23 พฤษภาคม 2561
     
  คำอธิบายกฎหมายลักษณะมรดก
คำอธิบายกฎหมายว่าด้วยวิธีปฏิบัติราชการทางปกครอง
หลักพื้นฐานของสิทธิเสรีภาพ และศักดิ์ศรีความเป็นมนุษย์
กฎหมายวิธีพิจารณาความแพ่ง
คำอธิบายประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ : หนี้
คำอธิบายนิติกรรม-สัญญา
ประมวลกฎหมายอาญา ฉบับอ้างอิง
กฎหมายระหว่างประเทศ
ถาม-ตอบกฎหมายครอบครัว
ถาม-ตอบหนี้
 

 
 

  WebLink : WebLink :  


  ปากท้องของประชาชน   
  การปกครองส่วนท้องถิ่น(ร่างรัฐธรรมนูญ2559)   
  ร้านหนังสือวิญญูชน   
  ประวัติและผลงาน ศ.จิตติ ติงศภัทิย์   
  ประวัติและผลงาน ศ.สัญญา ธรรมศักดิ์   
ดูทั้งหมด


   
 

สำนักงานอัยการสูงสุดเปิดสมัครสอบเข้ารับราชการ 16 อัตรา คลิกที่นี่ 

  พระราชบัญญัติแก้ไขเพิ่มเติมประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญา (ฉบับที่ 30) พ.ศ. 2558   
  ลิ้ง download ชุดกฎหมายทางทะเล   
  ประกาศคณะกรรมการสอบคัดเลือกเพื่อบรรจุเป็นข้าราชการตุลาการ ในตำแหน่งผู้ช่วยผู้พิพากษา ประจำปี พ.ศ.๒๕๕๙   
  ข้อมูลการพิจารณาร่างพระราชบัญญัติของ สนช.   
ดูทั้งหมด

  งานวิชาการรำลึกศาสตราจารย์จิตติ ติงศภัทิย์ ครั้งที่ 20 | 28/03/2015  
  มอบเงินสมทบทุนกองทุนศาสตราจารย์จิตติ ติงศภัทิย์ และกองทุนนิติธรรมพัฒน์ | 25/03/2015  
  แนะนำร้านหนังสือ TU LAW Bookstore | 07/05/2014  
ดูทั้งหมด


 
    หลักกฎหมายซื้อขาย ขายฝาก แลกเปลี่ยน ให้ เช่าทรัพย์ เช่าซื้อ

ความเป็นมาและความหมายของสัญญาซื้อขาย ความสามารถของคู่สัญญาซื้อขาย ทรัพย์สินตามสัญญาซื้อขาย บุคคลผู้มีสิทธิทำสัญญาซื้อขาย หลักผู้รับโอนไม่มีสิทธิดีก..

 
     
  รหัสสินค้า : 9786162696091
อ.ตุลญา โรจน์ทังคำ ราคา :  260.00  ส่วนลด : 15%
เหลือ 221.00 บาท
 
 
    หลักกฎหมายระหว่างประเทศแผนกคดีบุคคล

ความหมายและบทนิยามศัพท์ของวิชากฎหมายระหว่างประเทศแผนกคดีบุคคล,หลักกฎหมายว่าด้วยสัญชาติ,สถานะทางกฎหมายของคนต่างด้าวในประเทศไทย,การขัดกันแห่งกฎหมายกา..

 
     
  รหัสสินค้า : 9786162696480
ผู้ช่วยศาสตราจารย์.ดร.ดวงเด่น นาคสีหราช ราคา :  260.00  ส่วนลด : 15%
เหลือ 221.00 บาท
 
 
 
 
    การดำเนินคดีในศาลเยาวชนและครอบครัว

การจัดพิมพ์ครั้งนี้ เป็นการแก้ไขปรับปรุงเนื้อหาให้สอดคล้องกับพระราชบัญญัติศาลเยาวชนและครอบครัวและวิธีพิจารณาคดีเยาว..

 
     
  รหัสสินค้า : 9786162695704
วรวิทย์ ฤทธิทิศ ราคา :  230.00  ส่วนลด : 15%
เหลือ 195.50 บาท
 
 
    ความรู้ทั่วไปกฎหมายภาษี ตามประมวลรัษฎากร

การจัดพิมพ์ครั้งที่ 3 นี้ เป็นโอกาสอันดีที่ผู้เขียนได้ปรับปรุงเนื้อหาของหนังสือ ให้สอดคล้องกับพระราชบัญญัติแก้ไขเพิ่มเติมประมวลรัษฎากรที่มีการประกา..

 
     
  รหัสสินค้า : 9786162695667
ทัศนีย์ เหลืองเรืองรอง ราคา :  320.00  ส่วนลด : 15%
เหลือ 272.00 บาท
 
 
 
 
    รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช 2560
..
 
     
  รหัสสินค้า : 9786162695834
กลุ่มวิญญูชน ราคา :  80.00  ส่วนลด : 15%
เหลือ 68.00 บาท
 
 
    ประวัติศาสตร์กฎหมายไทย

- ภาพรวมของประวัติศาสตร์กฎหมาย

- ประวัติศาสตร์กฎหมายไทยก่อนการปฏิรูปกฎหมายการฦศาลและการยุติธรรม

- การปฏิรูปกฎหมาย การศาลและการยุติธ..

 
     
  รหัสสินค้า : 9786162696190
ผู้ช่วยศาสตราจารย์อมรเทพ เมืองแสน ราคา :  230.00  ส่วนลด : 15%
เหลือ 195.50 บาท
 
 
 
 
    กฎหมายปกครอง

ความทั่วไปเกี่ยวกับกฎหมายปกครอง การแบ่งแยกกฎหมายเอกชนและกฎหมายมหาชน พัฒนาการของกฎหมายปกครอง หลักการพื้นฐานของกฎหมาย..

 
     
  รหัสสินค้า : 9786162696015
ศาสตราจารย์ ดร.นันทวัฒน์ บรมานันท์ ราคา :  460.00  ส่วนลด : 15%
เหลือ 391.00 บาท
 
 
    ประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ + ประมวลกฎหมายอาญา ฉบับทันสมัย

ประมวลกฎหมาย แพ่งและพาณิชย์ แก้ไขเพิ่มเติม พ.ศ.2560 (พ.ร.บ. แก้ไขเพิ่มเติมตามคำสั่งหัวหน้าคณะรักษาความสงบแห่งชาติที่ 21/2560)

ประมวลกฎหมาย ..

 
     
  รหัสสินค้า : 9786162695872
กลุ่มวิญญูชน ราคา :  300.00  ส่วนลด : 15%
เหลือ 255.00 บาท
 
 
 
 
    กฎหมายความรับผิดต่อความเสียหายที่เกิดขึ้นจากสินค้าที่ไม่ปลอดภัย

 ที่มาและพัฒนาการเปรียบเทียบ คำพิพากษาในประเทสสหรัฐอเมริกา กฎหมาย product liability ในสหภาพยุโรป:ประเทศเยอรมนี เนเธอร์แลนด์และอิตาลี กฎหมายควา..

 
     
  รหัสสินค้า : 9786162694905
LUKE NOTTAGE & SAKDA THANITCUL ราคา :  240.00  ส่วนลด : 15%
เหลือ 204.00 บาท
 
 
    หลักกฎหมายมหาชนเบื้องต้น

ลักษณะของกฎหมายมหาชน การแบ่งแยกระหว่างกฎหมายมหาชนและกฎหมายเอกชน ประโยชน์มหาชน กฎหมายมหาชนในรัฐสมัยใหม่ การแบ่งแยกสาขาของกฎหมายมหาชน, สถาบันกฎหมายมห..

 
     
  รหัสสินค้า : 9786162696169
รองศาสตราจารย์สมยศ เชื้อไทย ราคา :  220.00  ส่วนลด : 15%
เหลือ 187.00 บาท
 
 
 


 
    สถิติติดดาว เนติฯ ภาค1

สรุปข้อสอบกฎหมายแพ่งและพาณิชย์  สรุปสถิติมาตรากฎหมายแพ่งและพาณิชย์ วิเคราะห์ข้อสอบกฎหมายอาญา  สรุปสถิติกฎ..

 
     
  รหัสสินค้า : 9786163053329
Bright of law ราคา : 70.00 บาท
 
 
    คำถาม-คำตอบ ปัญหาข้อกฎหมาย วิธีพิจารณาความอาญาและพยานหลักฐาน

หนังสืคำถาม-คำตอบ ปัญหาข้อกฎหมาย วิธีพิจารณาความอาญาและพยานหลักฐานเล่มนี้ เป็นหนังสือที่จัดทำขึ้นโดยรวบรวมปัญหาข้อกฎหมายจากคำพิพากษาศาลฎีกาในรูปแบบ..

 
     
  รหัสสินค้า : 9786167657349
ประเสริฐ เสียงสุทธิวงศ์ ราคา :  240.00  ส่วนลด : 10%
เหลือ 216.00 บาท
 
 
 
 
    วิเคราะห์ข้อสอบเก่า (เฉพาะส่วนวิเคราะห์) ข้อสอบเนติบัณฑิต ภาคสอง รวม 15 สมัย สมัยที่ 55-69
..
 
     
  รหัสสินค้า : 9786167657363
ดร. สุพิศ ปราณีตพลกรัง ราคา :  270.00  ส่วนลด : 10%
เหลือ 243.00 บาท
 
 
    กฎหมายว่าด้วยวิธีพิจารณาคดีค้ามนุษย์และข้อบังคับของประธานศาลฎีกาที่เกี่ยวข้อง

บทที่ 1   บททั่วไป

บทที่ 2  ความเบื้องต้นในวิธีพิจารณาคดีค้ามนุษย์

บทที่ 3  วิธีพิจารณาคดีค้ามนุษย์ในศาลชั้นต้น..

 
     
  รหัสสินค้า : 9786164400832
รองศาสตราจารย์ (พิเศษ) ดร.ประทีป ทับอัตตานนท์ ราคา :  120.00  ส่วนลด : 10%
เหลือ 108.00 บาท
 
 
 
 
    วิ.แพ่ง พิสดาร เล่ม 2 ปรับปรุงใหม่ ปี 2561

 

     
  รหัสสินค้า : 9786164550759
วิเชียร ดิเรกอุดมศักดิ์ ราคา :  340.00  ส่วนลด : 10%
เหลือ 306.00 บาท
 
 
    นิติปรัชญา

วิชานิติปรัชญาเป็นวิชาที่มีความสำคัญในการทำความเข้าใจเชิงปรัชญาและประวัติศาสตร์ทางวิชาการของกฎหมาย เป็นรากฐานสำคัญของการศึกษาวิชานิติศาสตร์ หนังสือ..

 
     
  รหัสสินค้า : 9786168139127
ปรีดี เกษมทรัพย์ แก้ไขเพิ่มเติม กิตติศักดิ์ ปรกติ ราคา :  350.00  ส่วนลด : 10%
เหลือ 315.00 บาท
 
 
 
 
    จอหงวน วิชา ทรัพย์สิน-ละเมิด

หนังสือกฎหมายจอหงวนวิชาทรัพย์และละเมิดเล่มนี้จัดทำขึ้นโดยมีวัตถุประสงค์ให้ผู้อ่านเข้าใจกฎหมายเพื่อเตรียมสอบทุกสนามผ..

 
     
  รหัสสินค้า : 9786164402195
คณิตศร์ คงทอง ราคา : 150.00 บาท
 
 
    หนังสือคู่มือร่างคำฟ้องคดีแพ่งและคดีอาญา

การร่างคำฟ้องคดีแพ่ง การร่างคำฟ้องคดีอาญา  การร่างหนังสือ,สัญญา การร่างคำขอ,คำแถลงคดีแพ่ง  การร่างคำร้องค..

 
     
  รหัสสินค้า : 9786164404557
พิเชฐ โพธิวิจิตร ปิติ โพธิวิจิตร ราคา : 330.00 บาท
 
 
 
 
    หลักและทฤษฎีกฎหมายแพ่ง

เนื้อหาภายในเล่ม ผู้รับโอนไม่มีสิทธิดีกว่าผู้โอน/หลักสุจริต/ความสงบเรียบร้อยและศีลธรรมอันดีของประชาชน/Sui generis/การกระทำที่เกินขอบอำนาจ/..

 
     
  รหัสสินค้า : 9789742037024
ดร. สุพิศ ปราณีตพลกรัง ราคา :  90.00  ส่วนลด : 10%
เหลือ 81.00 บาท
 
 
    คำอธิบายประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ ซื้อขาย, แลกเปลี่ยน, ให้

บทที่ 1  ข้อพิจารณาเบื้องต้นเกี่ยวกับกฎหมายลักษณะซื้อขาย

บทที่ 2  การนำบทบัญญัติทั่วไปมาใช้ในกฎหมายลักษณะซื้อขาย

บทที่ 3 ..

 
     
  รหัสสินค้า : 9789744473066
วิษณุ เครืองาม ราคา : 340.00 บาท
 
 
 
ยูสเซอร์เนม
รหัสผ่าน
ลงทะเบียน   ลืมรหัสผ่าน

2,516,588 คน

 

 

 
 
Winyuchon Publication House Co., Ltd.
 
สำนักพิมพ์วิญญูชน 39/200-201 ซ.วิภาวดีรังสิต 84 ถนนวิภาวดีรังสิต แขวงสนามบิน เขตดอนเมือง กรุงเทพฯ 10210
โทรศัพท์ 0-2996-9471-3 โทรสาร 0-2996-9474