27 สิงหาคม 2559
     
  คำอธิบายกฎหมายลักษณะมรดก
คำอธิบายกฎหมายอาญา ภาคความผิดและลหุโทษ
คำอธิบายกฎหมายว่าด้วยวิธีปฏิบัติราชการทางปกครอง
คำอธิบายกฎหมายปกครอง
คำอธิบายกฎหมายแรงงาน
คำอธิบายกฎหมายเช่าทรัพย์-เช่าซื้อ
หลักพื้นฐานของสิทธิเสรีภาพ และศักดิ์ศรีความเป็นมนุษย์
กฎหมายวิธีพิจารณาความแพ่ง
คำอธิบายประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ ว่าด้วยห้างหุ้นส่วนและบริษัท
คำอธิบายซื้อขาย แลกเปลี่ยน ให้
 

 
   WebLink : WebLink :  


  ปากท้องของประชาชน   
  การปกครองส่วนท้องถิ่น(ร่างรัฐธรรมนูญ2559)   
  ร้านหนังสือวิญญูชน   
  ประวัติและผลงาน ศ.จิตติ ติงศภัทิย์   
  ประวัติและผลงาน ศ.สัญญา ธรรมศักดิ์   
ดูทั้งหมด


    ประกาศคณะกรรมการสอบคัดเลือกเพื่อบรรจุเป็นข้าราชการตุลาการ ในตำแหน่งผู้ช่วยผู้พิพากษา ประจำปี พ.ศ.๒๕๕๙
 

ดูรายละเอียดเพิ่มเติม คลิ๊ก

  ข้อมูลการพิจารณาร่างพระราชบัญญัติของ สนช.   
  รับสมัครงาน   
  พ.ร.บ.แก้ไขเพิ่มเติมประมวลกฎหมายอาญา (ฉบับที่ 25) 7 เมษายน 2559   
  ลิ้ง download ชุดกฎหมายทางทะเล   
ดูทั้งหมด

  งานวิชาการรำลึกศาสตราจารย์จิตติ ติงศภัทิย์ ครั้งที่ 20 | 28/03/2015  
  มอบเงินสมทบทุนกองทุนศาสตราจารย์จิตติ ติงศภัทิย์ และกองทุนนิติธรรมพัฒน์ | 25/03/2015  
  แนะนำร้านหนังสือ TU LAW Bookstore | 07/05/2014  
ดูทั้งหมด


 
    คำอธิบายกฎหมายอาญาภาคความผิด เล่ม 2

คำอธิบายกฎหมายอาญาภาคความผิด เล่ม 2 นี้ ได้อธิบายเนื้อหาความผิดเกี่ยวกับทรัพย์ ตามลักษณะ 12 แห่งประมวลกฎหมายอาญา แม้ว่าความผิดเกี่ยวกับทรัพย์จะมีบท..

 
     
  รหัสสินค้า : 9786162694981
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.คณพล จันทน์หอม ราคา :  500.00  ส่วนลด : 15%
เหลือ 425.00 บาท
 
 
    หลักกฎหมายว่าด้วยวิธีพิจารณาความอาญาในศาลแขวง

“หลักกฎหมายว่าด้วยวิธีพิจารณาความอาญาในศาลแขวง” มุ่งให้ความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับวิธีพิจารณาความอาญา..

 
     
  รหัสสินค้า : 9786162694523
อนุวัฒน์ บุญนันท์, สุริยา ปานแป้น ราคา :  170.00  ส่วนลด : 15%
เหลือ 144.50 บาท
 
 
 
 
    คู่มือสอบกฎหมายปกครอง

คู่มือสอบกฎหมายปกครองเล่มนี้ เหมาะสำหรับอ่านเพื่อเตรียมตัวสอบเนติบัณฑิต อัยการผู้ช่วย ตุลาการศาลปกครอง พนักงานคดีปกครอง และนิติกรของรัฐ เนื้อหาประก..

 
     
  รหัสสินค้า : 9786162694233
อนุวัฒน์ บุญนันท์, สุริยา ปานแป้น ราคา :  330.00  ส่วนลด : 15%
เหลือ 280.50 บาท
 
 
    รวมกฎหมายแรงงานและประกันสังคม
..
 
     
  รหัสสินค้า : 9786162695001
กลุ่มวิญญูชน ราคา :  260.00  ส่วนลด : 15%
เหลือ 221.00 บาท
 
 
 
 
    ภาษีมูลค่าเพิ่ม : หลักการและหลักปฏิบัติในทางระหว่างประเทศ
..
 
     
  รหัสสินค้า : 9786162694813
ศาสตราจารย์ ดร.สุเมธ ศิริคุณโชติ ราคา :  220.00  ส่วนลด : 15%
เหลือ 187.00 บาท
 
 
    คำอธิบายค้ำประกัน จำนอง จำนำ

หนังสือคำอธิบายค้ำประกัน จำนอง และจำนำ ได้จัดทำขึ้นเพื่อที่จะให้ผู้ศึกษาได้รับความรู้นอกเหนือจากการเข้ารับฟังการบรรยายในชั้นเรียน โดยเฉพาะข้อกฎหมาย..

 
     
  รหัสสินค้า : 9786162694950
ผู้ช่วยศาสตราจารย์สุภาพร พิทักษ์เผ่าสกุล ราคา :  200.00  ส่วนลด : 15%
เหลือ 170.00 บาท
 
 
 
 
    ประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ว่าด้วยนิติกรรมและหนี้ เล่ม 1(ภาค1-2)

ในการจัดพิมพ์ครั้งนี้โดยหวังสืบทอดเจตนารมณ์ ความรู้ ความคิดของนักกฎหมายชั้นครู และเนื่องในวาระครบรอบ ๑๐๐ ปี ม.ร.ว.เสนีย์ ปราโมช เพื่อทดแทนต้นฉบับขอ..

 
     
  รหัสสินค้า : 9786162694691
ศาสตราจารย์ ม.ร.ว. เสนีย์ ปราโมช (2448-2540) ราคา :  640.00  ส่วนลด : 15%
เหลือ 544.00 บาท
 
 
    แนวทางการเขียนตอบข้อสอบกฎหมาย

การปรับตัวเพื่อเรียนกฎหมายของนักศึกษากฎหมายปีแรกคงเปรียบได้กับเด็กที่ เริ่มหัดเดิน ซึ่งอาจจะเป็นเรื่องที่ยากลำบากในระยะแรกเริ่ม แต่สุดท้ายเกือบทุกค..

 
     
  รหัสสินค้า : 9786162694585
มุนินทร์ พงศาปาน ราคา :  100.00  ส่วนลด : 15%
เหลือ 85.00 บาท
 
 
 
 
    เจ้าพระยาอภัยราชาสยามานุกูลกิจ คุสตาฟ โรลิน ยัคมินส์ (Gustave Rolin-Jaequemyns)

หนังสือประวัติศาสตร์อีกเล่มหนึ่ง ที่นักกฎหมายไทยควรได้ศึกษา เป็นหนังสือบันทึกชีวประวัติ พร้อมรูปภาพของเจ้าพระยาอภัยราชาสยามานุกูลกิจ คุสตาฟ โรลิน ย..

 
     
  รหัสสินค้า : 9786169142706
ราคา : 300.00 บาท
 
 
    หลักกฎหมายระหว่างประเทศแผนกคดีบุคคล

ความหมายและบทนิยามศัพท์ของวิชากฎหมายระหว่างประเทศแผนกคดีบุคคล,หลักกฎหมายว่าด้วยสัญชาติ,สถานะทางกฎหมายของคนต่างด้าวในประเทศไทย,การขัดกันแห่งกฎหมายกา..

 
     
  รหัสสินค้า : 9786162694516
ดร.ดวงเด่น นาคสีหราช ราคา :  220.00  ส่วนลด : 15%
เหลือ 187.00 บาท
 
 
 


 
    กฎหมายล้มละลาย

ส่วนที่ 1 กระบวนพิจารณาหลัก

1.การฟ้องขอให้ล้มละลายฯ 2.คำสั่งพิทักษ์ทรัพย์ 3.ผลของคำสั่งพิทักษ์ทรัพย์เด็ดขาด 4.การประชุมเจ้าหนี้ 5.การประนอม..

 
     
  รหัสสินค้า : 9786164067769
เอื้อน ขุนแก้ว ราคา : 320.00 บาท
 
 
    แพ่ง พิสดาร เล่ม 1 ปรับปรุงใหม่ปี 2559

 

     
  รหัสสินค้า : 9786164135079
วิเชียร ดิเรกอุดมศักดิ์ ราคา : 320.00 บาท
 
 
 
 
    ข้อเท็จจริงและการวินิตฉัยปัญหาข้อเท็จจริง
..
 
     
  รหัสสินค้า : 9786164134034
ไพโรจน์ วายุภาพ ราคา : 380.00 บาท
 
 
    คำอะิบายวิธีพิจารณาคดีผู้บริโภค

พรบ. วิธีพิจารณาคดีผู้บริโภค 2551

พรบ. คุ้มครองผู้บริโภค 2522

พรบ. ความรับผิดต่อความเสียหายที่เกิดจากสินค้าที่ไม่ลอดภัย 2551

<..
 
     
  รหัสสินค้า : 9786164136755
ไพโรจน์ วายุภาพ ราคา : 300.00 บาท
 
 
 
 
    คำอธิบายกฎหมายแรงงานภาครัฐวิสาหกิจ
..
 
     
  รหัสสินค้า : 9789744667458
ศาสตราจารย์ ดร.วิจิตรา (ฟุ้งลัดดา) วิเชียรชม ราคา :  350.00  ส่วนลด : 10%
เหลือ 315.00 บาท
 
 
    ปุจฉา วิสัชนา สารพันปัญหาภาษี เล่ม 2
..
 
     
  รหัสสินค้า : 9786163020932
สุเทพ พงษ์พิทักษ์ ราคา : 290.00 บาท
 
 
 
 
    วิเคราะห์ข้อสอบผู้ช่วยผู้พิพากษา วิชาภาษาอังกฤษ
..
 
     
  รหัสสินค้า : 9786163940544
เสฏฐา เธียรพิรากุล ราคา : 180.00 บาท
 
 
    การออกเสียงประชามติร่างรัฐธรรมนูญ พ.ศ.2559
..
 
     
  รหัสสินค้า : 9789742036409
สุพิศ ปราณีตพลกรัง ราคา : 70.00 บาท
 
 
 
 
    คำถาม-คำตอบ ปัญหาข้อกฎหมายวิธีพิจารณาความแพ่ง และพระธรรมนูญศาลยุติธรรม

หนังสือคำถาม-คำตอบ ปัญหาข้อกฎหมายวิธีพิจารณาความแพ่งและธรรมนูญศาลยุติธรรมจากคำพิพากษษฎีกาเล่มนี้ ได้รวบรวมปัญหาข้อกฎหมายจากแนวคำพิพากษาศาลฎีกา โดยร..

 
     
  รหัสสินค้า : 9786167657226
ประเสริฐ เสียงสุทธิวงศ์ ราคา : 200.00 บาท
 
 
    วิ.แพ่ง พิสดาร เล่ม 1 ปรับปรุงใหม่ ปี 2559

 

     
  รหัสสินค้า : 9786164064416
วิเชียร ดิเรกอุดมศักดิ์ ราคา : 320.00 บาท
 
 
 
ยูสเซอร์เนม
รหัสผ่าน
ลงทะเบียน   ลืมรหัสผ่าน

1,586,596 คน

 

 

 
 
Winyuchon Publication House Co., Ltd.
 
สำนักพิมพ์วิญญูชน 39/200-201 ซ.วิภาวดีรังสิต 84 ถนนวิภาวดีรังสิต แขวงสนามบิน เขตดอนเมือง กรุงเทพฯ 10210
โทรศัพท์ 0-2996-9471-3 โทรสาร 0-2996-9474