02 สิงหาคม 2557
     
  กฎหมายปกครอง
การเลิกจ้างและการลาออก
คำอธิบายกฎหมายแรงงาน
รวมคำบรรยายหลักวิชาชีพนักกฎหมาย
ความรู้กฎหมายทั่วไป คำอธิบายวิชากฎหมายแพ่ง : หลักทั่วไป
คำอธิบายนิติกรรม-สัญญา
ประมวลกฎหมายอาญา ฉบับอ้างอิง
เตรียมสอบเข้านิติศาสตร์
คำอธิบายกฎหมายประกันสังคม
การร่างสัญญาภาษาอังกฤษสำหรับนักกฎหมาย
 

 
 

  WebLink : WebLink :  

    ผลการประชุม ก.ต. ครั้งที่ 11/2557
 

ผลการประชุม ก.ต. ครั้งที่ 11/2557 มีมติเห็นชอบให้ดำเนินการสมัครและทดสอบความรู้เพื่อบรรจุเป็นข้าราชการตุลาการ
ในตำแหน่งผู้ช่วยผู้พิพากษา ประจำปี พ.ศ. 2557 (สนามเล็ก) โดยเปิดรับสมัครตั้งแต่วันที่ 15-30 มิถุนายน 2557

อ่านรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ http://www.ojc.coj.go.th/userfiles/news/kt11_57.pdf

  สำนักพิมพ์วิญญูชนรับสมัครพนักงาน   
  เปิดรับสมัครอบรมกฎหมายเกี่ยวกับการบริหารงานบุคคล รุ่นที่ 18 - 19   
  คณะกรรมอัยการเปิดรับสมัครสอบคัดเลือกเพื่อบรรจุเป็นข้าราชการอัยการ   
  เปิดรับสมัครโครงการอบรมประกาศนียบัตรกฎหมายธุรกิจ รุ่นที่ 16   
ดูทั้งหมด


  ภาพบรรยากาศพิธีมอบห้องสือให้แก่ห้องสมุดสาขานิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร | 09/07/2014  
  ภาพบรรยากาศพิธีมอบห้องสือให้แก่ห้องสมุดคณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น วิทยาเขตหนองคาย | 09/07/2014  
  ภาพบรรยากาศพิธีมอบห้องสือให้แก่ห้องสมุดสาขานิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี | 09/07/2014  
  ภาพบรรยากาศพิธีมอบห้องสือให้แก่ห้องสมุดคณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏอุบลราชธานี | 08/07/2014  
  ภาพบรรยากาศพิธีมอบห้องสือให้แก่ห้องสมุดคณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยนครพนม | 08/07/2014  
ดูทั้งหมด


 
    รวมกฎหมายปกครอง

ประกอบด้วย 4 พระราชบัญญัติ คือ พ.ร.บ. จัดตั้งศาลปกครองและวิธีพิจารณาคดีปกครอง พ.ศ. 2542 แก้ไขเพิ่มเติม พ.ศ. 2554, พ.ร.บ. วิธีปฏิบัติราชการทางปกครอง..

 
     
  รหัสสินค้า : 9786162692574
กลุ่มวิญญูชน ราคา :  60.00  ส่วนลด : 20%
เหลือ 48.00 บาท
 
 
    คำอธิบายประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ เรียงมาตรา ว่าด้วยค้ำประกัน จำนอง จำนำ เก็บของในคลังสินค้า

บรรพ 3 เอกเทศสัญญา
ลักษณะ 11 ค้ำประกัน
-หมวด 1 บทเบ็ดเสร็จทั่วไป
-หมวด 2 ผลก่อนชำระหนี้
-หมวด 3 ผลภายหลังชำระหนี้
-หมวด 4 ..

 
     
  รหัสสินค้า : 9789744667182
รศ.สุดา วิศรุตพิชญ์, อ.ภารวีร์ กษิตินนท์ ราคา :  250.00  ส่วนลด : 10%
เหลือ 225.00 บาท
 
 
 
 
    เสียงข้างมาก ทางสายกลาง และการระลึกถึงความตาย

เป็นบทความทางธรรมที่ ศ.แสวง บุญเฉลิมวิภาส ได้เคยนำเสนอในวารสารมารวบรวมพิมพ์เป็นเล่ม ซึ่งในหนังสือเล่มนี้มี 3 เรื่อง คือ หลักการระดับปรมัตถสัจจะ มิใ..

 
     
  รหัสสินค้า : 9786162692444
ศาสตราจารย์แสวง บุญเฉลิมวิภาส ราคา :  25.00  ส่วนลด : 15%
เหลือ 21.25 บาท
 
 
    ประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน กับ ระบบกฎหมายไทย

การรวมกลุ่มเศรษฐกิจของบรรดารัฐประชาคมก่อให้เกิดองค์กรใหม่ ที่มีกรอบกติกาและพันธกรณีให้รัฐสมาชิกอาเซียนต้องปฏิบัติตาม

ประเทศไทยจำเป็นต้องให้..

 
     
  รหัสสินค้า : 9786162692772
ดร.ปวริศร เลิศธรรมเทวี , อัครวัฒน์ เลาวัณย์ศิริ ราคา :  175.00  ส่วนลด : 20%
เหลือ 140.00 บาท
 
 
 
 
    ประมวลกฎหมายอาญา ฉบับไทย-อังกฤษ

-พระราชบัญญัติให้ใช้ประมวลกฎหมายอาญา พ.ศ. 2499

-ประมวลกฎหมายอาญา แก้ใขเพิ่มเติม พ.ศ. 2551

..
 
     
  รหัสสินค้า : 9786162692147
อำนาจ เนตยสุภา, ปิยาภรณ์ พิสิฐพิทย์, เบญจพร วัชระวุฒิชัย ราคา :  280.00  ส่วนลด : 20%
เหลือ 224.00 บาท
 
 
    หนทางแห่งบุญ

เป็นบทความทางธรมที่ ศ.แสวง บุญเฉลิมวิภาส ได้เคยนำเสนอในวารสารมารวมพิมพ์เป็นเล่ม ซึ่งในหนังสือเล่มนี้มี 2 เรื่องคือ ศีล สมาธิ ปัญญา หนทางแห่งบุญ, หล..

 
     
  รหัสสินค้า : 9786162692222
ศาสตราจารย์แสวง บุญเฉลิมวิภาส ราคา :  30.00  ส่วนลด : 15%
เหลือ 25.50 บาท
 
 
 
 
    ประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ ฉบับใช้เรียน

อธิบายระบบประมวลกฎหมาย, การศึกษากฎหมาย, ที่มาประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ บรรพ 1-6, พร้อมสรุปประเด็นที่เป็นสาระสำคัญไว้ข้างตัวบทแต่ละมาตรา มีพื้นที่ว..

 
     
  รหัสสินค้า : 9786162692598
รองศาสตราจารย์สมยศ เชื้อไทย ราคา :  420.00  ส่วนลด : 20%
เหลือ 336.00 บาท
 
 
    คำพิพากษาของศาลในกลุ่มประเทศอาเซียน จะมีผลในอีกประเทศหนึ่งหรือไม่?

บทที่ 1 ข้อความคิดพื้นฐาน ว่าด้วยการรับรองและบังคับตามคำพิพากษาศาลต่างประเทศ
บทที่ 2 สถานะของเรื่องการรับรองและบังคับตามคำพิพากษาศาลต่างประเทศ..

 
     
  รหัสสินค้า : 9786162692048
อานนท์ ศรีบุญโรจน์ ราคา :  150.00  ส่วนลด : 20%
เหลือ 120.00 บาท
 
 
 
 
    การเพิกถอนคำสั่งทางปกครอง โดยเจ้าหน้าที่หรือผู้บังคับบัญชาของเจ้าหน้าที่ผู้ออกคำสั่งทางปกครอง

บทที่ 1  บทนำ

บทที่ 2  ข้อความคิดว่าด้วย "คำสั่งศาลปกครอง" และ "ตัวการในการพิจารณาทางปกครอง"

บทที่ 3  หลักเกณฑ์เกี่ย..

 
     
  รหัสสินค้า : 9789744667281
ศาสตราจารย์ ดร.วรพจน์ วิศรุตพิชญ์ ราคา :  120.00  ส่วนลด : 15%
เหลือ 102.00 บาท
 
 
    คู่มือศึกษาวิชากฎหมายที่ดิน

คู่มือศึกษาวิชากฎหมายที่ดินเล่มนี้ เป็นการรวบรวมเนื้อหาเกี่ยวกับที่ดิน อาทิ ความหมายของที่ดิน สิทธิในแผ่นดิน หนังสือแสดงสิทธิในที่ดินการได้มาซึ่งเอ..

 
     
  รหัสสินค้า : 9786162692291
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ตุลญา โรจน์ทังคำ แก้วศุภาสวัสดิ์ ราคา :  160.00  ส่วนลด : 20%
เหลือ 128.00 บาท
 
 
 


 
    วิ.อาญา พิสดาร เล่ม 1 ปรับปรุงใหม่ ปี 2557

 

     
  รหัสสินค้า : 9786163484611
วิเชียร ดิเรกอุดมศักดิ์ ราคา : 300.00 บาท
 
 
    วิ.แพ่ง พิสดาร เล่ม 3 ปรับปรุงใหม่ ปี 2557

 

     
  รหัสสินค้า : 9786163484659
วิเชียร ดิเรกอุดมศักดิ์ ราคา : 300.00 บาท
 
 
 
 
    คำอธิบายวิชากฎหมายปกครอง (ภาคทั่วไป)

ความหมายของฝ่ายปกครอง, กิจกรรมของฝ่ายปกครอง, หลักความชอบด้วยกฎหมาย, นิติกรรมทางปกครอง, สัญญาทางปกครอง, ความรับผิดทางละเมิดของเจ้าหน้าที่, ดุลพินิจข..

 
     
  รหัสสินค้า : 9786167425696
ศาสตราจารย์พิเศษ ดร.จิรนิติ หะวานนท์ ราคา :  110.00  ส่วนลด : 10%
เหลือ 99.00 บาท
 
 
    กฎหมายประทุษร้ายส่วนแพ่ง รวมคำพิพากษาฎีกา ของพระเจ้าบรมวงศ์เธอ กรมหลวงราชบุรีดิเรกฤทธิ์
..
 
     
  รหัสสินค้า : sp138
ดร.เขมภูมิ ภูมิถาวร ราคา : 500.00 บาท
 
 
 
 
    คำอธิบายประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ว่าด้วยนิติกรรม สัญญา
..
 
     
  รหัสสินค้า : 9786167425788
อัครวิทย์ สุมาวงศ์ ราคา :  210.00  ส่วนลด : 10%
เหลือ 189.00 บาท
 
 
    วิ.อาญา พิสดาร เล่ม 2 ปรับปรุงใหม่ ปี 2557

 

     
  รหัสสินค้า : 9786163484628
วิเชียร ดิเรกอุดมศักดิ์ ราคา : 300.00 บาท
 
 
 
 
    วิ.แพ่ง พิสดาร เล่ม 2 ปรับปรุงใหม่ ปี 2557

 

     
  รหัสสินค้า : 978616348765
วิเชียร ดิเรกอุดมศักดิ์ ราคา : 280.00 บาท
 
 
    วิ.แพ่ง พิสดาร เล่ม 1 ปรับปรุึงใหม่ ปี 2557

 

     
  รหัสสินค้า : 9786163484758
วิเชียร ดิเรกอุดมศักดิ์ ราคา : 280.00 บาท
 
 
 
ยูสเซอร์เนม
รหัสผ่าน
ลงทะเบียน   ลืมรหัสผ่าน

522,835 คน

 

 

 
 
Winyuchon Publication House Co., Ltd.
 
สำนักพิมพ์วิญญูชน 39/200-201 ซ.วิภาวดีรังสิต 84 ถนนวิภาวดีรังสิต แขวงสนามบิน เขตดอนเมือง กรุงเทพฯ 10210
โทรศัพท์ 0-2996-9471-3 โทรสาร 0-2996-9474