03 กันยายน 2557
     
  หลักพื้นฐานกฎหมายมหาชนว่าด้วยรัฐ รัฐธรรมนูญ และกฎหมาย
กฎหมายปกครอง
การเลิกจ้างและการลาออก
คำอธิบายกฎหมายแรงงาน
รวมคำบรรยายหลักวิชาชีพนักกฎหมาย
ความรู้กฎหมายทั่วไป คำอธิบายวิชากฎหมายแพ่ง : หลักทั่วไป
คำอธิบายกฎหมายลักษณะละเมิด จัดการงานนอกสั่ง ลาภมิควรได้
คำอธิบายนิติกรรม-สัญญา
ประมวลกฎหมายอาญา ฉบับอ้างอิง
Lectures Notes กฎหมายระหว่างประเทศ เล่ม 2
 

 
 

  WebLink : WebLink :  

    สำนักพิมพ์วิญญูชนรับสมัครพนักงาน
 

สำนักพิมพ์วิญญูชนเปิดรับสมัครสมัครพนักงานหลายอัตรา ในตำแหน่งต่างๆ ดังนี้
1. พนักงานบัญชี (วุฒิ ป.ตรี)

2. พนักงานฝ่ายการตลาด (วุฒิ ป.ตรี)
3. พนักงานฝ่ายผลิต (กองบรรณาธิการ, พิสูจน์อักษร) (วุฒิ ป.ตรี)
4. พนักงานฝ่ายสต๊อกสินค้า (วุฒิ ม.6 ขึ้นไป)
5. พนักงานขับรถ (วุฒิ ม.6 ขึ้นไป)

ผู้สนใจ...เชิญส่งจดหมายสมัครงานพร้อมประวัติการศึกษามาได้ที่บริษัท สำนักพิมพ์วิญญูชน จำักัด 39/200-201 ซ.วิภาวดีรังสิต 84 ถ.วิภาวดีรังสิต แขวงสนามบิน เขตดอนเมือง กรุงเทพฯ 10210, ส่งอีเมล์มาที่ winyuchon_w@hotmail.com หรือเข้ามากรอกใบสมัครด้วยตนเองที่สำนักพิมพ์วิญญูชน วันจันทร์-ศุกร์ หรือโทร. 02-996-9471-3 (คุณปฐมพงษ์)

ดูทั้งหมด


  ภาพบรรยากาศพิธีมอบห้องสือให้แก่ห้องสมุดสาขานิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร | 09/07/2014  
  ภาพบรรยากาศพิธีมอบห้องสือให้แก่ห้องสมุดคณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น วิทยาเขตหนองคาย | 09/07/2014  
  ภาพบรรยากาศพิธีมอบห้องสือให้แก่ห้องสมุดสาขานิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี | 09/07/2014  
  ภาพบรรยากาศพิธีมอบห้องสือให้แก่ห้องสมุดคณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏอุบลราชธานี | 08/07/2014  
  ภาพบรรยากาศพิธีมอบห้องสือให้แก่ห้องสมุดคณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยนครพนม | 08/07/2014  
ดูทั้งหมด


 
    ประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน กับ ระบบกฎหมายไทย

การรวมกลุ่มเศรษฐกิจของบรรดารัฐประชาคมก่อให้เกิดองค์กรใหม่ ที่มีกรอบกติกาและพันธกรณีให้รัฐสมาชิกอาเซียนต้องปฏิบัติตาม

ประเทศไทยจำเป็นต้องให้..

 
     
  รหัสสินค้า : 9786162692772
ดร.ปวริศร เลิศธรรมเทวี , อัครวัฒน์ เลาวัณย์ศิริ ราคา :  175.00  ส่วนลด : 20%
เหลือ 140.00 บาท
 
 
    อาญาหัวเห็ด 1

หนังสือเล่มนี้มีเนื้อหาสรุปหลักกฎหมายที่สำคัญตามประมวลกฎหมายอาญา มาตรา 1-208 โดยคัดเลือกคำพิพากษาศาลฎีกาทั้งของฉบับสำนักงานส่งเสริมตุลาการและเนติบั..

 
     
  รหัสสินค้า : 9786162691898
กลุ่มนักกฎหมายหัวเห็ด ราคา :  450.00  ส่วนลด : 20%
เหลือ 360.00 บาท
 
 
 
 
    คำอธิบายระบบศาลและพระธรรมนูญศาลยุติธรรม

เนื่องด้วยมีการแยกศาลยุติธรรมออกเป็นอิสระไม่อยู่ในสังกัดกระทรวงยุติธรรมอีกต่อไป จึงได้มีการออกพระราชบัญญัติต่างๆ หลายฉบับรองรับ ซึ่งเป็นการบัญญัติข..

 
     
  รหัสสินค้า : 9786162692161
ไพโรจน์ วายุภาพ ราคา :  220.00  ส่วนลด : 20%
เหลือ 176.00 บาท
 
 
    รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย [ฉบับชั่วคราว] พุทธศักราช ๒๕๕๗
..
 
     
  รหัสสินค้า : 9786162692963
กลุ่มวิญญูชน ราคา :  25.00  ส่วนลด : 20%
เหลือ 20.00 บาท
 
 
 
 
    ประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ ฉบับใช้เรียน

อธิบายระบบประมวลกฎหมาย, การศึกษากฎหมาย, ที่มาประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ บรรพ 1-6, พร้อมสรุปประเด็นที่เป็นสาระสำคัญไว้ข้างตัวบทแต่ละมาตรา มีพื้นที่ว..

 
     
  รหัสสินค้า : 9786162692598
รองศาสตราจารย์สมยศ เชื้อไทย ราคา :  420.00  ส่วนลด : 20%
เหลือ 336.00 บาท
 
 
    ประมวลกฎหมายอาญา ฉบับไทย-อังกฤษ

-พระราชบัญญัติให้ใช้ประมวลกฎหมายอาญา พ.ศ. 2499

-ประมวลกฎหมายอาญา แก้ใขเพิ่มเติม พ.ศ. 2551

..
 
     
  รหัสสินค้า : 9786162692147
อำนาจ เนตยสุภา, ปิยาภรณ์ พิสิฐพิทย์, เบญจพร วัชระวุฒิชัย ราคา :  280.00  ส่วนลด : 20%
เหลือ 224.00 บาท
 
 
 
 
    กฎหมายสิ่งแวดล้อม

บทที่1 ความรู้ทั่วไป

บทที่2 นโยบายและแผนสิ่งแวดล้อม

บทที่3 การประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อม

บทที่4 มลพิษทางน้ำ

บทที่5 ม..

 
     
  รหัสสินค้า : 9786162692604
ศาสตราจารย์ ดร.อำนาจ วงศ์บัณฑิต ราคา :  550.00  ส่วนลด : 20%
เหลือ 440.00 บาท
 
 
    ทฤษฎีกฎหมายนิติปรัชญา

"...วิชานี้(นิติปรัชญา)ทำให้เรามีความเข้าใจเกี่ยวกับกฎหมายลึกและกว้างขึ้นโเฉพาะทำให้รู้จักวิชากฎหมายในภาพรวมได้ดีมากยิ่งขึ้น ทำให้มีวิธีคิด วิธีมอง..

 
     
  รหัสสินค้า : 9786162692802
รองศาสตราจารย์สมยศ เชื้อไทย ราคา :  180.00  ส่วนลด : 20%
เหลือ 144.00 บาท
 
 
 
 
    เชิงทนาย

เป็นหนังสือที่ผู้เขียนแปลมาจากภาษาต่างประเทศ ซึ่งเป็นเกร็ดในคดีแปลกๆ ที่เกิดขึ้น และเป็นอุทาหรณ์ในการว่าความของทนายเกี่ยวกับการถามค้าน ไหวพริบต่างๆ..

 
     
  รหัสสินค้า : 9786162692055
ศาสตราจารย์คนึง ฦาไชย ราคา :  80.00  ส่วนลด : 20%
เหลือ 64.00 บาท
 
 
    คำอธิบายวิชาการว่าความ และศาลจำลอง

บทบาทของทนายความทั่วไป, หลักปฏิบัติเบื้องต้นในการฟ้องคดี, การร่างฟ้องคดี, การร่างคำให้การคดีแพ่ง, การร่างคำฟ้องคดีอาญา, คำร้อง คำขอ คำแถลง ในคดีแพ่..

 
     
  รหัสสินค้า : 9786162693052
จุมพล ชื่นจิตต์ศิริ ราคา :  340.00  ส่วนลด : 20%
เหลือ 272.00 บาท
 
 
 


 
    คำอธิบายวิชากฎหมายปกครอง (ภาคทั่วไป)

ความหมายของฝ่ายปกครอง, กิจกรรมของฝ่ายปกครอง, หลักความชอบด้วยกฎหมาย, นิติกรรมทางปกครอง, สัญญาทางปกครอง, ความรับผิดทางละเมิดของเจ้าหน้าที่, ดุลพินิจข..

 
     
  รหัสสินค้า : 9786167425696
ศาสตราจารย์พิเศษ ดร.จิรนิติ หะวานนท์ ราคา :  110.00  ส่วนลด : 10%
เหลือ 99.00 บาท
 
 
    วิ.แพ่ง พิสดาร เล่ม 1 ปรับปรุึงใหม่ ปี 2557

 

     
  รหัสสินค้า : 9786163484758
วิเชียร ดิเรกอุดมศักดิ์ ราคา : 280.00 บาท
 
 
 
 
    คำอธิบายประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ว่าด้วยนิติกรรม สัญญา
..
 
     
  รหัสสินค้า : 9786167425788
อัครวิทย์ สุมาวงศ์ ราคา :  210.00  ส่วนลด : 10%
เหลือ 189.00 บาท
 
 
    วิ.แพ่ง พิสดาร เล่ม 3 ปรับปรุงใหม่ ปี 2557

 

     
  รหัสสินค้า : 9786163484659
วิเชียร ดิเรกอุดมศักดิ์ ราคา : 300.00 บาท
 
 
 
 
    กฎหมายประทุษร้ายส่วนแพ่ง รวมคำพิพากษาฎีกา ของพระเจ้าบรมวงศ์เธอ กรมหลวงราชบุรีดิเรกฤทธิ์
..
 
     
  รหัสสินค้า : sp138
ดร.เขมภูมิ ภูมิถาวร ราคา : 500.00 บาท
 
 
    วิ.อาญา พิสดาร เล่ม 1 ปรับปรุงใหม่ ปี 2557

 

     
  รหัสสินค้า : 9786163484611
วิเชียร ดิเรกอุดมศักดิ์ ราคา : 300.00 บาท
 
 
 
 
    วิ.แพ่ง พิสดาร เล่ม 2 ปรับปรุงใหม่ ปี 2557

 

     
  รหัสสินค้า : 978616348765
วิเชียร ดิเรกอุดมศักดิ์ ราคา : 280.00 บาท
 
 
    วิ.อาญา พิสดาร เล่ม 2 ปรับปรุงใหม่ ปี 2557

 

     
  รหัสสินค้า : 9786163484628
วิเชียร ดิเรกอุดมศักดิ์ ราคา : 300.00 บาท
 
 
 
ยูสเซอร์เนม
รหัสผ่าน
ลงทะเบียน   ลืมรหัสผ่าน

600,433 คน

 

 

 
 
Winyuchon Publication House Co., Ltd.
 
สำนักพิมพ์วิญญูชน 39/200-201 ซ.วิภาวดีรังสิต 84 ถนนวิภาวดีรังสิต แขวงสนามบิน เขตดอนเมือง กรุงเทพฯ 10210
โทรศัพท์ 0-2996-9471-3 โทรสาร 0-2996-9474