11 กุมภาพันธ์ 2559
     
  คำอธิบายกฎหมายว่าด้วยความรับผิดทางละเมิดของเจ้าหน้าที่และความรับผิดชอบของรัฐโดยปราศจากความผิด
คำอธิบายกฎหมายลักษณะมรดก
หลักพื้นฐานกฎหมายมหาชนว่าด้วยรัฐ รัฐธรรมนูญ และกฎหมาย
คำอธิบายกฎหมายว่าด้วยวิธีปฏิบัติราชการทางปกครอง
กฎหมายปกครอง
คำอธิบายกฎหมายปกครอง
กฎหมายรัฐธรรมนูญ : แนวคิดและประสบการณ์ของต่างประเทศ
คำอธิบายกฎหมายแรงงาน
คำอธิบายกฎหมายเช่าทรัพย์-เช่าซื้อ
หลักพื้นฐานของสิทธิเสรีภาพ และศักดิ์ศรีความเป็นมนุษย์
 

 
 

  WebLink : WebLink :  


  ร้านหนังสือวิญญูชน   
  ประวัติและผลงาน ศ.จิตติ ติงศภัทิย์   
  ประวัติและผลงาน ศ.สัญญา ธรรมศักดิ์   
ดูทั้งหมด


    พระราชบัญญัติแก้ไขเพิ่มเติมประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญา (ฉบับที่ 30) พ.ศ. 2558
 

เล่ม 132 ตอนที่ 127 ก วันที่ 30 ธันวาคม 2558

---เหตุผลในการประกาศใช้พระราชบัญญัติฉบับนี้ คือ โดยที่ปัจจุบันมีการนําอุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์มาใช้ในการบังคับตามกระบวนการยุติธรรมทางอาญา สมควรให้นําอุปกรณ์ดังกล่าวไปใช้ในการติดตามตัวผู้ถูกปล่อยชั่วคราว ถ้ามีการทําลายอุปกรณ์ดังกล่าวหรือทำให้ใช้การไม่ได้ ไม่ว่าโดยวิธีใด ให้สันนิษฐานว่าผู้ถูกปล่อยชั่วคราวนั้นหนีหรือจะหลบหนี และมิให้เรียกหลักประกันเกินสมควร เพื่อให้ผู้ต้องหาและจําเลยมีโอกาสได้รับการปล่อยชั่วคราวมากขึ้น อีกทั้งสมควรกําหนดให้มีการสั่งงดการบังคับตามสัญญาประกันหรือลดจํานวนเงินที่ต้องใช้ตามสัญญาประกันโดยคํานึงถึงความพยายามของผู้ประกันในการติดตามผู้ที่หลบหนี รวมทั้งความเสียหายที่เกิดขึ้นว่ามีมากน้อยเพียงใด และแก้ไขเพิ่มเติมหลักเกณฑ์การบังคับตามสัญญาประกันในกรณีที่ต้องมีการบังคับคดี โดยเจ้าพนักงานบังคับคดี กรมบังคับคดี เพื่อให้การบังคับตามสัญญาประกันมีประสิทธิภาพมากขึ้น จึงจําเป็นต้องตราพระราชบัญญัตินี---

อ่านรายละเอียดได้ที่http://www.ratchakitcha.soc.go.th/DATA/PDF/2558/A/127/1.PDF

  ข้อมูลการพิจารณาร่างพระราชบัญญัติของ สนช.   
ดูทั้งหมด

  งานวิชาการรำลึกศาสตราจารย์จิตติ ติงศภัทิย์ ครั้งที่ 20 | 28/03/2015  
  มอบเงินสมทบทุนกองทุนศาสตราจารย์จิตติ ติงศภัทิย์ และกองทุนนิติธรรมพัฒน์ | 25/03/2015  
  แนะนำร้านหนังสือ TU LAW Bookstore | 07/05/2014  
ดูทั้งหมด


 
    คำอธิบายกฎหมายว่าด้วย บัตรเงินฝาก

บัตรเงินฝากเป็นเอกสารทางการเงินชนิดหนึ่งที่ธนาคารออกให้กับผู้ฝากเงิน ข้อดีคืออัตราดอกเบี้ยสูงกว่าเงินฝากประเภทเผื่อเรียก และไม่ต้องรอจนครบกำหนดการฝ..

 
     
  รหัสสินค้า : 9786162692703
รองศาสตราจารย์สหธน รัตนไพจิตร ราคา :  300.00  ส่วนลด : 15%
เหลือ 255.00 บาท
 
 
    กฎหมายอาญาขั้นสูง

กฎหมายอาญาชั้นสูงเล่มนี้ เนื้อหาได้แบ่งออกเป็น 3 ภาค คือ ภาค 1 ว่าด้วยอาชญากรรม ภาค 2 ว่าด้วยความรับผิดทางอาญา และภาค 3 ว่าด้วยโทษอาญา

ท้าย..

 
     
  รหัสสินค้า : 9786162694332
รองศาสตราจารย์ ดร.ปกป้อง ศรีสนิท ราคา :  200.00  ส่วนลด : 15%
เหลือ 170.00 บาท
 
 
 
 
    คำอธิบายกฎหมายอาญา ภาคทั่วไป

หลักทั่วไป, การใช้กฎหมายอาญา, การกระทำในกฎหมายอาญา, ความสัมพันธ์ระหว่างการกระทำและผล, เจตนาในกฎหมายอาญา, การกระทำความผิดโดยประมาท, การพยายามกระทำคว..

 
     
  รหัสสินค้า : 9786162693892
ศาสตราจารย์ ดร.ทวีเกียรติ มีนะกนิษฐ ราคา :  290.00  ส่วนลด : 15%
เหลือ 246.50 บาท
 
 
    คำอธิบายกฎหมายลักษณะละเมิด จัดการงานนอกสั่ง ลาภมิควรได้

มูลหนี้ 2 ส่วนที่ 1 ละเมิด ประเภทของความรับผิดตามกฎหมาย, ความเป็นมาทางประวัติศาสตร์ของกฎหมายลักษณะละเมิด, ความรับผิดเพื่อละเมิดที่..

 
     
  รหัสสินค้า : 9786162693960
ศาสตราจารย์ ดร.ศนันท์กรณ์ โสตถิพันธุ์ ราคา :  450.00  ส่วนลด : 15%
เหลือ 382.50 บาท
 
 
 
 
    คำอธิบายประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ลักษณะ ยืม ฝากทรัพย์

คำอธิบายประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ ลักษณะ ยืม ฝากทรัพย์ เล่มนี้เป็นส่วนหนึ่งของการศึกษาประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ บรรพ 3 เอกเทศสัญญา ลักษณะ 9 ยืม แ..

 
     
  รหัสสินค้า : 9786162693571
รองศาสตราจารย์ปิติกุล จีระมงคลพาณิชย์ ราคา :  160.00  ส่วนลด : 15%
เหลือ 136.00 บาท
 
 
    คู่มือสอบพระธรรมนูญศาลยุติธรรม

คู่มือสอบพระธรรมนูญศาลยุติธรรม เกิดขึ้นด้วยแนวคิดที่ว่าเป็นคู่มือสำหรับผู้ที่เข้าสอบในสนามสอบคัดเลือกเข้ารับราชการตุลาการในตำแหน่งผู้ช่วยผู้พิพากษา..

 
     
  รหัสสินค้า : 9786162693175
อภิรัฐ บุญทอง ราคา :  100.00  ส่วนลด : 15%
เหลือ 85.00 บาท
 
 
 
 
    หลักกฎหมายอาญา ภาคความผิด

หนังสือเล่มนี้ ได้จัดพิมพ์ขึ้นเพื่อให้สะดวกแก่ผู้ใช้และง่ายต่อการทำความเข้าใจความผิด..

 
     
  รหัสสินค้า : 9786162694165
ศาสตราจารย์ ดร.ทวีเกียรติ มีนะกนิษฐ ราคา :  260.00  ส่วนลด : 15%
เหลือ 221.00 บาท
 
 
    รัฐธรรมนูญกับกระบวนการยุติธรรม

รวมบทความของศาสตราจารย์ ดร.คณิต  ณ นคร ประกอบด้วยกระบวนการยุติธรรมต้อง นิ่ง, ความร..

 
     
  รหัสสินค้า : 9786162693366
ศาสตราจารย์ ดร.คณิต ณ นคร ราคา :  120.00  ส่วนลด : 15%
เหลือ 102.00 บาท
 
 
 
 
    บุญมิใช่การเอาเงินไปให้วัดมากๆ

เป็นบทความทางธรมที่ ศ.แสวง บุญเฉลิมวิภาส ได้เคยนำเสนอในวารสารมารวมพิมพ์เป็นเล่ม ซึ่งในหนังสือเล่มนี้มี 3 เรื่องคือ ธรรมและการปฏิบัติธรรม, ธุดงควัตร..

 
     
  รหัสสินค้า : 9786162692253
ศาสตราจารย์แสวง บุญเฉลิมวิภาส ราคา :  25.00  ส่วนลด : 15%
เหลือ 21.25 บาท
 
 
    สิทธิเด็กและการคุ้มครองทางกฎหมายกับกลุ่มมาเจสติค

- เรื่องเล่าเกี่ยวกับ "กลุ่มมาเจสติค"

- กฎหมายการสอบปากคำและสืบพยานเด็กด้วยกระบวนการพิเศษ

- กฎหมายเกี่ยวกับการสอบปากคำหรือคำให้การเ..

 
     
  รหัสสินค้า : 9786162693236
กลุ่มมาเจสติค ราคา :  320.00  ส่วนลด : 15%
เหลือ 272.00 บาท
 
 
 


 
    พจนานุกรมศัพท์กฎหมายไทย
..
 
     
  รหัสสินค้า : 9786167073736
ราชบัณฑิตยสถาน ราคา :  300.00  ส่วนลด : 10%
เหลือ 270.00 บาท
 
 
    คำถาม-คำตอบ ปัญหาข้อกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญาและพยานหลักฐาน

หนังสือคำถาม-คำตอบ ปัญหาข้อกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญาและพยานหลักฐาน จากคำพิพากษาเล่มนี้ได้รวบรวมปัญหาข้อกฎหมายจากแนวคำพิพากษาศาลฎีกา โดยรูปของคำถามป..

 
     
  รหัสสินค้า : 9786167657219
ประเสริฐ เสียงสุทธิวงศ์ ราคา : 180.00 บาท
 
 
 
 
    ศัพท์นิติศาสตร์ ฉบับราชบัณฑิตยสถาน
..
 
     
  รหัสสินค้า : 9786167073880
ราชบัณฑิตยสถาน ราคา : 230.00 บาท
 
 
    วิ.แพ่ง พิสดาร เล่ม 3 ปรับปรุงใหม่ ปี 2558

 

     
  รหัสสินค้า : 9786163747860
วิเชียร ดิเรกอุดมศักดิ์ ราคา : 300.00 บาท
 
 
 
 
    คดีปกครองต้องรู้

คดีปกครองต้องรู้ เป็นหนังสือที่มาจากคัดเลือกบทความที่ดีที่สุดในคอลัมน์ "ครบเรื่องคดีปกครอง"โดยครองธรรม ธรรมรัฐ ในเว็บผู้จัดการออนไลน์

..
 
     
  รหัสสินค้า : 9786165361361
ครองธรรม ธรรมรัฐ ราคา : 240.00 บาท
 
 
    60 ปี

หนังสือ "60 ปี ความมุ่งมั่นของคน ตัวตนของอาจารย์ วรพจน์" เป็นหนังสืออาจาริยบูชาเนื่องในโอกาสครบรอบ 60 ปี ของศาสตราจารย์ ดร.วรพจน์ วิศรุตพิชญ์ ส่วนแ..

 
     
  รหัสสินค้า : sp145
คณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ราคา : 250.00 บาท
 
 
 
 
    กฎหมายประทุษร้ายส่วนแพ่ง รวมคำพิพากษาฎีกา ของพระเจ้าบรมวงศ์เธอ กรมหลวงราชบุรีดิเรกฤทธิ์
..
 
     
  รหัสสินค้า : sp138
ดร.เขมภูมิ ภูมิถาวร ราคา : 500.00 บาท
 
 
    คำอธิบายประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ เรียงมาตราว่าด้วย ตัวแทน-นายหน้า

บรรพ 3 ลักษณะ 15 ตัวแทน หมวด 1 บทเบ็ดเสร็จทั่วไป หมวด 2 หน้าที่และความรับผิดของตัวแทนต่อตัวการ หมวด 3 หน้าที่และความรับผิดของต่อตัวแทน หมวด 4 ความร..

 
     
  รหัสสินค้า : 9789744667687
จักรพงษ์ เล็กสกุลไชย ราคา :  150.00  ส่วนลด : 10%
เหลือ 135.00 บาท
 
 
 
 
    สัมมนากฎหมายวิธีพิจารณาความแพ่ง 3
..
 
     
  รหัสสินค้า : 9789749468722
สมชัย ทีฆาอุตมากร ราคา : 270.00 บาท
 
 
    วิเคราะห์ข้อสอบผู้ช่วยผู้พิพากษา วิชาภาษาอังกฤษ
..
 
     
  รหัสสินค้า : 9786163940544
เสฏฐา เธียรพิรากุล ราคา : 180.00 บาท
 
 
 
ยูสเซอร์เนม
รหัสผ่าน
ลงทะเบียน   ลืมรหัสผ่าน

1,357,365 คน

 

 

 
 
Winyuchon Publication House Co., Ltd.
 
สำนักพิมพ์วิญญูชน 39/200-201 ซ.วิภาวดีรังสิต 84 ถนนวิภาวดีรังสิต แขวงสนามบิน เขตดอนเมือง กรุงเทพฯ 10210
โทรศัพท์ 0-2996-9471-3 โทรสาร 0-2996-9474