02 เมษายน 2558
     
  หลักพื้นฐานกฎหมายมหาชนว่าด้วยรัฐ รัฐธรรมนูญ และกฎหมาย
คำอธิบายกฎหมายว่าด้วยวิธีปฏิบัติราชการทางปกครอง
คำอธิบายกฎหมายปกครอง
กฎหมายรัฐธรรมนูญ : แนวคิดและประสบการณ์ของต่างประเทศ
คำอธิบายกฎหมายแรงงาน
รวมคำบรรยายหลักวิชาชีพนักกฎหมาย
คำอธิบายประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ : หนี้
ตัวแทน-นายหน้า
คำอธิบายกฎหมายลักษณะละเมิด จัดการงานนอกสั่ง ลาภมิควรได้
คำอธิบายนิติกรรม-สัญญา
 

 
   WebLink : WebLink :  


  ร้านหนังสือวิญญูชน   
  ประวัติและผลงาน ศ.จิตติ ติงศภัทิย์   
  ประวัติและผลงาน ศ.สัญญา ธรรมศักดิ์   
ดูทั้งหมด


    ข่าวสารการประชุม สนช.
 

ติดตามข่าวสารการประชุม สนช. เพื่อเกาะติดการเสนอร่างแก้ไขกฎหมายต่างๆ คลิก

  ประกาศจากไปรษณีย์ไทย!!!!!   
  พระบรมราชโองการ ประกาศเลิกใช้กฎอัยการศึก    
  คำสั่งหัวหน้า คสช. ฉบับที่ 3/2558   
ดูทั้งหมด

  งานวิชาการรำลึกศาสตราจารย์จิตติ ติงศภัทิย์ ครั้งที่ 20 | 28/03/2015  
  มอบเงินสมทบทุนกองทุนศาสตราจารย์จิตติ ติงศภัทิย์ และกองทุนนิติธรรมพัฒน์ | 25/03/2015  
  แนะนำร้านหนังสือ TU LAW Bookstore | 07/05/2014  
ดูทั้งหมด


 
    กฎหมายปกครอง

ความทั่วไปเกี่ยวกับกฎหมายปกครอง การแบ่งแยกกฎหมายเอกชนและกฎหมายมหาชน พัฒนาการของกฎหมายปกครอง หลักการพื้นฐานของกฎหมายปกครอง, การจัดโครงสร้างข..

 
     
  รหัสสินค้า : 9786162692680
ศาสตราจารย์ ดร.นันทวัฒน์ บรมานันท์ ราคา :  460.00  ส่วนลด : 15%
เหลือ 391.00 บาท
 
 
    กฎหมายลักษณะละเมิด รวมหมายเหตุท้ายคำพิพากษาฎีกาของ ศ.จิตติ ติงศภัทิย์

เนื่องจาก ศ.จิตติ  ติงศภัทิย์ ได้เขียนหมายเหตุท้ายคำพิพากษาฎีกาเรื่องละเมิดไว้เป็นจำนวนมากและกระจัดกระจายอยู่ในวารสารคำพิพากษาฎีกาที่จัดพิมพ์โ..

 
     
  รหัสสินค้า : 9789744666819
ดร.เขมภูมิ ภูมิถาวร ราคา :  400.00  ส่วนลด : 15%
เหลือ 340.00 บาท
 
 
 
 
    คู่มือสอบกฎหมายปกครอง

คู่มือสอบกฎหมายปกครองเล่มนี้ เหมาะสำหรับอ่านเพื่อเตรียมตัวสอบเนติบัณฑิต อัยการผู้ช่วย ตุลาการศาลปกครอง พนักงานคดีปกครอง และนิติกรของรัฐ เนื้อหาประก..

 
     
  รหัสสินค้า : 9786162692895
อนุวัฒน์ บุญนันท์, สุริยา ปานแป้น ราคา :  330.00  ส่วนลด : 15%
เหลือ 280.50 บาท
 
 
    คำอธิบายนิติกรรม-สัญญา

มีเนื้อหาแบ่งเป็น 2 ส่วน ส่วนที่ 1 : นิติกรรม มี 9 บท คือ ทฤษฎีของนิติกรรมและเสรีภาพในการทำนิติกรรม, ความหมาย ลักษณะ และองค์ประกอบของนิติกรรม, องค์..

 
     
  รหัสสินค้า : 9786162692666
ศาสตราจารย์ ดร.ศนันท์กรณ์ โสตถิพันธุ์ ราคา :  520.00  ส่วนลด : 15%
เหลือ 442.00 บาท
 
 
 
 
    รวมกฎหมายปกครอง

-พระราชบัญญัติจัดตั้งศาลปกครองและวิธีพิจารณาคดีปกครอง พ.ศ. 2542
-พระราชบัญญัติจัดตั้งศาลปกครองและวิธีพิจารณาคดีปกครอง (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2545

 
     
  รหัสสินค้า : 9786162692581
กลุ่มวิญญูชน ราคา :  140.00  ส่วนลด : 15%
เหลือ 119.00 บาท
 
 
    คำอธิบายกฎหมายว่าด้วยวิธีปฏิบัติราชการทางปกครอง

แนวความคิดพื้นฐานของกระบวนการพิจารณาทางปกครองและความเป็นมาของกฎหมายว่าด้วยปฏิบัติราชการทางปกครอง, ขอบเขตการบังคับ..

 
     
  รหัสสินค้า : 9786162693465
ศาสตราจารย์พิเศษ ดร.ชาญชัย แสวงศักดิ์ ราคา :  450.00  ส่วนลด : 15%
เหลือ 382.50 บาท
 
 
 
 
    ประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน กับ ระบบกฎหมายไทย

การรวมกลุ่มเศรษฐกิจของบรรดารัฐประชาคมก่อให้เกิดองค์กรใหม่ ที่มีกรอบกติกาและพันธกรณีให้รัฐสมาชิกอาเซียนต้องปฏิบัติตาม

ประเทศไทยจำเป็นต้องให้..

 
     
  รหัสสินค้า : 9786162692772
ดร.ปวริศร เลิศธรรมเทวี , อัครวัฒน์ เลาวัณย์ศิริ ราคา :  175.00  ส่วนลด : 15%
เหลือ 148.75 บาท
 
 
    วิสามัญฆาตกรรมคดียาเสพติด ในประเทศไทย : ชอบด้วยกฎหมายหรือจงใจฆ่าทิ้ง?

การปราบปรามยาเสพติดในยุคหนึ่ง ทำให้มีคนประมาณ ๒,๕oo คน ถูกฆ่าตายโดยไม่ผ่านกระบวนการยุติธรรมที่คนไทยเรียกกันอย่างแพร่หลายว่า "การฆ่าตัดตอน" ทั้งที่ห..

 
     
  รหัสสินค้า : 9786162692796
ศาสตราจารย์ ดร.คณิต ณ นคร ราคา :  160.00  ส่วนลด : 15%
เหลือ 136.00 บาท
 
 
 
 
    หลักพื้นฐานกฎหมายมหาชนว่าด้วยรัฐ รัฐธรรมนูญ และกฎหมาย

หนังสือเล่มนี้ ผู้เขียนต้องการแสดงให้เห็นถึงหลักพื้นฐานกฎหมายมหาชนที่เกี่ยวกับรัฐ อำนาจรัฐ รัฐธรรมนูญ และกฎหมาย โดยแสดงให้เห็นถึงความเกี่ยวเนื่องซึ..

 
     
  รหัสสินค้า : 9786162692987
รองศาสตราจารย์ ดร.เกรียงไกร เจริญธนาวัฒน์ ราคา :  230.00  ส่วนลด : 15%
เหลือ 195.50 บาท
 
 
    เสียงข้างมาก ทางสายกลาง และการระลึกถึงความตาย

เป็นบทความทางธรรมที่ ศ.แสวง บุญเฉลิมวิภาส ได้เคยนำเสนอในวารสารมารวบรวมพิมพ์เป็นเล่ม ซึ่งในหนังสือเล่มนี้มี 3 เรื่อง คือ หลักการระดับปรมัตถสัจจะ มิใ..

 
     
  รหัสสินค้า : 9786162692444
ศาสตราจารย์แสวง บุญเฉลิมวิภาส ราคา :  25.00  ส่วนลด : 15%
เหลือ 21.25 บาท
 
 
 


 
    หมู่บ้านเล็กในตระกูลเป้า

พระราชนิพนธ์แปลในสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี

..
 
     
  รหัสสินค้า : 9786160408566
ราคา : 185.00 บาท
 
 
    กฎหมายประทุษร้ายส่วนแพ่ง รวมคำพิพากษาฎีกา ของพระเจ้าบรมวงศ์เธอ กรมหลวงราชบุรีดิเรกฤทธิ์
..
 
     
  รหัสสินค้า : sp138
ดร.เขมภูมิ ภูมิถาวร ราคา : 500.00 บาท
 
 
 
 
    คำสอนว่าด้วยรัฐและหลักกฎหมายมหาชน

คำสอนว่าด้วยรัฐและหลักกฎหมายมหาชนกับวิชาการทางนิติศาสตร์, วิวัฒนาการของรัฐ, องค์ประกอบของรัฐ, การเกิดขึ้้นและการดับสูญของรัฐ, ลักษณะทางกฎหมายของรัฐ..

 
     
  รหัสสินค้า : 9789744667663
รองศาสตราจารย์ ดร. วรเจตน์ ภาคีรัตน์ ราคา :  220.00  ส่วนลด : 15%
เหลือ 187.00 บาท
 
 
    วิ.แพ่ง พิสดาร เล่ม 1 ปรับปรุงใหม่ ปี 2558

 

     
  รหัสสินค้า : 9786163747822
วิเชียร ดิเรกอุดมศักดิ์ ราคา : 300.00 บาท
 
 
 
 
    คำอธิบายประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ว่าด้วยนิติกรรม สัญญา
..
 
     
  รหัสสินค้า : 9786167425788
อัครวิทย์ สุมาวงศ์ ราคา :  210.00  ส่วนลด : 10%
เหลือ 189.00 บาท
 
 
    60 ปี

หนังสือ "60 ปี ความมุ่งมั่นของคน ตัวตนของอาจารย์ วรพจน์" เป็นหนังสืออาจาริยบูชาเนื่องในโอกาสครบรอบ 60 ปี ของศาสตราจารย์ ดร.วรพจน์ วิศรุตพิชญ์ ส่วนแ..

 
     
  รหัสสินค้า : sp145
คณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ราคา : 250.00 บาท
 
 
 
 
    วิ.แพ่ง พิสดาร เล่ม 2 ปรับปรุงใหม่ ปี 2558

 

     
  รหัสสินค้า : 9876163747853
วิเชียร ดิเรกอุดมศักดิ์ ราคา : 300.00 บาท
 
 
    วิ.อาญา พิสดาร เล่ม 1 ปรับปรุงใหม่ ปี 2558

 

     
  รหัสสินค้า : 9876163748065
วิเชียร ดิเรกอุดมศักดิ์ ราคา : 300.00 บาท
 
 
 
 
    รู้ทันกฎหมายอาญาฉบับความผิดเกี่ยวกับเพศ

ในหนังสือเล่มนี้ประกอบด้วย 5 หัวข้อใหญ่ๆ ที่เกี่ยวข้องกับความผิดเกี่ยวกับเพศ ประกอบด้วย

1. การข่มขืน (ม.276-277 ตรี)
2. การกระทำอนาจาร..

 
     
  รหัสสินค้า : 9786163743404
ปรีย์ชนก จิรภิวงศ์ ราคา : 180.00 บาท
 
 
    คำถาม-คำตอบ ปัญหาข้อกฎหมายวิธีพิจารณาความแพ่ง และพระธรรมนูญศาลยุติธรรม

หนังสือคำถาม-คำตอบ ปัญหาข้อกฎหมายวิธีพิจารณาความแพ่งและธรรมนูญศาลยุติธรรมจากคำพิพากษษฎีกาเล่มนี้ ได้รวบรวมปัญหาข้อกฎหมายจากแนวคำพิพากษาศาลฎีกา โดยร..

 
     
  รหัสสินค้า : 9786167657158
ประเสริฐ เสียงสุทธิวงศ์ ราคา : 170.00 บาท
 
 
 
ยูสเซอร์เนม
รหัสผ่าน
ลงทะเบียน   ลืมรหัสผ่าน

990,019 คน

 

 

 
 
Winyuchon Publication House Co., Ltd.
 
สำนักพิมพ์วิญญูชน 39/200-201 ซ.วิภาวดีรังสิต 84 ถนนวิภาวดีรังสิต แขวงสนามบิน เขตดอนเมือง กรุงเทพฯ 10210
โทรศัพท์ 0-2996-9471-3 โทรสาร 0-2996-9474