22 มีนาคม 2561
     
  คำอธิบายกฎหมายลักษณะมรดก
คำอธิบายกฎหมายว่าด้วยวิธีปฏิบัติราชการทางปกครอง
หลักพื้นฐานของสิทธิเสรีภาพ และศักดิ์ศรีความเป็นมนุษย์
กฎหมายวิธีพิจารณาความแพ่ง
คำอธิบายประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ : หนี้
คำอธิบายนิติกรรม-สัญญา
ประมวลกฎหมายอาญา ฉบับอ้างอิง
กฎหมายระหว่างประเทศ
ถาม-ตอบกฎหมายครอบครัว
ถาม-ตอบหนี้
 

 
 

  WebLink : WebLink :  


  ปากท้องของประชาชน   
  การปกครองส่วนท้องถิ่น(ร่างรัฐธรรมนูญ2559)   
  ร้านหนังสือวิญญูชน   
  ประวัติและผลงาน ศ.จิตติ ติงศภัทิย์   
  ประวัติและผลงาน ศ.สัญญา ธรรมศักดิ์   
ดูทั้งหมด


    ข้อมูลการพิจารณาร่างพระราชบัญญัติของ สนช.
 

สามารถติดตามข่าวสารการพิจารณาร่างพระราชบัญญัติของ สนช.ได้ที่นี่ คลิก

     
  พ.ร.บ.แก้ไขเพิ่มเติมประมวลกฎหมายอาญา (ฉบับที่ 25) 7 เมษายน 2559   
  พระราชบัญญัติแก้ไขเพิ่มเติมประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญา (ฉบับที่ 30) พ.ศ. 2558   
  ลิ้ง download ชุดกฎหมายทางทะเล   
ดูทั้งหมด

  งานวิชาการรำลึกศาสตราจารย์จิตติ ติงศภัทิย์ ครั้งที่ 20 | 28/03/2015  
  มอบเงินสมทบทุนกองทุนศาสตราจารย์จิตติ ติงศภัทิย์ และกองทุนนิติธรรมพัฒน์ | 25/03/2015  
  แนะนำร้านหนังสือ TU LAW Bookstore | 07/05/2014  
ดูทั้งหมด


 
    รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช 2560
..
 
     
  รหัสสินค้า : 9786162695834
กลุ่มวิญญูชน ราคา :  80.00  ส่วนลด : 15%
เหลือ 68.00 บาท
 
 
    คำอธิบายกฎหมายตั๋วเงิน

คำอธิบายกฎหมายตั่วเงินเล่มนี้เดิมคือหนัสือหลักกฎหมายตั๋วเงิน แต่เนื่องจากหนังสือหลักกฎหมายตั๋วเงินเดิมซึ่งได้พิมพ..

 
     
  รหัสสินค้า : 9786162695391
ศาสตราจารย์ ดร.สหธน รัตนไพจิตร ราคา :  320.00  ส่วนลด : 15%
เหลือ 272.00 บาท
 
 
 
 
    ประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญา ฉบับอ้างอิง

หนังสือ "ประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญา ฉบับอ้างอิง" นี้ได้จัดทำขึ้นโดยมีวัตถุประสงค์ค่อนข้างหลากหลาย กล่าวคือ เพื..

 
     
  รหัสสินค้า : 9786162696633
ศาสตราจารย์ ดร.สุรศักดิ์ ลิขสิทธิ์วัฒนกุล ราคา :  580.00  ส่วนลด : 15%
เหลือ 493.00 บาท
 
 
    คดีปกครองใกล้ตัว 10 สิทธิประชาชนกับพื้นที่สาธารณะ

เรื่องที่ดินและผลประโยชน์ส่วนตน  เรื่องพื้นที่และผลประโยชน์สาธารณะ  เรื่องของเจ้าหน้าที่และหน่วยงานรัฐ &n..

 
     
  รหัสสินค้า : 9786162695445
พิสิษฐ์ พลรักษ์เขตต์ ราคา :  150.00  ส่วนลด : 15%
เหลือ 127.50 บาท
 
 
 
 
    คำอธิบายกฎหมายลักษณะหนี้ (ผลแห่งหนี้)

หนังสือแบ่งเนื้อหาออกเป็น 11 บท มีเนื้อหาดังนี้ 1.ความสัมพันธ์ของกฎหมายลักษณะหนี้กับกฎหมายลักษณะอื่น 2.ความเป็นมาทางประวัติศาสตร์ของกฎหมายลักษณะหนี..

 
     
  รหัสสินค้า : 9786162695971
ศาสตราจารย์ ดร.ศนันท์กรณ์ โสตถิพันธุ์ ราคา :  460.00  ส่วนลด : 15%
เหลือ 391.00 บาท
 
 
    คำอธิบายซื้อขาย แลกเปลี่ยน ให้

สัญญาซื้อขาย (Sale)  มูลเหตุในการทำสัญญาซื้อขาย, ความหมายและสาระสำคัญของสัญญาซื้อขาย, ประเภทของนิติกรรมเกี่ยวกับการซื้อขาย, แ..

 
     
  รหัสสินค้า : 9786162696442
ศาสตราจารย์ ดร.ไผทชิต เอกจริยกร ราคา :  360.00  ส่วนลด : 15%
เหลือ 306.00 บาท
 
 
 
 
    รวมกฎหมายเทคโนโลยีสารสนเทศ ฉบับแก้ไขล่าสุด

1. ประมวลกฎหมายอาญา หมวด 4 ความผิดเกี่ยวกับคอมพิวเตอร์

2. พระรา่ชบัญญัติว่าด้วยธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกส์ พ.ศ.2544

3. พระรา่ชบัญญัติว..

 
     
  รหัสสินค้า : 9786162695957
จุมพล ชื่นจิตต์ศิริ ราคา :  200.00  ส่วนลด : 15%
เหลือ 170.00 บาท
 
 
    กฎหมายความรับผิดต่อความเสียหายที่เกิดขึ้นจากสินค้าที่ไม่ปลอดภัย

 ที่มาและพัฒนาการเปรียบเทียบ คำพิพากษาในประเทสสหรัฐอเมริกา กฎหมาย product liability ในสหภาพยุโรป:ประเทศเยอรมนี เนเธอร์แลนด์และอิตาลี กฎหมายควา..

 
     
  รหัสสินค้า : 9786162694905
LUKE NOTTAGE & SAKDA THANITCUL ราคา :  240.00  ส่วนลด : 15%
เหลือ 204.00 บาท
 
 
 
 
    วิชาว่าความและมารยาททนายความ

การเตรียมคดีก่อนนำคดีไปสู่ศาล การดำเนินคดีในศาลชั้นต้นในทางปฎิบัติเมื่อคดีขึ้นสู่ศาล คำร้อง คำขอ คำแถลง คำบอกกล่าวใ..

 
     
  รหัสสินค้า : 9786162695865
ศาสตราจารย์มารุต บุนนาค ราคา :  500.00  ส่วนลด : 15%
เหลือ 425.00 บาท
 
 
    คำอธิบายกฎหมายการรับขนทางอากาศ

คำอธิบายกฎหมายการรับขนทางอากาศเล่มนี้เป็นหนังสือเกี่ยวกับการขนส่งโดยสารสัมภาระและของที่ผู้เขียนได้เพิ่มเติมพระราชบัญญัติการรับขนทางอากาศระหว่างประเ..

 
     
  รหัสสินค้า : 9786168139059
ศาสตราจารย์ ดร.ไผทชิต เอกจริยกร ราคา :  370.00  ส่วนลด : 10%
เหลือ 333.00 บาท
 
 
 


 
    การวิจัยเชิงคุณภาพ หลักการและแนวปฏิบัติ

บทที่ 1 ความเข้าใจเบื้องต้นเกี่ยวกับการวิจัยเชิงคุณภาพ

บทที่ 2 แนวคิดและทฤษฎีที่เป็นรากฐานของการวิจัยเชิงคุณภาพ

บทที่ 3  ความห..

 
     
  รหัสสินค้า : 9786164407589
เอกพร รักความสุข ราคา :  450.00  ส่วนลด : 10%
เหลือ 405.00 บาท
 
 
    ภาษากฎหมายไทย
..
 
     
  รหัสสินค้า : 9786163140043
ศาสตราจารย์พิเศษธานินทร์ กรัยวิเชียร ราคา :  160.00  ส่วนลด : 10%
เหลือ 144.00 บาท
 
 
 
 
    ทำไมประกันตัวไม่ได้

ปัญหาคาใจที่หลายคนอยากรู้

หลักทรัพย์พร้อม

หน้าที่การงานมั่นคง

มีที่อยู่อาศัยเป็นหลักแหล่ง

มีข้าราชการรับรอง

 
     
  รหัสสินค้า : 9786164132924
ชนบท ศุภศรี สุรศักดิ์ อินทนันท์ รัชชัย ปาลกะวงศ์ ณ อยุธยา ราคา : 0.00 บาท
 
 
    คำอธิบายกฎหมายแรงงานเพื่อการบริหารทรัพยากรมนุษย์

กฎหมายแรงงาน/สัญญาจ้างแรงงาน/รูปแบบของสัญญาจ้างแรงงาน/นายจ้าง ลูกจ้างและบุคคลที่ต้องร่วมรับผิดกับนายจ้าง/การค้ำประกันการทำงานของลูกจ้าง/จ้างทดลองงา..

 
     
  รหัสสินค้า : 9789742036614
พงษ์รัตน์ เครือกลิ่น ราคา : 550.00 บาท
 
 
 
 
    ข้อสอบความรู้ชั้นเนติบัณฑิต
..
 
     
  รหัสสินค้า : G000023
ราคา : 25.00 บาท
 
 
    วิทยาการกฎหมายว่าด้วยการทุเลาการบังคับตามคำพิพากษาและคำสั่ง

เนื้อหาภายในเล่ม ข้อความเบื้องต้น/บทบัญญัติของกฎหมาย/คดีที่จะขอทุเลาการบังคับ/การบรรยายคำร้อง/ระยะเวลาในการยื่นคำร้องและศาลที่จะรับคำร้อง/การแถลงคั..

 
     
  รหัสสินค้า : 9786167242705
สุพิศ ปราณีตพลกรัง ราคา :  110.00  ส่วนลด : 10%
เหลือ 99.00 บาท
 
 
 
 
    คู่มือทวนสอบ วิเคราะห์ประเด็นข้อสอบ ป.พ.พ.พร้อมข้อสังเกต

วิเคราะห์ประเด็นข้อสอบ:ทรัพย์สิน  นิติกรรมสัญญา-หนี้ ละเมิด เอกเทศสัญญา1 เอกเทศสัญญา2 ตั๋วเงิน องค์กรธุรกิจ &n..

 
     
  รหัสสินค้า : G000007
Absolute law ราคา : 219.00 บาท
 
 
    กฎหมายว่าด้วยวิธีพิจารณาคดีค้ามนุษย์และข้อบังคับของประธานศาลฎีกาที่เกี่ยวข้อง

บทที่ 1   บททั่วไป

บทที่ 2  ความเบื้องต้นในวิธีพิจารณาคดีค้ามนุษย์

บทที่ 3  วิธีพิจารณาคดีค้ามนุษย์ในศาลชั้นต้น..

 
     
  รหัสสินค้า : 9786164400832
รองศาสตราจารย์ (พิเศษ) ดร.ประทีป ทับอัตตานนท์ ราคา :  120.00  ส่วนลด : 10%
เหลือ 108.00 บาท
 
 
 
 
    การซักประเด็นข้อเท็จจริงคดียาเสพติด เล่ม2

ความปิดฐานมียาเสพติดให้โทษไว้ในครองครองเพื่อจำหน่าย ความผิดฐานจำหน่ายยาเสพติดให้โทษ ความผิดฐานผลิตยาเสพติดให้โทษ ความผิดฐานส่งออกนอกราชอาณาจักร นำเ..

 
     
  รหัสสินค้า : 9786167242651
สมศักดิ์ เอี่ยมพลับใหญ่ ราคา : 470.00 บาท
 
 
    คำอธิบายประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ วิชาเอกเทศสัญญา 2 ยืมและฝากทรัพย์

เนื้อหาสาระสำคัญในหนังสือเล่มนี้ นอกจากจะเป็นการอธิบายถึงหลักกฎหมายว่าด้วยยืมและฝากทรัพย์แห่งประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์แล้ว ยังได้กล่าวถึงหลักกฎหมา..

 
     
  รหัสสินค้า : 9786163141545
สุธีร์ ศุภนิตย์ แก้ไขเพิ่มเติมโดยจักรพงษ์ เล็กสกุลชัย ราคา :  250.00  ส่วนลด : 10%
เหลือ 225.00 บาท
 
 
 
ยูสเซอร์เนม
รหัสผ่าน
ลงทะเบียน   ลืมรหัสผ่าน

2,424,337 คน

 

 

 
 
Winyuchon Publication House Co., Ltd.
 
สำนักพิมพ์วิญญูชน 39/200-201 ซ.วิภาวดีรังสิต 84 ถนนวิภาวดีรังสิต แขวงสนามบิน เขตดอนเมือง กรุงเทพฯ 10210
โทรศัพท์ 0-2996-9471-3 โทรสาร 0-2996-9474