22 ตุลาคม 2557
     
  หลักพื้นฐานกฎหมายมหาชนว่าด้วยรัฐ รัฐธรรมนูญ และกฎหมาย
การเลิกจ้างและการลาออก
รวมคำบรรยายหลักวิชาชีพนักกฎหมาย
คำอธิบายประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ : หนี้
ความรู้กฎหมายทั่วไป คำอธิบายวิชากฎหมายแพ่ง : หลักทั่วไป
คำอธิบายกฎหมายลักษณะละเมิด จัดการงานนอกสั่ง ลาภมิควรได้
คำอธิบายนิติกรรม-สัญญา
ประมวลกฎหมายอาญา ฉบับหัวเรื่องเรียงมาตรา
ประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญา ฉบับอ้างอิง
ประมวลกฎหมายอาญา ฉบับอ้างอิง
 

 
 

  WebLink : WebLink :    ภาพบรรยากาศพิธีมอบห้องสือให้แก่ห้องสมุดสาขานิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร | 09/07/2014  
  ภาพบรรยากาศพิธีมอบห้องสือให้แก่ห้องสมุดคณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น วิทยาเขตหนองคาย | 09/07/2014  
  ภาพบรรยากาศพิธีมอบห้องสือให้แก่ห้องสมุดสาขานิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี | 09/07/2014  
  ภาพบรรยากาศพิธีมอบห้องสือให้แก่ห้องสมุดคณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏอุบลราชธานี | 08/07/2014  
  ภาพบรรยากาศพิธีมอบห้องสือให้แก่ห้องสมุดคณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยนครพนม | 08/07/2014  
ดูทั้งหมด


 
    ประมวลกฎหมายที่ดิน แก้ไขเพิ่มเติม พ.ศ. 2551, พ.ร.บ.ให้ใช้ประมวลกฎหมายที่ดิน พ.ศ. 2497

หมวด 1 บทเบ็ดเสร็จทั่วไป, หมวด 2 การจัดที่ดินเพื่อประชาชน, หมวด 3 การกำหนดสิทธิในที่ดิน, หมวด 4 การออกหนังสือแสดงสิทธิในที่ดิน, หมวด 5 การรังวัดที่..

 
     
  รหัสสินค้า : 9786162692314
กลุ่มวิญญูชน ราคา :  80.00  ส่วนลด : 15%
เหลือ 68.00 บาท
 
 
    ทฤษฎีกฎหมายนิติปรัชญา

"...วิชานี้(นิติปรัชญา)ทำให้เรามีความเข้าใจเกี่ยวกับกฎหมายลึกและกว้างขึ้นโเฉพาะทำให้รู้จักวิชากฎหมายในภาพรวมได้ดีมากยิ่งขึ้น ทำให้มีวิธีคิด วิธีมอง..

 
     
  รหัสสินค้า : 9786162692802
รองศาสตราจารย์สมยศ เชื้อไทย ราคา :  180.00  ส่วนลด : 15%
เหลือ 153.00 บาท
 
 
 
 
    คู่มือสอบกฎหมายปกครอง

คู่มือสอบกฎหมายปกครองเล่มนี้ เหมาะสำหรับอ่านเพื่อเตรียมตัวสอบเนติบัณฑิต อัยการผู้ช่วย ตุลาการศาลปกครอง พนักงานคดีปกครอง และนิติกรของรัฐ เนื้อหาประก..

 
     
  รหัสสินค้า : 9786162692895
อนุวัฒน์ บุญนันท์, สุริยา ปานแป้น ราคา :  330.00  ส่วนลด : 15%
เหลือ 280.50 บาท
 
 
    กฎหมายทรัพย์สิน : ความรู้พื้นฐานทางความคิด หลักทั่วไป และบทเบ็ดเสร็จทั่วไป
..
 
     
  รหัสสินค้า : 9789744667441
อานนท์ มาเม้า ราคา :  350.00  ส่วนลด : 15%
เหลือ 297.50 บาท
 
 
 
 
    หลักการทำสัญญาและตัวอย่างสัญญาต่าง ๆ เล่ม 1

หลักการทำสัญญาภาษาไทย, การทำนิติกรรมสัญญา, สิ่งที่ควรทราบเกี่ยวกับการทำสัญญา, หลักสำคัญในการทำสัญญา, สาระสำคัญของ..

 
     
  รหัสสินค้า : 9786162692611
สุรพล ไตรเวทย์ ราคา :  260.00  ส่วนลด : 15%
เหลือ 221.00 บาท
 
 
    อภิวัฒน์กระบวนการยุติธรรม

เป็นหนังสือรวมบทความของศาสตราจารย์ ดร.คณิต ณ นครเขียนขึ้นเพื่อเสนอแง่มุมในการปฏิรูปกระบวนการยุติธรรม

..
 
     
  รหัสสินค้า : 9786162693182
ศาสตราจารย์ ดร.คณิต ณ นคร ราคา :  280.00  ส่วนลด : 15%
เหลือ 238.00 บาท
 
 
 
 
    กฎหมายลักษณะละเมิด รวมหมายเหตุท้ายคำพิพากษาฎีกาของ พระยาเทพวิทุรพหุลศรุตาบดี, ศ. ม.ร.ว.เสนีย์ ปราโมช, ศ. ดร.หยุด แสงอุทัย

หมายเหตุท้ายคำพิพากษาฎีกาของพระยาเทพวิทุรพหุลศรุตาบดี รวบรวมจากหนังสือบทระบิลคำพิพากษาฎีการะหว่าง พ.ศ.2476-2478 ส่วนหมายเหตุท้ายคำพิพากษาฎีกาของศาส..

 
     
  รหัสสินค้า : 9789744667021
ดร.เขมภูมิ ภูมิถาวร ราคา :  320.00  ส่วนลด : 15%
เหลือ 272.00 บาท
 
 
    ความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับระบบกฎหมายจีน

บทนำ : บริบทการพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมของจีน, ความมุ่งหมายในการศึกษากฎหมายจีน บทที่2 : ประวัติศาสตร์กฎหมายของจีนในยุคราชวงศ์ บทที่3 : ประวัติศาสตร์กฎ..

 
     
  รหัสสินค้า : 9786162692536
อาร์ม ตั้งนิรันดร ราคา :  150.00  ส่วนลด : 15%
เหลือ 127.50 บาท
 
 
 
 
    ผู้พิพากษาตั้งตุลาให้สังคมสมในดุล

ผู้พิพากษษ ตั้งตุลาให้สังคมในดุล เป็นสาระธรรมเกี่ยวกับวงการตุลาการหรือผู้พิพากษา เพราะผู้พิพากษาต้องเป็นผู้ทรงไว้ซึ่งความยุติธรรม จึงจำเป็นจะต้องรู..

 
     
  รหัสสินค้า : 9786162692710
พระพรหมคุณาภรณ์ (ป.อ. ปยุตฺโต) ราคา :  100.00  ส่วนลด : 15%
เหลือ 85.00 บาท
 
 
    หลักกฎหมายตั๋วเงิน

สัญญาตั๋วเงิน, คู่สัญญาในตั๋วเงิน, การออกตั๋วเงิน, การโอนตั๋วเงิน, การรับรอง, อาวัล, การใช้เงิน, การสอดเข้าแก้หน้า, สิทธิไล่เบี้ย, ตั๋วแลกเงินเป็นส..

 
     
  รหัสสินค้า : 9786162693021
รองศาสตราจารย์สหธน รัตนไพจิตร ราคา :  390.00  ส่วนลด : 15%
เหลือ 331.50 บาท
 
 
 


 
    คำอธิบายกฎหมายแรงงานภาครัฐวิสาหกิจ
..
 
     
  รหัสสินค้า : 9789744667458
รองศาสตราจารย์ ดร.วิจิตรา วิเีชียรชม ราคา :  350.00  ส่วนลด : 15%
เหลือ 297.50 บาท
 
 
    ประมวลรัษฎากร

หนังสือเล่มนี้จัดพิมพ์ขึ้นเพื่อให้นิสิต นักศึกษา ผู้ประกอบวิชาชีพและผู้ที่สนใจกฎหมายภาษีอากร ได้ศึกษาค้นคว้าตวบทประมวลรัษฎากรที่ทันสมัย รวมถึงกฎหมา..

 
     
  รหัสสินค้า : 9786163612878
ชัยสิทธิ์ ตราชูธรรม ราคา : 270.00 บาท
 
 
 
 
    65 ปี เกียรติขจร

ในโอกาสที่ ศาสตราจารย์พิเศษ ดร.เกียรติขจร วัจนะสวัสดิ์ มีอายุครบ 65 ปี คณะนิติศาสตร์ได้จัดทำหนังสทอที่ระลึกขึ้นเพื่อเผยแพร่ผลงานวิชาการของบรรดาลูกศ..

 
     
  รหัสสินค้า : SP143
รองศาสตราจารย์ ดร.เกียรติขจร วัจนะสวัสดิ์ ราคา : 170.00 บาท
 
 
    วิ.แพ่ง พิสดาร เล่ม 2 ปรับปรุงใหม่ ปี 2557

 

     
  รหัสสินค้า : 978616348765
วิเชียร ดิเรกอุดมศักดิ์ ราคา : 280.00 บาท
 
 
 
 
    คำอธิบายวิชากฎหมายปกครอง (ภาคทั่วไป)

ความหมายของฝ่ายปกครอง, กิจกรรมของฝ่ายปกครอง, หลักความชอบด้วยกฎหมาย, นิติกรรมทางปกครอง, สัญญาทางปกครอง, ความรับผิดทางละเมิดของเจ้าหน้าที่, ดุลพินิจข..

 
     
  รหัสสินค้า : 9786167425696
ศาสตราจารย์พิเศษ ดร.จิรนิติ หะวานนท์ ราคา :  110.00  ส่วนลด : 10%
เหลือ 99.00 บาท
 
 
    วิ.แพ่ง พิสดาร เล่ม 3 ปรับปรุงใหม่ ปี 2557

 

     
  รหัสสินค้า : 9786163484659
วิเชียร ดิเรกอุดมศักดิ์ ราคา : 300.00 บาท
 
 
 
 
    กฎหมายประทุษร้ายส่วนแพ่ง รวมคำพิพากษาฎีกา ของพระเจ้าบรมวงศ์เธอ กรมหลวงราชบุรีดิเรกฤทธิ์
..
 
     
  รหัสสินค้า : sp138
ดร.เขมภูมิ ภูมิถาวร ราคา : 500.00 บาท
 
 
    คำสอนว่าด้วยรัฐและหลักกฎหมายมหาชน

คำสอนว่าด้วยรัฐและหลักกฎหมายมหาชนกับวิชาการทางนิติศาสตร์, วิวัฒนาการของรัฐ, องค์ประกอบของรัฐ, การเกิดขึ้้นและการดับสูญของรัฐ, ลักษณะทางกฎหมายของรัฐ..

 
     
  รหัสสินค้า : 9789744667663
รองศาสตราจารย์ ดร. วรเจตน์ ภาคีรัตน์ ราคา :  220.00  ส่วนลด : 15%
เหลือ 187.00 บาท
 
 
 
 
    การแบ่งแยกระหว่างรัฐกับศาสนจักร : มโนทัศน์ทางนิติปรัชญาและกฎหมายมหาชน

หนังสือเล่มนี้แก้ไขปรับปรุงจากบทความของผู้เขียนช่ือ "การแบ่งแยกระหว่างศาสนจักรกับรัฐ : มโนทัศน์ทางนิติปรัชญาและกฎหมายมหาชน" ซึ่งได้รับคัดเลือกให้นำ..

 
     
  รหัสสินค้า : 9786163742414
อานนท์ มาเม้า ราคา :  90.00  ส่วนลด : 10%
เหลือ 81.00 บาท
 
 
    วิ.อาญา พิสดาร เล่ม 2 ปรับปรุงใหม่ ปี 2557

 

     
  รหัสสินค้า : 9786163484628
วิเชียร ดิเรกอุดมศักดิ์ ราคา : 300.00 บาท
 
 
 
ยูสเซอร์เนม
รหัสผ่าน
ลงทะเบียน   ลืมรหัสผ่าน

713,889 คน

 

 

 
 
Winyuchon Publication House Co., Ltd.
 
สำนักพิมพ์วิญญูชน 39/200-201 ซ.วิภาวดีรังสิต 84 ถนนวิภาวดีรังสิต แขวงสนามบิน เขตดอนเมือง กรุงเทพฯ 10210
โทรศัพท์ 0-2996-9471-3 โทรสาร 0-2996-9474