22 กันยายน 2561
     
  คำอธิบายกฎหมายลักษณะมรดก
คำอธิบายกฎหมายว่าด้วยวิธีปฏิบัติราชการทางปกครอง
หลักพื้นฐานของสิทธิเสรีภาพ และศักดิ์ศรีความเป็นมนุษย์
กฎหมายวิธีพิจารณาความแพ่ง
คำอธิบายประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ : หนี้
คำอธิบายนิติกรรม-สัญญา
ประมวลกฎหมายอาญา ฉบับอ้างอิง
กฎหมายระหว่างประเทศ
ถาม-ตอบกฎหมายครอบครัว
ถาม-ตอบหนี้
 

 
 

  WebLink : WebLink :  


  ปากท้องของประชาชน   
  การปกครองส่วนท้องถิ่น(ร่างรัฐธรรมนูญ2559)   
  ร้านหนังสือวิญญูชน   
  ประวัติและผลงาน ศ.จิตติ ติงศภัทิย์   
  ประวัติและผลงาน ศ.สัญญา ธรรมศักดิ์   
ดูทั้งหมด


    ข้อมูลการพิจารณาร่างพระราชบัญญัติของ สนช.
 

สามารถติดตามข่าวสารการพิจารณาร่างพระราชบัญญัติของ สนช.ได้ที่นี่ คลิก

  พ.ร.บ.แก้ไขเพิ่มเติมประมวลกฎหมายอาญา (ฉบับที่ 25) 7 เมษายน 2559   
  ลิ้ง download ชุดกฎหมายทางทะเล   
  ประกาศคณะกรรมการสอบคัดเลือกเพื่อบรรจุเป็นข้าราชการตุลาการ ในตำแหน่งผู้ช่วยผู้พิพากษา ประจำปี พ.ศ.๒๕๕๙   
     
ดูทั้งหมด

  งานวิชาการรำลึกศาสตราจารย์จิตติ ติงศภัทิย์ ครั้งที่ 20 | 28/03/2015  
  มอบเงินสมทบทุนกองทุนศาสตราจารย์จิตติ ติงศภัทิย์ และกองทุนนิติธรรมพัฒน์ | 25/03/2015  
  แนะนำร้านหนังสือ TU LAW Bookstore | 07/05/2014  
ดูทั้งหมด


 
    คำอธิบายซื้อขาย แลกเปลี่ยน ให้

สัญญาซื้อขาย (Sale)  มูลเหตุในการทำสัญญาซื้อขาย, ความหมายและสาระสำคัญของสัญญาซื้อขาย, ประเภทของนิติกรรมเกี่ยวกับการซื้อขาย, แ..

 
     
  รหัสสินค้า : 9786162696442
ศาสตราจารย์ ดร.ไผทชิต เอกจริยกร ราคา :  360.00  ส่วนลด : 15%
เหลือ 306.00 บาท
 
 
    ประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญา ฉบับทันสมัย

หนังสือประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญาเป็นหนังสือที่ทางสำนักพิมพ์วิญญูชนปรับปรุงขึ้นเพื่อเป็นประโยชน์ต่อผู้ศึกษาและผู้ที่สนใจประมวลกฎหมายวิธีพ..

 
     
  รหัสสินค้า : 9786162695360
ฝ่ายวิชาการ สำนักพิมพ์วิญญูชน ราคา :  150.00  ส่วนลด : 15%
เหลือ 127.50 บาท
 
 
 
 
    กฎหมายแพ่งและพาณิชย์ว่าด้วยประกันภัย

ข้อความทั่วไป วิเคราะห์ศัพท์ ลักษณะของสัญญาประกันภัย เป็นสัญญาที่ต้องสุจริตต่อกันอย่างยิ่ง ผลของการไม่เปิดเผยข้อควา..

 
     
  รหัสสินค้า : 9786162695346
ศาสตราจารย์จิตติ ติงศภัทิย์ ปรับปรุงเพิ่มเติมโดย ศาสตราจารย์สิทธิโชค ศรีเจริญ ราคา :  160.00  ส่วนลด : 15%
เหลือ 136.00 บาท
 
 
    กฎหมายและข้อควรระวังของผู้ประกอบวิชาชีพแพทย์ พยาบาล

งานรักษาพยาบาลผู้ป่วยเป็นงานที่ต้องทำร่วมกันระหว่างแพทย์ พยาบาล และบุคลากรอื่น ๆ ขณะเดียวกันทุกคนก็มีหน้าที่เฉพาะของตัวเองที่จะต้องทำให้ถูกต้อง เพร..

 
     
  รหัสสินค้า : 9786162695964
ศาสตราจารย์แสวง บุญเฉลิมวิภาส ราคา :  200.00  ส่วนลด : 15%
เหลือ 170.00 บาท
 
 
 
 
    คำอธิบายกฎหมายแรงงาน

กฎหมายแรงงานเป็นวิชาสำคัญที่นักศึกษาในหลายสาขาวิชาของสถาบันต่าง ๆ ต้องศึกษา และเป็นความรู้ที่นายจ้างและลูกจ้างทุกคนในประเทศไทยต้องใฝ่หาและทำความเข้..

 
     
  รหัสสินค้า : 9786162697173
ศาสตราจารย์ เกษมสันต์ วิลาวรรณ ราคา :  400.00  ส่วนลด : 15%
เหลือ 340.00 บาท
 
 
    กฎหมายระหว่างประเทศ เล่ม 2

ความคุ้มกันจากเขตอำนาจของรัฐ (Immunity from Jurisdiction), สนธิสัญญา(Treaties), การประติบัติต่อคนต่างด้าว (Treatment of Aliens), ความรับผิดของรัฐ (..

 
     
  รหัสสินค้า : 9786162696916
ศาสตราจารย์ ดร.จุมพต สายสุนทร ราคา :  470.00  ส่วนลด : 15%
เหลือ 399.50 บาท
 
 
 
 
    กฎหมายเกี่ยวกับธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกส์ในยุคดิจิทัล

บทที่ 1 : ธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกส์ วิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์  และอุปสรรคทางกฎหมายที่เกิดขึ้นจากการใช้วิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์

บทที่ 2 :..

 
     
  รหัสสินค้า : 9786162696879
รองศาสตราจารย์ ดร.พินัย ณ นคร ราคา :  450.00  ส่วนลด : 15%
เหลือ 382.50 บาท
 
 
    คู่มือประชาชน สิทธิของข้าพเจ้าในคดีอาญา

บทนำ

บทที่ 1  ขั้นตอนในคดีอาญาและองค์กรในคดีอาญา

บทที่ 2  สิทธิของข้าพเจ้าเมือเป็นผู้ถูกกล่าวหา

บทที่ 3  สิท..

 
     
  รหัสสินค้า : 9786162696732
ศาสตราจารย์ ดร.คณิต ณ นคร ราคา :  200.00  ส่วนลด : 15%
เหลือ 170.00 บาท
 
 
 
 
    หลักกฎหมายระหว่างประเทศแผนกคดีบุคคล

ความหมายและบทนิยามศัพท์ของวิชากฎหมายระหว่างประเทศแผนกคดีบุคคล,หลักกฎหมายว่าด้วยสัญชาติ,สถานะทางกฎหมายของคนต่างด้าวในประเทศไทย,การขัดกันแห่งกฎหมายกา..

 
     
  รหัสสินค้า : 9786162696480
ผู้ช่วยศาสตราจารย์.ดร.ดวงเด่น นาคสีหราช ราคา :  260.00  ส่วนลด : 15%
เหลือ 221.00 บาท
 
 
    กฎหมายอาญาเปรียบเทียบพร้อมคำถามและแนวคำตอบ

โดยทั่วไป หากพิจารณาถึงข้อสอบกฎหมายอาญาจะพบว่า บ่อยครั้งที่ผู้ออกข้อสอบมักออกข้อสอบโดยมุ่งเน้นให้ผู้สอบคิดวิเคราะ..

 
     
  รหัสสินค้า : 9786162695353
นันทัช กิจรานันทน์ , เทียนศิริ บุญโชควิทูร ราคา :  200.00  ส่วนลด : 15%
เหลือ 170.00 บาท
 
 
 


 
    ความรู้ทั่วไปเกี่ยวกัลกฎหมายบริษัทมหาชนจำกัด

บทที่ 1  บททั่วไป

บทที่ 2  ลักษณะและการจัดตั้ง

บทที่ 3  ทุน 

บทที่ 4  ผู้ถือหุ้นและที่ประชุมผู้ถือ..

 
     
  รหัสสินค้า : 9786168139165
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.นิลุบล เลิศนุวัฒน์ ราคา :  300.00  ส่วนลด : 10%
เหลือ 270.00 บาท
 
 
    การบังคับคดีแพ่ง

บทที่ 1  ความทั่วไป

บทที่ 2  ศาลที่มีอำนาจบังคับคดี

บทที่ 3 การบังคับคดี

บทที่ 4 การขอให้บังคับคดี

บทที่ ..

 
     
  รหัสสินค้า : 9786164457935
เอื้อน ขุนแก้ว ราคา :  310.00  ส่วนลด : 10%
เหลือ 279.00 บาท
 
 
 
 
    ความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับกฎหมายทั่วไป

ภาค 1  ข้อความเบื้องต้น

ภาค 2  ระบบกฎหมาย

ภาค 3  สิทธิ

ภาค 4  การศึกษากฎหมาย

..
 
     
  รหัสสินค้า : 9786163143419
ศาสตราจารย์ ดร.หยุด แสงอุทัย (2451-2522) ราคา :  250.00  ส่วนลด : 10%
เหลือ 225.00 บาท
 
 
    สรุปกฎหมายสำหรับ จป.วิชาชีพ

-บัญชีรายการกฎหมายพื้นฐานด้านความปลอดภัย อาชีวอนามัย และสภาพแวดล้อมในการทำงาน

 

     
  รหัสสินค้า : 9789744437204
ทัศนุ เรืองสุวรรณ์ ราคา :  200.00  ส่วนลด : 10%
เหลือ 180.00 บาท
 
 
 
 
    กฎหมายงบประมาณของประเทศไทย

บทนำ บทบาทของรัฐในทางเศรษฐกิจ : ความสำคัญของการศึกษากฎหมายงบประมาณ

บทที่ 1  แนวคิดพื้นฐานทางการคลังมหาชน

บทที่ 2  แนวคิดท..

 
     
  รหัสสินค้า : 9786168139172
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.สุปรียา แก้วละเอียด ราคา :  340.00  ส่วนลด : 10%
เหลือ 306.00 บาท
 
 
    พระราชบัญญัติล้มละลาย ฉบับกายวิภาค

หมวดที่ 1  กระบวนพิจารณาตั้งแต่ขอให้ล้มละลายจนถึงปลดจากล้มละลาย

หมวดที่ 2  กระบวนพิจารณาในกรณีที่ลูกหนี้ตาย

หมวดที่ 3 กระ..

 
     
  รหัสสินค้า : 9786164557697
ธิติพล ศรีประทักษ์ ราคา :  180.00  ส่วนลด : 10%
เหลือ 162.00 บาท
 
 
 
 
    การซักประเด็นข้อเท็จจริงคดียาเสพติด เล่ม2

ความปิดฐานมียาเสพติดให้โทษไว้ในครองครองเพื่อจำหน่าย ความผิดฐานจำหน่ายยาเสพติดให้โทษ ความผิดฐานผลิตยาเสพติดให้โทษ ความผิดฐานส่งออกนอกราชอาณาจักร นำเ..

 
     
  รหัสสินค้า : 9786167242651
สมศักดิ์ เอี่ยมพลับใหญ่ ราคา : 470.00 บาท
 
 
    กฎหมายวิธีพิจารณาความแพ่ง ภาค 4

ผู้เขียนได้เขียนคำอธิบายประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความภาค 1 ถึง ภาค 3 ออกเผยแพร่มานานแล้ว  คงขาดแต่ภาค 4 ว่าด้วยวิธีการพิจารณาความภาค 1  ถึง..

 
     
  รหัสสินค้า : 9786164556706
ศาสตราจารย์พิเศษ ไพโรจน์ วายุภาพ ราคา :  340.00  ส่วนลด : 10%
เหลือ 306.00 บาท
 
 
 
 
    วิธีการชั่วคราว และการบังคับคดีแพ่ง

ส่วนที่ 1 วิธีการชั่วคราวก่อนพิพากษา : บทที่ 1 จำเลยขอให้โจทย์วางเงินหรือหาประกัน &..

 
     
  รหัสสินค้า : 9786164291904
เอื้อน ขุนแก้ว ราคา :  280.00  ส่วนลด : 10%
เหลือ 252.00 บาท
 
 
    กฎหมายวิ.อาญาพิสดาร เล่ม 1 (ฉบับปรับปรุงใหม่ ปี 2561)

ประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญา

หลักกฎหมายและแนวคำพิพากษาฎีกา ตาม ป.วิ.อ. ภาค 1 และ 2

..
 
     
  รหัสสินค้า : 9786164550766
วิเชียร ดิเรกอุดมศักดิ์ ราคา :  340.00  ส่วนลด : 10%
เหลือ 306.00 บาท
 
 
 
ยูสเซอร์เนม
รหัสผ่าน
ลงทะเบียน   ลืมรหัสผ่าน

2,740,766 คน

 

 

 
 
Winyuchon Publication House Co., Ltd.
 
สำนักพิมพ์วิญญูชน 39/200-201 ซ.วิภาวดีรังสิต 84 ถนนวิภาวดีรังสิต แขวงสนามบิน เขตดอนเมือง กรุงเทพฯ 10210
โทรศัพท์ 0-2996-9471-3 โทรสาร 0-2996-9474