23 เมษายน 2557
     
  บันทึกพิเศษเกี่ยวกับคำพิพากษาฎีกาที่มาสาระสำคัญ 3 เรื่อง
เอกสารทางวิชาการ บทความทางกฎหมายที่เป็นสาระสำคัญชั้นนำ 3 เรื่อง
การฟ้องให้แสดงสิทะิและเกร็ดต่างๆ ในประมวลกฎหมายแพ่งและอาญาที่มีสาระสำคัญ
คำอธิบายประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ ว่าด้วยมรดก
สมุดบันทึกนักกฎหมาย สภาทนายความ ปี 2557
คำอธิบายกฎหมายลักษณะทรัพย์
คำอธิบายตั๋วเงิน บัญชีเดินสะพัด
คำอธิบายวิชากฎหมายปกครอง (ภาคทั่วไป)
คำสอนวิชากฎหมายภาษีอากร
เกร็ดตามหลักกฎหมายแพ่งที่มีสาระสำคัญ
 

 
 

























  WebLink : WebLink :  

    มี QR code ปกหลังหนังสือวิญญูชน
 

เพื่อเพิ่มช่องทางการเข้าถึงเว็บไซต์สำนักพิมพ์วิญญูชน ปกหลังหนังสือวิญญูชนที่ออกตั้งแต่เดือนกันยายน 2554 จึงมี QR Code ปรากฏอยู่ ผู้สนใจหนังสือกฎหมายสามารถใช้โทรศัพท์มือสแกนภาพ QR Code ดังกล่าว* แค่นี้ก็จะเข้าสู่เว็บไซต์วิญญูชนได้โดยที่ไม่ต้องอยู่หน้าจอคอมพิวเตอร์...
*โทรศัพท์มือถือรุ่นใหม่ๆ จะมีโปรแกรมอ่าน QR Code ติดตั้งมาด้วย โดยเฉพาะกับโทรศัพท์ประเภท Smart Phone หรือถ้าไม่มีก็สามารถหา download มาใช้งานได้ด้วย ไม่ว่าจะเป็นโทรศัพท์ iPhone, BB และ Android เป็นต้น





  วันและเวลาเปิด-ปิด ร้านวิญญูชน สาขามหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ศูนย์รังสิต  
  อัตราค่าจัดส่งหนังสือ  
  หนังสือดีที่อยากแนะนำ  
  สำนักพิมพ์วิญญูชนรับสมัครพนักงาน  
ดูทั้งหมด


  งานแสดงมุทิตาจิต ศ.คนึง ฦๅไชย ครบ ๙๐ ปี | 15/02/2014  
  ภาพประทับใจในงานแสดงมุทิตาจิต ศ.คนึง ฦๅไชย ครบ ๙๐ ปี | 15/02/2014  
  มอบรายสมทบทุนกองทุนนิติธรรมพัฒน์จากการจัดพิมพ์ ประมวลกฎหมายอาญา | 21/05/2013  
  ?สองปี คปก.กับการปฏิรูปกฎหมาย สร้างความเป็นธรรม ขจัดความเหลื่อมล้ำ? | 15/05/2013  
  พิธีมอบรางวัลงานวิชาการดีเด่น TTF AWARD ประจำปี 2555 | 04/05/2012  
ดูทั้งหมด


 
    คำอธิบายซื้อขาย แลกเปลี่ยน ให้

สัญญาซื้อขาย, หลักสัญญาและความสัมพันธ์ระหว่างหลักสัญญาและเอกเทศสัญญา, ลักษณะและองค์ประก..

 
     
  รหัสสินค้า : 9786162691966
ศาสตราจารย์ ดร.ศนันท์กรณ์ โสตถิพันธุ์ ราคา :  380.00  ส่วนลด : 15%
เหลือ 323.00 บาท
 
 
    หลักกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญา เล่ม 1

หลักกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญา เล่มนี้ ผู้เขียนได้แก้ไขหลักกฎหมายตามที่พระราชบัญญัติแก้ไขเพิ่มเติมประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญา (ฉบับที่ 25) พ.ศ. ..

 
     
  รหัสสินค้า : 9786162692338
รองศาสตราจารย์ณรงค์ ใจหาญ ราคา :  380.00  ส่วนลด : 15%
เหลือ 323.00 บาท
 
 
 
 
    ความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับกฎหมาย

ความหมายและความสำคัญของกฎหมาย, ลักษณะของกฎหมายและวิวัฒนาการของกฎหมายในระบบต่าง ๆ, ที่มาของกฎหมาย ประเภทและศักดิ์ของกฎหมาย สิทธิและหน้าที่, บุคคล, น..

 
     
  รหัสสินค้า : 9786162691461
รองศาสตราจารย์ดิเรก ควรสมาคม ราคา :  230.00  ส่วนลด : 15%
เหลือ 195.50 บาท
 
 
    คำอธิบายกฎหมายลิขสิทธิ์

ข้อความเบื้องต้น,งานสร้างสรรค์ที่อาจได้รับความคุ้มครองโดยลิขสิทธิ์, มาตฐานงานที่ได้รับความคุ้มครอง, ขอบเขตงานที่ลิขสิทธิ์คุ้มครอง, การได้มาซึ่งลิขส..

 
     
  รหัสสินค้า : 9786162691881
อำนาจ เนตยสุภา, ชาญชัย อารีวิทยาเลิศ ราคา :  250.00  ส่วนลด : 15%
เหลือ 212.50 บาท
 
 
 
 
    Lectures Notes กฎหมายระหว่างประเทศ เล่ม 2

ประกอบด้วยการอธิบายเรื่องต่อจากเล่ม 1 ได้แก่ ผู้ทรงสิทธิในกฎหมายระหว่างประเทศ, รัฐ องค์ประกอบของรัฐ การรับรองรัฐ ..

 
     
  รหัสสินค้า : 9786162691744
รองศาสตราจารย์นพนิธิ สุริยะ ราคา :  200.00  ส่วนลด : 15%
เหลือ 170.00 บาท
 
 
    คู่มือศึกษาวิชากฎหมายพาณิชยนาวี

การพิมพ์ครั้งที่ 7 นี้ ผู้เขียนได้แก้ไขปรับปรุงเนื้อหาบางส่วนเกี่ยวกับพระราชบัญญัติการเดินเรือในน่านน้ำไทย พระพุท..

 
     
  รหัสสินค้า : 9786162691478
ศาสตราจารย์ ดร.ไผทชิต เอกจริยกร ราคา :  300.00  ส่วนลด : 15%
เหลือ 255.00 บาท
 
 
 
 
    ความรู้กฎหมายทั่วไป คำอธิบายวิชากฎหมายแพ่ง : หลักทั่วไป

แก้ไขเพิ่มเติมตามรัฐธรรมนูญ ฉบับใหม่ (พ.ศ. 2550) รวมทั้งเพิ่มคำพิพากษาฎีกาใหม่ แผนภาพแสดงวิวัฒนาการกฎหมายเพื่อความเข้าใจชัดเจนยิ่งขึ้น เนื้อหาประกอ..

 
     
  รหัสสินค้า : 9786162691676
รองศาสตราจารย์สมยศ เชื้อไทย ราคา :  180.00  ส่วนลด : 15%
เหลือ 153.00 บาท
 
 
    ปฏิวัตินกหวีด สุดท้ายของระบอบทักษิณ

รวมปาฐกถา 3 เรื่อง โดยอาจารย์ธีรยุทธ บุญมี

- สุดท้ายของระบอบทักษิณ สร้างรากฐานใหม่ให้ประเทศไทย? (15 ม.ค. 2557)
- การปฏิวัตินกหวีด มองเ..

 
     
  รหัสสินค้า : -
ธีรยุทธ บุญมี ราคา : 0.00 บาท
 
 
 
 
    ประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ ประมวลกฎหมายอาญา (ฉบับรวมเล่ม)

ประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ (แก้ไขเพิ่มเติม พ.ศ. 2551)

ประมวลกฎหมายอาญา (แก้ไขเพิ่มเติม พ.ศ. 2551)

..
 
     
  รหัสสินค้า : 9786162691645
กลุ่มวิญญูชน ราคา :  270.00  ส่วนลด : 15%
เหลือ 229.50 บาท
 
 
    ประมวลกฎหมายที่ดิน แก้ไขเพิ่มเติม พ.ศ. 2551, พ.ร.บ.ให้ใช้ประมวลกฎหมายที่ดิน พ.ศ. 2497

หมวด 1 บทเบ็ดเสร็จทั่วไป, หมวด 2 การจัดที่ดินเพื่อประชาชน, หมวด 3 การกำหนดสิทธิในที่ดิน, หมวด 4 การออกหนังสือแสดงสิทธิในที่ดิน, หมวด 5 การรังวัดที่..

 
     
  รหัสสินค้า : 9786162692314
กลุ่มวิญญูชน ราคา :  80.00  ส่วนลด : 15%
เหลือ 68.00 บาท
 
 
 


 
    อาญา พิสดาร เล่ม 2 ปรับปรุงใหม่ ปี 2556

 

     
  รหัสสินค้า : 9786163351968
วิเชียร ดิเรกอุดมศักดิ์ ราคา : 280.00 บาท
 
 
    คำอธิบายวิชากฎหมายรัฐธรรมนูญ
..
 
     
  รหัสสินค้า : 9786167425641
ศาสตราจารย์กิตติคุณ ดร.บวรศักดิ์ อุวรรณโณ ราคา :  260.00  ส่วนลด : 10%
เหลือ 234.00 บาท
 
 
 
 
    วิ.แพ่ง พิสดาร เล่ม 1 ปรับปรุึงใหม่ ปี 2557

 

     
  รหัสสินค้า : 9786163484758
วิเชียร ดิเรกอุดมศักดิ์ ราคา : 280.00 บาท
 
 
    สิทธิขั้นพื้นฐานกับสถาบันตุลาการ การตีความรัฐธรรมนูญแบบโครงสร้างนิยม

ผู้สนใจสั่งซื้อ ติดต่อได้ที่ 081-9016569 (คุณปรีชา)

1. ความนำ
2. Legalism : ทฤษฎีสำนักกฎหมายบ้านเมือง
3. รากฐานทางปรัชญาของทฤษฎีส..

 
     
  รหัสสินค้า : 9786162692550
วิชัย วิวิตเสวี, ดร.ชุมพิชา วิวิตเสวี, สาทิส มโนภินิเวศ ราคา : 80.00 บาท
 
 
 
 
    กิตติการ ๘๔ ปี

หลักกฎหมาย ปิดปากกับการสืบพยานบุคคลเปลี่ยนแปลงแก้ไขข้อควา..

 
     
  รหัสสินค้า : sp130
ศาสตราจารย์ไพจิตร ปุญญพันธุ์ ราคา : 100.00 บาท
 
 
    สมุดบันทึกนักกฎหมาย สภาทนายความ ปี 2557

สมุดบันทึกนักกฏหมาย สภาทนายความ ปี 2557 มีทั้งหมด 4 สี ได้แก่ แดง ดำ เขียว ฟ้า

..
 
     
  รหัสสินค้า : SP110
สภาทนายความ ราคา : 200.00 บาท
 
 
 
 
    แพ่ง พิสดาร เล่ม 2 ปรับปรุงใหม่ปี 2556

 

     
  รหัสสินค้า : 9786163352743
วิเชียร ดิเรกอุดมศักดิ์ ราคา : 280.00 บาท
 
 
    พระธรรมนูญศาลยุติธรรม

 

     
  รหัสสินค้า : 9789749457177
สมชัย ทีฆาอุตมากร ราคา : 250.00 บาท
 
 
 
 
    คำสอนวิชากฎหมายภาษีอากร

โครงสร้างของกฎหมายภาษีอากร, การตีความกฎหมายภาษีอากร, ผลย้อนหลังของกฎหมายภาษีอากร, ภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา, ภาษีเงิ..

 
     
  รหัสสินค้า : 9786167425610
ชัยสิทธิ์ ตราชูธรรม ราคา :  490.00  ส่วนลด : 10%
เหลือ 441.00 บาท
 
 
    คำอธิบายตั๋วเงิน บัญชีเดินสะพัด
..
 
     
  รหัสสินค้า : 9786167425542
ประทีป เฉลิมภัทรกุล ราคา :  160.00  ส่วนลด : 10%
เหลือ 144.00 บาท
 
 
 
ยูสเซอร์เนม
รหัสผ่าน
ลงทะเบียน   ลืมรหัสผ่าน

297,343 คน

 

 

 
 
Winyuchon Publication House Co., Ltd.
 
สำนักพิมพ์วิญญูชน 39/200-201 ซ.วิภาวดีรังสิต 84 ถนนวิภาวดีรังสิต แขวงสนามบิน เขตดอนเมือง กรุงเทพฯ 10210
โทรศัพท์ 0-2996-9471-3 โทรสาร 0-2996-9474