28 กุมภาพันธ์ 2558
     
  หลักพื้นฐานกฎหมายมหาชนว่าด้วยรัฐ รัฐธรรมนูญ และกฎหมาย
คำอธิบายกฎหมายปกครอง
กฎหมายรัฐธรรมนูญ : แนวคิดและประสบการณ์ของต่างประเทศ
คำอธิบายกฎหมายแรงงาน
รวมคำบรรยายหลักวิชาชีพนักกฎหมาย
คำอธิบายประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ : หนี้
ตัวแทน-นายหน้า
คำอธิบายกฎหมายลักษณะละเมิด จัดการงานนอกสั่ง ลาภมิควรได้
คำอธิบายนิติกรรม-สัญญา
ประมวลกฎหมายอาญา ฉบับหัวเรื่องเรียงมาตรา
 

 
 

  WebLink : WebLink :  


  ร้านหนังสือวิญญูชน   
  ประวัติและผลงาน ศ.จิตติ ติงศภัทิย์   
  ประวัติและผลงาน ศ.สัญญา ธรรมศักดิ์   
ดูทั้งหมด


    พระราชบัญญัติ แก้ไขเพิ่มเติมประมวลกฎหมายอาญา (ฉบับที่ 23) พ.ศ. 2558
 

ราชกิจจานุเบกษาเล่ม 132 ตอนที่ 10 ก วันที่ 13 กุมภาพันธ์ 2558 ----1. เพิ่มโทษปรับตามมาตรา 277 วรรคแรก (ข่มขืนเด็กอายุไม่เกิน 15 ปี) จากเดิมปรับ 8,000-40,000 บาท เป็น ปรับ 80,000-400,000 บาท
2. เพิ่มโทษปรับตามมาตรา 277 วรรคสาม (ข่มขืนเด็กอายุไม่เกิน 13 ปี) จากเดิมปรับ 14,000-40,000 บาท เป็น ปรับ 140,000-400,000 บาท
3. แก้ไขวรรคท้ายของมาตรา 277 เดิมที่ให้ผู้กระทำความผิดตามมาตรานี้ไม่ต้องรับโทษ หากศาลได้อนุญาตให้ผู้กระทำความผิดและผู้ที่ถูกข่มขืนนั้นสมรสกัน แก้ไขเป็นเพิ่มกระบวนการพิจารณาคดีในกรณีทีผู้กระทำความผิดอายุไม่เกิน 18 ปี และผู้ถูกข่มขืนอายุ 13-15 ปี ซึ่งผู้ถูกข่มขืนนั้นยินยอม โดยศาลอาจให้มีการคุ้มครองสวัสดิภาพหรืออนุญาตให้สมรสโดยกำหนดเงื่อนไขก็ได้ และเมื่อมีคำสั่งอนุญาตให้สมรสแล้วจะลงโทษน้อยกว่าที่กฎหมายกำหนดก็ได้
5. การข่มขืนกระทำชำเราตามมาตรา 277 การทำอนาจารตามมาตรา 279 การเป็นธุระจัดหาหรือพาไปเพื่อการอนาจารตามมาตรา 282 วรรคสาม, มาตรา 283 วรรคสาม และ 283 ทวิ วรรคสอง ซึ่งได้กระทำต่อเด็กอายุไม่เกิน 13 ปี จะอ้างความไม่รู้อายุของเด็กนั้น เพื่อให้ตนพ้นความผิดมิได้ (มาตรา 285/1)
6. การรับไว้ จำหน่าย เป็นธุระจัดหา ล่อไป หรือพาไป โดยทุจริต ตามมาตรา 312 ตรี วรรคสอง หรือพรากเด็กไปจากบิดามารดา ตามมาตรา 317 ซึ่งได้กระทำต่อเด็กอายุไม่เกิน 13 ปี จะอ้างความไม่รู้อายุของเด็กนั้น เพื่อให้ตนพ้นความผิดมิได้ (มาตรา 321/1)

**อ่านรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ คลิก 

  ข่าวสารการประชุม สนช.   
  พระราชบัญญัติลิขสิทธิ์ (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2558   
  พระราชบัญญัติลิขสิทธิ์ (ฉบับที่ 3) พ.ศ. 2558   
  พระราชบัญญัติ แก้ไขเพิ่มเติมประมวลกฎหมายอาญา (ฉบับที่ 22) พ.ศ. 2558    
ดูทั้งหมด

  ภาพบรรยากาศพิธีมอบห้องสือให้แก่ห้องสมุดสาขานิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร | 09/07/2014  
  ภาพบรรยากาศพิธีมอบห้องสือให้แก่ห้องสมุดคณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น วิทยาเขตหนองคาย | 09/07/2014  
  ภาพบรรยากาศพิธีมอบห้องสือให้แก่ห้องสมุดสาขานิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี | 09/07/2014  
  ภาพบรรยากาศพิธีมอบห้องสือให้แก่ห้องสมุดคณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏอุบลราชธานี | 08/07/2014  
  ภาพบรรยากาศพิธีมอบห้องสือให้แก่ห้องสมุดคณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยนครพนม | 08/07/2014  
ดูทั้งหมด


 
    คำพิพากษาของศาลในกลุ่มประเทศอาเซียน จะมีผลในอีกประเทศหนึ่งหรือไม่?

บทที่ 1 ข้อความคิดพื้นฐาน ว่าด้วยการรับรองและบังคับตามคำพิพากษาศาลต่างประเทศ
บทที่ 2 สถานะของเรื่องการรับรองและบังคับตามคำพิพากษาศาลต่างประเทศ..

 
     
  รหัสสินค้า : 9786162692048
อานนท์ ศรีบุญโรจน์ ราคา :  150.00  ส่วนลด : 15%
เหลือ 127.50 บาท
 
 
    คำอธิบายนิติกรรม-สัญญา

มีเนื้อหาแบ่งเป็น 2 ส่วน ส่วนที่ 1 : นิติกรรม มี 9 บท คือ ทฤษฎีของนิติกรรมและเสรีภาพในการทำนิติกรรม, ความหมาย ลักษณะ และองค์ประกอบของนิติกรรม, องค์..

 
     
  รหัสสินค้า : 9786162692666
ศาสตราจารย์ ดร.ศนันท์กรณ์ โสตถิพันธุ์ ราคา :  520.00  ส่วนลด : 15%
เหลือ 442.00 บาท
 
 
 
 
    หลักกฎหมายมาตรการบังคับทางอาญา

หนังสือมาตรการบังคับทางอาญา มุ่งประสงค์ให้เกิดความสนใจและนำไปสู่การพัฒนาเปลี่ยนแปลงในการใช้ โทษ วิธีการเพื่อความปลอดภัย และมาตรการอื่นๆ เนื่องจากมา..

 
     
  รหัสสินค้า : 9786162693229
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ธานี วรภัทร์ ราคา :  170.00  ส่วนลด : 15%
เหลือ 144.50 บาท
 
 
    ประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญา ฉบับอ้างอิง

ได้จัดทำขึ้นโดยมีวัตถุประสงค์ค่อยข้างจะหลากหลาย กล่าวคือ เพื่อให้เป็นตัวบทที่ถูกต้องชัดเจนมีคำอธิบายโดยย่อเพื่อให้เข้าใจสาระสำคัญของมาตรานั้นๆ โดยม..

 
     
  รหัสสินค้า : 9786162692819
ศาสตราจารย์ ดร.สุรศักดิ์ ลิขสิทธิ์วัฒนกุล ราคา :  550.00  ส่วนลด : 15%
เหลือ 467.50 บาท
 
 
 
 
    คำอธิบายเรียงมาตรา กฎหมายลักษณะห้างหุ้นส่วนและบริษัท

เนื้อหาในหนังสือเล่มนี้ครอบคลุมกฎหมายลักษณะห้างหุ้นส่วนบริษัทตาม ป.พ.พ. ที่แก้ไขเพิ่มเติมฉบับล่าสุด, พ.ร.บ. บริษัทมหาชนจำกัด พ.ศ. 2535, ระเบียบสำนั..

 
     
  รหัสสินค้า : 9789744666932
รศ. ดร.ทิพย์ชนก รัตโนสถ ราคา :  420.00  ส่วนลด : 15%
เหลือ 357.00 บาท
 
 
    คำอธิบายกฎหมายว่าด้วย บัตรเงินฝาก

บัตรเงินฝากเป็นเอกสารทางการเงินชนิดหนึ่งที่ธนาคารออกให้กับผู้ฝากเงิน ข้อดีคืออัตราดอกเบี้ยสูงกว่าเงินฝากประเภทเผื่อเรียก และไม่ต้องรอจนครบกำหนดการฝ..

 
     
  รหัสสินค้า : 9786162692703
รองศาสตราจารย์สหธน รัตนไพจิตร ราคา :  300.00  ส่วนลด : 15%
เหลือ 255.00 บาท
 
 
 
 
    คำอธิบายหลักกฎหมายเอกเทศสัญญา ลักษณะตัวแทน-นายหน้า

ส่วนที่ 1 ตัวแทน

-ตัวแทนทั่วไป

1. การเกิดขึ้นของตัวแทน และประเภทของตัวแทน

2.ผลทางกฎหมายของสัญญาตัวแทน หรือการเกิดขึ้นของตัว..

 
     
  รหัสสินค้า : 9789744667069
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.นนทวัชร์ นวตระกูลพิสุทธิ์ ราคา :  200.00  ส่วนลด : 15%
เหลือ 170.00 บาท
 
 
    หลักกฎหมายซื้อขาย ขายฝาก และเปลี่ยน ให้ เช่าทรัพย์ เช่าซื้อ

ความเป็นมาและความหมายของสัญญาซื้อขาย ความสามารถของคู่สัญญาซื้อขาย ทรัพย์สินตามสัญญาซื้อขาย บุคคลผู้มีสิทธิทำสัญญาซื้อขาย หลักผู้รับโอนไม่มีสิทธิดีก..

 
     
  รหัสสินค้า : 9786162693083
อ.ตุลญา โรจน์ทังคำ ราคา :  240.00  ส่วนลด : 15%
เหลือ 204.00 บาท
 
 
 
 
    หลักกฎหมายว่าด้วยองค์กรอัยการและพนักงานอัยการ

“หลักกฎหมายว่าด้วยองค์กรอัยการและพนักงานอัยการ” เหมาะสำหรับผู้เตรียมสอบอัยการผู้ช่วย นิติกร สำนักงานอัยการสูงสุด ซึ่งมุ่งให้ความรู้และค..

 
     
  รหัสสินค้า : 9786162692833
อนุวัฒน์ บุญนันท์, สุริยา ปานแป้น ราคา :  160.00  ส่วนลด : 15%
เหลือ 136.00 บาท
 
 
    กฎหมายทรัพย์สิน : ความรู้พื้นฐานทางความคิด หลักทั่วไป และบทเบ็ดเสร็จทั่วไป
..
 
     
  รหัสสินค้า : 9789744667441
อานนท์ มาเม้า ราคา :  350.00  ส่วนลด : 15%
เหลือ 297.50 บาท
 
 
 


 
    ศัพท์นิติศาสตร์ ฉบับราชบัณฑิตยสถาน
..
 
     
  รหัสสินค้า : 9786167073880
ราชบัณฑิตยสถาน ราคา : 230.00 บาท
 
 
    กฎหมายอาญา ภาคความผิด เล่ม 2
..
 
     
  รหัสสินค้า : 9786163610294
รองศาสตราจารย์ ดร.เกียรติขจร วัจนะสวัสดิ์ ราคา : 340.00 บาท
 
 
 
 
    วิ.แพ่ง พิสดาร เล่ม 3 ปรับปรุงใหม่ ปี 2557

 

     
  รหัสสินค้า : 9786163484659
วิเชียร ดิเรกอุดมศักดิ์ ราคา : 300.00 บาท
 
 
    คำถาม-คำตอบ ปัญหาข้อกฎหมายวิธีพิจารณาความแพ่ง และพระธรรมนูญศาลยุติธรรม

หนังสือคำถาม-คำตอบ ปัญหาข้อกฎหมายวิธีพิจารณาความแพ่งและธรรมนูญศาลยุติธรรมจากคำพิพากษษฎีกาเล่มนี้ ได้รวบรวมปัญหาข้อกฎหมายจากแนวคำพิพากษาศาลฎีกา โดยร..

 
     
  รหัสสินค้า : 9786167657158
ประเสริฐ เสียงสุทธิวงศ์ ราคา : 170.00 บาท
 
 
 
 
    คำถามพร้อมธงคำตอบ ข้อสอบความรู้ชั้นเนติบัณฑิต ภาคสอง ปี 2537-2556

คำถามพร้อมธงคำตอบ ข้อสอบความรู้ชั้นเนติบัณฑิต ภาคสอง กฎหมายวิธีพิจารณาความแพ่งฯ กฎหมายวิธีพิจารณาความอาญาฯ และคำถามพร้อมธงคำตอบในการสอบปากเปล่า ตั้..

 
     
  รหัสสินค้า : 9786167425870
เนติบัณฑิตยสภา ราคา :  200.00  ส่วนลด : 10%
เหลือ 180.00 บาท
 
 
    รู้รอบ สอบได้ แนวทางการเตรียมสอบเนติบัณฑิต

เป็นหนังสือที่ผู้เขียนบอกเล่าถึงวิธีการเรียนและเตรียมสอบเติฯ ของผู้เขียนเพื่อเป็นแนวทางสำหรับผู้ที่กำลังศึกษาและเตรียมสอบในสายงานยุติธรรม ผู้อ่านจะ..

 
     
  รหัสสินค้า : 9786163820549
ฐิติมา แซ่เตีย, วีรชน อังคุระษี ราคา : 190.00 บาท
 
 
 
 
    สิทธิและเสรีภาพทางการศึกษา : พื้นฐานการศึกษาทางสังคม และกฎหมาย

สิทธิและเสรีภาพทางการศึกษา : พื้นบานการศึกษาทางสังคมและกฎหมาย เขียนโดย รศ.ดร.ชนิตา รักษ์พลเมือง คณบดีคณะครุศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ผู้ทรงความร..

 
     
  รหัสสินค้า : 9786165518307
ราคา :  300.00  ส่วนลด : 15%
เหลือ 255.00 บาท
 
 
    กฎหมายประทุษร้ายส่วนแพ่ง รวมคำพิพากษาฎีกา ของพระเจ้าบรมวงศ์เธอ กรมหลวงราชบุรีดิเรกฤทธิ์
..
 
     
  รหัสสินค้า : sp138
ดร.เขมภูมิ ภูมิถาวร ราคา : 500.00 บาท
 
 
 
 
    กฎหมายอาญา ภาคความผิด เล่ม 3
..
 
     
  รหัสสินค้า : 9786163211354
รองศาสตราจารย์ ดร.เกียรติขจร วัจนะสวัสดิ์ ราคา : 320.00 บาท
 
 
    60 ปี

หนังสือ "60 ปี ความมุ่งมั่นของคน ตัวตนของอาจารย์ วรพจน์" เป็นหนังสืออาจาริยบูชาเนื่องในโอกาสครบรอบ 60 ปี ของศาสตราจารย์ ดร.วรพจน์ วิศรุตพิชญ์ ส่วนแ..

 
     
  รหัสสินค้า : sp145
คณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ราคา : 250.00 บาท
 
 
 
ยูสเซอร์เนม
รหัสผ่าน
ลงทะเบียน   ลืมรหัสผ่าน

938,782 คน

 

 

 
 
Winyuchon Publication House Co., Ltd.
 
สำนักพิมพ์วิญญูชน 39/200-201 ซ.วิภาวดีรังสิต 84 ถนนวิภาวดีรังสิต แขวงสนามบิน เขตดอนเมือง กรุงเทพฯ 10210
โทรศัพท์ 0-2996-9471-3 โทรสาร 0-2996-9474