสตราจารย์สุภาพร พิทักษ์เผ่าสกุล ราคา :  200.00  ส่วนลด : 15%
เหลือ 170.00 บาท
 
 
    ตัวแทน-นายหน้า

ความหมายและสาระสำคัญของสัญญาตัวแทน, ความแตกต่างระหว่างสัญญาตัวแทนกับสัญญาอื่น ๆ, การเกิดขึ้นของตัวแทน, หลักเกณฑ์ในการตั้งตัวแทน, ประเภทของตัวแทน, ห..

 
     
  รหัสสินค้า : 9786162694967
ศาสตราจารย์ ดร.ไผทชิต เอกจริยกร ราคา :  350.00  ส่วนลด : 15%
เหลือ 297.50 บาท
 
 
 
 
    กฎหมายวิธีพิจารณาความอาญา เล่ม 2

หนังสือเล่มนี้จะอธิบายประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญาในภาค 3 วิธีพิจารณาความในศาลชั้นต..

 
     
  รหัสสินค้า : 9786162695988
ดร.สุพิชฌาย์ ศิริวัฒนา สีตะสิทธิ์, สุพจน์ สีตะสิทธิ์ ราคา :  280.00  ส่วนลด : 15%
เหลือ 238.00 บาท
 
 
    รวมกฎหมายปกครอง 2559
..
 
     
  รหัสสินค้า : 9786162694943
กลุ่มวิญญูชน ราคา :  100.00  ส่วนลด : 15%
เหลือ 85.00 บาท
 
 
 
 
    การดำเนินคดีในศาลเยาวชนและครอบครัว

การจัดพิมพ์ครั้งนี้ เป็นการแก้ไขปรับปรุงเนื้อหาให้สอดคล้องกับพระราชบัญญัติศาลเยาวชนและครอบครัวและวิธีพิจารณาคดีเยาว..

 
     
  รหัสสินค้า : 9786162695704
วรวิทย์ ฤทธิทิศ ราคา :  230.00  ส่วนลด : 15%
เหลือ 195.50 บาท
 
 
    คำอธิบายซื้อขาย แลกเปลี่ยน ให้

สัญญาซื้อขาย, หลักสัญญาและความสัมพันธ์ระหว่างหลักสัญญาและเอกเทศสัญญา, ลักษณะและองค์ประก..

 
     
  รหัสสินค้า : 9786162696053
ศาสตราจารย์ ดร.ศนันท์กรณ์ โสตถิพันธุ์ ราคา :  380.00  ส่วนลด : 15%
เหลือ 323.00 บาท
 
 
 


 
    คู่มือการศึกษากฎหมายหุ้นส่วนและบริษัท

ส่วนที่ 1 บททั่วไป : บทที่ 1 องค์ประกอบในธุรกิจ
ส่วนที่ 2 ห้างหุ้นส่วนส..

 
     
  รหัสสินค้า : 9786163941367
เอื้อน ขุนแก้ว ราคา : 200.00 บาท
 
 
    สาระสังเขปประกอบบทบัญญัติ ประมวลกฎหมายที่ดิน

เนื้อหาประกอบด้วย

-พระราชบัญญัติให้ใช้ประมวลกฎหมายที่ดิน พ.ศ.2497

-พระราชบัญญัติที่ราชพัสดุ พ.ศ. 2518

- พระราชบัญญัติจัดที่..

 
     
  รหัสสินค้า : 9789742036393
ชยาธร เฉียบแหลม ราคา : 400.00 บาท
 
 
 
 
    รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย (พุทธศักราช 2560) ฉบับกายวิภาค

กฎหมายรัฐธรรมนูญเป็นกฎหมายสูงสุดที่ใช้ปกครองประเทศในระบอบประชาธิปไตย ฉะนั้นกฎหมายจึงมีความสำคัญกับประชาชนทุกคนโดยเฉ..

 
     
  รหัสสินค้า : 9786164402966
ธิติพล ศรีประทักษ์ ราคา :  95.00  ส่วนลด : 10%
เหลือ 85.50 บาท
 
 
    ลักษณะของกฎหมายทรัพย์สินทางปัญญา

การตีพิมพ์ครั้งที่ 11 นั้น สำนักพิมพ์ได้ทำการแก้ไขเพิ่มเติมเนื้อหาเกี่ยวกับความรับผิดทางอาญาของนิติบุคคลในเรื่องของลิขสิทธิ์, สิทธิบัตร, สิ่งบ่งชี้..

 
     
  รหัสสินค้า : 9789742036720
ศาสตราจารย์ไชยยศ เหมะรัชตะ ราคา : 440.00 บาท
 
 
 
 
    คำอธิบายกฎหมายวิธีพิจารณาความแพ่ง ภาค 3 อุทธรณ์และฎีกา

ลักษณะ 1 อุทธรณ์

1.การอุทธรณ์ 2.ผู้มีสิทธิอุทธรณ์ 3.ข้อจำกัดสิทธิอุทธรณ์ 4.คำฟ้องอุทธรณ์ 5.การยื่นอุทธรณ์ 6.การทุเลาการบังคับในชั้นอุทธรณ์ ..

 
     
  รหัสสินค้า : 9786164132948
ศาสตราจารย์พิเศษ ไพโรจน์ วายุภาพ ราคา : 320.00 บาท
 
 
    คำอธิบายประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ บรรพ 3 ลักษณะ 1 2 3 ซื้อขาย แลกเปลี่ยน ให้

เนื้อหาประกอบด้วย ความหมาย ประเภท แบบ หลักเกณฑ์ สัญญาซื้อขาย แลกเปลี่ยน ให้ หน้าที่  ความรับผิด  สิทธิผู้ขาย  ผู้ซื้อ และผู้รับการให..

 
     
  รหัสสินค้า : 9789742036577
ราคา : 400.00 บาท
 
 
 
 
    การดำเนินคดีอาญาในศาลทหาร

เนื้อหาประกอบไปด่วย

-ความหมายของศาลทหาร

-อำนาจศาลทหาร

-ศาลทหารในเวลาปกติ

-ศาลมหารในเวลาไม่ปกติ

-ศาลอาญาศึก<..

 
     
  รหัสสินค้า : 9789742036782
ฤชา ไกรฤกษ์ ราคา : 200.00 บาท
 
 
    กฎหมายวิธีพิจารณาคดีค้ามนุษย์
..
 
     
  รหัสสินค้า : 9789742036461
สุพิศ ปราณีตพลกรัง ราคา : 80.00 บาท
 
 
 
 
    สู่สนามอัยการ

สู่สนามอัยการ

-ข้อกฎหมายที่น่าสนใจ

-ตัวอย่างวิเคราะห์แนวข้อสอบเก่า

-คำชี้ขาดความเห็นแย้งที่น่าสนใจ

-คำศัพท์ภาษาอังก..

 
     
  รหัสสินค้า : 9789742036621
สุพิศ ปราณีตพลกรัง ราคา : 280.00 บาท
 
 
    คำอธิบายกฎหมายลักษณะทรัพย์

ความหมายของทรัพย์และทรัพย์สิน ประเภทของทรัพย์สิน ส่วนควบ อุปกรณ์และดอกผล บุคคลสิทธิและทรัพยสิทธิ การได้มาซึ่งทรัพยสิทธิ การเพิกถอนการได้ทรัพยสิทธิท..

 
     
  รหัสสินค้า : 9786164040243
ศาสตราจารย์บัญญัติ สุชีวะ ปรับปรุงโดย ศาสตราจารย์พิเศษไพโรจน์ วายุภาพ ราคา :  300.00  ส่วนลด : 10%
เหลือ 270.00 บาท
 
 
 
ยูสเซอร์เนม
รหัสผ่าน
ลงทะเบียน   ลืมรหัสผ่าน

2,133,504 คน

 

 

 
 
Winyuchon Publication House Co., Ltd.
 
สำนักพิมพ์วิญญูชน 39/200-201 ซ.วิภาวดีรังสิต 84 ถนนวิภาวดีรังสิต แขวงสนามบิน เขตดอนเมือง กรุงเทพฯ 10210
โทรศัพท์ 0-2996-9471-3 โทรสาร 0-2996-9474