30 ตุลาคม 2557
     
  หลักพื้นฐานกฎหมายมหาชนว่าด้วยรัฐ รัฐธรรมนูญ และกฎหมาย
การเลิกจ้างและการลาออก
รวมคำบรรยายหลักวิชาชีพนักกฎหมาย
คำอธิบายประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ : หนี้
ความรู้กฎหมายทั่วไป คำอธิบายวิชากฎหมายแพ่ง : หลักทั่วไป
คำอธิบายกฎหมายลักษณะละเมิด จัดการงานนอกสั่ง ลาภมิควรได้
คำอธิบายนิติกรรม-สัญญา
ประมวลกฎหมายอาญา ฉบับหัวเรื่องเรียงมาตรา
ประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญา ฉบับอ้างอิง
ประมวลกฎหมายอาญา ฉบับอ้างอิง
 

 
 

  WebLink : WebLink :    ภาพบรรยากาศพิธีมอบห้องสือให้แก่ห้องสมุดสาขานิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร | 09/07/2014  
  ภาพบรรยากาศพิธีมอบห้องสือให้แก่ห้องสมุดคณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น วิทยาเขตหนองคาย | 09/07/2014  
  ภาพบรรยากาศพิธีมอบห้องสือให้แก่ห้องสมุดสาขานิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี | 09/07/2014  
  ภาพบรรยากาศพิธีมอบห้องสือให้แก่ห้องสมุดคณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏอุบลราชธานี | 08/07/2014  
  ภาพบรรยากาศพิธีมอบห้องสือให้แก่ห้องสมุดคณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยนครพนม | 08/07/2014  
ดูทั้งหมด


 
    กฎหมายประทุษร้ายส่วนแพ่ง รวมคำพิพากษาฎีกา ของพระเจ้าบรมวงศ์เธอ กรมหลวงราชบุรีดิเรกฤทธิ์
..
 
     
  รหัสสินค้า : 9789744668250
ดร.เขมภูมิ ภูมิถาวร ราคา :  400.00  ส่วนลด : 15%
เหลือ 340.00 บาท
 
 
    ทฤษฎีกฎหมายนิติปรัชญา

"...วิชานี้(นิติปรัชญา)ทำให้เรามีความเข้าใจเกี่ยวกับกฎหมายลึกและกว้างขึ้นโเฉพาะทำให้รู้จักวิชากฎหมายในภาพรวมได้ดีมากยิ่งขึ้น ทำให้มีวิธีคิด วิธีมอง..

 
     
  รหัสสินค้า : 9786162692802
รองศาสตราจารย์สมยศ เชื้อไทย ราคา :  180.00  ส่วนลด : 15%
เหลือ 153.00 บาท
 
 
 
 
    คำอธิบายกฎหมายประกันสังคม

บทที่ 1 บทนำ, บทที่ 2 วิวัฒนาการของกฎหมายประกันสังคม, บทที่ 3 หลักการของกฎหมายประกันสังคม, บทที่ 4 ความหมายของระบบประกันสังคม ลักษณะและแนวคิดพื้นฐา..

 
     
  รหัสสินค้า : 9789744667229
รองศาสตราจารย์ ดร.วิจิตรา วิเีชียรชม ราคา :  260.00  ส่วนลด : 10%
เหลือ 234.00 บาท
 
 
    เหตุเกิดที่ทางแยก

รวมบทความกฎหมาย 16 เรื่อง ที่จะทำให้ผู้อ่านเข้าใจกฎหมายใกล้ตัวได้ดียิ่งขึ้น เช่น ความยอกย้อนของภาษากับกฎหมาย กฎหมายกับคนที่อยากตาย ทำแท้งกับทางออก ..

 
     
  รหัสสินค้า : 9786162692789
ศาสตราจารย์ ดร.ทวีเกียรติ มีนะกนิษฐ ราคา :  100.00  ส่วนลด : 15%
เหลือ 85.00 บาท
 
 
 
 
    แนวทางการเขียนตอบข้อสอบกฎหมาย

การปรับตัวเพื่อเรียนกฎหมายของนักศึกษากฎหมายปีแรกคงเปรียบได้กับเด็กที่ เริ่มหัดเดิน ซึ่งอาจจะเป็นเรื่องที่ยากลำบากในระยะแรกเริ่ม แต่สุดท้ายเกือบทุกค..

 
     
  รหัสสินค้า : 9786162693014
มุนินทร์ พงศาปาน ราคา :  100.00  ส่วนลด : 15%
เหลือ 85.00 บาท
 
 
    ความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับระบบกฎหมายจีน

บทนำ : บริบทการพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมของจีน, ความมุ่งหมายในการศึกษากฎหมายจีน บทที่2 : ประวัติศาสตร์กฎหมายของจีนในยุคราชวงศ์ บทที่3 : ประวัติศาสตร์กฎ..

 
     
  รหัสสินค้า : 9786162692536
อาร์ม ตั้งนิรันดร ราคา :  150.00  ส่วนลด : 15%
เหลือ 127.50 บาท
 
 
 
 
    กฎหมายลักษณะละเมิด รวมหมายเหตุท้ายคำพิพากษาฎีกาของ ศ.จิตติ ติงศภัทิย์

เนื่องจาก ศ.จิตติ  ติงศภัทิย์ ได้เขียนหมายเหตุท้ายคำพิพากษาฎีกาเรื่องละเมิดไว้เป็นจำนวนมากและกระจัดกระจายอยู่ในวารสารคำพิพากษาฎีกาที่จัดพิมพ์โ..

 
     
  รหัสสินค้า : 9789744666819
ดร.เขมภูมิ ภูมิถาวร ราคา :  400.00  ส่วนลด : 15%
เหลือ 340.00 บาท
 
 
    รวมกฎหมายปกครอง

ประกอบด้วย 4 พระราชบัญญัติ คือ พ.ร.บ. จัดตั้งศาลปกครองและวิธีพิจารณาคดีปกครอง พ.ศ. 2542 แก้ไขเพิ่มเติม พ.ศ. 2554, พ.ร.บ. วิธีปฏิบัติราชการทางปกครอง..

 
     
  รหัสสินค้า : 9786162692574
กลุ่มวิญญูชน ราคา :  60.00  ส่วนลด : 15%
เหลือ 51.00 บาท
 
 
 
 
    คำอธิบายกฎหมายว่าด้วย บัตรเงินฝาก

บัตรเงินฝากเป็นเอกสารทางการเงินชนิดหนึ่งที่ธนาคารออกให้กับผู้ฝากเงิน ข้อดีคืออัตราดอกเบี้ยสูงกว่าเงินฝากประเภทเผื่อเรียก และไม่ต้องรอจนครบกำหนดการฝ..

 
     
  รหัสสินค้า : 9786162692703
รองศาสตราจารย์สหธน รัตนไพจิตร ราคา :  300.00  ส่วนลด : 15%
เหลือ 255.00 บาท
 
 
    กฎหมายปกครอง

ความทั่วไปเกี่ยวกับกฎหมายปกครอง การแบ่งแยกกฎหมายเอกชนและกฎหมายมหาชน พัฒนาการของกฎหมายปกครอง หลักการพื้นฐานของกฎหมายปกครอง, การจัดโครงสร้างข..

 
     
  รหัสสินค้า : 9786162692680
ศาสตราจารย์ ดร.นันทวัฒน์ บรมานันท์ ราคา :  460.00  ส่วนลด : 15%
เหลือ 391.00 บาท
 
 
 


 
    คำอธิบายกฎหมายแรงงานภาครัฐวิสาหกิจ
..
 
     
  รหัสสินค้า : 9789744667458
รองศาสตราจารย์ ดร.วิจิตรา วิเีชียรชม ราคา :  350.00  ส่วนลด : 15%
เหลือ 297.50 บาท
 
 
    กระบวนทัศน์พัฒนศึกษา

กระบวนทัศน์พัฒนศึกษา เป็นหนังสือที่ผู้เขียนซึ่งปัจจุบันเป็นคณบดี คณะครุศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย และมีประสบการณ์สอนในหลักสูตรสาขาวิชาพัฒนศึกษามา..

 
     
  รหัสสินค้า : 9786162693151
ราคา :  210.00  ส่วนลด : 15%
เหลือ 178.50 บาท
 
 
 
 
    สิทธิและเสรีภาพทางการศึกษา : พื้นฐานการศึกษาทางสังคม และกฎหมาย

สิทธิและเสรีภาพทางการศึกษา : พื้นบานการศึกษาทางสังคมและกฎหมาย เขียนโดย รศ.ดร.ชนิตา รักษ์พลเมือง คณบดีคณะครุศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ผู้ทรงความร..

 
     
  รหัสสินค้า : 9786165518307
ราคา :  300.00  ส่วนลด : 15%
เหลือ 255.00 บาท
 
 
    วิ.อาญา พิสดาร เล่ม 1 ปรับปรุงใหม่ ปี 2557

 

     
  รหัสสินค้า : 9786163484611
วิเชียร ดิเรกอุดมศักดิ์ ราคา : 300.00 บาท
 
 
 
 
    กฎหมายประทุษร้ายส่วนแพ่ง รวมคำพิพากษาฎีกา ของพระเจ้าบรมวงศ์เธอ กรมหลวงราชบุรีดิเรกฤทธิ์
..
 
     
  รหัสสินค้า : sp138
ดร.เขมภูมิ ภูมิถาวร ราคา : 500.00 บาท
 
 
    คำอธิบายวิชากฎหมายปกครอง (ภาคทั่วไป)

ความหมายของฝ่ายปกครอง, กิจกรรมของฝ่ายปกครอง, หลักความชอบด้วยกฎหมาย, นิติกรรมทางปกครอง, สัญญาทางปกครอง, ความรับผิดทางละเมิดของเจ้าหน้าที่, ดุลพินิจข..

 
     
  รหัสสินค้า : 9786167425696
ศาสตราจารย์พิเศษ ดร.จิรนิติ หะวานนท์ ราคา :  110.00  ส่วนลด : 10%
เหลือ 99.00 บาท
 
 
 
 
    วิ.แพ่ง พิสดาร เล่ม 3 ปรับปรุงใหม่ ปี 2557

 

     
  รหัสสินค้า : 9786163484659
วิเชียร ดิเรกอุดมศักดิ์ ราคา : 300.00 บาท
 
 
    65 ปี เกียรติขจร

ในโอกาสที่ ศาสตราจารย์พิเศษ ดร.เกียรติขจร วัจนะสวัสดิ์ มีอายุครบ 65 ปี คณะนิติศาสตร์ได้จัดทำหนังสทอที่ระลึกขึ้นเพื่อเผยแพร่ผลงานวิชาการของบรรดาลูกศ..

 
     
  รหัสสินค้า : SP143
รองศาสตราจารย์ ดร.เกียรติขจร วัจนะสวัสดิ์ ราคา : 170.00 บาท
 
 
 
 
    คำอธิบายประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ว่าด้วยนิติกรรม สัญญา
..
 
     
  รหัสสินค้า : 9786167425788
อัครวิทย์ สุมาวงศ์ ราคา :  210.00  ส่วนลด : 10%
เหลือ 189.00 บาท
 
 
    วิ.แพ่ง พิสดาร เล่ม 1 ปรับปรุึงใหม่ ปี 2557

 

     
  รหัสสินค้า : 9786163484758
วิเชียร ดิเรกอุดมศักดิ์ ราคา : 280.00 บาท
 
 
 
ยูสเซอร์เนม
รหัสผ่าน
ลงทะเบียน   ลืมรหัสผ่าน

731,772 คน

 

 

 
 
Winyuchon Publication House Co., Ltd.
 
สำนักพิมพ์วิญญูชน 39/200-201 ซ.วิภาวดีรังสิต 84 ถนนวิภาวดีรังสิต แขวงสนามบิน เขตดอนเมือง กรุงเทพฯ 10210
โทรศัพท์ 0-2996-9471-3 โทรสาร 0-2996-9474