21 สิงหาคม 2557
     
  กฎหมายปกครอง
การเลิกจ้างและการลาออก
คำอธิบายกฎหมายแรงงาน
รวมคำบรรยายหลักวิชาชีพนักกฎหมาย
ความรู้กฎหมายทั่วไป คำอธิบายวิชากฎหมายแพ่ง : หลักทั่วไป
คำอธิบายกฎหมายลักษณะละเมิด จัดการงานนอกสั่ง ลาภมิควรได้
คำอธิบายนิติกรรม-สัญญา
ประมวลกฎหมายอาญา ฉบับอ้างอิง
Lectures Notes กฎหมายระหว่างประเทศ เล่ม 2
กฎหมายระหว่างประเทศ เล่ม 1
 

 
 

  WebLink : WebLink :  

    สำนักพิมพ์วิญญูชนรับสมัครพนักงาน
 

สำนักพิมพ์วิญญูชนเปิดรับสมัครสมัครพนักงานหลายอัตรา ในตำแหน่งต่างๆ ดังนี้
1. พนักงานบัญชี (วุฒิ ป.ตรี)

2. พนักงานฝ่ายการตลาด (วุฒิ ป.ตรี)
3. พนักงานฝ่ายผลิต (กองบรรณาธิการ, พิสูจน์อักษร) (วุฒิ ป.ตรี)
4. พนักงานฝ่ายสต๊อกสินค้า (วุฒิ ม.6 ขึ้นไป)
5. พนักงานขับรถ (วุฒิ ม.6 ขึ้นไป)

ผู้สนใจ...เชิญส่งจดหมายสมัครงานพร้อมประวัติการศึกษามาได้ที่บริษัท สำนักพิมพ์วิญญูชน จำักัด 39/200-201 ซ.วิภาวดีรังสิต 84 ถ.วิภาวดีรังสิต แขวงสนามบิน เขตดอนเมือง กรุงเทพฯ 10210, ส่งอีเมล์มาที่ winyuchon_w@hotmail.com หรือเข้ามากรอกใบสมัครด้วยตนเองที่สำนักพิมพ์วิญญูชน วันจันทร์-ศุกร์ หรือโทร. 02-996-9471-3 (คุณปฐมพงษ์)

ดูทั้งหมด


  ภาพบรรยากาศพิธีมอบห้องสือให้แก่ห้องสมุดสาขานิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร | 09/07/2014  
  ภาพบรรยากาศพิธีมอบห้องสือให้แก่ห้องสมุดคณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น วิทยาเขตหนองคาย | 09/07/2014  
  ภาพบรรยากาศพิธีมอบห้องสือให้แก่ห้องสมุดสาขานิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี | 09/07/2014  
  ภาพบรรยากาศพิธีมอบห้องสือให้แก่ห้องสมุดคณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏอุบลราชธานี | 08/07/2014  
  ภาพบรรยากาศพิธีมอบห้องสือให้แก่ห้องสมุดคณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยนครพนม | 08/07/2014  
ดูทั้งหมด


 
    กฎหมายลักษณะละเมิด รวมหมายเหตุท้ายคำพิพากษาฎีกาของ ศ.จิตติ ติงศภัทิย์

เนื่องจาก ศ.จิตติ  ติงศภัทิย์ ได้เขียนหมายเหตุท้ายคำพิพากษาฎีกาเรื่องละเมิดไว้เป็นจำนวนมากและกระจัดกระจายอยู่ในวารสารคำพิพากษาฎีกาที่จัดพิมพ์โ..

 
     
  รหัสสินค้า : 9789744666819
ดร.เขมภูมิ ภูมิถาวร ราคา :  400.00  ส่วนลด : 15%
เหลือ 340.00 บาท
 
 
    เหตุเกิดที่ทางแยก

รวมบทความกฎหมาย 16 เรื่อง ที่จะทำให้ผู้อ่านเข้าใจกฎหมายใกล้ตัวได้ดียิ่งขึ้น เช่น ความยอกย้อนของภาษากับกฎหมาย กฎหมายกับคนที่อยากตาย ทำแท้งกับทางออก ..

 
     
  รหัสสินค้า : 9786162692789
ศาสตราจารย์ ดร.ทวีเกียรติ มีนะกนิษฐ ราคา :  100.00  ส่วนลด : 20%
เหลือ 80.00 บาท
 
 
 
 
    ข้อกฎหมายในคดีนายกอนันท์

ข้อกฏหมายในคดีนายกอนันท์ เป็นเรื่องราวของการดำเนินคดีของนายกอนันท์ตั้งแต่ต้นจนจบ พร้อมทั้งเพิ่มคำพิพากษาของศาลอุทธรณ์และฏีกา และบทความเรื่อง อำนาจฟ..

 
     
  รหัสสินค้า : 9786162692420
ศาสตราจารย์ ดร.คณิต ณ นคร ราคา :  170.00  ส่วนลด : 20%
เหลือ 136.00 บาท
 
 
    คำสอนว่าด้วยรัฐและหลักกฎหมายมหาชน

คำสอนว่าด้วยรัฐและหลักกฎหมายมหาชนกับวิชาการทางนิติศาสตร์, วิวัฒนาการของรัฐ, องค์ประกอบของรัฐ, การเกิดขึ้้นและการดับสูญของรัฐ, ลักษณะทางกฎหมายของรัฐ..

 
     
  รหัสสินค้า : 9789744666413
รองศาสตราจารย์ ดร. วรเจตน์ ภาคีรัตน์ ราคา :  220.00  ส่วนลด : 15%
เหลือ 187.00 บาท
 
 
 
 
    รวมกฎหมายปกครอง

ประกอบด้วย 4 พระราชบัญญัติ คือ พ.ร.บ. จัดตั้งศาลปกครองและวิธีพิจารณาคดีปกครอง พ.ศ. 2542 แก้ไขเพิ่มเติม พ.ศ. 2554, พ.ร.บ. วิธีปฏิบัติราชการทางปกครอง..

 
     
  รหัสสินค้า : 9786162692574
กลุ่มวิญญูชน ราคา :  60.00  ส่วนลด : 20%
เหลือ 48.00 บาท
 
 
    กฎหมายสิ่งแวดล้อม

บทที่1 ความรู้ทั่วไป

บทที่2 นโยบายและแผนสิ่งแวดล้อม

บทที่3 การประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อม

บทที่4 มลพิษทางน้ำ

บทที่5 ม..

 
     
  รหัสสินค้า : 9786162692604
ศาสตราจารย์ ดร.อำนาจ วงศ์บัณฑิต ราคา :  550.00  ส่วนลด : 20%
เหลือ 440.00 บาท
 
 
 
 
    ประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ ประมวลกฎหมายอาญา (ฉบับรวมเล่ม)

ประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ (แก้ไขเพิ่มเติม พ.ศ. 2551)

ประมวลกฎหมายอาญา (แก้ไขเพิ่มเติม พ.ศ. 2551)

..
 
     
  รหัสสินค้า : 9786162691645
กลุ่มวิญญูชน ราคา :  270.00  ส่วนลด : 20%
เหลือ 216.00 บาท
 
 
    คู่มือศึกษาวิชากฎหมายที่ดิน

คู่มือศึกษาวิชากฎหมายที่ดินเล่มนี้ เป็นการรวบรวมเนื้อหาเกี่ยวกับที่ดิน อาทิ ความหมายของที่ดิน สิทธิในแผ่นดิน หนังสือแสดงสิทธิในที่ดินการได้มาซึ่งเอ..

 
     
  รหัสสินค้า : 9786162692291
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ตุลญา โรจน์ทังคำ แก้วศุภาสวัสดิ์ ราคา :  160.00  ส่วนลด : 20%
เหลือ 128.00 บาท
 
 
 
 
    ประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน กับ ระบบกฎหมายไทย

การรวมกลุ่มเศรษฐกิจของบรรดารัฐประชาคมก่อให้เกิดองค์กรใหม่ ที่มีกรอบกติกาและพันธกรณีให้รัฐสมาชิกอาเซียนต้องปฏิบัติตาม

ประเทศไทยจำเป็นต้องให้..

 
     
  รหัสสินค้า : 9786162692772
ดร.ปวริศร เลิศธรรมเทวี , อัครวัฒน์ เลาวัณย์ศิริ ราคา :  175.00  ส่วนลด : 20%
เหลือ 140.00 บาท
 
 
    คำอธิบายระบบศาลและพระธรรมนูญศาลยุติธรรม

เนื่องด้วยมีการแยกศาลยุติธรรมออกเป็นอิสระไม่อยู่ในสังกัดกระทรวงยุติธรรมอีกต่อไป จึงได้มีการออกพระราชบัญญัติต่างๆ หลายฉบับรองรับ ซึ่งเป็นการบัญญัติข..

 
     
  รหัสสินค้า : 9786162692161
ไพโรจน์ วายุภาพ ราคา :  220.00  ส่วนลด : 20%
เหลือ 176.00 บาท
 
 
 


 
    วิ.อาญา พิสดาร เล่ม 2 ปรับปรุงใหม่ ปี 2557

 

     
  รหัสสินค้า : 9786163484628
วิเชียร ดิเรกอุดมศักดิ์ ราคา : 300.00 บาท
 
 
    คำอธิบายประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ว่าด้วยนิติกรรม สัญญา
..
 
     
  รหัสสินค้า : 9786167425788
อัครวิทย์ สุมาวงศ์ ราคา :  210.00  ส่วนลด : 10%
เหลือ 189.00 บาท
 
 
 
 
    วิ.อาญา พิสดาร เล่ม 1 ปรับปรุงใหม่ ปี 2557

 

     
  รหัสสินค้า : 9786163484611
วิเชียร ดิเรกอุดมศักดิ์ ราคา : 300.00 บาท
 
 
    วิ.แพ่ง พิสดาร เล่ม 1 ปรับปรุึงใหม่ ปี 2557

 

     
  รหัสสินค้า : 9786163484758
วิเชียร ดิเรกอุดมศักดิ์ ราคา : 280.00 บาท
 
 
 
 
    วิ.แพ่ง พิสดาร เล่ม 3 ปรับปรุงใหม่ ปี 2557

 

     
  รหัสสินค้า : 9786163484659
วิเชียร ดิเรกอุดมศักดิ์ ราคา : 300.00 บาท
 
 
    กฎหมายประทุษร้ายส่วนแพ่ง รวมคำพิพากษาฎีกา ของพระเจ้าบรมวงศ์เธอ กรมหลวงราชบุรีดิเรกฤทธิ์
..
 
     
  รหัสสินค้า : sp138
ดร.เขมภูมิ ภูมิถาวร ราคา : 500.00 บาท
 
 
 
 
    วิ.แพ่ง พิสดาร เล่ม 2 ปรับปรุงใหม่ ปี 2557

 

     
  รหัสสินค้า : 978616348765
วิเชียร ดิเรกอุดมศักดิ์ ราคา : 280.00 บาท
 
 
    คำอธิบายวิชากฎหมายปกครอง (ภาคทั่วไป)

ความหมายของฝ่ายปกครอง, กิจกรรมของฝ่ายปกครอง, หลักความชอบด้วยกฎหมาย, นิติกรรมทางปกครอง, สัญญาทางปกครอง, ความรับผิดทางละเมิดของเจ้าหน้าที่, ดุลพินิจข..

 
     
  รหัสสินค้า : 9786167425696
ศาสตราจารย์พิเศษ ดร.จิรนิติ หะวานนท์ ราคา :  110.00  ส่วนลด : 10%
เหลือ 99.00 บาท
 
 
 
ยูสเซอร์เนม
รหัสผ่าน
ลงทะเบียน   ลืมรหัสผ่าน

564,228 คน

 

 

 
 
Winyuchon Publication House Co., Ltd.
 
สำนักพิมพ์วิญญูชน 39/200-201 ซ.วิภาวดีรังสิต 84 ถนนวิภาวดีรังสิต แขวงสนามบิน เขตดอนเมือง กรุงเทพฯ 10210
โทรศัพท์ 0-2996-9471-3 โทรสาร 0-2996-9474