01 มิถุนายน 2559
     
  คำอธิบายกฎหมายลักษณะมรดก
คำอธิบายกฎหมายว่าด้วยวิธีปฏิบัติราชการทางปกครอง
คำอธิบายกฎหมายปกครอง
กฎหมายรัฐธรรมนูญ : แนวคิดและประสบการณ์ของต่างประเทศ
คำอธิบายกฎหมายแรงงาน
คำอธิบายกฎหมายเช่าทรัพย์-เช่าซื้อ
หลักพื้นฐานของสิทธิเสรีภาพ และศักดิ์ศรีความเป็นมนุษย์
รวมคำบรรยายหลักวิชาชีพนักกฎหมาย
กฎหมายวิธีพิจารณาความแพ่ง
คำอธิบายประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ ว่าด้วยห้างหุ้นส่วนและบริษัท
 

 
   WebLink : WebLink :  


  ร้านหนังสือวิญญูชน   
  ประวัติและผลงาน ศ.จิตติ ติงศภัทิย์   
  ประวัติและผลงาน ศ.สัญญา ธรรมศักดิ์   
ดูทั้งหมด


    พ.ร.บ.แก้ไขเพิ่มเติมประมวลกฎหมายอาญา (ฉบับที่ 25) 7 เมษายน 2559
 

อ่านรายละเอียดได้ที http://www.ratchakitcha.soc.go.th/DATA/PDF/2559/A/031/1.PDF

  ข้อมูลการพิจารณาร่างพระราชบัญญัติของ สนช.   
  พระราชบัญญัติแก้ไขเพิ่มเติมประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญา (ฉบับที่ 30) พ.ศ. 2558   
ดูทั้งหมด

  งานวิชาการรำลึกศาสตราจารย์จิตติ ติงศภัทิย์ ครั้งที่ 20 | 28/03/2015  
  มอบเงินสมทบทุนกองทุนศาสตราจารย์จิตติ ติงศภัทิย์ และกองทุนนิติธรรมพัฒน์ | 25/03/2015  
  แนะนำร้านหนังสือ TU LAW Bookstore | 07/05/2014  
ดูทั้งหมด


 
    หลักกฎหมายอาญา ภาคทั่วไป

การใช้กฎหมายอาญา, เวลาที่กฎหมายใช้บังคับ, สถานที่ที่กฎหมายใช้บังคับ, บุคคลที่กฎหมายใช้บ..

 
     
  รหัสสินค้า : 9786162694530
ศาสตราจารย์ ดร.ทวีเกียรติ มีนะกนิษฐ ราคา :  140.00  ส่วนลด : 15%
เหลือ 119.00 บาท
 
 
    คำอธิบายกฎหมายรับขนของทางถนนระหว่างประเทศ

- บททั่วไป

- อนุสัญญาระหว่างประเทศและความตกลงระหว่างประเทศเกี่ยวกับการรับขนของทางถนนระหว่างประเทศ

- กฎหมายไทยเกี่ยวกับการรับขนของทา..

 
     
  รหัสสินค้า : 9789744667915
ศาสตราจารย์ ดร.ไผทชิต เอกจริยกร ราคา :  300.00  ส่วนลด : 15%
เหลือ 255.00 บาท
 
 
 
 
    หลักกฎหมายว่าด้วยองค์กรอัยการและพนักงานอัยการ

“หลักกฎหมายว่าด้วยองค์กรอัยการและพนักงานอัยการ” เหมาะสำหรับผู้เตรียมสอบอัยการผู้ช่วย นิติกร สำนักงานอัยการสูงสุด ซึ่งมุ่งให้ความรู้และค..

 
     
  รหัสสินค้า : 9786162694486
อนุวัฒน์ บุญนันท์, สุริยา ปานแป้น ราคา :  170.00  ส่วนลด : 15%
เหลือ 144.50 บาท
 
 
    เสียงข้างมาก ทางสายกลาง และการระลึกถึงความตาย

เป็นบทความทางธรรมที่ ศ.แสวง บุญเฉลิมวิภาส ได้เคยนำเสนอในวารสารมารวบรวมพิมพ์เป็นเล่ม ซึ่งในหนังสือเล่มนี้มี 3 เรื่อง คือ หลักการระดับปรมัตถสัจจะ มิใ..

 
     
  รหัสสินค้า : 9786162692444
ศาสตราจารย์แสวง บุญเฉลิมวิภาส ราคา :  25.00  ส่วนลด : 15%
เหลือ 21.25 บาท
 
 
 
 
    รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย [ฉบับชั่วคราว] พุทธศักราช ๒๕๕๗

แก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ 1) พุทธศักราช 2558

..
 
     
  รหัสสินค้า : 9786162693861
กลุ่มวิญญูชน ราคา :  40.00  ส่วนลด : 15%
เหลือ 34.00 บาท
 
 
    คำอธิบายระบบศาลและพระธรรมนูญศาลยุติธรรม

การพิมพ์ครั้งนี้ได้ปรับปรุงเนื้อหาให้สอดคล้องกับรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย(ฉบับชั่วคราว) พ.ศ.2557 พระราชบัญญัติแก้ไขเพิ่มเติมประมวลกฎหมายวิธีพิจา..

 
     
  รหัสสินค้า : 9786162694103
ไพโรจน์ วายุภาพ ราคา :  250.00  ส่วนลด : 15%
เหลือ 212.50 บาท
 
 
 
 
    คำอธิบายกฎหมายลิขสิทธิ์

คำอธิบายกฎหมายลิขสิทธิ์ ผู้เขียนได้เรียบเรียงโดยอธิบายหลักกฎหมายลิขสิทธิ์อันเป็นสากลที่มีอยู่ในกฎหมายระหว่างประเทศและกฎหมายภายในประเทศต่างๆ รวมทั้ง..

 
     
  รหัสสินค้า : 9786162694295
ผู้ช่วยศาสตราจารย์จิรประภา มากลิ่น ราคา :  170.00  ส่วนลด : 15%
เหลือ 144.50 บาท
 
 
    รากฐานกฎหมายอาญา

หนังสือ"รากฐานกฎหมายอาญา"ได้แสดงให้เห็นถึงรากฐานทางทฤษฎี และพัฒนาการของกฎหมายอาญาตั้งแต่ศาสตร์ว่าด้วยกฎหมายอาญา ความหมาย ที่มาขอบเขต รวมถึงพัฒนาการ..

 
     
  รหัสสินค้า : 9786162694226
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.คณพล จันทน์หอม ราคา :  95.00  ส่วนลด : 15%
เหลือ 80.75 บาท
 
 
 
 
    ภาษาละตินสำหรับนิติศาสตร์และสังคมศึกษา

หนังสือเล่มนี้เป็นหนังสือที่เรียบเรียงจากคำบรรยายที่ศาสตราจารย์ กิตติคุณ ดร.ประชุม โฉมฉาย ได้บรรยายในโครงการอบรมภาษาละตินสำหรับการศึกษานิติศาสตร์ให..

 
     
  รหัสสินค้า : 9789744666581
ศาสตราจารย์กิตติคุณ ดร.ประชุม โฉมฉาย ราคา :  550.00  ส่วนลด : 15%
เหลือ 467.50 บาท
 
 
    คดีปกครองใกล้ตัว 9 : เลื่อน ลด ปลด ย้าย

การบริหารงานบุคคลในระบบราชการไทยมีปัญหาในการบังคับใช้กฎหมายว่าด้วยการบริหารงานบุคคลอยู่พอสมควร หลายกรณีเป็นอำนาจการใช้ดุลพินิจของผู้บังคับบัญชาที่ม..

 
     
  รหัสสินค้า : 9786162694639
พิสิษฐ์ พลรักษ์เขตต์ ราคา :  160.00  ส่วนลด : 15%
เหลือ 136.00 บาท
 
 
 


 
    ประมวลรัษำากร ฉบับสมบูรณ์ ปี 2559
..
 
     
  รหัสสินค้า : 9786169108870
บจ.สำนักพัฒนาการบริหารธรรมนิติ ราคา : 450.00 บาท
 
 
    คำอธิบายประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ เรียงมาตราว่าด้วย ตัวแทน-นายหน้า

บรรพ 3 ลักษณะ 15 ตัวแทน หมวด 1 บทเบ็ดเสร็จทั่วไป หมวด 2 หน้าที่และความรับผิดของตัวแทนต่อตัวการ หมวด 3 หน้าที่และความรับผิดของต่อตัวแทน หมวด 4 ความร..

 
     
  รหัสสินค้า : 9789744667687
จักรพงษ์ เล็กสกุลไชย ราคา :  150.00  ส่วนลด : 10%
เหลือ 135.00 บาท
 
 
 
 
    ประมวลรัษฎากร

หนังสือเล่มนี้จัดพิมพ์ขึ้นเพื่อให้นิสิต นักศึกษา ผู้ประกอบวิชาชีพและผู้ที่สนใจกฎหมายภาษีอากร ได้ศึกษาค้นคว้าตวบทประมวลรัษฎากรที่ทันสมัย รวมถึงกฎหมา..

 
     
  รหัสสินค้า : 9786163612878
ชัยสิทธิ์ ตราชูธรรม ราคา : 270.00 บาท
 
 
    การดำเนินคดีแบบกลุ่มและการขออนุญาตฎีกา

คำอธิบายกฎหมายการดำเนินคดีแบบกลุ่ม และการขออนุญาตฎีกาเล่มนี้ ได้เรียบเรียงขึ้นเพื่อให้ท่านผู้อ่านได้เห็นภาพโครงสร้างของการดำเนินคดีแบบกลุ่ม และขั้น..

 
     
  รหัสสินค้า : 9786164132795
เอื้อน ขุนแก้ว ราคา : 200.00 บาท
 
 
 
 
    พจนานุกรมศัพท์กฎหมายไทย
..
 
     
  รหัสสินค้า : 9786167073736
ราชบัณฑิตยสถาน ราคา :  300.00  ส่วนลด : 10%
เหลือ 270.00 บาท
 
 
    สัมมนากฎหมายวิธีพิจารณาความแพ่ง 3
..
 
     
  รหัสสินค้า : 9789749468722
สมชัย ทีฆาอุตมากร ราคา : 270.00 บาท
 
 
 
 
    คำถามพร้อมธงคำตอบ ข้อสอบความรู้ชั้นแนติบัณฑิต ภาคหนึ่ง ปี 2539-2558

กฎหมายอาญา, กฎหมายแรงงาน, กฎหมายภาษีอากร, กฎหมายรัฐธรรมนูญ, กฎหมายปกครอง

..
 
     
  รหัสสินค้า : 9786164040045
เนติบัณฑิตยสภา ราคา :  200.00  ส่วนลด : 10%
เหลือ 180.00 บาท
 
 
    สัมมนากฎหมายวิธีพิจารณาความแพ่ง 1
..
 
     
  รหัสสินค้า : 9789749468739
สมชัย ทีฆาอุตมากร ราคา : 280.00 บาท
 
 
 
 
    คำอธิบายประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ บรรพ 4 ทรัพย์สิน เล่ม 3 ว่าด้วย กรรมสิทธิ์
..
 
     
  รหัสสินค้า : 9789742036140
ร.ต.อ.ธีสุทธิ์ พันฤทธิ์ ราคา : 200.00 บาท
 
 
    สิทธิและเสรีภาพทางการศึกษา : พื้นฐานการศึกษาทางสังคม และกฎหมาย

สิทธิและเสรีภาพทางการศึกษา : พื้นบานการศึกษาทางสังคมและกฎหมาย เขียนโดย รศ.ดร.ชนิตา รักษ์พลเมือง คณบดีคณะครุศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ผู้ทรงความร..

 
     
  รหัสสินค้า : 9786165518307
รองศาสตราจารย์ ดร.ชนิตา รักษ์พลเมือง ราคา :  300.00  ส่วนลด : 15%
เหลือ 255.00 บาท
 
 
 
ยูสเซอร์เนม
รหัสผ่าน
ลงทะเบียน   ลืมรหัสผ่าน

1,480,421 คน

 

 

 
 
Winyuchon Publication House Co., Ltd.
 
สำนักพิมพ์วิญญูชน 39/200-201 ซ.วิภาวดีรังสิต 84 ถนนวิภาวดีรังสิต แขวงสนามบิน เขตดอนเมือง กรุงเทพฯ 10210
โทรศัพท์ 0-2996-9471-3 โทรสาร 0-2996-9474