25 กรกฎาคม 2557
     
  กฎหมายปกครอง
การเลิกจ้างและการลาออก
คำอธิบายกฎหมายแรงงาน
รวมคำบรรยายหลักวิชาชีพนักกฎหมาย
ความรู้กฎหมายทั่วไป คำอธิบายวิชากฎหมายแพ่ง : หลักทั่วไป
คำอธิบายนิติกรรม-สัญญา
ประมวลกฎหมายอาญา ฉบับอ้างอิง
คำอธิบายกฎหมายประกันสังคม
การร่างสัญญาภาษาอังกฤษสำหรับนักกฎหมาย
หลักกฎหมายวิธีพิจารณาความแพ่ง เล่ม 2
 

 
 

  WebLink : WebLink :  

    คณะกรรมอัยการเปิดรับสมัครสอบคัดเลือกเพื่อบรรจุเป็นข้าราชการอัยการ
 

คณะกรรมการอัยการเปิดรับสมัครสอบคัดเลือกเพื่อบรรจุเป็นข้าราชการอัยการ และแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งอัยการผู้ช่วย ตั้งแต่วันที่ 2 กรกฎาคม 2557 ถึง 31 กรกฎาคม 2557 ดูรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่นี่

  สำนักพิมพ์วิญญูชนรับสมัครพนักงาน   
  ผลการประชุม ก.ต. ครั้งที่ 11/2557    
  เปิดรับสมัครโครงการอบรมประกาศนียบัตรกฎหมายธุรกิจ รุ่นที่ 16   
  เปิดรับสมัครอบรมกฎหมายเกี่ยวกับการบริหารงานบุคคล รุ่นที่ 18 - 19   
ดูทั้งหมด


  ภาพบรรยากาศพิธีมอบห้องสือให้แก่ห้องสมุดสาขานิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร | 09/07/2014  
  ภาพบรรยากาศพิธีมอบห้องสือให้แก่ห้องสมุดคณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น วิทยาเขตหนองคาย | 09/07/2014  
  ภาพบรรยากาศพิธีมอบห้องสือให้แก่ห้องสมุดสาขานิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี | 09/07/2014  
  ภาพบรรยากาศพิธีมอบห้องสือให้แก่ห้องสมุดคณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏอุบลราชธานี | 08/07/2014  
  ภาพบรรยากาศพิธีมอบห้องสือให้แก่ห้องสมุดคณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยนครพนม | 08/07/2014  
ดูทั้งหมด


 
    คำอธิบายกฎหมายว่าด้วยองค์กรอัยการและพนักงานอัยการ

ความเป็นมาขององค์กรอัยการและพระราชบัญญัติว่าด้วยองค์กรอัยการและพนักงานอัยการ พ.ศ. 2553, ความสัมพันธ์ระหว่างรัฐธรรมนูญแ่ห่งราชอาณาจักรไทยกับองค์กรอั..

 
     
  รหัสสินค้า : 9786162692734
อำนาจ เนตยสุภา, รวินท์ ชัยภิวัตรภักดี, ธีรัช ลิมปยารยะ ราคา :  240.00  ส่วนลด : 15%
เหลือ 204.00 บาท
 
 
    รวมคำบรรยายหลักวิชาชีพนักกฎหมาย

นิติศาสตร์แนวพุทธ โดยพระพรหมคุณาภรณ์ (ป.อ. ปยุตฺโต), อาชีวปฏิญาณ โดยพระเจ้าวรวงศ์เธอ กร..

 
     
  รหัสสินค้า : 9786162692697
ศาสตราจารย์แสวง บุญเฉลิมวิภาส ราคา :  350.00  ส่วนลด : 15%
เหลือ 297.50 บาท
 
 
 
 
    อดีตประธาน คอป. แนะ อสส. ในคดีการก่อการร้าย

เป็นหนังสือรวมบทความที่ศาสตราจารย์ ดร.คณิต เขียนขึ้นเพื่อนำเสนอแง่มุมอดีตประธาน คอป. ได้แก่ คอป. และ อสส. กับการก่อการร้าย , การก่อการร้าย , อัยการ..

 
     
  รหัสสินค้า : 9786162692437
ศาสตราจารย์ ดร.คณิต ณ นคร ราคา :  70.00  ส่วนลด : 15%
เหลือ 59.50 บาท
 
 
    กฎหมายปกครอง

ความทั่วไปเกี่ยวกับกฎหมายปกครอง การแบ่งแยกกฎหมายเอกชนและกฎหมายมหาชน พัฒนาการของกฎหมายปกครอง หลักการพื้นฐานของกฎหมายปกครอง, การจัดโครงสร้างข..

 
     
  รหัสสินค้า : 9786162692680
ศาสตราจารย์ ดร.นันทวัฒน์ บรมานันท์ ราคา :  460.00  ส่วนลด : 15%
เหลือ 391.00 บาท
 
 
 
 
    หลักกฎหมายว่าด้วยองค์กรอัยการและพนักงานอัยการ

“หลักกฎหมายว่าด้วยองค์กรอัยการและพนักงานอัยการ” เหมาะสำหรับผู้เตรียมสอบอัยการผู้ช่วย นิติกร สำนักงานอัยการสูงสุด ซึ่งมุ่งให้ความรู้และค..

 
     
  รหัสสินค้า : 9786162692833
อนุวัฒน์ บุญนันท์, สุริยา ปานแป้น ราคา :  160.00  ส่วนลด : 15%
เหลือ 136.00 บาท
 
 
    คดีปกครองใกล้ตัว 7 เพื่อประโยชน์ของประชาชน

คดีปกครองใกล้ตัวเล่มนี้ เป็นหนังสือที่รวบรวมบทความของผู้เขียนจากคอลัมน์ "กฎหมายข้างตัว" ในหนังสือพิมพ์รายวันซึ่งมีประเด็นทางกฎหมายที่น่าสนใจใกล้ตัว..

 
     
  รหัสสินค้า : 9786162692239
พิสิษฐ์ พลรักษ์เขตต์ ราคา :  125.00  ส่วนลด : 15%
เหลือ 106.25 บาท
 
 
 
 
    เชิงทนาย

เป็นหนังสือที่ผู้เขียนแปลมาจากภาษาต่างประเทศ ซึ่งเป็นเกร็ดในคดีแปลกๆ ที่เกิดขึ้น และเป็นอุทาหรณ์ในการว่าความของทนายเกี่ยวกับการถามค้าน ไหวพริบต่างๆ..

 
     
  รหัสสินค้า : 9786162692055
ศาสตราจารย์คนึง ฦาไชย ราคา :  80.00  ส่วนลด : 15%
เหลือ 68.00 บาท
 
 
    กฎหมายสิ่งแวดล้อม

บทที่1 ความรู้ทั่วไป

บทที่2 นโยบายและแผนสิ่งแวดล้อม

บทที่3 การประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อม

บทที่4 มลพิษทางน้ำ

บทที่5 ม..

 
     
  รหัสสินค้า : 9786162692604
ศาสตราจารย์ ดร.อำนาจ วงศ์บัณฑิต ราคา :  550.00  ส่วนลด : 15%
เหลือ 467.50 บาท
 
 
 
 
    คำสอนว่าด้วยรัฐและหลักกฎหมายมหาชน

คำสอนว่าด้วยรัฐและหลักกฎหมายมหาชนกับวิชาการทางนิติศาสตร์, วิวัฒนาการของรัฐ, องค์ประกอบของรัฐ, การเกิดขึ้้นและการดับสูญของรัฐ, ลักษณะทางกฎหมายของรัฐ..

 
     
  รหัสสินค้า : 9789744666413
รองศาสตราจารย์ ดร. วรเจตน์ ภาคีรัตน์ ราคา :  220.00  ส่วนลด : 15%
เหลือ 187.00 บาท
 
 
    กฎหมายกับวงจรชีวิต

กฎหมายกับวงจรชีวิตเป็นกฎหมายเกี่ยวข้องกับชีวิตประจำวันของคนในสังคมตั้งแต่เกิดจนตาย กฎหมายจึงแยกจากสังคมไม่ได้ ดังคำกล่าวที่ว่า"ที่ใดมีสังคม ที่นั่น..

 
     
  รหัสสินค้า : 9786162691355
รองศาสตราจารย์สมยศ เชื้อไทย ราคา :  150.00  ส่วนลด : 15%
เหลือ 127.50 บาท
 
 
 


 
    คำอธิบายวิชากฎหมายปกครอง (ภาคทั่วไป)

ความหมายของฝ่ายปกครอง, กิจกรรมของฝ่ายปกครอง, หลักความชอบด้วยกฎหมาย, นิติกรรมทางปกครอง, สัญญาทางปกครอง, ความรับผิดทางละเมิดของเจ้าหน้าที่, ดุลพินิจข..

 
     
  รหัสสินค้า : 9786167425696
ศาสตราจารย์พิเศษ ดร.จิรนิติ หะวานนท์ ราคา :  110.00  ส่วนลด : 10%
เหลือ 99.00 บาท
 
 
    วิ.อาญา พิสดาร เล่ม 1 ปรับปรุงใหม่ ปี 2557

 

     
  รหัสสินค้า : 9786163484611
วิเชียร ดิเรกอุดมศักดิ์ ราคา : 300.00 บาท
 
 
 
 
    คำอธิบายประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ว่าด้วยนิติกรรม สัญญา
..
 
     
  รหัสสินค้า : 9786167425788
อัครวิทย์ สุมาวงศ์ ราคา :  210.00  ส่วนลด : 10%
เหลือ 189.00 บาท
 
 
    วิ.แพ่ง พิสดาร เล่ม 2 ปรับปรุงใหม่ ปี 2557

 

     
  รหัสสินค้า : 978616348765
วิเชียร ดิเรกอุดมศักดิ์ ราคา : 280.00 บาท
 
 
 
 
    วิ.แพ่ง พิสดาร เล่ม 1 ปรับปรุึงใหม่ ปี 2557

 

     
  รหัสสินค้า : 9786163484758
วิเชียร ดิเรกอุดมศักดิ์ ราคา : 280.00 บาท
 
 
    กฎหมายประทุษร้ายส่วนแพ่ง รวมคำพิพากษาฎีกา ของพระเจ้าบรมวงศ์เธอ กรมหลวงราชบุรีดิเรกฤทธิ์
..
 
     
  รหัสสินค้า : sp138
ดร.เขมภูมิ ภูมิถาวร ราคา : 500.00 บาท
 
 
 
 
    วิ.อาญา พิสดาร เล่ม 2 ปรับปรุงใหม่ ปี 2557

 

     
  รหัสสินค้า : 9786163484628
วิเชียร ดิเรกอุดมศักดิ์ ราคา : 300.00 บาท
 
 
    วิ.แพ่ง พิสดาร เล่ม 3 ปรับปรุงใหม่ ปี 2557

 

     
  รหัสสินค้า : 9786163484659
วิเชียร ดิเรกอุดมศักดิ์ ราคา : 300.00 บาท
 
 
 
ยูสเซอร์เนม
รหัสผ่าน
ลงทะเบียน   ลืมรหัสผ่าน

508,454 คน

 

 

 
 
Winyuchon Publication House Co., Ltd.
 
สำนักพิมพ์วิญญูชน 39/200-201 ซ.วิภาวดีรังสิต 84 ถนนวิภาวดีรังสิต แขวงสนามบิน เขตดอนเมือง กรุงเทพฯ 10210
โทรศัพท์ 0-2996-9471-3 โทรสาร 0-2996-9474