04 สิงหาคม 2558
     
  หลักพื้นฐานกฎหมายมหาชนว่าด้วยรัฐ รัฐธรรมนูญ และกฎหมาย
คำอธิบายกฎหมายว่าด้วยวิธีปฏิบัติราชการทางปกครอง
คำอธิบายกฎหมายปกครอง
กฎหมายรัฐธรรมนูญ : แนวคิดและประสบการณ์ของต่างประเทศ
คำอธิบายกฎหมายแรงงาน
คำอธิบายกฎหมายเช่าทรัพย์-เช่าซื้อ
รวมคำบรรยายหลักวิชาชีพนักกฎหมาย
กฎหมายวิธีพิจารณาความแพ่ง
คำอธิบายประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ : หนี้
ตัวแทน-นายหน้า
 

 
 

  WebLink : WebLink :  


  ร้านหนังสือวิญญูชน   
  ประวัติและผลงาน ศ.จิตติ ติงศภัทิย์   
  ประวัติและผลงาน ศ.สัญญา ธรรมศักดิ์   
ดูทั้งหมด


    วันรพี'58
 

สำนักพิมพ์วิญญูชน ออกบูธจำหน่ายหนังสือในสัปดาห์วันรพี'2558

1. เนติฯ วันที่ 1, 3-5 ส.ค. 2558
2. ศาลแพ่ง รัชดา วันที่ 3-7 ส.ค. 2558
3. ม.รามคำแหง วันที่ 27-28 ก.ค., 1, 3-5 ส.ค. 2558

เวลา 09.00-18.00 น. +++ อย่าลืมไปอุดหนุนกันนะคะ 

  พระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ พ.ศ. ๒๕๕๘, พระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยขอนแก่น พ.ศ. ๒๕๕๘, พระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ พ.ศ. ๒๕๕๘, พระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยสวนดุสิต พ.ศ. ๒๕๕๘    
  รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย (ฉบับชั่วคราว) พุทธศักราช ๒๕๕๗ แก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ ๑) พุทธศักราช ๒๕๕๘   
  ข่าวสารการประชุม สนช.   
ดูทั้งหมด

  งานวิชาการรำลึกศาสตราจารย์จิตติ ติงศภัทิย์ ครั้งที่ 20 | 28/03/2015  
  มอบเงินสมทบทุนกองทุนศาสตราจารย์จิตติ ติงศภัทิย์ และกองทุนนิติธรรมพัฒน์ | 25/03/2015  
  แนะนำร้านหนังสือ TU LAW Bookstore | 07/05/2014  
ดูทั้งหมด


 
    ประชาคมอาเซียน (ASEAN Community) ผลกระทบต่อกฎหมายไทย

การพัฒนาความร่วมมือระหว่างประเทศสมาชิกอาเซียนสู่การเป็นประชาคมอาเซียน ในปี ๒๕๕๘ เป็นเรื่องสำคัญที่ประเทศสมาชิกอาเซี..

 
     
  รหัสสินค้า : 9786162692864
ดร.ชาติชาย เชษฐสุมน ราคา :  150.00  ส่วนลด : 15%
เหลือ 127.50 บาท
 
 
    กฎหมายทรัพย์สิน : ความรู้พื้นฐานทางความคิด หลักทั่วไป และบทเบ็ดเสร็จทั่วไป
..
 
     
  รหัสสินค้า : 9789744667441
อานนท์ มาเม้า ราคา :  350.00  ส่วนลด : 15%
เหลือ 297.50 บาท
 
 
 
 
    หลักกฎหมายครอบครัว

การจัดพิมพ์ครั้งนี้ ได้แก้ไขเพิ่มเติมข้อความบางตอนให้ละเอียดชัดเจนยิ่งขึ้น และได้เพิ่มเติมหลักเกณฑ์และวิธีการฟ้องเรียกค่าอุปการะเลี้ยงดูและค่าเลี้ย..

 
     
  รหัสสินค้า : 9786162693007
ศาสตราจารย์พิเศษ ประสพสุข บุญเดช ราคา :  170.00  ส่วนลด : 15%
เหลือ 144.50 บาท
 
 
    คำอธิบายกฎหมายรับขนของทางถนนระหว่างประเทศ

- บททั่วไป

- อนุสัญญาระหว่างประเทศและความตกลงระหว่างประเทศเกี่ยวกับการรับขนของทางถนนระหว่างประเทศ

- กฎหมายไทยเกี่ยวกับการรับขนของทา..

 
     
  รหัสสินค้า : 9789744667915
ศาสตราจารย์ ดร.ไผทชิต เอกจริยกร ราคา :  300.00  ส่วนลด : 15%
เหลือ 255.00 บาท
 
 
 
 
    เจ้าพระยาอภัยราชาสยามานุกูลกิจ คุสตาฟ โรลิน ยัคมินส์ (Gustave Rolin-Jaequemyns)

หนังสือประวัติศาสตร์อีกเล่มหนึ่ง ที่นักกฎหมายไทยควรได้ศึกษา เป็นหนังสือบันทึกชีวประวัติ พร้อมรูปภาพของเจ้าพระยาอภัยราชาสยามานุกูลกิจ คุสตาฟ โรลิน ย..

 
     
  รหัสสินค้า : 9786169142706
ราคา : 300.00 บาท
 
 
    หนึ่งปี คสช.

 รวมบทความ 18 บทความ วิเคราะห์ เสนอแนะ การทำงานของ คสช. ตลอดระยะเวลา 1 ปี สามารถดาวน์โหลดได้ที่นี่  

     
  รหัสสินค้า : p140
แก้วสรร อติโพธิ ราคา : 0.00 บาท
 
 
 
 
    คิงมงกุฎ ในฐานะทรงเป็นนักนิติศาสตร์

หนังสือเรื่อง "คิงมงกุฎ ในฐานะทรงเป็นนักนิติศาสตร์" ที่ม.ร.ว.เสนีย์  ปราโมช นิพนธ์แปลมาจากปาฐกถา ซึ่งแสดงเป็นภาษาอังกฤษที่สยามสมาคม เมื่อวันที..

 
     
  รหัสสินค้า : 9786162693625
ศาสตราจารย์ ม.ร.ว. เสนีย์ ปราโมช (2448-2540) ราคา :  120.00  ส่วนลด : 15%
เหลือ 102.00 บาท
 
 
    คำอธิบายนิติกรรม-สัญญา

มีเนื้อหาแบ่งเป็น 2 ส่วน ส่วนที่ 1 : นิติกรรม มี 9 บท คือ ทฤษฎีของนิติกรรมและเสรีภาพในการทำนิติกรรม, ความหมาย ลักษณะ และองค์ประกอบของนิติกรรม, องค์..

 
     
  รหัสสินค้า : 9786162692666
ศาสตราจารย์ ดร.ศนันท์กรณ์ โสตถิพันธุ์ ราคา :  520.00  ส่วนลด : 15%
เหลือ 442.00 บาท
 
 
 
 
    หลักพื้นฐานกฎหมายมหาชนว่าด้วยรัฐ รัฐธรรมนูญ และกฎหมาย

หนังสือเล่มนี้ ผู้เขียนต้องการแสดงให้เห็นถึงหลักพื้นฐานกฎหมายมหาชนที่เกี่ยวกับรัฐ อำนาจรัฐ รัฐธรรมนูญ และกฎหมาย โดยแสดงให้เห็นถึงความเกี่ยวเนื่องซึ..

 
     
  รหัสสินค้า : 9786162692987
ศาสตราจารย์ ดร.เกรียงไกร เจริญธนาวัฒน์ ราคา :  230.00  ส่วนลด : 15%
เหลือ 195.50 บาท
 
 
    คำอธิบายกฎหมายลักษณะละเมิด จัดการงานนอกสั่ง ลาภมิควรได้

มูลหนี้ 2 ส่วนที่ 1 ละเมิด ประเภทของความรับผิดตามกฎหมาย, ความเป็นมาทางประวัติศาสตร์ของกฎหมายลักษณะละเมิด, ความรับผิดเพื่อละเมิดที่..

 
     
  รหัสสินค้า : 9786162692956
ศาสตราจารย์ ดร.ศนันท์กรณ์ โสตถิพันธุ์ ราคา :  450.00  ส่วนลด : 15%
เหลือ 382.50 บาท
 
 
 


 
    คำอธิบายประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ว่าด้วยนิติกรรม สัญญา
..
 
     
  รหัสสินค้า : 9786167425788
อัครวิทย์ สุมาวงศ์ ราคา :  210.00  ส่วนลด : 10%
เหลือ 189.00 บาท
 
 
    กฎหมายอาญาภาคความผิด เล่ม 4
..
 
     
  รหัสสินค้า : 9786163741868
รองศาสตราจารย์ ดร.เกียรติขจร วัจนะสวัสดิ์ ราคา : 260.00 บาท
 
 
 
 
    คำสอนว่าด้วยรัฐและหลักกฎหมายมหาชน

คำสอนว่าด้วยรัฐและหลักกฎหมายมหาชนกับวิชาการทางนิติศาสตร์, วิวัฒนาการของรัฐ, องค์ประกอบของรัฐ, การเกิดขึ้้นและการดับสูญของรัฐ, ลักษณะทางกฎหมายของรัฐ..

 
     
  รหัสสินค้า : 9789744667663
รองศาสตราจารย์ ดร. วรเจตน์ ภาคีรัตน์ ราคา :  220.00  ส่วนลด : 15%
เหลือ 187.00 บาท
 
 
    ศัพท์นิติศาสตร์ ฉบับราชบัณฑิตยสถาน
..
 
     
  รหัสสินค้า : 9786167073880
ราชบัณฑิตยสถาน ราคา : 230.00 บาท
 
 
 
 
    คำถาม-คำตอบ ปัญหาข้อกฎหมายวิธีพิจารณาความแพ่ง และพระธรรมนูญศาลยุติธรรม

หนังสือคำถาม-คำตอบ ปัญหาข้อกฎหมายวิธีพิจารณาความแพ่งและธรรมนูญศาลยุติธรรมจากคำพิพากษษฎีกาเล่มนี้ ได้รวบรวมปัญหาข้อกฎหมายจากแนวคำพิพากษาศาลฎีกา โดยร..

 
     
  รหัสสินค้า : 9786167657158
ประเสริฐ เสียงสุทธิวงศ์ ราคา : 170.00 บาท
 
 
    สัมมนากฎหมายวิธีพิจารณาความแพ่ง 1
..
 
     
  รหัสสินค้า : 9789749468708
สมชัย ทีฆาอุตมากร ราคา : 230.00 บาท
 
 
 
 
    ประมวลรัษฎากร

หนังสือเล่มนี้จัดพิมพ์ขึ้นเพื่อให้นิสิต นักศึกษา ผู้ประกอบวิชาชีพและผู้ที่สนใจกฎหมายภาษีอากร ได้ศึกษาค้นคว้าตวบทประมวลรัษฎากรที่ทันสมัย รวมถึงกฎหมา..

 
     
  รหัสสินค้า : 9786163612878
ชัยสิทธิ์ ตราชูธรรม ราคา : 270.00 บาท
 
 
    กระบวนทัศน์พัฒนศึกษา

กระบวนทัศน์พัฒนศึกษา เป็นหนังสือที่ผู้เขียนซึ่งปัจจุบันเป็นคณบดี คณะครุศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย และมีประสบการณ์สอนในหลักสูตรสาขาวิชาพัฒนศึกษามา..

 
     
  รหัสสินค้า : 9786162693151
ราคา :  210.00  ส่วนลด : 15%
เหลือ 178.50 บาท
 
 
 
 
    รู้รอบ สอบได้ แนวทางการเตรียมสอบเนติบัณฑิต

เป็นหนังสือที่ผู้เขียนบอกเล่าถึงวิธีการเรียนและเตรียมสอบเติฯ ของผู้เขียนเพื่อเป็นแนวทางสำหรับผู้ที่กำลังศึกษาและเตรียมสอบในสายงานยุติธรรม ผู้อ่านจะ..

 
     
  รหัสสินค้า : 9786163619679
ฐิติมา แซ่เตีย, วีรชน อังคุระษี ราคา : 190.00 บาท
 
 
    กฎหมายล้มละลาย

ส่วนที่ 1 กระบวนพิจารณาหลัก

1.การฟ้องขอให้ล้มละลายฯ 2.คำสั่งพิทักษ์ทรัพย์ 3.ผลของคำสั่งพิทักษ์ทรัพย์เด็ดขาด 4.การประชุมเจ้าหนี้ 5.การประนอม..

 
     
  รหัสสินค้า : 9786163749789
เอื้อน ขุนแก้ว ราคา : 300.00 บาท
 
 
 
ยูสเซอร์เนม
รหัสผ่าน
ลงทะเบียน   ลืมรหัสผ่าน

1,150,826 คน

 

 

 
 
Winyuchon Publication House Co., Ltd.
 
สำนักพิมพ์วิญญูชน 39/200-201 ซ.วิภาวดีรังสิต 84 ถนนวิภาวดีรังสิต แขวงสนามบิน เขตดอนเมือง กรุงเทพฯ 10210
โทรศัพท์ 0-2996-9471-3 โทรสาร 0-2996-9474