28 พฤศจิกายน 2557
     
  หลักพื้นฐานกฎหมายมหาชนว่าด้วยรัฐ รัฐธรรมนูญ และกฎหมาย
กฎหมายรัฐธรรมนูญ : แนวคิดและประสบการณ์ของต่างประเทศ
การเลิกจ้างและการลาออก
คำอธิบายกฎหมายแรงงาน
รวมคำบรรยายหลักวิชาชีพนักกฎหมาย
คำอธิบายประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ : หนี้
ความรู้กฎหมายทั่วไป คำอธิบายวิชากฎหมายแพ่ง : หลักทั่วไป
คำอธิบายกฎหมายลักษณะละเมิด จัดการงานนอกสั่ง ลาภมิควรได้
คำอธิบายนิติกรรม-สัญญา
ประมวลกฎหมายอาญา ฉบับหัวเรื่องเรียงมาตรา
 

 
 

  WebLink : WebLink :  


  ร้านหนังสือวิญญูชน   
  ประวัติและผลงาน ศ.จิตติ ติงศภัทิย์   
  ประวัติและผลงาน ศ.สัญญา ธรรมศักดิ์   
  ตอบโจทย์ ไทยพีบีเอส : คณิต ณ นคร (24 ก.ย.55)    
  ที่นี่ตอบโจทย์ ไทยพีบีเอส : คณิต ณ นคร ตอนสอง (25 ก.ย.55)    
ดูทั้งหมด


    พ.ร.บ. แก้ไขเพิ่มเติมประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์...
 

พ.ร.บ. แก้ไขเพิ่มเติมประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ (ฉบับที่ 20) พ.ศ. 2557 ประกาศ 13 พฤศจิกายน 2557 พระราชบัญญัตินี้ให้ใช้บังคับเมื่อพ้นกำหนดเก้าสิบวันนับแต่วันประกาศในราชกิจจานุเบกษาเป็นต้นไป... รายละเอียด คลิก

 

  ข่าวสารการประชุม สนช.   
ดูทั้งหมด

  ภาพบรรยากาศพิธีมอบห้องสือให้แก่ห้องสมุดสาขานิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร | 09/07/2014  
  ภาพบรรยากาศพิธีมอบห้องสือให้แก่ห้องสมุดคณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น วิทยาเขตหนองคาย | 09/07/2014  
  ภาพบรรยากาศพิธีมอบห้องสือให้แก่ห้องสมุดสาขานิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี | 09/07/2014  
  ภาพบรรยากาศพิธีมอบห้องสือให้แก่ห้องสมุดคณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏอุบลราชธานี | 08/07/2014  
  ภาพบรรยากาศพิธีมอบห้องสือให้แก่ห้องสมุดคณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยนครพนม | 08/07/2014  
ดูทั้งหมด


 
    คู่มือสอบกฎหมายปกครอง

คู่มือสอบกฎหมายปกครองเล่มนี้ เหมาะสำหรับอ่านเพื่อเตรียมตัวสอบเนติบัณฑิต อัยการผู้ช่วย ตุลาการศาลปกครอง พนักงานคดีปกครอง และนิติกรของรัฐ เนื้อหาประก..

 
     
  รหัสสินค้า : 9786162692895
อนุวัฒน์ บุญนันท์, สุริยา ปานแป้น ราคา :  330.00  ส่วนลด : 15%
เหลือ 280.50 บาท
 
 
    กฎหมายลักษณะละเมิด รวมหมายเหตุท้ายคำพิพากษาฎีกาของ ศ.จิตติ ติงศภัทิย์

เนื่องจาก ศ.จิตติ  ติงศภัทิย์ ได้เขียนหมายเหตุท้ายคำพิพากษาฎีกาเรื่องละเมิดไว้เป็นจำนวนมากและกระจัดกระจายอยู่ในวารสารคำพิพากษาฎีกาที่จัดพิมพ์โ..

 
     
  รหัสสินค้า : 9789744666819
ดร.เขมภูมิ ภูมิถาวร ราคา :  400.00  ส่วนลด : 15%
เหลือ 340.00 บาท
 
 
 
 
    General Principles of Criminal Law
..
 
     
  รหัสสินค้า : 9789744667557
อำนาจ เนตยสุภา, ชาญชัย อารีวิทยาเลิศ ราคา :  360.00  ส่วนลด : 15%
เหลือ 306.00 บาท
 
 
    คำอธิบายกฎหมายลักษณะละเมิด จัดการงานนอกสั่ง ลาภมิควรได้

มูลหนี้ 2 ส่วนที่ 1 ละเมิด ประเภทของความรับผิดตามกฎหมาย, ความเป็นมาทางประวัติศาสตร์ของกฎหมายลักษณะละเมิด, ความรับผิดเพื่อละเมิดที่..

 
     
  รหัสสินค้า : 9786162692956
ศาสตราจารย์ ดร.ศนันท์กรณ์ โสตถิพันธุ์ ราคา :  450.00  ส่วนลด : 15%
เหลือ 382.50 บาท
 
 
 
 
    หลักกฎหมายครอบครัว

การจัดพิมพ์ครั้งนี้ ได้แก้ไขเพิ่มเติมข้อความบางตอนให้ละเอียดชัดเจนยิ่งขึ้น และได้เพิ่มเติมหลักเกณฑ์และวิธีการฟ้องเรียกค่าอุปการะเลี้ยงดูและค่าเลี้ย..

 
     
  รหัสสินค้า : 9786162693007
ศาสตราจารย์พิเศษ ประสพสุข บุญเดช ราคา :  170.00  ส่วนลด : 15%
เหลือ 144.50 บาท
 
 
    ผู้พิพากษาตั้งตุลาให้สังคมสมในดุล

ผู้พิพากษษ ตั้งตุลาให้สังคมในดุล เป็นสาระธรรมเกี่ยวกับวงการตุลาการหรือผู้พิพากษา เพราะผู้พิพากษาต้องเป็นผู้ทรงไว้ซึ่งความยุติธรรม จึงจำเป็นจะต้องรู..

 
     
  รหัสสินค้า : 9786162692710
พระพรหมคุณาภรณ์ (ป.อ. ปยุตฺโต) ราคา :  100.00  ส่วนลด : 15%
เหลือ 85.00 บาท
 
 
 
 
    คำอธิบายประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ ลักษณะห้างหุ้นส่วนบริษัท
..
 
     
  รหัสสินค้า : 9789744667571
รองศาสตราจารย์สหธน รัตนไพจิตร ราคา :  500.00  ส่วนลด : 15%
เหลือ 425.00 บาท
 
 
    คำพิพากษาของศาลในกลุ่มประเทศอาเซียน จะมีผลในอีกประเทศหนึ่งหรือไม่?

บทที่ 1 ข้อความคิดพื้นฐาน ว่าด้วยการรับรองและบังคับตามคำพิพากษาศาลต่างประเทศ
บทที่ 2 สถานะของเรื่องการรับรองและบังคับตามคำพิพากษาศาลต่างประเทศ..

 
     
  รหัสสินค้า : 9786162692048
อานนท์ ศรีบุญโรจน์ ราคา :  150.00  ส่วนลด : 15%
เหลือ 127.50 บาท
 
 
 
 
    คำอธิบายเรียงมาตรา กฎหมายลักษณะห้างหุ้นส่วนและบริษัท

เนื้อหาในหนังสือเล่มนี้ครอบคลุมกฎหมายลักษณะห้างหุ้นส่วนบริษัทตาม ป.พ.พ. ที่แก้ไขเพิ่มเติมฉบับล่าสุด, พ.ร.บ. บริษัทมหาชนจำกัด พ.ศ. 2535, ระเบียบสำนั..

 
     
  รหัสสินค้า : 9789744666932
รศ. ดร.ทิพย์ชนก รัตโนสถ ราคา :  420.00  ส่วนลด : 15%
เหลือ 357.00 บาท
 
 
    หลักกฎหมายมาตรการบังคับทางอาญา

หนังสือมาตรการบังคับทางอาญา มุ่งประสงค์ให้เกิดความสนใจและนำไปสู่การพัฒนาเปลี่ยนแปลงในการใช้ โทษ วิธีการเพื่อความปลอดภัย และมาตรการอื่นๆ เนื่องจากมา..

 
     
  รหัสสินค้า : 9786162693229
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ธานี วรภัทร์ ราคา :  170.00  ส่วนลด : 15%
เหลือ 144.50 บาท
 
 
 


 
    กฎหมายประทุษร้ายส่วนแพ่ง รวมคำพิพากษาฎีกา ของพระเจ้าบรมวงศ์เธอ กรมหลวงราชบุรีดิเรกฤทธิ์
..
 
     
  รหัสสินค้า : sp138
ดร.เขมภูมิ ภูมิถาวร ราคา : 500.00 บาท
 
 
    วิ.อาญา พิสดาร เล่ม 2 ปรับปรุงใหม่ ปี 2557

 

     
  รหัสสินค้า : 9786163484628
วิเชียร ดิเรกอุดมศักดิ์ ราคา : 300.00 บาท
 
 
 
 
    กฎหมายอาญาภาคความผิด เล่ม 4
..
 
     
  รหัสสินค้า : 9786163741868
รองศาสตราจารย์ ดร.เกียรติขจร วัจนะสวัสดิ์ ราคา : 260.00 บาท
 
 
    ศัพท์นิติศาสตร์ ฉบับราชบัณฑิตยสถาน
..
 
     
  รหัสสินค้า : 9786167073880
ราชบัณฑิตยสถาน ราคา : 230.00 บาท
 
 
 
 
    คำอธิบายวิชากฎหมายปกครอง (ภาคทั่วไป)

ความหมายของฝ่ายปกครอง, กิจกรรมของฝ่ายปกครอง, หลักความชอบด้วยกฎหมาย, นิติกรรมทางปกครอง, สัญญาทางปกครอง, ความรับผิดทางละเมิดของเจ้าหน้าที่, ดุลพินิจข..

 
     
  รหัสสินค้า : 9786167425696
ศาสตราจารย์พิเศษ ดร.จิรนิติ หะวานนท์ ราคา :  110.00  ส่วนลด : 10%
เหลือ 99.00 บาท
 
 
    การแบ่งแยกระหว่างรัฐกับศาสนจักร : มโนทัศน์ทางนิติปรัชญาและกฎหมายมหาชน

หนังสือเล่มนี้แก้ไขปรับปรุงจากบทความของผู้เขียนช่ือ "การแบ่งแยกระหว่างศาสนจักรกับรัฐ : มโนทัศน์ทางนิติปรัชญาและกฎหมายมหาชน" ซึ่งได้รับคัดเลือกให้นำ..

 
     
  รหัสสินค้า : 9786163742414
อานนท์ มาเม้า ราคา :  90.00  ส่วนลด : 10%
เหลือ 81.00 บาท
 
 
 
 
    60 ปี "ความมุ่งมั่นของคน ตัวตนของอาจารย์ วรพจน์"

หนังสือ "60 ปี ความมุ่งมั่นของคน ตัวตนของอาจารย์ วรพจน์" เป็นหนังสืออาจาริยบูชาเนื่องในโอกาสครบรอบ 60 ปี ของศาสตราจารย์ ดร.วรพจน์ วิศรุตพิชญ์ ส่วนแ..

 
     
  รหัสสินค้า : sp145
คณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ราคา : 250.00 บาท
 
 
    คำอธิบายวิชา สัมมนากฎหมายวิธีพิจารณาความอาญา
..
 
     
  รหัสสินค้า : 9786167425856
อาจารย์อรรถพล ใหญ่สว่าง ราคา :  260.00  ส่วนลด : 10%
เหลือ 234.00 บาท
 
 
 
 
    วิ.แพ่ง พิสดาร เล่ม 2 ปรับปรุงใหม่ ปี 2557

 

     
  รหัสสินค้า : 978616348765
วิเชียร ดิเรกอุดมศักดิ์ ราคา : 280.00 บาท
 
 
    คำอธิบายประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ว่าด้วยนิติกรรม สัญญา
..
 
     
  รหัสสินค้า : 9786167425788
อัครวิทย์ สุมาวงศ์ ราคา :  210.00  ส่วนลด : 10%
เหลือ 189.00 บาท
 
 
 
ยูสเซอร์เนม
รหัสผ่าน
ลงทะเบียน   ลืมรหัสผ่าน

790,003 คน

 

 

 
 
Winyuchon Publication House Co., Ltd.
 
สำนักพิมพ์วิญญูชน 39/200-201 ซ.วิภาวดีรังสิต 84 ถนนวิภาวดีรังสิต แขวงสนามบิน เขตดอนเมือง กรุงเทพฯ 10210
โทรศัพท์ 0-2996-9471-3 โทรสาร 0-2996-9474